logo

Gala Utalentowanych Młodych Wielkopolan
- formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkoły/placówki:
Gmina:
Adres (ulica i nr):
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Imię i nazwisko opiekuna grupy:
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Imię i nazwisko występujących/nazwa zespołu:
Liczba osób występujących:
Grupa wiekowa:
Kategoria występu:

Czas występu (do 15 minut):
Krótki opis występu (max 300 znaków)
Osiągnięcia (max 300 znaków)
Link do występu
Niezbędne wymagania techniczne (max 300 znaków)KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty
   Dane do kontaktu:
  • listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • przez email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl
  • skrytka ePUAP: /ko_poznan/SkrytkaESP
  We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, których Wielkopolski Kurator Oświaty jest administratorem, należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych – Katarzyną Walczak Dane do kontaktu:
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • przez email: iod@ko.poznan.pl
  • telefonicznie na nr :780 386 035
 • cel przetwarzania danych: typowanie uczniów do uczestnictwa w Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan, prezentacja umiejętności oraz zdolności artystycznych i talentów uczniów szkół na gali
 • podstawy przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego – kurator oświaty zobowiązany jest do prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa (art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 • odbiorcy danych: osoby uprawnione wyłącznie na podstawie przepisów prawnych
 • okres przechowywania danych: do końca roku szkolnego 2018/2019
 • przysługujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • Żądanie należy przesłać w formie pisemnej na adres e-mail:sekretariat.wko@ko.poznan.pl lub listownie drogą pocztową: Wielkopolski Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • inne informacje: dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane profilowanie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  Wypełnienie formularza i podanie danych osobowych jest warunkiem typowania uczniów do uczestnictwa w Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan.
Oświadczam, że zapoznała/em się z klauzulą informacyjną i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych
Tak  Nie