logo








Liczba szkół: 653

Lp. Tytuł innowacji Autor innowacji Nazwa i adres szkoły Etap edukacyjny Typ innowacji Termin realizacji Cele ogólne innowacji Opis innowacji
1 Skuteczna Komunikacja w języku obcymIwona Grzesiek, Izabela Ryzińska-Dolata, Barbara Ciechanowska-KubicaZespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiegod
Partyzancka 29
Ostrów Wielkopolski
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2017-30.06.2019 Podniesienie jakości kształcenia wyposażając absolwenta zawodów technik logistyk i ekonomista umiejętnością posługiwania się dwoma językami obcymi zawodowymi,wyposażenie absolwenta w pożądaną umiejętność komunikowania się w języku obcym zawodowym niemieckim w podmiotach gospodarczych adekwatnie do wymagań współczesnych realiów życia gosp–społ.Polski i UE,korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego w nauczaniu języka obcego niemieckiego, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas poziomu językowego IV.1p.Na realizacje innowacji w dwóch grupach przeznaczono po 2 godziny tyg.Organ prowadzący wyraził zgodę na wprowadzenie zajęć dodatkowych w wymiarze 1 godz.tyg Drugą godzinę nauczyciele będą realizować w ramach przydzielonego pensum.W treściach ujęto ważne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki niemieckiego obszaru językowego, uczeń opanuje umiejętności komunikatywne służące wypełnianiu obowiązków zawodowych.Zajęcia prowadzone będą w oparciu o wykorzystanie technologii inform, metody projektu oraz gier symulacyjnych.
2 Wizaż i stylizacjaMaria Bychawska, Karolina Karolak, Marzena RusiakZespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego
Staszica 3
Śrem
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa01.09.2017-31.08.2020Poszerzenie wiedzy uczniów o dodatkowe zagadnienie z zakresu wizażu, stylizacji i fotografii. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły. Efektywniejsze wykorzystanie czasu nauki. Połączenie wiedzy ogólnokształcącej z praktyczną nauką zawodu. Umiejętność tworzenia bloga modowego. Przekazanie wiedzy potrzebnej do kontynuacji nauki na studiach wyższych, szkołach policealnych czy kursach z zakresu fotografii, kosmetologii czy stylizacji. Wprowadzenie innowacji zapewni wyższą jakość kształcenia i poszerzenie oferty edukacyjnej.Stworzenie innowacji jest zdobycie wiadomości z zakresu pielęgnacji cery oraz poprawy wizerunku, chcąc łączyć barwy, dobierać środki makijażu i opanować programy graficzne. Jednym z celów jest zdobycie praktycznych umiejętności z wizażu i stylizacji. Wychodząc naprzeciw planom edukacyjnym wskazane jest poszerzenie treści o tematykę: kosmetologii, wizażu i fotografii. Obecnie wizażysta czy stylista to nie tylko architekt i wykonawca makijażu, ale to również kreator wizerunku.
3 Projektowanie architektoniczne i historia architekturyMagdalena AntkowiakZespół Szkół Rolniczo-Budowlanych
Ul. 1 Maja 1
Leszno
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2017-31.01.2018Cele innowacji to: poszerzenie wiedzy uczniów o dodatkowe zagadnienia z zakresu projektowania architektonicznego wzbogacenie wiedzy o informację dotyczące stylów architektonicznych, które przydatne będą dla uczniów, chcących kontynuować naukę na studiach wyższych, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w kierunku projektowania poszerzanie i nabywanie nowych praktycznych umiejętności związanych z obsługą komputera efektywniejsze wykorzystanie czasu nauki Innowacja jest przeznaczona dla uczniów technikum budownictwa. Będzie prowadzona w trybie elearning na platformie Moodle. Uczniowie będą mieli dostęp do różnorodnych materiałów w postaci tekstu, prezentacji, video. Komunikację będzie się odbywała w trybie synchronicznym, gdy zarówno nauczyciel jak i uczeń będą obecni w sieci oraz w trybie asynchronicznym, wtedy uczeń sam wybierze najbardziej przydatny dla siebie czas nauki.
4 „Garść radości, szczypta złości” – bajka terapeutyczna, jako metoda pracy z emocjami dzieciKrystyna HałasińskaSzkoła Podstawowa nr 12 w Koninie
Szeligowskiego 5
Konin
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.09.2017-22.06.2018Celem innowacji jest rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny. W trakcie zajęć dziecko zapoznaje się z wachlarzem uczuć, rozróżnia je i potrafi nazwać. Poznaje i ćwiczy sposoby wyrażania, przede wszystkim emocji trudnych, związanych z adaptacją w nowym środowisku, z niezrozumieniem, lękiem, odrzuceniem, stresem, agresją ze strony innych oraz z własną. Ma także możliwość wyrażania uczuć pozytywnych – czerpania radości z zabawy, z przynależności do grupy, z posiadania przyjaciół, osiągania sukcesów itp.Innowacja skierowana jest do uczniów klasy I. Realizowana będzie podczas zajęć adaptacyjnych oraz w ramach całej edukacji wczesnoszkolnej, nawiązując do sytuacji społecznych, w których występują elementy współpracy, rywalizacji, stresu, napięcia, konfliktu, nieporozumienia, itp. Scenariusze zajęć opracowywane będą w oparciu o literaturę z kategorii bajek terapeutycznych. Punktem wyjściowym będzie zapoznanie z bajką, a następnie opracowywanie przez dzieci zagadnienia emocji w formie słownej, plastycznej, ruchowej, dramowej.
5 Ortograficzne pory rokuJustyna PoleszakZespół Szkół w Konarach
Konary 56
Konary
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna04.09.2017-15.06.2018Innowację poprzedziła diagnoza. Skierowana jest na rozbudzanie zainteresowań ortograficznych, wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez uważną obserwację świata przyrody i otoczenia, doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortografii i wykorzystania wyrazów z trudnościami w redagowaniu krótkich form wypowiedzi życzenia, pozdrowienia, ogłoszenie, dedykacja, przygotowanie do udziału w gminnym konkursie ortograficznym, uczenie efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej z wykorzystaniem TIK.Nauczanie ortografii odbywać się będzie w cyklach tematycznych : jesień, zima, wiosna, lato. Do każdego na podstawie przeczytanych utworów, obserwacji świata przyrody i otoczenia uczniowie w słowniczkach wpisywać będą wyrazy z trudnościami ortograficznymi, które wykorzystają w redagowaniu wypowiedzi. Powstaną ortogramy, które umieszczone zostaną w klasie. Stosowane będą formy aktywności w tym narzędzia TIK sprzyjające nauce ortografii i rozwijaniu innych umiejętności polonistycznych.
6 Zachować PamięćMałgorzata WąsowiczZespół Szkół w Dąbiu
3 Maja 6
Dąbie
gimnazjummetodyczno-programowa04.09.2017-22.06.2018Rozbudzanie świadomości obywatelskiej i regionalnej poprzez poznanie historii byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof, kształtowanie obiektywnego stosunku do przeszłości, dążenie do prawdy historycznej, rozwijanie wrażliwości moralnej, zdobycie wiedzy na temat Holokaustu na przykładzie wysiedleń Żydów do obozu w Chełmnie, kształtowanie postawy tolerancji i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, rozwijanie umiejętności współpracy i pracy zespołowej.Zaplanowane cele innowacji zostaną osiągnięte poprzez rozszerzenie treści podstawy programowej z wiedzy o społ. oraz dodatkową godzinę zajęć z edukacji regionalnej dla klas III gim.Zaplanowane działania: lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe, udział w uroczystościach upamiętniających ofiary obozu, spotkania ze świadkami historii, prezentacje multimedialne, praca z materiałem źródłowym, przygotowanie kroniki z przebiegu innowacji, zamieszczanie wszelkich działań na stronie internetowej szkoły.
7 Wędrówka przez kontynenty - uczymy się języka angielskiego poznając warunki polityczne, społeczne i przyrodnicze wybranych miejsc na świecie. Emilia Bugaj, Magdalena Siwińska-Wyrwa,Małgorzata Starczewska-StaszakI Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Koninie
Mickiewicza 14
Konin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2017-22.06.2018Motywowanie uczniów do posługiwania się językiem obcym jako narzędziem do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Doskonalenie pracy nli w zakresie zajęć dwujęzycznych poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy nt. metody CLIL w ramach projektu “Dwujęzyczność w I LO przyszłością ucz. i nli” PO WER 2016, warsztatów w ramach patronatu naukowego PWSZ w Koninie. Propagowanie aktywnych metod pracy np. lekcja odwrócona, metody rozwiązywania problemów oraz metody skutecznego argumentowania, poprzez otwarcie zajęć dla nli I LO.Zajęcia prowadzone metodą CLIL w j.ang. skierowane do uczniów klas 13 I LO poszukujących sposobów poszerzenia wiedzy z geografii i wiedzy o społeczeństwie, a także podniesienia kompetencji z j.ang. Innowacja obejmuje 8 bloków tematycznych 4 lekcje każdy prowadzone w laboratoriach językowych i w terenie. Zajęcia przeprowadzone przez 3 nlki j. ang. posiadające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu: geografii, przyrody, WOSu i HiS. Wszystkie lekcje są otwarte dla nauczycieli obserwujących zajęcia w ramach WDN.
8 Jesteśmy Eko-podnoszenie kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczychEwa Ditrych, Jolanta ŚwiniarskaSzkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna03.09.2017-31.05.2018Rozbudzenie świadomości ekologicznej; dostrzeganie piękna otaczającej przyrody; rozwinięcie postaw proekologicznych uczniów; zapoznanie zależnościami zachodzącymi między działalnością człowieka a przyrodą; rozwinięcie umiejętności rozpoznania i wyjaśnienia tych zależności; poznanie problemów ekologicznych bliższego i dalszego otoczenia i sposobów ochrony środowiska; wdrożenie do ekologicznego stylu życia w domu i w szkole; opracowanie i przeprowadzanie długoterminowego doświadczenia Jak długo rozkładają się odpady?. Innowacja będzie rozszerzeniem realizowanego w edukacji wczesnoszkolnej programu nauczania Elementarz XXI wieku. Prezentowane działania wzbogacą plan wynikowy pracy opracowany dla uczniów klasy 3b integracyjnej o wiedzę zakresu ekologii. Wycieczki, konkursy, happeningi, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska będą sprzyjać łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy i umiejętności.
9 Stawiam na zdrowie i przyrodę!Magdalena Danielewicz, Ludomiła Nawrot – nauczycielki przyrodySzkoła Podstawowa nr 11 im Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Batorego 2
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.10.2017-31.05.2018Celem innowacji jest rozwijanie dbałości o zdrowie i higienę osobistą oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Stwarzanie możliwości uczniom klas czwartych przekształcenia biernych postaw na aktywne działanie na rzecz własnego zdrowia i najbliższego środowiska. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz wrażliwości na potrzeby innych a w szczególności osób niepełnosprawnych.Innowacja ta ma służyć rozwojowi dzieci, bazując na naturalnej ciekawości świata, samodzielnym odkrywaniu wiedzy, rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy. Innowacja będzie realizowana podczas zajęć pozalekcyjnych i dwóch lekcji tematycznych. Zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów klas czwartych odbywać się będą 2 razy w miesiącu po 45 minut lub 1 raz w miesiącu 90 minut. Zajęcia prowadzone będą w terenie i w szkole.
10 20 lat w Krainie OrtografiiMałgorzata Szczepaniak, Monika WawrzyniakSzkoła Podstawowa nr 5 imMieszka I w Ostrowie Wielkopolskim
ul.Grabowska 1-3,
Ostrów Wielkopolski,gmina miejska
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2017-31.03.2018Głównym celem jest rozwijanie zainteresowań ortograficznych poprzez naukę i zabawę, zachęcenie do systematyczności, samokontroli i samooceny, wyzwalanie pozytywnej motywacji do nauki ortografii, kształtowanie nawyku poszukiwania informacji z różnych źródeł wiedzy, umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez odniesienie sukcesu, przygotowanie uczniów do 20.edycji konkursu ortograficznego oraz wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii, a także Mistrza Ortografii Rady PedagogicznejPraca będzie odwołaniem do wcześniejszej corridy ortograficznej w odniesieniu do konkursowych tekstów dyktand i testów ortograficzno – interpunkcyjnych recenzowanych przez Radę Języka Polskiego przy PAN w Warszawie. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji to dodatkowa szansa dla uczniów na systematyczną i zróżnicowaną pracę nad kształtowaniem poprawnej pisowni. Treść innowacji stanowi wprowadzenie uczniów w świat słowników oraz jest podstawą współpracy, jak i samodzielności, samokontroli, samooceny poprzez sprawdzenie swoich umiejętności w konkursach.
11 ANGIELSKI NA SPORTOWOHonorata Klósak, Emilia Wojtasiak, Sławomir ChołujSzkoła Podstawowa nr 11 im Mirosława Feriča
ul. Batorego 2
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.10.2017-31.05.2018Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w języku angielskim poprzez aktywność ruchową; rozwój sprawności psychomotorycznych, takich jak siła, szybkość, wytrzymałość, moc, zwinność, gibkość; rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego. Innowacja zakłada dwujęzyczne nauczanie wybranych treści z tematu „Sport”, w szczególności treści dotyczących podstawowych gier zespołowych oraz połączenie zajęć języka angielskiego z aktywnością fizyczną. Zajęcia będą prowadzone poza salą lekcyjną sala gimnastyczna, boisko szkole. Dzięki temu uczniowie będą mieli okazję używać j.angielskiego w praktyce reguły i zasady gry, słówka dotyczące określonej dyscypliny sportowej.
12 DORADCA SERWISOWYK. Polowczyk, M. Pietrasz, M. Gabryelewicz, P. Polowczyk, A. KwaśniewskiZespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu
ul. Zamenhofa 142
Poznań
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa04.09.2017-30.06.2021Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły i wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz kandydatów do szkoły zainteresowanym pracą związaną z obsługą klienta. Wykształcenie u uczniów umiejętności analizy psychologicznej klienta i umiejętne kierowanie konwersacją. Poszerzenie kompetencji absolwentów – zapotrzebowanie serwisów na wykwalifikowanych pracowników w zakresie znajomości techniki motoryzacyjnej oraz posługiwania się programami zarządzania serwisem. W klasach objętych innowacją jednym z przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w zakresie rozszerzonym jest język polski – pozwoli to na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, niezbędnych w pracy z klientem Uczniowie zapoznani zostaną ze sposobami prowadzenia rozmów z klientami i podstawowymi zasadami komunikacji językowej; podkreślenie funkcji perswazyjnej w komunikatach językowych i społecznej. Materiały dydaktyczne przygotowane zostaną w oparciu o niedostępne na rynku wydawniczym materiały szkoleniowe współpracujących pracodawców.
13 Zielona drużynaMagdalena Imianowska, Beata Lewicka- KryutSzkoła Podstawowa nr 2 im Olimpijczyków Polskich w Pile
Roosevelta 12
Piła
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.04.2017-24.06.2018Kształtowanie wśród uczniów postaw proekologicznych. Rozwijanie zdolności poznawczych dziecka i wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. Poszerzanie współpracy z rodzicami poprzez popularyzacje wiedzy ekologicznej oraz rozwijanie wśród uczniów wiedzy przyrodniczej.Innowacja powstała w oparciu o plan współpracy ze Związkiem Międzygminnym Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ma charakter metodycznoorganizacyjny. Uczniowie będą mieli możliwość projektowania oraz organizowania nowych rozwiązań proekologicznych na terenie szkoły i nie tylko. Dzieci będą uczestniczyć w różnych aktywnościach sytuacyjnych, które będą wymagały poszukiwania rozwiązań, wyrażania poglądów, samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów poprzez bezpośredni kontaktów z przyrodą i obserwacją zjawisk przyrodniczych.
14 Z książką w przedszkolu i domu nie nudzi się nikomuI.Starkiewicz, B.Szymczak, K.Królik, J.MarekPubliczne Przedszkole nr 10
ul. Modrzewskiego 4
Ostrów Wielkopolski
przedszkolemetodyczna01.09.2017-30.06.2018rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć, wyrabianie kultury czytelniczej, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez doskonalenie mowy, uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego, uświadomienie rodzicom wartości głośnego czytaniaInnowacja ma na celu pokazanie dzieciom i uświadomienie rodzicom, że książka jest czymś ważnym w życiu, staje się inspiracją wielu doświadczeń, wyzwala chęć do kształtowania umiejętności i postaw dziecka, przybliża to co odległe, nieznane, inne. Zadaniem nauczycieli włączonych w realizację innowacji jest przekazanie pasji i miłości do czytania dzieciom.
15 EDUKACJA WOJSKOWA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH KLASY MUNDUROWE - program pilotażowy wspierany przez Ministerstwo Obrony NarodowejZespół oficerów Biura do Spraw ProobronnychV Liceum Ogólnokształcące im Jana III Sobieskiego
ul. Piskorzewie 6
Kalisz
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2017-31.01.2019kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży oraz szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski,zdobycie przez uczniów i nauczycieli wiedzy i umiejętności związanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP,przygotowanie uczniów do podjęcia różnych rodzajów służby wojskowej,podnoszenie sprawności fizycznej uczniów oraz promowanie zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań,wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Proces kształcenia odbędzie się w cyklu dwuletnim 2017/2018 oraz 2018/2019 i obejmować będzie cały rok klasy II i pierwsze półrocze klasy III. Podstawą realizacji będzie opracowany przez MON „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa”.Program zakłada realizację 185 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne oraz dodatkowo 30 godzin lekcyjnych samokształcenia. Realizacja programu będzie prowadzona przy pełnym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej.
16 W mojej małej ojczyźnieKatarzyna Kaźmierowska, Roman PaszkowiakSzkoła Podstawowa nr 11 im Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim
Batorego 2
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.10.2017-31.05.2018Cele innowacji: przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, propagowanie kultury regionalnej, poznanie i dostrzeganie piękna krajobrazu najbliższej okolicy oraz jej walorów krajoznawczych i turystycznych, rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych, zintegrowanie zespołu, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, udział w życiu kulturalnym swojego regionu;Innowacja będzie realizowana w 4 cyklach tematycznych. W pracy z uczniami klasy piątej będziemy starali się dotrzeć do każdego dziecka poprzez ciekawe metody i formy pracy, które stworzą możliwość indywidualizacji, uczą funkcjonowania w grupie i zespole. Bezpośredni kontakt z dziedzictwem kulturowym regionu, m.in. wycieczki, lekcja muzealna, żywa lekcja historii, plener malarski, wywiady ułatwi uczniom nawiązanie emocjonalnych relacji z otoczeniem.
17 Deutsch macht SpaBJakub PłowensSzkoła Podstawowa nr 65 im F Żwirki i S Wigury
os. Kosmonautów 111
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.09.2017-30.06.2018Innowacja ma na celu wzbudzenie zainteresowania językiem niemieckim uczniów już na etapie wczesnoszkolnym oraz przygotowanie ich do systematycznej nauki języka na dalszych etapach kształcenia. Bardzo ważnym, innowacyjnym elementem programu jest przekaz treści kulturowych od początku edukacji. Każda lekcja wzbogacona będzie wiadomościami o kulturze krajów niemieckojęzycznych. Program przewiduje wykorzystanie różnych materiałów dydaktycznych, rozkład treści będzie częściowo odnosił się do obecnie dostępnych podręczników, ale jego realizacja zakłada rozszerzanie treści bądź ich odmienne uporządkowanie, tak by uczniowie jak najszybciej rozwijali sprawność mówienia w zakresie przewidzianym dla tego przedziału wiekowego.
18 Lalka nie tylko do zabawy - teatr lalekUrszula AdrianZespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku
Kotowiecko, ul. Kaliska 4
Nowe Skalmierzyce
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2017-22.06.2018Zwiększenie zainteresowania uczniów teatrem, rozwijanie umiejętności aktorskich, kształtowanie umiejętności organizacyjnych, budzenie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania, rozwijanie emocjonalności uczniów, ćwiczenie pamięci i koncentracji, wdrażanie do wystąpień publicznych i opanowania tremy, rozwijanie uzdolnień plastycznych i muzycznych, zwiększenie motywacji do uczenia się, zaangażowanie uczniów w życie szkołyInnowacja obejmie uczniów klas IVVII, którzy podczas zajęć kółka teatralnego będą rozwijać umiejętności i zainteresowania aktorskie w kolejnej już dla uczniów, ale nowej dla nich, formie teatralnej jaką jest japoński teatr lalkowy bunraku. Uczniowie poznają typy teatrów lalkowych, skonstruują lalki teatralne dobierając kostium i rekwizyty oraz scenografię, wejdą w rolę animatora lalki odgrywając wyznaczoną rolę zgodnie z zasadami interpretacji głosowej i poruszania lalką w przedstawieniu dramatycznym, komediowym i adaptacji utworu literackiego
19 Poławiacze TalentówAleksandra Kilian, Agnieszka RoszakPrzeszkole Publiczne Czarodziejski Zamek
ul. Czarnieckiego 2
Puszczykowo
przedszkolemetodyczno-programowa01.02.2017-30.06.2017Cele operacyjne projektu: identyfikacja szeroko rozumianych uzdolnień, talentów i predyspozycji dzieci, rozwijanie obszarów, w których dzieci przejawiają wyjątkowe uzdolnienia, wspieranie kreatywnego myślenia i aktywnej postawy, stwarzanie sprzyjającego środowiska do harmonijnego rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci uzdolnionych, tworzenie sytuacji, w których dziecko może prezentować swoje mocne strony, dostarczanie rodzicom informacji i wskazówek na temat wyjątkowych osiągnięć oraz zainteresowań dziecka.„Poławiacze talentów” jest projektem wynikającym z przekonania, iż w dzieciach tkwią niezwykłe uzdolnienia, dla których rozwoju należy stworzyć sprzyjające warunki. Zbierane od nauczycieli oraz rodziców dzieci dane są wykorzystywane do tworzenia zindywidualizowanych planów rozwijania uzdolnień dzieci w następujących obszarach: muzyczne, artystyczne plastyczne, aktorskie, matematyczne, techniczne, przywódcze, naukowe, sportowe, emocjonalnospołeczne, językowe oraz inne. Wyniki ewaluacji zostaną przekazane gronu pedagogicznemu oraz rodzicom.
20 Szukamy siebie-program socjoterapeutyczny dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznymEmilia DembińskaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/ Gimnazjum Specjalne
ul. Szkolna 15
Krajenka
gimnazjummetodyczno-organizacyjno-programowa28.02.2017-21.06.2019Celem innowacji będzie podniesienie jakości i atrakcyjności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych poprzez stworzenie wachlarza różnorodności tematyki zajęć oraz możliwości jej dostosowania do aktualnych potrzeb wychowanków, co wykluczały wcześniejsze z góry narzucone programy i bloki tematyczne.W innowacji jest 12 modułów, których tematyka została wybrana na podstawie wcześniejszych doświadczeń w prowadzeniu zajęć. Innowacja będzie realizowana w kategorii potrzeb wychowanków, a nie blokami tematycznymi, co jest nowatorstwem w zajęciach. Bloki tematyczne i przykładowe ćwiczenia mają stanowić fundament do pracy z wychowankami, a nie narzucać z góry ustalony plan pracy. W ten sposób „dowolność” daje możliwość zaspokojenia aktualnych potrzeb wychowanków w zakresie pomocy socjoterapeutycznej i w ten sposób podnosi jakość pracy Placówki i jej efekty.
21 Cuda i smaki z tego świataIzabela Bernat, Izabela Michaluk, Agnieszka SzoberPrzedszkole Nr 182
Os J III Sobieskiego 106
Poznań
przedszkoleorganizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2018Rozbudzając u dzieci ciekawość świata wprowadzanie go w świat kultury, obyczajowości, tradycji, norm, zwyczajów, historii, świąt, literatury, muzykistwarzanie sytuacji, żeby dzieci uczyły się poszanowania, tolerancji i akceptacji innych ludzi, kultur, żeby rozwijały zainteresowania życiem w innych krajach także w swoim kraju i delektowały się i przygotowywały przysmaki narodowej kuchni, która zaskakuje i pobudza kubki smakowe; patrz projekt edukacyjny Cuda i smaki z tego świata
22 Rynek pracy-bez tajemnicJoanna Kubiak, Sławomir Barszczewski, Dominika RudyZespół Szkół Nr 2 im.Stanisława Konarskiego
Powstańców Wielkopolskich 25
Wronki
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna01.05.2017-30.06.2019podniesienie jakości edukacji zawodowej w kształceniu uczniów TechnikumNowatorstwo polega na tym, że zajęcia, w których biorą udział uczniowie klas technikum mają za zadanie uczyć poruszania się na rynku pracy. Rozwijają umiejętność obsługi programów komputerowych służących tworzeniu reklamy oraz kształtują umiejętności wystąpień przed szerszym odbiorcą. Cykl spotkań obejmuje uczniów klas drugich gimnazjum oraz zajęcia otwarte dla uczniów klas trzecich. Zajęcia te będą prowadzone przez uczniów objętych innowacją.
23 Firma Symulacyjna-młodzi a ekonomiaAnna Lubik, Sławomir BarszczewskiZespół Szkół Nr 2 im.Stanisława Konarskiego
Powstańców Wielkopolskich 25
Wronki
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna01.05.2017-30.06.2019promocja działań przedsiębiorczych, doskonalenie języka obcego zawodowego, wskazanie zewn. źródeł finansowania jednostki, przygotowanie uczniów do podejmowania i prowadzenia działalności gosp. wykorzystania nowoczesnych technik IT,kształtowaniu niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.Innowacyjność polega na wykorzystaniu metody jaką jest nauka przez działanie, zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych w tym platformy internetowej, programów komputerowych, udziale uczniów w grach edukacyjnych, włączeniu do współpracy praktyków biznesu oraz wykorzystaniu elearningu podczas pracy firmy.
24 Przekonująco mówić i przemawiać – retoryka w teorii i praktyceWioletta PoturałaZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.06.2017-30.03.2018Innowacja za naczelne zadanie stawia zapoznanie ucznia z regułami i technikami budowania przekonujących wypowiedzi, co przełoży się na skuteczność i sprawność komunikacyjną w różnych sytuacjach oraz relacjach interpersonalnych uczniów: szkolnych i zawodowych.Innowacja będzie realizowana w klasie drugiej i trzeciej liceum. Umożliwi uczniom zdobycie syntetycznej wiedzy na temat rozwoju na przestrzeni wieków retoryki i oratorstwa. Program koncentruje się także na kształceniu kompetencji językowych związanych z pracą nad atrakcyjnością własnych wypowiedzi, użyciem środków wzmacniających perswazyjność, zasadami wygłaszania mowy. Przewidziano różnorodne formy ćwiczeń, np. debaty oksfordzkie, ćwiczenia oddechowe, analizę wystąpień okolicznościowych.
25 Edukacja PożarniczaPrzemysław WaraczewskiZespół Szkół Mechanicznych im. KEN
Świerkowa 8
Poznań
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa10.04.2017-28.06.2019Cele ogólne innowacji: zdobycie podstaw wiedzy z zakresu pożarnictwa poznanie specyfiki zadań i podstawowych umiejętności w służbie w straży pożarnej przygotowanie absolwentów do pracy w straży pożarnej poznanie innych zawodów z całego spektrum tzw. służb mundurowych i organizacji ratowniczych w kontekście współdziałania przy akcjach ratowniczogaśniczych kształtowanie odpowiednich postaw i cech osobowości: umiejętność pracy w grupie, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, odporność na stresInnowacja pedagogiczna obejmuje uczniów klas 1,2,3 mundurowych pożarniczych. Na tym etapie edukacyjnym uczeń potrzebuje odpowiedniego wsparcia i pokierowania jego dalszą nauką ze strony szkoły i nauczyciela. Zadaniem szkoły jest więc stworzenie optymalnych warunków od otwartości na wiedzę, samodzielności oraz rozwoju ciekawości poznawczej. Realizując przedstawiony program innowacji zakładamy, że uczniowie poznają pracę strażaka i będą gotowi kontynuować naukę oraz pojąć pracę w tym zawodzie.
26 Hello, hello dookoła - ta piosenka dzieci wołaLidia GądziakPubliczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka
Hallera 1
Nowe Skalmierzyce
przedszkolemetodyczno-programowa01.05.2017-30.06.2017 wprowadzenie dzieci w świat języka obcego – osłuchanie z melodią i intonacją języka angielskiego rozwijanie u dzieci wiary we własne możliwości językowe – przełamywanie barier w posługiwaniu się językiem obcym rozwijanie dwóch spośród czterech możliwych sprawności językowych: słuchania ze zrozumieniem i mówieniaInnowacja obejmuje prowadzenie zajęć językowych z dziećmi 3letnimi grupa Poziomki. Poprzez wykorzystanie metod aktywizujących, zgodnych z metodyką nauczania języka obcego, zamierzam nauczyć dzieci piosenki pt. Hello oraz rymowanki One, two. Za cele poboczne postawiłam sobie używanie zwrotów: hello/byebye, yesno oraz rozpoznawanie angielskich nazw kilku przedmiotów, brzmiących podobnie w języku angielskim i polskim. Zamierzam stworzyć dzieciom okazję do zaprezentowania opanowanych przez nie umiejętności podczas uroczystości grupowej.
27 School shopMarta TarłowskaSzkoła Podstawowa w Strzałkowie
Strzałków 65
Lisków
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna04.05.2017-31.05.2018Celem innowacji jest zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, a także mobilizacja do posługiwania się językiem angielskim w bezpiecznym szkolnym środowisku. Bogacenie słownictwa, utrwalenie poprawnej wymowy. Rozwijanie umiejętności komunikowania się udzielania i uzyskiwania informacji, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, tj. użycie języka obcego w autentycznej sytuacji, by osiągnąć konkretny cel . Upowszechnianie idei dzielenia się wiedzą i pomocy koleżeńskiej. Podniesienie jakości pracy szkoły i promowanie placówki w środowisku lokalnym. Sklepik szkolny prowadzony przez Spółdzielnię Uczniowską działa codziennie podczas przerw. Jeden dzień w tygodniu obsługa w nim będzie tylko w języku angielskim czyli żeby coś kupić uczniowie muszą użyć języka angielskiego. Na początku młodszym uczniom pomagać będą tzw. „podpowiadacze” starsi uczniowie. Zwroty, które będą używane to: Can I help you? Can I have………., please? How much is it? Thank you, Here you are. Itp. Wykorzystane zostaną też tabliczki z nazwami produktów oraz „otwarte” i „zamknięte” w języku angielskim.
28 Active English – aktywnie po angielsku!Natalia Misiak, Marcin Chołodowski, Marta KoziarzGimnazjum w Komornikach im Edwarda hr Raczyńskiego
Pocztowa, 30
Komorniki,gmina wiejska
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2018Celem innowacji jest doskonalenia umiejętności językowych, poszerzenie aspektów kulturowych,wdrażanie i wspieranie metod i nawyków samokształcenia uczniów, usystematyzowanie posiadanej wiedzy,wsparcie przed zdawaniem egzaminów międzynarodowych.Istotnym celem będzie zaprezentowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w konkursach przedmiotowych oraz podczas realizacji projektów językowych.Innowacja pedagogiczna obejmuje uczniów realizujących podstawę programową III.1, którzy posiadają wysokie kompetencje językowe na wejściu do gimnazjum. Jest oparta na poszerzonej liczbie godzin języka angielskiego 6 h. Uczniowie będą pracowali w oparciu o podręcznik oraz o przygotowane przez nauczyciela materiały dodatkowe, które będą obejmowały źródła autentyczne. Umożliwi to uczniom nabycie biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim, przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego, konkursów przedmiotowych, kontynuowania nauki w klasach profilowanych.
29 Akademia przedszkolaka Monika Wiśniewska, Piotr Kostański Gimnazjum im Edwarda hr Raczyńskiego w Komornikach
Komorniki ul.Pocztowa 30
Komorniki
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2016-22.06.2017Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka i młodzieży. Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych. Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem. Poznanie prostych zjawisk przyrodniczofizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń. Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego. Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach. Poznawanie siebie i świata. Nabywanie umiejętności poprzez działanie. Odnajdywanie miejsca w grupie.Zajęcia przygotowywane dla przedszkolaków są organizowane w cyklach tematycznych raz w miesiącu:1.Matematyka dla smyka–czyli odkrywamy świat matematyki 2.Smak, dotyk,węch–doznania sensoryczne 3.Kostek czy szkieletor–czyli budowa anatomiczna naszego ciała.4.W zdrowym ciele zdrowy duch–zajęcia sportowe.5.Doświadczenia i eksperymenty młodego Newtona–fizyka w wydaniu na wesoło 6.Przedszkolaki i gimnazjaliści lubią czytać.7.Angielski na wesoło–gramy i śpiewamy.8.Szkoła–oczami najmłodszych.Zwiedzanie i pokazanie środowiska gimnazjalistów przedszkolakom.
30 Z historią po angielsku przez wiekiAleksandra PopławskaGimnazjum w Komornikach im Edwarda hr Raczyńskiego
Pocztowa, 30
Komorniki,gmina wiejska
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Cele innowacji: pogłębianie kompetencji językowych, poznanie słownictwa specjalistycznego z historii, poznanie innego punktu widzenia na historię, rozumienie tekstów źródłowych w języku angielskim dotyczących historii Wielkiej Brytanii, USA, rozumienie treści mówionych w materiałach audiowizualnych w języku angielskim, korelacja międzyprzedmiotowa.Innowacja będzie realizowana podczas zajęć z historii w klasie z poszerzoną liczbą godzin języka angielskiego 6 godzin tygodniowo. Uczniowie będą tłumaczyć teksty anglojęzyczne na język polski lub omawiać teksty pod kątem stopnia zrozumienia treści. Teksty pojawią się w większym natężeniu na lekcjach dotyczących historii powszechnej – zwłaszcza historii Wielkiej Brytanii oraz USA. Nauczyciele historii i języka będą współpracować.Teksty udostępniane podczas lekcji bazują na licencji Creative commons. Materiały audiowizualne pochodzą z kanału YouTube.
31 Przekraczam prógAnna KorzyńskaSzkoła Podstawowa nr 88 im Poznańskich Koziołków w Poznaniu
ul. Swoboda 53
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa04.05.2017-20.06.2018Wspieranie przyszłych i obecnych uczniów klas pierwszych w zaadaptowaniu się w środowisku szkolnym.Pomoc w przezwyciężeniu trudności związanych z przekroczeniem przez uczniów kolejnego etapu edukacyjnego.Innowacja obejmuje dzieci 5,6,7 letnie, uczniów klas IIII, nauczycieli. Przedszkolaki uczestniczą w szkolnych zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci przedszkolne wraz z uczniami szkoły aktywnie uczestniczą w lekcji. Zajęcia edukacyjne pozwalają dzieciom z przedszkola na odniesienie pierwszych szkolnych sukcesów. Przedszkolaki uczestniczą w uroczystościach i imprezach szkolnych. Uczniowie klas IIII biorą udział w akcjach czytelniczych organizowanych na terenie przedszkoli.
32 Efektywna nauka poprzez twórcze działanie uczniówJ. Bryl, D. Dreslerska, G. SzcześniakZespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie
ul. Kaliska 39
Sompolno
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa01.90.2017-31.05.2018Celem tego programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie: jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastyczne, teatralnej i muzycznej, kształtowanie twórczej postawy, zamiłowanie do śpiewu i tańca jako źródła radości, rozwijanie zdolności.Program innowacyjny Efektywna nauka poprzez twórcze działania ucznia jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz wspomaganie i korygowanie jego rozwoju. Zawiera sposoby rozwijania ekspresji plastycznej, muzyczno ruchowej i technik teatralnych. Treści programowe innowacji pedagogicznej odwołują się do wskazań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.Dobór metod i form pracy z dzieckiem sprzyjać będzie odkrywaniu wrodzonych uzdolnień i rozwojowi twórczości dziecięcej, na kształtowaniu postawy twórczej.
33 SpanglishAnna Kaźmierczak, Joanna BanaszakZespół Szkolno- Przedszkolny nr 5
os. Kosmonautów, 111
Poznań
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIprogramowa01.09.2017-30.06.2023Innowacja „Spanglish” została stworzona z myślą o poszerzeniu i utrwaleniu wiedzy uczniów klas I VI w zakresie znajomości języka angielskiego, a przede wszystkim z myślą o łagodnym wprowadzeniu drugiego języka obcego – języka hiszpańskiego. Treści nauczania zawarte w programie ułożone są według tematów najbliższych dzieciom np. rodzina, liczebniki, kolory, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy potraw itp. Nauka języka hiszpańskiego odbywa się w integracji z językiem angielskim. Zakresy tematyczne, struktury gramatyczne oraz słownictwo wprowadzane są spiralnie. Innowacja zakłada wprowadzenie jednej dodatkowej godziny lekcyjnej języka hiszpańskiego w tygodniu w klasie I VI. Skierowana jest głównie dla uczniów uczących się języka angielskiego oraz tych zainteresowanych poznaniem drugiego języka obcego – języka hiszpańskiego. Treści nauczania zawarte w innowacji obejmują zakresy tematyczne, grupy leksykalne, kategorie gramatyczne oraz sytuacje i funkcje komunikacyjne w zakresie dwóch języków obcych j. angielskiego oraz j. hiszpańskiego .
34 Spotkanie z lekturąEwa Iciaszek, Izabela ŚmiechowskaSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im Bohaterów Westerplatte w Koninie
ul. Fikusowa 8
Konin
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa15.05.2017-15.06.2018Cele ogólne: podniesienie jakości pracy szkoły, rozbudzanie u dzieci pasji czytelniczej i zainteresowania książką, wskazanie wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu, podnoszenie poziomu czytelnictwa poprzez działania kreatywne,wprowadzenie marketingu lekturowego przy współpracy międzyoddziałowej . Działania będą prowadzone podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a te związane z „marketingiem” prowadzone będą podczas zajęć pozalekcyjnych wśród uczniów klasy 2. i 3., natomiast prezentacje będą się odbywać podczas zajęć lekcyjnych w klasach I i II. Trzecioklasiści i drugoklasiści będą przygotowywać swoje prezentacje jeden raz w tygodniu. Organizatorzy przedstawią listę przygotowanych lektur, a wychowawcy klas 1. i 2. dokonają wyboru i określą czas spotkania. Treści programu będą obejmowały wybrane książki z proponowanej przez MEN listy lektur.
35 Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnegoAnna Basińska, Teresa Pietrala, Urszula Zielińska, Dawid Pietrala, Katarzyna Dzibalska - KołaczykGminne Przedszkole im Dzieci z Leszczynowej Górki
Plac Zielony 4
Czerwonk
przedszkoleprogramowa01.10.2017-31.05.2018 Poszerzenie oferty treści poznawczych rozwijanie kompetencji komunikacyjnych; stymulacja aktywności badawczej dzieci i ich samodzielności poznawczej; wspieranie alfabetyzacji wizualnej; budowanie sprawstwa u dzieci; tworzenie bogatego, stymulującego środowiska materialnego, które inspiruje do działań badawczych; rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim i osłuchiwanie z wzorcową wymową brytyjską; włączanie rodziców w proces edukacji dzieci. Tablit to innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na metodzie projektów oraz o technikę modelowania dialogów w grupie Questioning the Author QtA. Program ten integruje realizację podstawy programowej z nauką języka angielskiego.
36 Grammar Master - Mistrz GramatykiAdrian KrajewskiZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
ul. Wodna 1
Konin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna10.03.2017-19.04.2019Doskonalenie umiejętności językowych gramatyki w praktyce, poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim celem uzyskania jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym, rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymiInnowacja będzie realizowana przez uczniów z klasy 1P. Innowacja będzie polegała na uczeniu gramatyki z wykorzystaniem platformy MOODLE. Dzięki metodzie blended learning uczniowie na lekcjach j.angielskiego poznają wybrane struktury gramatyczne, ich zastosowanie, a następnie za pomocą platformy elearningowej będą wykonywać ćwiczenia gramatyczne oraz tworzyć zadania powtórzeniowe. Ponadto, uczniowie na lekcjach będą mogli przy użyciu aplikacji w tel. komórkowych przećwiczyć struktury gramatyczne w zdaniach za pomocą platform takich jak Quizizz i Kahoot.
37 Projekt Sita - ucz się z głowąMagdalena LiskowskaZespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36
Pleszew
szkoła ponadgimnazjalnametodyczna01.09.2017-30.06.2018Celem jest opanowanie przez uczniów umiejętności komunikowania się w j.obcych,tak by byli w stanie przeprowadzić prostą rozmowę w różnych autentycznych sytuacjach językowych.Ponadto,ma na celu zmotywowanie uczniów do nauki,ma wskazać,że nauka j.obcego jest atrakcyjna i przyjemna.Ważnym celem jest opanowanie przez uczniów umiejętności osiągania stanu relaksu,dzięki któremu nauka staje się łatwiejsza,poprawia się samopoczucie i rośnie poziom motywacji do stawiania sobie coraz to ambitniejszych celów,a dla nauczycieli złagodzi skutki stresu i wypalenia zawodowego.Innowacja zostanie realizowana od 1.09.2017 do 30.06.2018 w ZSUG w Pleszewie. Przewidywana liczba uczestników to 50 uczniów: po 20 na zajęciach języka niemieckiego i angielskiego w szkole branżowej i technikum. Ponadto 10 uczniów uczestniczyć będzie w zajęciach relaksacyjnych pod opieką pedagoga szkolnego. Dodatkową grupę stanowi grupa zajęć relaksacyjnych dla nauczycieli ZSUG. W szkole zostanie zorganizowana sala lekcyjna wyposażona w niezbędny sprzęt, w której będą odbywały się zajęcia w wymiarze 1 godz. tygodniowo dla każdej grupy.
38 Przedszkolak-Polak-Europejczyk-obywatel świata.Katarzyna Wawrzyniak-Madej , Karolina FlorjańczykPrzedszkole Publiczne we Wrzącej Wielkiej
Wrząca Wielka 124
Koło
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.09.2017-31.05.2018Kształtowanie wśród dzieci miłości do ojczyzny, poczucia przynależności do Unii Europejskiej i poszanowania odmienności i różnorodności kultur i tradycji. Poznawanie życia ludności w różnych krajach świata. Przybliżenie dzieciom symboli narodowych jako synonimów polskości. Wzbogacenie wiedzy dzieci o język, flagę oraz stolicę wybranych państw poszczególnych kontynentów. Poznanie ważnych ciekawostek geograficznych, zabytków i arcydzieł, tańców oraz zwyczajów wybranych Państw.Realizacja innowacji będzie trwała od września do maja i będzie odbywać się równolegle w dwóch grupach przedszkolnych: dzieci 4 –letnich i dzieci 5 letnich. W każdym miesiącu na realizację projektu poświęcać się będzie trzy zajęcia powiązane ze sobą tematycznie i każdemu miesiącowi nadana zostanie z tej racji specjalna nazwa. Zajęcia wzbogacą wiedzę dzieci o różne kraje Europy, Afryki, Azji, Australii, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
39 W naszym magicznym ogródku …Jolanta RudzińskaSzkoła Podstawowa im ks Jana Twardowskiego w Kwileniu
Stara Kaźmierka 1,
Chocz
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.04.2017-14.06.2019 wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju, rozwijanie jego predyspozycji i zdolności poznawczych, kształtowanie umiejętności myślenia naukowegoUcz.kl.I w szk.ogródku prowadzić będą dośw.i eksperymenty mające na celu głębsze poznanie roślin ogrodowych oraz zwierząt tam żyjących. Zaj. rozpoczną się od poznania wpływu światła, tem.i wody na rozwój roślin. Dzieci będą hodowały rośliny, obserwowały owady oraz zmiany zachodzące w ogrodzie w zależności od pory roku, sadziły samodzielnie wyhodowane drzewka, szukały odpowiedzi na nurtujące je pytania. Inne zajęcia posłużą do dokumentowania zebranych informacji.
40 Klasa Policyjna-Mundurowamgr Grzegorz Śliwiński-nauczyciel wychowania fizycznego, mgr Tomasz Zieliński-psycholog szkolnyZespół Szkół im Gen Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
Obornicka 1
Owińska, Bolechowo
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2017-26.04.2019Kształtowanie: aktywnych postaw i kompetencji społecznych,moralnych,bezpieczeństwa własnego i społecznego;Zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu Policjiwspółpraca z KWP w Pniu,kryminalistyce i kryminologii;Podnoszenie sprawności fizycznej z elem. samoobrony i strzelania;Zapoznanie się z psychologicznymi skutkami sytuacji kryzysowych i sposobami radzenia sobie z nimi;Pogłębianie wiedzy nt. praw człowieka;Zdobycie wiedzy nt. działania instytucji społecznych i poznawanie zagadnień prawnych.Program innowacyjnej klasy będzie dostosowany do Liceum Ogólnokształcącego, w którym zastosowano powiązanie przedmiotów ogólnokształcących z dodatkowymi rozszerzeniami z następujących przedmiotów: WOS, geografia i/lub biologia; z nauczaniem zagadnień zawodowych służb mundurowych szkolenie policyjne oraz szkolenie sportowe z elementami samoobrony.
41 Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej Kinga Antczak,Topmasz Czapczyk, Anna Jaworska, Małgorzata MichalskaZespół Szkół w Rychwale
Konińska 46a
Rychwał
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjumorganizacyjno-programowa01.05.2017-22.06.2018Celem innowacji jest motywowanie dzieci i młodzieży do nauki języka angielskiego, kształcenie mowy i rozwijanie słownictwa. Ważna jest też popularyzacja piosenki angielskiej i anglojęzycznej, zachęcenie do śpiewania w języku obcym. Uczestnicy mają możliwość własnej interpretacji utworów, budują więzi koleżeńskie i uczestniczą w międzyszkolnej integracji oraz rywalizacji. Istotne jest także podniesienia jakości pracy szkoły i promowanie Zespołu Szkół w Rychwale w środowisku lokalnym.Innowacja Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej„Singing is fun” to forma integracji uczniów oraz próba skonfrontowania umiejętności lingwistycznych i wokalnych. Będzie realizowana przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gmin: Rychwał, Grodziec i Stawiszyn. Objęci nią zostaną uczniowie, którzy chcą rozwijać i udoskonalać umiejętności językowe i muzyczne. Sposób naboru odbędzie się za pomocą eliminacji szkolnych przeprowadzonych przez nauczycieli języka angielskiego i muzyki.
42 Elementy psychologii i pedagogikiAgata RokickaV Liceum Ogólnokształcące im Jana III Sobieskiego w Kaliszu
Piskorzewie 6
Kalisz
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2017-23.06.2018Celem innowacji jest stworzenie uczniom szansy poznania mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi, zachowaniami człowieka oraz ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia, klasyfikowania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, dając podstawy teoretyczne do dalszego rozwijania zainteresowań działalnością pedagogiczną i psychologiczną. Innowacja została opracowana aby wzbogacić ofertę edukacyjną. Program skonstruowano tak, aby uczeń miał możliwość ugruntowania wcześniej zdobytych umiejętności. Ideą nauki przedmiotu jest stworzenie uczniom szansy poznania mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi, zachowaniami człowieka oraz ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia. Integracja tematyki z zakresu psychologii i pedagogiki pozwoli na przygotowanie absolwenta do odpowiedzialnych, prawidłowych reakcji w sytuacjach trudnych w życiu codziennym.
43 Nauczanie przez działanieAneta Jankowska-ŁukomskaGimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Luboniu
ul. Kołłątaja 1
Luboń
gimnazjumorganizacyjna01.05.2017-31.01.2018 stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny kształtowanie umiejętność grupowego działania uczniów pomóc w planowaniu życia i pracy w szkole oraz poza nią kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uwrażliwienie na potrzeby innych kształtowanie potrzeby dzielenia się z innymi wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w środowisku lokalnym, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikomWspółpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luboniu – pomoc na terenie ośrodka w nauce uczniom ze szkół podstawowych. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólna Droga. Udział w zajęciach terapii zajęciowej. Współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka nr 2 w Poznaniu. Zbiórka gier dydaktycznych w ramach akcji SU. Współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi onkologią dziecięcą w szpitalu przy ul. Szpitalnej: warsztaty artystyczne, plastyczne. Praca w bibliotece szkolnej i miejskiej pomoc w zależności od potrzeb.
44 Rowerzysta-turysta, czyli matematyczno-przyrodnicze zmagania w terenieJustyna Kaczmarek, Maria Kędzierska - Jachimek, Jolanta Pawłowska, Dariusz Spychalski Zespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
Dębnica
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.05.2017-31.10.20171.rozwój umiejętności dostrzegania korelacji międzyprzedmiotowej, 2.pokazanie związku nauk ścisłych z życiem codziennym,3.pobudzanie kreatywności i aktywności,4.opanowanie umiejętności praktycznych, 5.rozwijanie pasji matematycznoprzyrodniczych i informatycznych,6.wykorzystanie narzędzi TIK, 7.poznanie lokalnego środowiska i uroków Doliny Baryczy,8.stosowanie zasad bezpieczeństwa,9.współpraca z lokalnymi instytucjami,10.wzbogacenie oferty szkoły.Inspiracją tego nowatorskiego działania jest zaangażowanie się w szereg przedsięwzięć w naszej szkole wokół hasła ,,Rowerzystaturysta”.Podczas sobotnich rajdów rowerowych dla chętnych, chcemy połączyć teorię z praktyką w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych oraz zainteresować przyrodą Doliny Baryczy. Uczniowie na wyznaczonych stacjach będą wykonywać różne zadania np. badać, mierzyć, obliczać, a także rozwijać twórcze myślenie poprzez np. łamigłówki. Czekać na nich będą niespodzianki.
45 Liga zadań gimnazjalnychJolanta PawłowskaZespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
Dębnica
gimnazjumorganizacyjna01.05.2017-31.05.20191. motywowanie do zdobywania wiedzy i umiejętności,2. pobudzanie zainteresowań młodzieży w zakresie różnych dziedzin nauki,3. rozwój umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,4. kształtowanie postaw dociekliwych i poszukujących,5. zwiększenie aktywności uczniów,6. współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców,7. motywowanie uczniów do systematycznej pracy,8. utrwalenie wiadomości zdobytych podczas lekcji,9. przygotowanie uczniów do egzaminu,10. wzbogacenie oferty szkoły.Innowacja oparta jest o pilotaż wdrożony w szkole. Ma formę konkursu dla chętnych uczniów z gimnazjum. Polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu interdyscyplinarnego. Zadania tworzą nauczyciele, a w wybranym miesiącu uczniowie i rodzice. Uczniowie otrzymują jeden test na miesiąc. W finale biorą udział uczniowie z największą ilością punktów. Za aktywny udział otrzymują różne nagrody. Inspiracją tego nowatorskiego działania było podparcie się dobrą praktyką, zmodyfikowaną na potrzeby szkoły.
46 Twórczość nieskrępowanaAnna Kłaczkiewicz, Artur HejnaSzkoła Podstawowa nr 3 imAdama Mickiewicza
Szczuczyńska 5
Szamotuły
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.12.2016-13.05.2017Cele ogólne innowacji:namalowanie w czasie trwania konkursu motywu fantastycznego „Czarodziejski ogród”,sprawdzenie uzdolnień i umiejętności uczniów,rozwijanie i kształtowanie u uczniów wyobraźni,kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, promocja uzdolnień i talentów dzieci. Nasza innowacja to nowy sposób organizowania i przeprowadzania konkursów plastycznych.Konkurs obejmuje etap szkolny i gminny, w czasie którego uczestnicy wykonują na bieżąco w czasie 90 min. pracę plastyczną, której tematem jest motyw fantastyczny„Czarodziejski ogród”.Uczestnicy przygotowują się w domu ,ćwicząc technikę, układ kompozycji,dobór barw,których użyją w trakcie konkursu zgodnie z regulaminem.Mogą zatem tworzyć w wyobraźni,a podczas trwania konkursu przenieść swoją wizję na papier.
47 Żychlin wita, u nas lekcje z SITAA. Janc, A.Rogalska, J. Sobczak, A. WalkowiakZespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im Fryderyka Chopina w Żychlinie
ul. Parkowa 2
Stare Miasto
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna01.09.2017-22.06.2018Wzrost umiejętności sprawnego komunikowania się w języku obcym; pogłębianie ogólnej wiedzy językowej; wzbogacanie słownictwa; rozwijanie w uczniach poczucia wiary we własne mośliwości; podnoszenie motywacji do nauki; uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się; rozwijanie umiejętności koncentracji i skupienia.Innowacja została opracowana jako wynik zakwalifikowania ZSEU w Żychlinie do drugiego etapu konkursu Lekcja z SITA organizowanego przez Głos Nauczycielski. Metoda ta łączy naukę języka obcego z osiąganiem stanu relaksu, który ma korzystny wpływ na proces przyswajania wiedzy.
48 Fast fingers – szybkie, bezwzrokowe pisanie na komputerze metodą dziesięciopalcową.Agnieszka WaszakZespół Szkolno - Przedszkolny nr 1
Wykopaliskowa 45
Kalisz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa13.02.2017-31.12.2017Uczniowie klasy VI raz w tygodniu będą nabywać a następnie szkolić umiejętność pisania na klawiaturze przy użyciu wszystkich palców, bez odrywania wzroku od ekranu komputera. Opanowanie pozycji klawiszy i przypisanie ich do danego palca będzie pierwszym etapem treningu szybkiego pisania, który ostatecznie doprowadzi do pozbycia się konieczności kontrolowania klawiszy wzrokiem.Materiały szkoleniowe będą dostępne tylko w języku angielskim zarówno tekst instrukcji oraz materiały do przepiswania co zagwarantuje uczniom kontakt z żywym językiem w naturalnym kontekście.Podczas zajęć wykorzystamy platformę online https://www.typingclub.com, gdzie uczniowie będą nabywać i szkolić umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze metodą dziesięciopalcową. Materiał szkoleniowy, jaki oferuje platforma jest dostępny tylko w angielskiej wersji językowej, co pozwoli uczniom na kontakt z żywym językiem, który będzie zaledwie drogą do osiągnięcia nadrzędnego celu jakim jest umiejętność pisania bezwzrokowego. Innowacja ta pozwoli zyskać uczniom nową umiejętność, przydatną w dalszym etapie edukacji, a w przyszłości i na rynku pracy.
49 Projekt w eTwinning - Poznaj moje miastoMałgorzata SwornowskaSzkoła Podstawowa nr 38
ul. Romana Brandstaettera 6
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna07.04.2017-09.06.2017Celem innowacji będzie rozwój kompetencji polonistycznych, artystycznych i cyfrowych.Dzieci z Gniezna poznają wybrany obszar Poznania, dzieci z Poznania poznają wybrany obszar Gniezna, podejmując różne wspólne zadania np.: wideokonferencja – zaproszenie do projektu; wykonanie z rodzicami zdjęć wybranego obszaru miasta, przesłanie ich drogą elektroniczną Twin Space, Animoto, Kizoo; wykonanie albumu z opisem rozpoznanych obiektów; rozwiązanie quizu „Zagadki o Poznaniu, zagadki o Gnieźnie”, przesłanie linków do platformy Kahoot! – obserwacja na Animoto lub Twin Space; pożegnanie – Padlet, czat, wideo, Tricider.
50 Czytelnictwo i myKatarzyna Uschler, Karolina Ratajczyk, Agnieszka Koralewska, Dorota Helak - WeimannSzkoła Podstawowa nr 38
ul. Romana Brandstaettera 6
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna10.04.2017-14.06.2017Celem innowacji będzie unowocześnienie metod i form pracy, podniesienie jakości pracy naszej szkoły oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Działania przyczynią się do rozwinięcia kreatywności i postaw twórczych, podniesienia poziomu kompetencji językowych w zakresie wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, świadomego odbioru tekstów kultury oraz zbudowania systemu wartości w oparciu o wzorce literackie. Innowacja obejmie klasy IV – VI i będzie realizowana na lekcjach bibliotecznych, j. polskiego, na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie poznają historię powstawania książki, napiszą recenzje ulubionych lektur, które zostaną opublikowane w gazetce szkolnej, wezmą udział w konkursie plastycznym, wykonają kukiełki – postaci z książek. Odbędzie się Sejmik Samorządu Uczniowskiego debata „Książka naszym przyjacielem”, przeprowadzona zostanie sonda „Czytanie łączy pokolenia”, z której zostaną wyłonione bestsellery książkowe.
51 Sensoplastyka inspiracją dla rozwoju emocjonalnego ucznia.Agnieszka ZygmuntSzkoła Podstawowa nr 91
Promyk 4
Poznań
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2017-30.06.20201. Wspieranie rozwoju zmysłów.2. Rozwijanie twórczej kreatywności.3. Stymulowanie procesów analizy i syntezy.4. Ćwiczenia motoryczne wzmacniające dłoń.Zajęcia prowadzone będą dla uczniów raz w tygodniu, w wymiarze 1 h zegarowej, w ramach zajęć dodatkowych. Na zajęciach przygotowywane będą domowe i bezpieczne materiały plastycznetakie jak np: mąka, cukier, sól, ziarna zbóż, barwniki naturalne, z których dzieci będą wykonywać prace plastyczne. Uczestnicy zajęć będą dokonywać wyboru określonych materiałów dla stworzenia samodzielnej pracy plastycznej, a także będą konsultować wybór materiałów do stworzenia wspólnego dzieła. Ponadto uczniowie będą mogli wskazać prace plastyczne, na wystawę szkolną.
52 Zaprogramowani na sukcesSławomir KlamkaZespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie
ul. Kościelna 1
Wijewo
gimnazjumprogramowa01.09.2017-22.06.2018Kształtowanie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów z użyciem komputera oraz stosowania algorytmicznego podejścia do zadań. Nabycie umiejętności programowania w języku Scratch. Proste tworzenie aplikacji wykorzystujących dźwięki, rysowanie,porównywanie kolorów itp. Zwiększenie stopnia pomysłowości, kreatywności i dbałości o szczegóły. Doskonalenie pracy zespołowej. Utrwalanie poznanych wiadomości z różnych przedmiotów poprzez pracę z komputerem.Raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb chętni uczniowie z różnych klas gimnazjum będą spotykać się w godzinach popołudniowych w sali komputerowej. Zajęcia prowadzone będą metodą pracy w małych zespołach. Uczestnicy zajęć poprzez stworzenie gry komputerowej powtórzą wiadomości i utrwalą umiejętności z różnych przedmiotów. Efekt pracy grupy zostanie wykorzystany jako ciekawa forma powtórkowa dla innych uczniów.
53 Poznajemy kraje anglojęzyczne, ich kulturę i tradycje.Dorota WareńczakZespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Park Powstańców Wlkp. 1
Powidz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2017-29.06.2018Poznanie szeroko pojętej kultury krajów anglojęzycznych. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności uczniów zdobytych w ramach innych przedmiotów szkolnych oraz poza szkołą Internet, lektury, teatr, film, telewizja, podróże itd. Kształtowanie postaw twórczych i wychowanie przez sztukę prowadzone w języku angielskim. Rozszerzenie możliwości poznawania j. angielskiego, tworzenie naturalnych kontekstów wykorzystania języka, zmotywowanie uczniów do własnych poszukiwań twórczych.Realizacja programu innowacji będzie odbywała się w klasie VI szkoły podstawowej wymiarze 1 godziny tygodniowo. Lekcja trwa 45 minut. Ważne jest, by tak zaplanować przebieg lekcji, aby można było z części planów zrezygnować i w ich miejsce wprowadzić inne, takie, które będą służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Podczas zajęć wykorzystywane będą filmiki prezentujące znane miejsca, postacie z Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych. Ponadto uczniowie będą ćwiczyli dialogi, przygotowujące uczniów do ich wykorzystania w sytuacjach realnych.
54 Z uśmiechem do czwartej klasyAleksandra KowalSzkoła Podstawowa w Lusówku
Lusówko ul. Dopiewska 5
Tarnowo Podgórne
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.04.2017-23.06.2017 Przygotowanie uczniów klasy 3c do procesu kształcenia w II etapie edukacji, ułatwienie uczniom procesu adaptacji do nowej rzeczywistości szkolnej, obniżenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie IV, zwiększenie samodzielności uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Działania innowacyjne zaplanowano w odpowiedzi na sygnalizowane przez uczniów klasy 3c obawy, związane przejściem do klasy IV. Wprowadzenie innowacji ma przyczynić się do szybszej adaptacji dzieci do nowych warunków szkolnych m.in. poprzez: przygotowanie uczniów do oceniania stopniowego, prowadzenie zajęć w systemie lekcyjnym, spędzanie przerw na korytarzu, zapoznanie uczniów z przedmiotami nauczanymi w klasie czwartej oraz nauczycielami prowadzącymi te zajęcia, udział uczniów w lekcjach klas czwartych.
55 Relaksacyjna funkcja sztukiRenata SobierajSzkoła Podstawowa im Wojska Polskiego w Lądku
ul. Pyzderska 31
Lądek
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.10.2016-30.05.2017Diagnoza pozwalająca rozpoznać potrzeby emocjonalne, poznawczo – rozwojowe oraz możliwości manualne u dzieci. Terapia polegająca na wzroście zdolności percepcyjno – poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu możliwości ruchowych. Relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.Innowacja pedagogiczna stanowić będzie uzupełnienie i rozszerzenie treści programowych. Poprzez działalność artystyczną z elementami arteterapii dążyć będziemy do wyzwolenia u dzieci pozytywnej energii, inwencji twórczych, pokonywania nieśmiałości, wzbudzania zainteresowania sztuką, rozwijania zainteresowań czytelniczych. Na zajęciach zastosowane będą różne formy arteterapii. Terapia za pomocą sztuki da uczniom możliwość bliższego poznania się, rozładowania złych emocji, wzmocnienia więzi, pokonania lęków i łatwiejszego wejścia w szkolne progi.
56 Ratownicze ABC - pierwsza pomoc od przedszkolaBarbara Szmaj-SzłapikSzkoła Podstawowa imStanisława Mikołajczyka w Siedlikowie
Siedlików 58 D
Ostrzeszów
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2017-30.06.2020Wykształcenie u dzieci, od najmłodszych lat, nawyków zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Realizowanie treści z zakresu edukacji ratowniczej współpracując ze służbami ratunkowymi.Realizacja w grupie sześcioletniej oddziału przedszkolnego i w klasach I – II, dwa razy w miesiącu w godz. pracy przedszkola, w klasach I i II w ramach zajęć rozwijających. Dzieci zapoznają się z najczęściej spotykanymi zagrożeniami , poznają numery alarmowe oraz pracę służb. Nabędą podstawowe umiejętności ratownicze. Nauczą się rozmowy z dyspozytorem CPR. Zajęcia w formie ćwiczeń prakt. z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego fantomy, materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy. Do ćwiczeń wykorzystam pluszowe misie, filmy, plansze demonstracyjne
57 Pozwól mi zrobić to samemuMichalina StruzikPrzedszkole nr 2 Kraina Wesołej Zabawy w Koninie
ul. Noskowskiego 4
Konin
przedszkolemetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2017-30.06.2019 rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka rozwijanie samodzielności u dziecka i jego poczucia wartości wypracowywanie potrzeby pracy uczenie dziecka pracy bez nagrody, dla samej satysfakcji uczenie dziecka koncentracji uwagi wykorzystanie momentu polaryzacji i kontemplowania ciszy uczenie dziecka umiejętności współpracy bez rywalizacji, uczenie postaw empatii uświadomienie dziecku, że jest częścią wszechświata.Innowacja ,, Pozwól mi zrobić to samemu realizuje główne założenia metody Marii Montessori. Zróżnicowana wiekowo grupa dzieci wypracowuje szczególne relacje starsi pomagają młodszym. Zabawę zastępuje praca z pomocami dydaktycznymi opracowanymi przez autorkę metody. Dzieci zdobywają umiejętności z zakresu życia codziennego, sensoryki, edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej. Dzieci pracują w indywidualnym tempie rozwijając własne zainteresowania.
58 Ratownictwo medyczne Marcin Matłoka, Jacek Adamczak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Franciszkańska 2
Jarocin
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2017-30.06.2020Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów liceum ogólnokształcącego, zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa medycznego, przygotowanie ich do udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia do czasu przekazania ich kwalifikowanemu personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Zdobyta wiedza i umiejętności będą pomocne w życiu codziennym oraz w przypadku wyboru kierunków ratowniczomedycznych na studiach wyższych. Uczniowie liceum będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu ratownictwa medycznego w wymiarze 150 godzin w ciągu trzech lat nauki. Zajęcia będą prowadzone przez ratowników medycznych w siedzibie ZSP nr 2 oraz Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. Młodzież uczęszczająca na zajęcia z ratownictwa medycznego będzie uczyła się w zakresie rozszerzonym biologii i chemii. W ramach tego przedmiotu uczniowie będą zdobywali wiedzę i nabywali umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
59 Poszerzenie wiedzy na temat krajów europejskich - kontynuacjaAldona Murawska, Małgorzata Dymczyk - Siekierska, Aleksandra Kowal, Maria MarianowskaSzkoła Podstawowa w Lusówku
Dopiewska 5
Lusówko
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna08.05.2017-19.05.2017 Poszerzenie wiedzy o poszczególnych krajach europejskich Poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej Uatrakcyjnienie zajęć szkolnych Wzbudzenie ciekawości, zachęcenie do dalszego poszerzania wiedzy Przybliżenie postaci Kawalerów Orderu Uśmiechu – przyszłego patrona szkoły Wzmacnianie tolerancji wobec innych narodów, zwyczajów Pokazanie, że można uczyć się przez zabawę Sprawdzenie swojej znajomości języka angielskiego Prezentacja przysłów, ciekawych informacjami o krajach europejskich Przygotowanie w klasach plakatów o wybranym Kawalerze Orderu Uśmiechu z Europy z notatką o kraju, z którego pochodzi Konkurs wiedzy o krajach europejskich Konkurs j. angielskiego Spotkania ze studentami z różnych krajów europejskich:• prezentacje studentów na temat krajów ich pochodzenia, • odpowiedzi na pytania uczniów,• nauka wybranych zwrotów w języku gościa• obalanie stereotypów co przedstawiciele innych narodowości myślą o Polakach, a co polscy uczniowie myślą o innych Europejczykach
60 Znam i rozumiem swoje dzieckoJoanna Karczyńska, Hanna Kazańska-Książczak, Violetta Szymczak, Magdalena Zalesińska, Renata Glanc, Urszula Michalak , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Piotra Janaszka w Rychwale
ul. Konińska 46
Rychwał
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna01.09.2017-30.06.2018Poszerzenie wiedzy rodziców w zakresie funkcjonowania osób z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach rozwoju,poznanie instytucji wspierających rodzinę w wychowaniu dziecka z wyzwaniami rozwojowymi, integracja rodziców w celu wymiany doświadczeń własnych,wyposażenie w umiejętności radzenia sobie ze stresem,poznanie technik relaksacyjnych, wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w codziennym życiu.Realizacja innowacji zakłada powstanie grupy wsparcia dla rodziców wychowanków Ośrodka z różnymi problemami rozwojowymi. Spotkania ze specjalistami pomogą poszerzyć wiedzę nt. funkcjonowania osób z wyzwaniami rozwojowymi, poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, będą mieli okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń, poznają techniki relaksacyjne, sposoby radzenia sobie ze stresem oraz podstawy języka komunikacji alternatywnej Makaton. Efektem będzie także wydania miniporadnika dla rodziców.
61 Szafa dobrych praktykJ. Karczyńska, H. Kazańska-Książczak, V. Szymczak, M. Zalesińska, R. GlancSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Piotra Janaszka w Rychwale
ul. Konińska 46
Rychwał
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2017-30.06.2018Celem innowacji jest spójność i ujednolicenie działań nauczycieli w procesie usprawniania uczniów. Podejmowane działania zakładają wszechstronne podejście do zaburzeń rozwojowych dziecka, znalezienie przez nauczycieli związków przyczynowo – skutkowych w problemach dzieci w celu zwiększenia efektywności oddziaływań. Zadaniem realizatorów będzie wzajemne wsparcie i planowanie terapii.Proponowane działania mają polegać na utworzeniu ”Szafy dobrych praktyk ” umieszczonej na korytarzu szkoły, gdzie nauczyciele będą „użyczać” innym kolegom publikacje książkowe, gotowe propozycje rozwiązań, swoje własne konspekty, artykuły naukowe do pracy z dzieckiem z daną jednostką chorobową.Efektem końcowym będzie organizacja konferencji pod patronatem organu prowadzącego na temat „System wsparcia dziecka z chorobą rzadką–propozycje rozwiązań ”.
62 Kuchcikowo - OgrodowoMartyna Perliska, Monika RybarczykZespół Szkół w Choczu
ul. M. Konopnickiej 6
Chocz
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjna15.03.2017-20.06.2018kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków, propagowanie zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności troszczenia się o własne zdrowie i życie,rozwijanie się społecznie i towarzysko uczniów, poznanie podstawowych zasad savoir – vivre’u, nauka prawidłowego nakrywania stołu, poznanie warunków rozwoju roślin, prowadzenie własnego kącika zielarskiego, nauka kulturalnego spożywania posiłkuKuchcikowoOgrodowo to zajęcia warsztatowe, wychowawczo – profilaktyczne promujące zdrowy styl życia wśród uczniów klas młodszych. Uczniowie zachęcani są do eksperymentowania w kuchni, odkrywania własnych talentów, a także zdobywania wielu doświadczeń związanych z przyjemnością przyrządzania posiłków, nakrywania stołu, poznania zasad savoirvivre. Na zajęciach dzieci zdobywają wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia, ekologii, a także savoirvivre’u. Uczestnicy są zachęcani do rozwijania własnej aktywności, a jednocześnie współpracy w grupie.
63 Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas pierwszychJolanta SzpotSzkoła Podstawowa nr 1 im Karola Marcinkowskiego
ul. Szkolna 1
Murowana Goślina
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2017-30.06.2019 ułatwienie dzieciom adaptacji w nowym środowisku szkolnym, nawiązywanie pozytywnych więzi między dziećmi,kształtowanie umiejętności współpracy i wzajemnej zabawy, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, doskonalenie sprawności manualnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości.Innowacja będzie obejmowała wszystkich uczniów klas pierwszych w miesiącach: wrześniu, październiku i listopadzie. Zajęcia będą zawierały elementy pedagogiki zabawy Klanza oraz edukacji przez ruch wg. Doroty Dziamskiej.
64 Otwórzmy drzwi do lasuEwa RatajczakZespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie
Zębowo ul. Długa 1
Zębowo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.09.2017-31.05.2018Głównym jej celem jest wdrażanie do samokształcenia, umiejętności samodzielnej odpowiedzi na pytanie metodą doświadczeń, badań i obserwacji świata przyrody. Po roku uczeń postawi pytania problemowe i będzie potrafił poszukać na nie odpowiedzi.Innowacja wprowadzana dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie. Charakter prowadzonych zajęć: badawcze, terenowe, obserwacje i doświadczenia. Innowacja opierać się będzie na zajęciach w terenie, wycieczki do lasu, założenie i prowadzenie na terenie szkoły Mini ogródków z ziołami.
65 Bajkowi pisarze - etwinningNatalia Siwka i Marta DolataSzkoła Podstawowa nr 9 im Mieszka I w Gnieźnie
ul. Staszica 5
Gniezno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa27.03.2017-21.06.2017Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, rozszerzenie możliwości poznawania języka z wykorzystaniem nowoczesnych metod technologii informacyjnokomunikacyjnej. Rozwój kompetencji czytelniczych, artystycznych oraz umiejętność systematycznej pracy w grupie. Realizując program Bajkowi pisarze pozwolimy uczniom rozwinąć poczucie własnej wartości oraz samooceny. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II i IV szkoły podstawowej. Uczniowie z wykorzystaniem bezpiecznych mediów elektronicznych i platformy eTwinning, która gromadzi społeczność szkolną z Europy będą realizowali projekt Bajkowi pisarze. Projekt powstanie we współpracy dwóch polskich szkół i ma na celu pokazanie, że angielskiego nie trzeba uczyć się tylko z podręcznika.
66 Wielkie wiosenne dni z eTwinningKrystyna OrzechowskaSzkoła Podstawowa nr 9 im Mieszka I w Gnieźnie
ul. Staszica 5
Gniezno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa30.03.2017-30.05.2017Rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego. Współdziałanie z rówieśnikami ze szkół partnerskich poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnej. Poszerzenie słownictwa związanego z przyrodą i ochroną środowiska. Trening pisania listów. Różne formy składania życzeń w języku angielskim.Promowanie współpracy w grupie oraz w klasie. Innowacja skierowana jest do uczniów klas III i VI szkoły podstawowej. Uczniowie z wykorzystaniem bezpiecznych mediów elektronicznych i platformy internetowej programu eTwinning, która gromadzi uczniów i nauczycieli z całej Europy będą realizowali projekt „Great Spring Days” – „Wielkie wiosenne dni”. Powstanie on we współpracy trzech polskich szkół. Podczas realizacji projektu skupimy się na dwóch ważnych wiosennych datach i wydarzeniach Dzień Ziemi i Dzień Matki oraz charakterystycznej dla tych dni tematyce.
67 Cztery pory roku w dawnej Wielkopolsce.Wioletta Mikołajczyk Jolanta LeszkaZESPÓŁ SZKÓŁ W IWANOWICACH
Ks. Augustyna Kordeckiego 11
Iwanowice
szkoła podstawowa kl IV-VIorganizacyjna21.03.2017-20.03.2018edukacja regionalna zwrócenie uwagi ucznia na najciekawsze elementy związane z kulturą ludową i tradycjami regionalnymi Wielkopolski, podkreślenie odrębności kulturowej Wielkopolski na tle innych regionów w kraju/. gromadzenie informacji dotyczących obrzędowości ludowej, zwyczajów, świąt zawartych w cyklu rocznym, poznanie grup regionalnych, strojów ludowych, kultury, sztuki dawnych Wielkopolan. edukacja polonistyczna: poznanie gwary wielkopolskiej.Innowacja będzie realizowana przez 2 nauczyciel: historii i języka polskiego w ramach zajęć dodatkowych. Uczniowie pracują w grupach metodą projektu, gdzie przygotowują prezentację kultury ludowej Wielkopolski, w poszczególnych porach roku . Efektem końcowym każdej z grup jest przedstawienie wyników pracy po zakończeniu każdej z pór roku w postaci np. spektaklu, inscenizacji, wystawy prac.
68 Ruch to drzwi do uczenia sięJoanna Migus - Matusiak, Joanna Perzyńska - PluchratSzkoła Podstawowa nr 3 im Marii Konopnickiej w Kole
ul.Toruńska 68
Koło
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.09.2017-22.06.2018Wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka poprzez zapewnienie wszechstronnej, zintegrowanej stymulacji, wyrównywanie różnic rozwojowych dzieci podejmujących naukę szkolną klasa integracyjna, integrowanie zespołu klasowego.Wśród wielu metod aktywizujących, urozmaicających lekcję elementami ukierunkowanych zabaw ruchowych, przydatnych ćwiczeń, które pomagają nabywać wiedzę i umiejętności są: Terapia Integracji Sensorycznej oraz Gimnastyka Mózgu ® Paula Dennisona. W związku ze specyfiką pracy w klasie integracyjnej uznałyśmy, iż połączenie elementów obu metod przyniesie naszym uczniom wiele korzyści i pozwoli im na pełniejszy rozwój.
69 Edukacja poprzez gry planszoweJulita Rogozinska , Natalia BarskaSzkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie
ul. Żegockiego 26
Wolsztyn
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.09.2017-30.06.2017Celem innowacji jest doskonalenie wielu procesów poznawczych: uwagi, spostrzegania, pamięci, myślenia, języka. Rozwijanie również innych procesów poznawczych :wykonywania obliczeń i operacji arytmetycznych, abstrahowania, tworzenia pojęć, formułowania sądów, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Ma również na celu doskonalenie umiejętności społecznych: integrowanie ze sobą ludzi, rozwijanie zainteresowań, przełamywanie lęku, radzenie sobie z porażką, czekanie na swoją kolej.Zajęcia polegać będą na wspólnym czytaniu instrukcji i omówieniu reguł gry, czasem wprowadzeniu tematycznym, czy samodzielnym konstruowaniu gry i ustalaniu zasad, rozgrywce. Uczeń uczestniczący w rozgrywce będzie zaangażowany w grę, będzie dążyć do zwycięstwa, zdobywać wiedzę. Umiejętnie dobrane gry będą wspierać ćwiczenie umiejętności rachunkowych czy geometrycznych, a także uczyć budowania własnych strategii, rozwiązywania problemówi prowadzenia wnioskowania.
70 Język niemiecki w pracy spedytora międzynarodowegoMarta TrzmielewskaZespół Szkół w Kórniku
Poznańska 2
Kórnik
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna01.09.2017-31.08.2019Osiąganie wysokich wyników w nauczaniu, podniesienie kompetencji językowych w języku niemieckim zawodowym, rozwijanie pasji językowych, poszerzenie wiedzy na temat pracy spedytora międzynarodowego, doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, podniesienie motywacji do nauki języka niemieckiego, wskazanie uczniom możliwości zawodowych, rozwijanie umiejętności znalezienia miejsca na rynku pracy, zdobycie wiedzy o rynku pracy w branży logistycznej w Polsce i w Niemczech, umożliwienie uczniom nauki w naturalnym środowisku językowym.Innowacja metodycznoorganizacyjna z języka niemieckiego zawodowego jako zajęcia pozalekcyjne przeznaczona dla uczniów klas I,II i III technikum. Planowana liczba to 288 godzin, w okresie 01.09.17 31.08.19.Nabór na zajęcia na zasadzie powszechnej dostępności grupa minimum 20 osobowa. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły, WSL w Poznaniu oraz firmach logistyczno spedycyjnych.
71 Deutsch macht Spass. Innowacja nauczania języka niemieckiego z zastosowaniem technik audiowizualnych i informacyjno - komunikacyjnychAgnieszka Ciba, Aleksandra StachowskaSzkoła Podstawowa nr 84 im Tadeusza Kościuszki
św. Szczepana 3
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2017-30.06.2020Pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań kulturą krajów niemieckojęzycznych,rozwijanie kompetencji językowych, zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi,rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury,wdrażanie do pracy zespołowej,utrwalanie umiejętności komunikowania się,kształcenie umiejętności planowania i organizacji pracy.Innowacja skierowana jest do uczniów kl. 4, 5 i 6, którzy będą brali udział w lekcjach j. niemieckiego dwa razy w tygodniu. Innowacja ma na celu umożliwienie uczniom nauki języka ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności sprawnego komunikowania się, a także poszerzanie wiedzy uczniów o zagadnienia kulturoznawcze krajów niemieckojęzycznych. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania własnych pasji i wykorzystania swoich predyspozycji i zainteresowań poprzez różne formy działań – tworzenie projektów, przedstawień, filmików.
72 Przyjaciele przyrody Violetta Mizera, Paulina BartczakSzkoła Podstawowa im Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie
39
Świnków
przedszkolemetodyczno-programowa03.04.2017-23.06.2017Stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu przyrody, budzeniu zainteresowania nią i ukierunkowania wiadomości dzieci na wartości ekologiczne;Kształcenie wrażliwości na otaczające środowisko przyrodnicze;Kształcenie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin, mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, podkreślenie konieczności ochrony przyrody i nie niszczenie jej bogactw.Promowanie zdrowego stylu życia.Innowacja pedagogiczna „Przyjaciele przyrody” skierowana jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Treści edukacji przyrodniczej i zdrowotnej są ze sobą ściśle powiązane. Dzieci poznają świat za pomocą obserwowania, eksperymentowania i działania. Miejscem realizacji innowacji pedagogicznej jest oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie. Innowacja realizowana będzie w godzinach pracy przedszkola podczas zajęć dydaktycznych. Czas rozpoczęcia innowacji to II semestr roku szkolnego 2016/17, od kwietnia do czerwca.
73 Jak ułatwić dziecku lepszy start w szkole?Dorota JudkowiakGminne Przedszkole Publiczne im Jana Brzechwy
ul. Nadnotecka 22A
Drawsko
przedszkolemetodyczno-organizacyjna03.04.2017-23.06.2017Przygotowanie dziecka 6letniego do nauki w szkole, ułatwienie w nawiązywaniu kontaktów społecznych z osobami nowo poznanymi, zapoznanie z budynkiem szkolnym, do którego ma uczęszczać uczeń, poznanie nowych warunków pracy nauczycieli, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki w szkole, poznanie struktury funkcjonowania szkoły, poznanie praw i obowiązków uczniów, wzbogacenie wiedzy na temat lekcji w szkole, integracja przedszkolaków z uczniami i nauczycielami.Nauczyciel przedszkola inicjuje współpracę z Dyrektorem SP w Pęckowie, mającą na celu przygotowanie przez wychowawcę grupę dzieci 6letnich do pójścia do klasy pierwszej. Wspólnie opracowują harmonogram spotkań. Spotkania to cztery rodzaje różnorodnych zajęć, przybliżających dzieciom szkołę,jej klimat,panujące w niej warunki. Spotkania będą odbywały się w różnych klasach szkoły. Tematyka spotkań: 1.Wizyta w szkole 2.Udział w projekcie szkolnym Uczymy się od siebie nawzajem Czerwony Kapturek 3.Udział w lekcji z j.polskiego 4.Konkurs plastyczny.
74 Mali wydawcy językowimgr Marzena Łuczka, ,mgr Marzena SzewczykSzkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich w Doruchów
Kaliska 5
Doruchów
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna01.09.2017-30.06.2018Celem projektu jest wdrażanie uczniów w aktywny proces tworzenia pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego oraz rozwijanie samodzielnej pracy nad językiem.Innowacja Mali wydawcy językowi polega na wprowadzeniu nowatorskich technik aktywnego uczenia się języka angielskiego poprzez samodzielne tworzenie pomocy naukowych. Jest to novum, gdyż uczniowie będą mieli okazję odejść od tradycyjnego modelu uczenia się z podręcznika, czy też z dodatkowych materiałów przygotowanych przez nauczyciela. To uczniowie będą małymi wydawcami i współtwórcami pomocy edukacyjnych. Przy wsparciu i nadzorze nauczyciela przejmują oni odpowiedzialność w działaniu, wybierają i selekcjonują potrzebne im treści,techniki i metody tworzenia.
75 WIECZÓR Z PASJĄJustyna KaczmarekZespół Szkół w Dębnicy
Dębnica ul. Ostrowska 140
Dębnica
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjumorganizacyjna20.03.2017-20.06.20191.kształtowanie aktywnych, twórczych postaw,2.poznanie tajników pracy ludzi z różnych sfer zawodowych,3.rozwój umiejętności rozpoznawania własnych możliwości, predyspozycji, pasji i zainteresowań,4.pomoc uczniom w świadomym wyborze ich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,5.rozbudzanie zainteresowania ,,małą ojczyzną”,6.przygotowanie do bycia aktywnymi członkami społeczności lokalnej,7.wzbogacenie oferty szkoły.Uczniowie w Dębnicy to młodzi ludzie, mający wiele zainteresowań i pasji, poszukujący autorytetów. Podczas ,,Wieczoru z pasją” będą spotykać się z osobami spełniającymi swoje marzenia, odnoszącymi sukces w różnych dziedzinach życia. W spotkaniu mogą brać udział wszyscy chętni mieszkańcy Dębnicy i okolic. Zaproszony Gość opowiada o sobie i swoich pasjach. Spotkaniu towarzyszą pokazy, konkursy i quizy. Innowacja ,,Wieczór z pasją” oparta jest o pilotaż wdrożony w szkole.
76 Kreuję, programuję, kodujęKrzysztof WinnickiSzkoła Podstawowa nr 91
Promyk 4
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2017-30.06.2022Innowacja zakłada zwiększenie godzin informatyki i rozszerzenie ich o: tworzenie gier w Scratch, GDevelop, programowanie robotów, programowanie animacji np. GeoGebra, PencilCode, tworzenie obiektów przestrzennych SketchUp, tworzenie aplikacji internetowych np. PHP, MySQL, język C i Python, podstawy pracy zdalnej w systemie Linux.Innowacja wprowadzona zostanie od kl. IV i realizowana będzie wg rozszerzonego programu informatyki w postaci dodatkowej 1h tyg/grupę 2h każdego roku. Uczniowie wezmą też udział w Mistrzach Kodowania, rozwijane będą umiejętności projektowania przestrzennego i zainteresowanie programowaniem. Zajęcia pozwolą zdobyć doświadczenie, które będzie można wykorzystać na dalszym etapie kształcenia.
77 Młodzi programiściKrzysztof WinnickiSzkoła Podstawowa nr 91
Promyk 4
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2017-30.06.2019Innowacja zakłada zwiększenie godzin informatyki i rozszerzenie ich o: tematy dotyczące tworzenia aplikacji internetowych język PHP oraz baza MySQL, rozwinięcie zajęć programowania w języku C i Python, podstawy pracy zdalnej w systemie Linux.Innowacja wprowadzona zostanie od kl. VII i realizowana będzie wg rozszerzonego programu informatyki w postaci dodatkowej 1h tyg/grupę łącznie 4h każdego roku. Uczniowie podczas zajęć rozwijających umiejętności programowania będą odkrywać swoje zdolności oraz rozwijać zainteresowanie programowaniem. Zajęcia pozwolą im zdobyć cenne doświadczenie tworzenia aplikacji działających w sieci, które będą mogli wykorzystać na dalszym etapie kształcenia.
78 Piłka ręczna- wychowanie przez sportMarzena MolendaSzkoła Podstawowa nr 71
Przybyszewskiego 37
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.09.2017-30.06.2022Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, sport i wypoczynek. Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. Poznanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.Piłka ręczna zawsze była tradycją naszej szkoły. Gra ta opiera się na naturalnych formach ruchu. Umiejętności motoryczne są odzwierciedleniem podstawowych elementów z zakresu zabaw dziecięcych, wzmacniających aparat kostnomięśniowowięzadłowy. Pozwala na wytworzenie pozytywnych emocji związanych z aktywnością ruchową. Uczy nas wytrwałości w dążeniu do celu, który jest wykładnikiem wysiłku całej drużyny. Powyższe zalety piłki ręcznej potwierdzają potrzebę jej rozszerzenia poprzez innowację.
79 Bajkowi pisarze- eTwinningMarta Dolata, Natalia SiwkaSzkoła Podstawowa w Brodziszewie im Ofiar Pacyfikacji Brodziszewa 1939
ul. Szkolna 1
Brodziszewo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa27.03.2017-21.06.2017Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, rozszerzenie możliwości poznawania języka z wykorzystaniem nowoczesnych metod technologii informacyjnokomunikacyjnej. Rozwój kompetencji czytelniczych, artystycznych oraz umiejętność systematycznej pracy w grupie. Realizując program Bajkowi pisarze pozwolimy uczniom rozwinąć poczucie własnej wartości oraz podnieść ich samoocenę. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II i IV szkoły podstawowej. Uczniowie z wykorzystaniem bezpiecznych mediów elektronicznych i platformy eTwinning, która gromadzi społeczność szkolną z Europy będą realizowali projekt Bajkowi pisarze. Projekt powstanie we współpracy dwóch polskich szkół i ma na celu pokazanie, że angielskiego nie trzeba uczyć się tylko z podręcznika.
80 Sensoplastyka twoje zmysły dotykaMagdalena CzupryniakOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
Michalinów Oleśnicki 1
Zagórów
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna01.09.2017-15.06.2018Rozwój sensomotoryczny, rozwój poznawczy,rozwój społeczno emocjonalny, rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o metodę sensoplastyki.Realizacja innowacji będzie odbywać się w ramach grupowych zajęć rewalidacyjno wychowawczych w jednym zespole, dwa razy w miesiącu.W ramach zajęć wychowankowie będą samodzielnie lub z pomocą przekształcać spożywcze materiały plastyczne , które następnie będą wykorzystywać podczas zajęć. Wytwory ich działań będą fotografowane i udostępniane rodzicom.
81 Ze sztuką na TYIwona Bieniek, Łukasz Naczke, Dorota Gidaszewska-Burkietowicz, Izabela UrbaniakSzkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
Pogrzybów 1A
Raszków
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2017-31.05.2018Zaangażowanie uczniów w twórczą aktywność w zakresie różnych dziedzin sztuki. Wspomaganie procesu twórczego dzieci. Rozbudzanie wrażliwości twórczej. Wdrażanie do samokształcenia i rozwijania zainteresowań oraz kształcenia postaw twórczych.Innowacja opiera się na zwróceniu większej uwagi na twórczość artystyczną wśród uczniów szkoły podstawowej. Wiek szkolny to najlepszy okres na podjęcie stymulacji twórczego rozwoju dziecka. Poprzez zabiegi metodyczne i odpowiednio planowaną organizację można to rozwinąć.Innowacja wiązać się będzie z udziałem w warsztatowej formie biwakowej prowadzonej cyklicznie trzy razy w ciągu roku szkolnego, związanej bezpośrednio tematyką z porami roku i głównymi świętami. Dzieci będą mogły zapoznać się z nowymi i nowatorskimi technikami ekspresji twórczej.
82 Cztery pory roku w terapii,stymulacji rozwoju i integracji społecznej dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.( autyzm z obniżoną sprawnością intelektualną w stopniu lekkim)Iwona BieniekSzkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
Pogrzybów 1A
Raszków
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2017-31.05.2018Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem. Umożliwienie mu rozwinięcia procesów poznawczych, kształtowania porozumiewania się i współistnienia w grupie. Wdrożenie do respektowania ustalonych reguł. Wyposażenie ucznia w podstawowe umiejętności dotyczące poruszania się w przestrzeni społecznej. Innowacja opiera się na zaangażowaniu uczniów całego zespołu klasowego w zajęcia mające służyć rozwojowi poznawczemu i społecznemu dziecka autystycznego. Program ma aktywizować zmysły oraz usprawniać procesy psychomotoryczne każdego uczestnika oraz wykształcić pewnego rodzaju więzi społeczne. Elementy arteterapii, logorytmiki, ruchu rozwijającego i poznania polisensorycznego mają wpłynąć rozwijająco na cały zespół klasowy.
83 Z książką za pan brat Ewelina Arent, Małgorzata Radecka Przedszkole Gminne we Władysławowie
ul Kaliska 17a
Władysławów
przedszkolemetodyczna01.04.2017-30.04.2018poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności, umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez doskonalenie mowy, doskonalenie pamięci do opanowania tekstów ról do inscenizacji,odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługiwanie się mową mimiką gestem i ruchem rekwizytami, wzmacnianie własnej wartości siebie i innych, uświadomienie rodzicom wartości głośnego czytaniama ułatwić dz wyrażanie przeżyć emocji i doświadczeń życiowych nabytych w czasie słuchania wierszy opowiadań i baśni Ma także przybliżyć książkę nauczyć szacunku i dbałości o nią. Czytanie jest zależne od indywidualnych zainteresowań i potrzeb rozwija nie tylko sferę poznawczo intelektualną ale wzbogaca wartości moralno społeczne Pragniemy aby kontakt z książką był przygodą która rozwija jego wyobraźnię Program jest pomocą w kształtowaniu człowieka który odkryje radość z czytania a zdobytą wiedzę umiejętnie wykorzysta w przyszłości
84 Wspólnie działamy, plony zbieramyAneta Arabska, Aldona WaszakSzkoła Podstawowa im M Kopernika w Sadlnie
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Sadlnie Sadlno 9a
Sadlno
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjno-programowa27.03.2017-15.06.2018Stworzenie ogródka warzywnokwiatowego, jako miejsca do podejmowania obserwacji, odkrywania, eksperymentowania oraz wzbogacania wiedzy na temat otaczającej przyrody za pomocą zmysłów. Zwiększenie aktywności ruchowej dziecka. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie oraz współpraca z rodzicami w zakresie urządzania ogródka oraz zdrowego żywienia dzieci.Tworząc ogródek warzywnokwiatowy chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym. Pragniemy urozmaicić dzieciom czas spędzony w szkole, a jednocześnie rozwinąć ich zainteresowanie światem przyrody i promować zdrowy tryb życia. Dzieci będą miały okazję uczestniczyć w pracach ogrodowych, obserwować, pielęgnować oraz kształtować nawyki przyrodnicze i prozdrowotne.
85 Dzieci w Krainie JogusiaAnna BogalaGminne Przedszkole Publiczne im Jana Brzechwy
ul. Nadnotecka 22A
Drawsko
przedszkolemetodyczno-organizacyjna20.03.2017-08.05.2017Budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, inspirowanie twórczych działań dzieci, rozwijanie wyobraźni młodych ludzi, budzenie wiary we własne możliwości aktorskie, przezwyciężanie wstydu i lęku przed występami publicznymi, tworzenie warunków do współpracy z grupą rówieśniczą i rodzicami, kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach inscenizacyjnych. Innowacja będzie obejmowała swym zakresem dzieci przedszkolne w wieku 34 lat. Przez nauczyciela i dzieci zostanie napisany pierwszy rozdział bajki oraz zostanie wykonana ilustracja. Rodzice zostaną zapoznani z dalszymi etapami pisania bajki przekazana zostanie im na dwa dni bajka w celu napisania kolejnych rozdziałów.
86 Tradycyjne produkty regionalne - nowoczesne gotowanieJolanta KnapkiewiczZespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im FChopina w Żychlinie
ul. Parkowa 2
Żychlin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczna06.03.2017-23.06.2017 podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat roli produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych w gastronomii; przekazanie uczniom umiejętności, wykorzystania produktów regionalnych w przyrządzaniu potraw oraz kreowaniu nowych; nobilitacja kształcenia zawodowego, poprzez pokazanie aspektów kulturowych w dawnych obyczajach i praktykach gastronomicznych oraz nowych perspektyw w przyszłej pracy zawodowej w sektorze gastronomii; promocja produktów ekologicznych, oraz zdrowego i smacznego sposobu odżywiania; pokazanie roli „ małych producentów” Innowacja realizowana będzie w klasy II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych. Udział młodzieży w innowacji pozwoli zwiększyć jej kompetencje zawodowe, kreatywność, śmiałość w podejmowaniu nowych wyzwań. Magię smaków, zapachów i barw uczniowie poznawać będą na: warsztatach kulinarnych; lekcjach otwartych związanych z produktami regionalnymi; lekcjach na łonie natury, gdzie poznają rośliny przyjazne człowiekowi; wycieczkach do regionalnych producentów;warsztatach kuchni molekularnej.
87 Z Hutniczej do pracy w HucieHanna Lichy, Florian Fryzowicz, Marcin MichalskiZespół Szkół Technicznych i Hutniczych
ul. Kolska 1
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa01.09.2017-31.01.2021Celem innowacji jest zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania pracy zawodowej w Impexmetal S.A. ALUMINIUM KONIN i aktywnego funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy. Uczniowie nabędą umiejętności wykonywania,naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń pracujących na wydziałach huty.Zapoznają się z nowoczesnymi technikami wytwarzania wyrobów, nowymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.Nabędą umiejętności prowadzenia kontroli jakości wyrobów zgodnie z wymogami zamówień i procedur zapewnienia jakości.Realizacja innowacji przewidziana jest w klasie technikum w zawodzie technik mechanik i będzie obejmowała 4letni cykl nauki w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W ramach innowacji realizowane będą zajęcia przez nauczyciela przedmiotów mechanicznych oraz instruktora praktycznej nauki zawodu w Impexmetal S.A.ALUMINIUM KONIN. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. Urządzenia teoretycznie omawiane na lekcjach przedmiotów zawodowych,będzie można poznać w ich konkretnym praktycznym zastosowaniu.
88 Ruch i zabawa to ważna sprawa.Daria Sosnowska, Justyna SkibaSzkoła Podstawowa w Chrzanie
Żerkowska 3
Chrzan
przedszkolemetodyczna20.03.2017-30.06.2018Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez ruch, zabawę. Wytwarzanie pozytywnych więzi między dziećmi, umiejętność wspólnego bawienia się. Rozbudzanie twórczej aktywności dziecka. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu. Wykształcenie umiejętności naśladownictwa. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Utrwalanie części ciała oraz stronności.Zajęcia będą prowadzone w oddziale przedszkolnym, w grupach 34 latków, 56 latków wykorzystując elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Pedagogiki Zabawy Klanza.
89 TabliczkomaniaMałgorzata WarczygłowaSzkoła Podstawowa w Chrzanie
Żerków
Żerków
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna15.03.2017-14.06.2017Usprawnianie techniki mnożenia liczb w zakresie 100.Rozwijanie kontaktów interpersonalnych między uczniami oraz umiejętności współpracy z rówieśnikami i starszymi kolegami.Propagowanie zabawowej formy uczenia się tabliczki.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naukę i własne działanie.Innowacja będzie obejmowała swym zakresem uczniów klas III i IV.Dzieci z obu klas dobrane losowo mają za zadanie odpytywać się wzajemnie z 10 iloczynów każdy i wpisać na kartę datę ćwiczenia oraz potwierdzić ją swoim podpisem. Uczniowie będą ćwiczyć 3 razy w tygodniu w wybranych przez siebie dniach i porach mając do dyspozycji karty z tabliczką mnożenia. Dzieci, których partner jest nieobecny, ma za zadanie znalezienie nowego na czas zastępstwa.Co miesiąc następuje zmiana par poprzez kolejne losowanie. Po pewnym czasie z kart będą usunięte małe iloczyny.
90 Klasa mundurowa (kadecka)Elżbieta Jagodzińska, Renata bSkowronek, Monika Waloszek-GąsiorI Liceum Ogólnokształcące im Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu
Wały J. Dąbrowskiego 29
Rawicz
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa01.09.2017-31.08.2020Kultywowanie tradycji kadeckich i patriotycznych, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej powiatu rawickiego, rozwijanie w uczniach zainteresowań sportowo obronnych, przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego i studiów wyższych na uczelniach wojskowych i cywilnych związanych z bezpieczeństwem narodowym, przygotowanie młodzieży do pracy w służbach mundurowych, stworzenie klasy reprezentacyjnej.Innowacja obejmie uczniów klasy, którzy w roku szkolnym 2017/2018 zdecydują się kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym o profilu mundurowym i potrwa do sierpnia 2020 r.. Uczniowie będą dodatkowo realizować przedmiot „służby mundurowe” oraz rozwijać swoje umiejętności sportowe. Dodatkowe zajęcia będą prowadzone w szkole oraz podczas wycieczek edukacyjnych. Klasa ta zostanie objęta patronatem WSWOL we Wrocławiu. W ramach współpracy z jednostkami służb mundurowych młodzież będzie mogła poznać i zgłębić tajniki poszczególnych jednostek.
91 Z mechatroniką za pan bratJacek Niemczynowski, Krzysztof ZelekI Liceum Ogólnokształcące im J Dąbrowskiego w Rawiczu
Wały J. Dąbrowskiego 29
Rawicz
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjno-programowa12.12.2016-21.06.20171.Głównym celem innowacji jest nauka programowania przy wykorzystaniu uproszczonego języka Arduino. Nauka programowania z biegiem czasu przerodzi się w realizację projektów praktycznych z wykorzystaniem modułów i czujników podłączanych do mikrokontrolera. 2.Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w realizacji własnych wymyślonych projektów. 3.Dodatkowym aspektem jest wzbogacenie pracowni o najnowszy sprzęt i materiały, które pozwolą kontynuować projekt w latach następnych. 4. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.W przygodzie z robotyką i mikrokontrolerami trzeba w pierwszej kolejności nabyć wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki. Na zajęciach młodzież nauczy się: a.rozróżniania elementów pasywnych i aktywnych w zestawach mechatronicznych;b.podłączenia Arduino do komputera;c.konfigurowania układów;d.odczytywania schematów połączeń mechatronicznych;e. programowania interfejsu;f.tworzenia programów z wykorzystaniem interfejsu Arduino. Na zakończenie zajęć, każdy uczestnik wdroży swój własny praktyczny projekt.
92 Praca metodą projektu z uczniami na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnychEdyta Miska-MazgajcczykSzkoła Podstawowa Nr 12 im Stanisława Moniuszki w Koninie
Szeligowskiego 5
Konin
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna10.03.2017-22.06.2017• zapoznanie z metodą projektu• doskonalenie umiejętności pracy w grupie• usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, motorycznej• doskonalenie umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji z zasobu Internetu• doskonalenie umiejętności pracy projektowej• doskonalenia umiejętności czytania, pisaniaInnowacja zostanie wdrożona wśród uczniów w klasach: II, IV, V na zajęciach korekcyjnokompensacyjnych. Zgodnie z zaleceniami poradni psychologicznopedagogicznej na zajęciach u uczniów usprawniam funkcję w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, motorycznej. Większość z nich wspieram w sytuacjach trudnych, podnoszę ich samoocenę, stymulować rozwój emocjonalny. Uczniowie wykonają projekt nt. „Nasze zdrowie” – oczywiście będzie on dostosowany do wieku i możliwości uczniów.
93 Kultura i zdrowie na co dzieńIzabela Polega, Kinga DrzazgowskaSzkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Pruścach
Pruśce 30
Rogoźno
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIprogramowa13.02.2017-23.06.2017Normy i zasady dobrego wychowania i zachowania w różnych sytuacjach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem Savoirvivre przy stole. Wyrabianie poprawnych nawyków zdrowotnych. Stosowanie zasad kultury osobistej w życiu codziennym.Innowacja pedagogiczna zakłada wypracowanie większej świadomości i konieczności przestrzegania zasad dobrego wychowania w tworzeniu relacji międzyludzkich w codziennym życiu. Rozwijanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych. Wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania w celu uświadomienia zależności zdrowotnych w dorosłym życiu. Wdrożenie dobrych manier obowiązujących przy stole.
94 Życiowe zadaniaBeata WawszczakVI Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Kaliszu
ul. Handlowa 9
Kalisz
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa15.03.2017-31.05.2017Zdobycie przez słuchaczy umiejętności wykorzystania wiadomości praktycznych podczas obliczania zadań i rozwiązywania problemów matematycznych. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, myślenia abstrakcyjnego oraz kształtowanie zasad poprawnego analizowania, wnioskowania i uzasadniania postawionych tez w tym krytycznego podejścia do uzyskanych wyników.Opracowanie zbioru zadań.Tworzenie własnych zadań i proponowanie metod ich rozwiązywania na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych dla słuchaczy IV semestru na czwartym etapie edukacyjnym aktywnymi metodami pracy. Uczestnicy zobowiązani będą do przygotowania zadań wskazując własne rozwiązanie i prezentując je innym uczestnikom w myśl zasady najlepiej uczymy się od siebie nawzajem. Zabrane zadania wraz z rozwiązaniami utworzą zbiór zadań, który dostępny będzie na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej.
95 Dobre maniery drogą do karierymgr Monika Godek, mgr Maria Wolniak-Karbowska, mgr Natalia PłachtaSzkoła Podstawowa imPowstańców Wielkopolskich w Doruchowie
Kaliska 5
Doruchów
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2017-30.06.2019Celem projektu jest rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy i zasad dobrego zachowania oraz rozbudzenie poczucia potrzeby ich stosowania w codziennym życiu.Innowacja pedagogiczna „Dobre maniery drogą do kariery” jest innowacją programowo metodyczną. Przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących oraz zakłada współpracę z instytucjami i środowiskiem gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim . Innowacja ta ma służyć kształtowaniu dobrych manier, zwalczaniu egoizmu nauki liczenia się z innymi, życzliwego stosunku do ludzi, uprzejmości, kulturalnego sposobu bycia.
96 Kolorowa 9 - nasza radosna twórczośćMagdalena PrzegońSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.04.2017-31.05.2017Celem innowacji pt: Kolorowa 9 nasza radosna twórczość jest prezentacja prac plastycznych, stworzonych na lekcjach plastyki oraz na kółku plastycznym. Prezentacja prac będzie miała charakter czasowej wystawy. Celem jej będzie zaprezentowanie twórczości plastycznej uczniów naszej szkoły szerszemu gronu odbiorców a także popularyzacja sztuki wśród dzieci i młodzieży.Innowacja będzie polegała na prezentacji prac plastycznych uczniów i promocji młodych artystów. Prezentacja będzie miała charakter wystawy zbiorowej, czasowej i ogólnodostępnej. Wystawa odbędzie w Młodzieżowym Domu Kultury w Galerii Pędzelek przy ul. Wolności 10 w Ostrowie Wielkopolskim w terminie 01.04.2017 31.05.2017. Poprzedzona zostanie uroczystym wernisażem. Na wystawę zostaną zaproszeni goście, autorzy prac i ich rodziny oraz lokalne media.
97 Lekka środa – czyli dzień bez mundurka i komórkiMagdalena Przegoń, Maciej StaszakSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna22.02.2017-20.12.2017Celem innowacji pt: „Lekka środa – czyli dzień bez mundurka i komórki” ma być integracja społeczności uczniowskiej. Kontakty bezpośrednie, wspólna zabawa zanikają na rzecz zamykania się młodzieży w wirtualnym świecie. Naszym celem jako opiekunów Szkolnego Samorządu Uczniowskiego jest pokazanie dzieciom, że spędzanie przerw i nie tylko bez telefonów komórkowych wcale nie musi być nudne. Wręcz przeciwnie – dzieci mają szansę odkryć na nowo zapomniane zabawy jak np.: skakanie w gumę, zabawa w „ciuciubabkę”, kręcone, zośkę a także gry planszowe itd.Innowacja pt: „Lekka środa – czyli dzień bez mundurka i komórki” jest projektem opiekunów Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Innowacja będzie obejmowała okres czasu od 22.02.2017 – bezterminowo. W każdą ostatnią środę miesiąca uczniowie będą przychodzić do szkoły bez telefonów komórkowych i bez mundurków. Nauczyciele będą inspirować, uczyć gier i zabaw z własnego dzieciństwa, a także będą mieć za zadanie wybrać klasy, które najbardziej zaangażowały się w działania.
98 English - key to the worldEwa Łoszyńska, Agnieszka SzkielaZespół Szkół nr 6
Szczepankowo 72A
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2017-30.06.2019Pogłębianie ogólnej wiedzy językowej i wzbogacanie słownictwa. Rozwijanie kompetencji językowych. Kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych oraz podczas wyjazdów do Wielkiej Brytanii. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Przygotowanie uczniów do konkursów językowych. Innowacja skierowana jest do uczniów kl. 7, 8 i ma na celu umożliwienie uczniom nauki j. angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najważniejszy aspekt rozwoju umiejętności sprawnego komunikowania się, a także poszerzanie wiedzy uczniów o zagadnienia kulturoznawcze krajów anglojęzycznych. Rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach komunikacyjnych. Otwarcie na świat, wyjazdy do krajów, w którym językiem urzędowym jest angielski, uczestnictwo w warsztatach językowych.
99 Learn English - Discover worldAgnieszka SzkielaZespół Szkół nr 6
Szczepankowo 72A
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2017-30.06.2019Pogłębianie ogólnej wiedzy uczniów, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie poszczególnych sprawności językowych, poznanie wybranych autorów literatury krajów anglojęzycznych, zapoznanie się z ważniejszymi faktami historycznymi oraz geografią krajów anglojęzycznych, kontynuowanie wyjazdów do krajów anglojęzycznych, przygotowanie uczniów do konkursów językowych, korelacja między przedmiotowa.Innowacja poszerza elementy geografii, historii, kultury oraz literatury. Uczniowie stają się świadomi podobieństw i różnic historycznych i kulturowych, co pomaga w kształtowaniu ich wrażliwości i tolerancji. Wzbogaca zasób słownictwa oraz poszerza wiadomości z zakresu struktur gramatycznych.
100 Picturebook. Obraz zamiast słów, ale nie bez słówAldona SobońZespół Szkół nr 6
Szczepankowo 72A
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa24.04.2017-23.06.2017Motywowanie uczniów do czytania, samodzielne docieranie do informacji, rozumienie komunikatów o coraz bardziej skomplikowanej organizacji werbalnych i niewerbalnych; podejmowanie refleksji nad znaczeniem słów i sądów do ich dokładnego zrozumienia; krytyczne zawartości komunikatów; doskonalenie sprawności analizy i interpretacji tekstów kultury; poznanie nowej konwencji literackiej; wykorzystanie środków językowego obrazowania.Żyjemy w czasach, w których książki cieszą się coraz mniejszą popularnością, a tekst, któremu uwagę chcę poświęcić młody człowiek, powinien być prosty i krótki. Ogranicza to pole rozumienia znaczeń tekstów kultury, a co za tym idzie również rozumienia zawiłości i problemów otaczającego świata. Dlatego też chciałabym przedstawić nową metodę pracy, która kształtuje nie tylko umiejętność czytania i interpretowania obrazu, ale także zmusza do poszukiwania informacji w różnych źródłach, czyli motywuje do sięgnięcia po słowo pisane.
101 Ambasador kulturyEwa Pisula, Agnieszka SipSzkoła Podstawowa nr 12 im Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu
Jana Długosza 14
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2017-24.06.20181. Motywowanie uczniów do prezentowania prospołecznych postaw i zachowań. 2. Nakłanianie uczniów do przestrzegania zasad współżycia bez agresji i przemocy. 3. Uświadamianie uczniom potrzeby podejmowania i celowości działań na rzecz społeczności szkolnej. 4. Stwarzanie uczniom słabszym w nauce możliwości prezentowania swoich uzdolnień i umiejętności bez oceny ich osiągnięć dydaktycznych. 6. Propagowanie i nagradzanie właściwych zachowań i postaw uczniów. Obserwacja i badania przeprowadzane w szkole wskazują, że dobre maniery i zasady savoir vivre, są czasami uczniom obce. Innowacja ma na celu zapoznanie uczniów z zasadami i wdrożeniu ich w życie poprzez wprowadzanie treści związanych z poprawnym zachowaniem do programu nauczania, organizację wycieczek, wyjść do miejsc użytku publicznego oraz różnego rodzaju konkursów. Jednocześnie uczeń, który nie osiąga wysokich wyników nauczania może wykazać się wysoką kulturą osobistą i zostać ambasadorem kultury, podnosząc swoje poczucie wartości.
102 Szkolne czytanieEwa Fiksińska, Maria Ziemek, Renata WesołekSzkoła Podstawowa im Bohaterów Bukowskich w Buku
ul. Szkolna 12
Buk
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna13.02.2017-22.06.20181. Wspomaganie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.3. Wyrabianie u uczniów zachowań i działań świadomego czytelnika.4. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się.5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i aktywności umysłowej.6. Poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami.Założeniem innowacji jest promowanie nawyku czytania i włączenie w działania uczniów, nauczycieli, rodziców. 4 razy w roku odbywają się spotkania, podczas których zaproszeni goście czytają fragmenty książek. Spotkania są tematyczne, towarzyszą im wystawy. Podczas lekcji nauczyciele przedmiotów humanistycznych, wychowawcy klas i świetlicy czytają fragmenty tekstów literackich, źródeł historycznych oraz bajki terapeutyczne. Częstotliwość czytania tekstów określa harmonogram. Uczniowie koła literackiego co tydzień czytają fragmenty książek uczniom klas 13.
103 Poznajmy sięKarolina Kokot-WardęgaSzkoła Podstawowa nr 1 im Henryka Sienkiewicza
ul. Wroniecka 30
Czarnków
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017Promocja regionów Polski. Nawiązanie współpracy między szkołami w pobliżach Parków Narodowych poznanie ich oczami dziecka. Wymiana Przewodnikami o swojej okolicy między szkołami oraz poznanie autorów projektu.Wysłanie zaproszeń do 23 wybranych szkół szkół, zebranie grupy uczniów do projektu, przygotowanie zdjęcia i opisu szkoły oraz uczestników projektu, przygotowanie przewodnika regionalnego, zorganizowanie wystawy nadesłanych prac.
104 Szkolny zespół małych programistówAgnieszka PółtorakZespół Szkół w Kruchowie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstania Wielkopolskiego
Kruchowo 1
Trzemeszno
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna20.03.2017-20.06.2018Głównymi celami innowacji jest współpraca uczniów podczas realizacji zadań, nauka od siebie na wzajem, wykonywanie swoich ról w zespole i zaangażowanie wszystkich uczniów. Rozwijanie analitycznego, logicznego myślenia, kreatywności, kształcenie nawyków myślowych ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie, zdobycie określonej wiedzy z zakresu programowania i stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia.Uczniowie będą programować zawsze podzieleni na zespoły, tworzyć projekty, gry, quizy, animacje w środowisku „Scratch”. Nauczą się wykonywać zadania w zmiennych zespołach, współpracować. Skuteczny programista to osoba, która myśli logicznie, analitycznie, jest twórcza, ale również dobrze komunikuje się z zespołem, dzieli się pomysłami i korzysta z innych, tłumaczy użyteczność danego programu. Uczniowie rozwiną te umiejętności podczas pracy z komputerem, każdy będzie odpowiedzialny za swoją część, realizować role tak, aby osiągnąć wspólny efekt.
105 Z plecakiem po krajuBeata Kwiczak, Wioleta PileckaSzkoła Podstawowa nr 1 im Henryka Sienkiewicza
ul. Wroniecka 30
Czarnków
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017 poznanie historii, kultury, walorów środowiska geograficznego, rozwijanie tożsamości narodowej uświadomienie znaczenia posługiwania się poprawną polszczyzną, rozwijanie tolerancji, zdobywanie wiedzy o kraju i państwach europejskich, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki.Praca polega na zbieraniu informacji dotyczących podróży po kraju oraz prezentowaniu ich plakaty, prezentacje multimedialne, zdjęcia,, filmy, komiksy, umieszczenie ich na platformie eTwinning. Poznawanie prezentacji europejskich kolegów.
106 Szkolny Dzień DzieckaEwa Fiksińska, Teresa Maj, Dariusz Starosta, Waldemar ŚwidurskiSzkoła Podstawowa im Bohaterów Bukowskich w Buku
ul. Szkolna 12
Buk
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna15.03.2017-23.06.20171. Aktywizowanie uczniów na rzecz własnego rozwoju i pomocy młodszym kolegom poprzez przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności. 2. Rozwijanie umiejętności wzajemnego uczenia się.3. Budowanie relacji w grupie w oparciu o współpracę, a nie rywalizację.4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.5. Integracja zespołów klasowych. 6. Nawiązanie i kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami klas IV – VI i I – III.7. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów klas I – III. Innowacja łączy naukę z zabawą, wykorzystuje elementy edukacji rówieśniczej. Uczniowie klas 4–6 przygotowują „labirynt zadaniowy” dla wybranej klasy z poziomu klas 13 oraz wystrój sali zgodnie z przydzieloną tematyką. „Labirynt zadaniowy” obejmuje zadania sportowe i wiedzowe realizowane na terenie całej szkoły. W salach uczniowie klas 13 wykonują prace plastyczne, rozwiązują rebusy, zagadki pod kierunkiem uczniów klas 46. Uczniowie klas 13 przebierają się w tym dniu zgodnie z określonym tematem, a uczniowie klas 46 będą pełnić rolę ich przewodnika.
107 Śladami bohaterów bukowskichJustyna Cicha, Lucyna Łysiak, Alina Konieczna, Grażyna Wielgosz, Monika Wietecha, Agnieszka WojciechowskaSzkoła Podstawowa im Bohaterów Bukowskich w Buku
ul. Szkolna 12
Buk
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.04.2017-23.06.2017Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, środowiska lokalnego, regionu; rozbudzanie zainteresowań przeszłością swojej rodziny; poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu, rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej, rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej; poznanie postaci związanych z regionem; poznanie patronów szkoły.Innowacja obejmuje wszystkich uczniów szkoły 520. Służy ona zebraniu informacji o bohaterach, postaciach i wydarzeniach Wiosna Ludów, Powstanie Wielkopolskie, II wojna światowa związanych z Bukiem. Punktem kulminacyjnym wszystkich działań będą obchody Dnia Patrona szkoły, kiedy uczniowie będą uczestniczyć w interdyscyplinarnych zajęciach związanych z patronami, w wycieczkach pieszych śladami bohaterów, przygotują wystawy służące prezentacji efektów swojej pracy.
108 Jabłuszkowe LoveHanna Kozłowska- Paterska , Agnieszka NowakZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
Poznań ul. Powstańców Wielkopolskich 3
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VIorganizacyjno-programowa01.02.2017-30.06.2019Cele ogólne uświadomienie znaczenia wyboru zdrowego stylu życia,poznawanie zasad savoirvivre obowiązujących przy stole oraz podczas spotkań towarzyskichbudowanie poczucia dumy lokalnejświadome wykorzystywanie i promowanie regionalnych produktównabycie umiejętność planowania zakupów i  szanowania żywnościbiegłe korzystanie z narzędzi TIK poprzez prowadzenie szkolnego bloga kulinarnegoInnowacja będzie obejmowała swym zakresem uczniów II etapu edukacyjnego z klas IV VIII. Będą to zajęcia dodatkowe.Uczniowie przygotowywać będą smakołyki w szkole ,przed uroczystościami szkolnymi, spotkaniami z rodzicami i świętami.Daniami przygotowanymi samodzielnie będą częstować zaproszonych gości, rodziców , nauczycieli i uczniów.Uczniowie wykorzystają przepisy wyszukane w tradycyjny sposób z książek kucharskich oraz przy użyciu technologii informatycznej.
109 Daltoński świat ucznia w edukacji wczesnoszkolnejMaria Wala, Małgorzata Szczepańska, Hanna WinklerSzkoła Podstawowa nr 2 im Marii - Skłodowskiej - Curie
3 Stycznia 12
Nowy Tomyśl
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.09.2017-22.06.2018Rozwijanie u uczniów odpowiedzialności, samodzielności i współpracy, umożliwienie uczniom swobody podczas wykonywania działań, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych, wyrabianie u uczniów umiejętności podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom.Zgodnie z założeniami Planu Daltońskiego innowacja opiera się na trzech głównych zasadach: odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Realizując założenia innowacji będziemy dążyć do wykształcenia w młodym człowieku właściwych postaw oraz uczenia i przewidywania swoich zachowań.Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas pierwszych, w których wychowawstwo sprawować będą autorki innowacji.
110 EdufacebookAnna BabiarczykZespół Szkół w Jankowie Pierwszym
Janków Pierwszy 78
Blizanów
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa06.03.2017-16.06.2017 Rozwijanie kompetencji językowych i informatycznych. Motywowanie uczniów do nauki języka obcego. Samodzielne decydowanie o tematyce zadań i ich rodzajach. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów.Innowacja obejmie chętnych uczniów klasy V. Za pomocą platformy EDMODO, zwanej edukacyjnym facebookiem, uczniowie będą mieli możliwość rozwijania umiejętności językowych i informatycznych. Poprzez zamieszczanie przez nauczyciela, a także chętnych uczniów plików,prezentacji, stworzonych gier, uczniowie będą mieli możliwość utrwalenia materiału zarówno z lekcji jak i dodatkowego.Platforma umożliwia monitorowanie postępów uczniów.Do pracy wykorzystywane będą elementy gamyfikacji.
111 Zabawy z igłą i nitkąEliza ChudeuszZespół Szkolno- Przedszkolny
Dobrosołowo 42
Dobrosołowo
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.04.2017-22.06.2018Cele ogólne:Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności szycia, ukazanie uczestnikom jej zalet oraz uwrażliwienie na estetykę i piękno.Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci, a także mając na celu zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego, powstało w naszej szkole kółko krawieckie, które jest okazją do rozwijania uzdolnień i zdobywania przez nie nowych umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez jedną godzinę lekcyjną.
112 Mediacje kluczem do sukcesuAnna Jagiełło, Monika SztuczkaZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnyminr 3
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VIorganizacyjno-programowa01.03.2017-30.06.2021 przeciwdziałanie występowaniu zachowań agresywnych i przemocy poprzez rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania konfliktów przy użyciu technik mediacyjnych; zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły; budowanie postawy otwartości i kreatywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w szkole; kreowanie atmosfery dialogu w środowisku szkolnym; przezwyciężanie własnych ograniczeń społecznych i emocjonalnych na rzecz lepszego funkcjonowania w środowisku.Innowacja będzie obejmowała swym zakresem uczniów klas IVVIII. Głównym założeniem programu jest przeciwdziałanie występowaniu zachowań agresywnych i przemocy za pomocą mediacji. Inicjatywa zakłada bezpośrednie zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych, co wpłynie na poprawę relacji rówieśniczych, poczucie bezpieczeństwa oraz atmosferę panującą w szkole.
113 Bajkowa SzkołaDorota Kaczorowska, Paulina ZajdelSzkoła Podstawowa nr 77 im15 Pułku Ułanów Poznańskich
Dmowskiego 50
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.03.2017-30.04.2017Celem innowacji jest rozbudzenie do działania wszystkich uczniów klas IVVI. W ten sposób, wszyscy uczniowie będą mieli okazję współtworzyć szkołę, nauczyć się samodzielności, współpracy i odpowiedzialności, oraz rozwinąć własne pokłady kreatywności.Cele główne innowacji: integracja społeczności uczniowskiej budowanie szkoły marzeń rozwijanie pracy metodą projektu Projekt ,,Bajkowa Szkoła” jest pomysłem uczniowskim, a uczniowie włączeni są w realizację od pomysłu aż do ewaluacji. Przez dwa miesiące działań projektowych uczniowie będą rozwijać samorządność, generować pomysły, tworzyć filmiki i prezentacje promujące szkołę i porównujące szkołę do bajki, będą mieli okazję spędzić noc w szkole z atrakcjami, które sami sobie zorganizują. Dzięki innowacji ,,Bajkowa Szkoła” zostanie także wypracowana lista pomysłów warta wdrożenia w szkole.
114 Apetyt na czytanieKatarzyna BroniarzPrzedszkole Gminne w Kamieńcu
Ogrodowa 7
Kamieniec
przedszkolemetodyczna15.03.2017-30.06.2017Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć oraz wyrabianie kultury czytelniczej. Uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego poprzez poznanie bajek, baśni i opowiadań polskich autorów i nie tylko. Zapoznanie z innymi formami czytania poprzez różne formy aktywności. Poszerzenie współpracy z rodzicami i uświadomienie im wartości głośnego czytania w proces edukacji językowej dziecka.Innowacja polega na realizacji działań zmierzających do popularyzacji czytelnictwa w przedszkolu i w domu poprzez różnorodne formy aktywności. Pomoże nam w tym nawiązanie współpracy z biblioteką i spotkania z autorami utworów dla dzieci. Zorganizujemy przedszkolną biblioteczkę. Rodzice przedstawią nam „Swoją ulubioną książeczkę” z dzieciństwa i zorganizujemy spotkania z cyklu „Czytanie pod chmurką”. W podróż wyruszy „podróżująca księga Różowego Misia” i otworzymy „Magiczne pudełko” Kamishibay.
115 Master Szef w przedszkoluAgnieszka KołaskaPrzedszkole Nr 2 im Misia Uszatka w Pleszewie
ul. Mieszka I 20
Pleszew
przedszkolemetodyczno-programowa01.03.2017-15.05.2017Rozwijanie zainteresowań kulinarnych poprzez wykonywanie prostych czynności np. krojenie, mieszanie itp. Poznawanie nowych smaków i zachęcanie do ich próbowania. Utrwalenie zasad obowiązujących podczas przygotowywania posiłków. Wdrażanie do odpowiedniego zachowania się podczas posiłku, nakrywanie do stołu, sprzątanie po posiłku. Zachęcanie i inspirowanie rodziców do spędzania wspólnego czasu z dziećmi poprzez wspólne przyrządzanie posiłków wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Założeniem innowacji jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci. Uświadomienie im, że niezdrowe produkty mają wpływ na zdrowie, wygląd, samopoczucie a zdrowe produkty warzywa, owoce, kasze, nabiał są smaczne, kolorowe i mają pozytywne działanie na organizm. Podczas innowacji dzieci będą brały czynny udział w przygotowywaniu potraw. Program ma na celu zwrócenie uwagi na jakość jedzenia oraz jego rolę dla zdrowia. Ma zachęcić dzieci do poznawania nowych smaków i próbowania nieznanych potraw.
116 Z owoców i warzyw posiłki przygotowujemy- zdrowie szanujemyEmilia ZakrzewskaSzkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika
Sadlno 9a
Sadlno
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.03.2017-30.06.2018 Przygotowywanie zdrowych posiłków przy wykorzystaniu sezonowych owoców i warzyw. Promowanie i pogłębianie zdrowych nawyków żywieniowych oraz wiedzy i zdrowego stylu życia. Kształtowanie samodzielności u dzieci w oparciu o tematykę zdrowego odżywiania.Cykl zajęć edukacyjno wychowawczych promujący zdrowy styl życia skierowany do uczniów klasy drugiej i ich rodziców. Nauczyciele i rodzice maja być partnerami w procesie kształtowania postaw prozdrowotnych dzieci. program ma charakter otwarty i zawiera hasła dotyczące: przyrządzamy zdrowe posiłki, śniadanie daje moc, kulturalne spożywanie posiłków, zasady zdrowego odżywiania.
117 Odkrywamy Szmaragdową Wyspęmgr Natalia jankowskaSzkoła Podstawowa w Masanowie
Masanów ul.Lipowa 40
Sieroszewice
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna05.03.2017-31.05.2017Poznanie wszystkich aspektów związanych z Irlandią tj. historia, geografia, gospodarka, ustrój polityczny,opieka społeczna, kultura, sztuka , stosunki międzynarodowe.Kształtowanie u uczniów poczucia własnej tożsamości, przy jednoczesnej postawie szacunku i tolerancji wobec innych kultur. Podniesienie poziomu kompetencji językowych w zakresie nauki języka angielskiegoNauka języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt tj. umiejętność sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Rozwijanie wiedzy uczniów o zagadnienia kulturoznawcze dotyczące Irlandii. Poznanie wszystkich aspektów dotyczących życia w Irlandii związanych z historią, środowiskiem naturalnym, gospodarką, opieką społeczną, stosunkami międzynarodowymi , kulturą i sztuką pozwoli dokonać porównania z kulturą Polski w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur.
118 Szkolny festiwal książkiEwa Konieczka, Sylwia Zielińska-SikoraZespół Szkół im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie
ul. Nortowska 1
Tuliszków
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.03.2017-23.06.2017Rozwijanie zainteresowań uczniów i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie osobowości, kreatywności i zainteresowań uczniów.Proponowana innowacja powstała w oparciu o realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. Efektem wdrożonej innowacji będzie Szkolny festiwal książki zorganizowany z okazji Dnia Dziecka, w czasie którego klasy biorące udział w innowacji zaprezentują efekty podejmowanych działań w formie teatralnej, plastycznej, muzycznej nawiązując do wybranej wcześniej książki.
119 Warsztaty dziennikarskie AMO TVMagdalena Janc-WęglewskaGimnazjum imppłk Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu
ul.Podgórna 8A
Lubasz,gmina wiejska
gimnazjummetodyczno-programowa06.03.2017-20.06.2018Wspieranie, rozwój zainteresowań uczniów, zachęcanie do aktywności.Wskazywanie twórczych sposobów wykorzystywania czasu wolnego. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia – zainteresowania literackie, interpersonalne, informatyczne, plastyczne, menedżerskie.Promowanie talentów. Wspieranie rozwoju ucznia w aspekcie przyszłościowym wybór szkoły ponadgimnazjalnej, jej profilu współpraca z UAM – Wydział Dziennikarstwa.Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Informowanie o życiu szkoły na łamach prasy i str. Internetowej szkoły.Amo TV to internetowa TV młodzieżowa, która działa na terenie gminy Lubasz, a tworzą ją uczniowie z naszej szkoły.Koordynatorem projektu jest nauczycielka j. polskiego. Wymiernym efektem pracy jest zamieszczanie materiału na kanale youtube i zakładka na stronie internetowej szkoły.Zad. koła dziennikarskiego jest promowanie pracy gimnazjalistów w lokalnych mediach. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu.Młodzież mogła uczestniczyć w różnorodnych warsztatach z dziedziny dziennikarstwa, komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych.
120 Język łączy ludziAgnieszka WieczorekGimnazjum imppłk Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu
ul.Podgórna 8A
Lubasz,gmina wiejska
gimnazjummetodyczno-programowa06.03.2017-20.06.2018Głównym celem jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych. Uczniowie uczą się języka hiszpańskiego poprzez zabawę, szukając podobieństw i różnic między językiem niemieckim i angielskim. Celem kółka jest rozbudzanie w uczniach ciekawości wobec innych kultur, rozwijanie zainteresowań lingwistycznych, rozwijanie twórczego myślenia, kształtowanie postaw i tolerancji wobec innych kultur. Dzięki zajęciom uczniowie wspomagają swój rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.Koło jest prowadzone raz w tygodniu dla zainteresowanych uczniów z klas drugich. Na zajęciach uczniowie poprzez zabawę i samodzielne odkrywanie reguł gramatycznych uczą się języka hiszpańskiego. Uczniowie nie siedzą sztywno w ławkach, uczą się aktywnie wychodząc poza klasę. Wzbogacają zasoby leksykalne wykorzystując strony internetowe, komputerowe programy edukacyjne, tablicę multimedialną; samodzielnie przygotowują pomoce. Uczniowie dzielą się swoimi wiadomościami z młodszymi kolegami.
121 Penfriend – wymiana listów w języku angielskim.Maciej SobolewskiSzkoła Podstawowa nr 4 im gen MM Smorawińskiego w Turku
ul. Sportowa 9
Turek
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa20.02.2017-22.06.2018ćwiczenie umiejętności pisania dłuższej formy pisemnej – list, email, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, poznawanie kultury innych krajów europejskich, ćwiczenie umiejętności pracy w grupie, samooceny własnej pracy,Uczniowie nawiązują pisemną korespondencję w j. angielskim z rówieśnikami ze szkoły na Węgrzech.Kontynuują korespondencję opisując w swoich listach tematy podane przez nauczyciela. Innowacja ta stwarza możliwość rozwijania zainteresowań dzieci i jest propozycją rozszerzenia treści z zakresu j. angielskiego oraz przetestowania swoich umiejętności językowych w praktyce.
122 Nowe technologie w rozwoju zainteresowań i umiejętności infotechnicznych uczniów GimnazjumKrzysztof WinnickiGimnazjum nr 56 im Józefa Wybickiego
Promyk 4
Poznań
gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.09.2017-30.06.2019Wprowadzenie dodatkowych godzin nauki programowania za pomocą języków obiektowych oraz tekstowych. Rozwijanie umiejętności myślenia algorytmicznego, wnioskowania, planowania procesów wykorzystania nowych technologii w różnych dziedzinach życia. Dodatkowe zajęcia z multimediów i projektowania przestrzennego. Kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej. Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów na różnych przedmiotach. Wykorzystanie technologii na innych lekcjach.Obecnie ważna jest umiejętność poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji. Uczniowie powinni nabyć umiejętność logicznego i samodzielnego myślenia. Będą pracowali będą w formie projektów: tworzyli aplikacje w różnych językach programowania przygotowywać wytwory multimedialne prezentowane na forum szkoły,przygotują portfolio wykonanych projektów. Będą także brali udział w konkursach informatycznych oraz dodatkowych zajęciach prowadzonych poza terenem szkoły.
123 Angielska Liga ZadaniowaMaja Wiśniewska-PłaczekSzkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Kucharkach
Kucharki 39
Gołuchów
szkoła podstawowa kl IV-VIorganizacyjna01.03.2017-13.06.20171. Utrwalenie i poszerzenie wiadomości i kompetencji językowych;2. Poprawa jakości pracy szkoły i podniesienie efektywności kształcenia.3. Korzystanie z TIK i różnych źródeł informacji;4. Zwiększanie motywacji do nauki j. angielskiego;5. Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia.Innowacja skierowana jest do chętnych uczniów, którzy chcąc podnieść swoje kompetencje językowe, korzystać będą z TIK w wykonywaniu różnorodnych zadań z j.ang. Zadania umieszczane będą co 2tygodnie na Szkolnej Gadającej Tablicy. Po wykonaniu uczniowie umieszczą je w specjalnej skrzynce.Koordynator innowacji ocenia i prowadzi ranking prac.Najlepsze prace opublikowane zostaną na szkolnej stronie internetowej lub umieszczone na wystawce szkolnej.Zdobywcy największej liczby punktów otrzymają nagrody i miano Angielskiego Mistrza Zadaniowego na zakończeniu roku szkolnego
124 Z mapą w świat literKrzysztof SzubielskiZespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Poznaniu
ul. Łozowa 77
Poznań
przedszkolemetodyczna13.02.2017-30.06.2017Innowacja oparta jest na holistycznym rozwoju uczniów w celu nauki znaków graficznych liter alfabetu oraz świadomym rozróżnieniu litery i głoski. Praca z mapą pojęciową ma na celu usprawnić procesy pamięciowe, rozwijać kreatywność, wprowadzić indywidualizację procesu twórczego.Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem mapy pojęciowej mają na celu rozwijanie kreatywności, kształtowanie procesu twórczego oraz poczucie odpowiedzialności w pracy indywidualnej i grupowej. Zajęcia obejmują obszary:językowy poszerzanie słownictwa; przygotowanie do pisania i czytania;matematyczny tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów, orientacja na kartce papieru;społeczny umiejętność prezentacji pracy własnej; poszanowanie dla pracy swojej i innych; słuchanie wypowiedzi innych.
125 Angielski z piosenkąPiotr KołakowskiZespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Lubstowie Przedszkole Gminne w Lubstowie
ul.Kościelna, 1a
Lubstów
przedszkolemetodyczno-programowa01.03.2017-31.05.2018Innowacja zakłada praktyczne integrowanie treści, metod i celów nauczania w języku obcym i ojczystym, by dziecko mogło poznawać świat, a także wyrażać siebie w języku polskim jak i w języku angielskimInnowacja ma za zadanie uczyć bawiąc.Dzieci uczą się przez to, co widzą, słyszą, smakują, czego dotykają i co robią. W innowacji wprowadzono elementy języka angielskiego podczas śpiewania, oglądania, tworzenia, poruszania się, działania i wykonywania innych czynności przez dzieci.Tematyka zajęć z elementami języka angielskiego jest ściśle związana zrealizowanymi treściami wychowania przedszkolnego.
126 Wielkopolska – nasza mała ojczyznaAnna Borkowska, Małgorzata Michalak - SobczakSzkoła Podstawowa nr 9 im Mieszka I
ul. Staszica 5
Gniezno
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa06.03.2017-15.12.2017zapoznanie z historią, przyrodą i kulturą regionu, rozbudzanie świadomości języka jako narzędzia komunikacji i poznawania oraz składnika dziedzictwa kulturowego, kształcenie szacunku dla tradycji, gwary, dokonań przedstawicieli regionu, popularyzowanie zdobytej wiedzy w społeczności uczniowskiej, wskazywanie form aktywnego spędzania czasu, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy i działaniu oraz kreatywnej pracy w zespoleInnowacja będzie realizowana w klasach V i przybliży uczniom tradycję i gwarę Wielkopolski. Składa się z bloków tematycznych: gwara, tradycja, obrzędy, położenie geograficzne, historia, zabytki i wytwory kultury, aktualne wydarzenia, literatura, atrakcje, aktywne spędzanie czasu wolnego. Dzieci wejdą w role: fotografa, scenarzysty, aktora, projektanta, kucharza, rysownika, dziennikarza, redaktora. Nauczą się, że rzetelnie wykonana przez każdego z nich praca, ma wpływ na sukces grupy.
127 Zagrajmy w OstrowieIzabela Gołdyn, Arkadiusz MajSzkoła Podstawowa nr 5
ul.Grabowska 1-3
Ostrów Wielkopolski,gmina miejska
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna03.04.2017-22.06.2018Rozwinięcie szeregu umiejętności przydatnych w pracy zespołowej oraz w życiu codziennym. Poszerzenie wiedzy na temat historii miasta i jego najważniejszych postaci i miejsc. Rozwijanie pasji i poszukiwania alternatywnych, rozwojowych form spędzania wolnego czasu.Ze względu na wszechobecną cyfryzację,książka lub tradycyjne media kojarzą się z czymś nudnym i archaicznym.Sposobem na zmianę sposobu myślenia są gry planszowe.Współczesne bardzo często wymagają ogromu myślenia i strategicznych posunięć, mają specyficzny klimat i wprowadzają graczy w świat pełen wyzwań i trudnych decyzji. Chcemy,aby uczeń z biernego użytkownika przemienił się w kreatywnego twórcę.Zwieńczeniem naszych działań będzie wspólnie stworzona strategiczna gra planszowa promująca naszą placówkę i miasto.
128 Przygoda z baletemGasik Anna, Rybicka Anna, Ciesielska Emilia,PRZEDSZKOLE NR 2 MIŚ
UL. ARMII KRAJOWEJ 4A
SŁUPCA
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.03.2017-30.06.2020 poznawanie przez dzieci siebie, ludzi i świata, wprowadzenie w świat kultury i sztuki, rozbudzanie potrzeb wyrażania i kreowania siebie przez muzykę, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań tanecznych, przeciwdziałanie sytuacjom stresu i tremy w czasie występu, rozwijanie plastyczności ciała, nauka wdzięku ruchów i gracji, rozbudzanie wrażliwości na piękno i estetykę ruchów, wyrażanie dziecięcych emocji, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy i ładnej sylwetki, rozwijanie ogólnie pojętej sprawności fizycznej.Innowacja obejmie jedną grupę przedszkolną i trwać będzie przez cały etap edukacyjny. Innowacja ma pokazać, że wszystko to, co chcesz powiedzieć można wyrazić tańcem, wtedy to jest proste i łatwe. Zajęcia baletowe mają rozwijać plastyczność ciała, uczyć wdzięku ruchów i gracji oraz wyrażać dziecięce emocje. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas realizacji innowacji wpłyną na rozwijanie twórczej postawy dzieci a kontakt ze sztuką stanie się nawykiem i wewnętrzną potrzebą.
129 JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY - Edukacja przyrodniczamgr Ilona MarciniakPrzedszkole w Manieczkach
ul. Działkowa 2
Brodnica
przedszkolemetodyczno-programowa01.03.2017-31.05.2017Program innowacji ma kształtować wśród dzieci postawę ekologiczną, która będzie charakteryzowała się ciekawością świata i współzależnością w tym świecie, poczuciem więzi z przyrodą, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za przyrodę i środowisko. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.Innowacja obejmuje działania w ciągu czterech tygodni wg przygotowanych scenariuszy tematycznych, rozszerzających treści przewidziane podstawą programową. Realizacja przewidziana metodami aktywnymi, w tym m. in. samodzielne doświadczenia i zabawy badawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi /leśnik/, rozpoznawanie lokalnego środowiska przyrodniczego.
130 English Penfriends!Marta WrzeszczSzkoła Podstawowa im J Noji w Pęckowie
ul. Powstańców Wlkp. 1
Pęckowo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna26.01.2017-23.06.2017 wspomaganie rozwoju kompetencji językowych uczniów, podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie ciekawości wobec innych kultur. Utworzenie profilu szkoły w międzynarodowym programie pod patronatem Uniwersytetu Cambridge pt. Cambridge English Penfriends. Zaproszenie do współpracy szkoły partnerskiej, z którą uczniowie wymieniać się będą listami. Praca uczniów nad stworzeniem kartek w języku angielskim o różnej tematyce. Wymiana korespondencji ze szkołą partnerską na świecie.
131 Magiczna kraina zawodówRenata Janiszewska-Łazik, Agnieszka RzeźnikZespołu Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Kościelna 1 A
Lubstów
przedszkoleprogramowa01.03.2017-31.05.2018Wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, rozwój zainteresowań przedszkolaków pod kątem poznania różnych miejsc pracyInnowacja będzie obejmować cykl spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Dzieci w wyniku tych spotkań będą miały sposobność poznać zasady pracy, zakres czynności, atrybuty konkretnych zawodów. Do przedszkola będą w trakcie innowacji zapraszani specjaliści z różnych dziedzin, jak również przedszkolaki będą miały możliwość udać się na wycieczkę do różnych instytucji by poznać środowisko pracy oraz narzędzia pracy potrzebne w przypadku konkretnych specjalności.
132 Szkolny Ośrodek Kariery - nowatorski model poradnictwa karierymgr Aniela Kobusińska-LutyGimnazjum nr 56 im Józefa Wybickiego
Promyk 4
Poznań
gimnazjummetodyczna01.09.2017-30.06.2019 Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w globalnej rzeczywistości XXI wieku i konieczność całożyciowego budowania własnej wartości rynkowej. Rozwijanie postaw i umiejętności, pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, otwartej i elastycznej postawy ułatwiającej zawodową adaptację. Rozwijanie kreatywnej i przedsiębiorczej postawy, umiejętności wyznaczania sobie celów, planowania sposobów ich realizacji, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz przewidywania ich konsekwencji. Z uwagi na zmianę wymagań rynku pracy kariera staje się behawioralnym aktem dopasowania się do tych zmian, Innowacyjny model poradnictwa skupia się na poradnictwie kariery. Działania SzOK zostają uzupełnione modułem kształtowania postaw adaptacyjnych, przedsiębiorczych i obszarem działań warsztatowych rozwijających i korygujących umiejętności potrzebne na rynku w zarządzaniu swoją karierą. Nowe metody pracy wyzwolą aktywność uczniów, świadomość bycia autorem swojej zawodowej drogi.
133 Zajęcia świetlicowe łączone z konsultacjami przedmiotowymiWojciech Tomalak, Ilona KrólakGimnazjum nr 1 im Zbigniewa Herberta w Żerkowie
Cmentarna 10
Żerków
gimnazjumorganizacyjna16.02.2017-30.06.2019Podczas pobytu uczniów w świetlicy często w oczekiwaniu na odjazdy pomoc udzielana przez nauczycieli przedmiotów w odrabianiu zadań domowych poprzez fachowe ukierunkowanie oraz pomoc uczniom wyrównującym zaległości. Praca z zespołami uczniów uzupełniających braki wskazane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, z którymi prowadzone są zajęcia. Wyrabianie u uczniów systematyczności i umiejętności współpracy zespołowej, polepszanie relacji rówieśniczych oraz relacji nauczyciel – uczeń. Prowadzenie podczas zajęć świetlicowych konsultacji przedmiotowych, udzielaniu pomocy przy odrabianiu zadań przez zespół nauczycieli specjalistów. Nauczyciele nieodpowiedzialni za opiekę w świetlicy, wspomagają działania, polegające na udzieleniu pomocy w nauce i odrabianiu zadań. Działaniem objęci są wszyscy uczniowie, którzy mają 2x w tyg. po 1 godz. możliwość skorzystania z zajęć świetlicowych. Nauczyciele uzyskują w ten sposób wiedzę, dotyczącą stopnia przyswajania przez uczniów bieżącego materiału. Umożliwia to ewaluację metod prowadzenia zajęć lek.
134 Jestem kreatywny na kołach zainteresowańWojciech Tomalak, Ilona KrólakGimnazjum nr 1 im Zbigniewa Herberta w Żerkowie
Cmentarna 10
Żerków
gimnazjumorganizacyjna16.02.2017-30.06.2019Wspieranie rozwoju indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Poprawa jakości współpracy i zmiana relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Ujawnienie, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji uczniów często wykraczających poza przedmioty szkolne. Stworzenie sytuacji pobudzającej kreatywność i rozwijających wyobraźnię uczniów. Tworzenie atmosfery promującej pomysłowość, oryginalność młodych ludzi i ich doskonalenie. Nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami oraz zakładami pracy.Zmiana w sposobie organizacji planu szkolnego wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla całej szkoły i wdrożenie ich w plan zajęć lekcyjnych. Realizacja na 4 i 5 godz. lek. w każdą środę. Zmiany obejmują:znaczący wpływ uczniów na dobór tematyki zajęć; zajęcia organizowane są dla wszystkich uczniów szkoły, którzy wybierają dane zajęcia lub określają swoją tematykę; uczniowie tworzą zespoły z różnych klas mające wspólne zainteresowania; pracę nauczyciela nad swym warsztatem poprzez konieczność stosowania form i metod pracy atrakcyjnych dla ucznia.
135 Einstein też mówił po angielsku.mgr Kryspin Woliński, mgr Urszula JanczarZespół Szkół w Jankowie Pierwszym
Janków Pierwszy 78
Blizanów
gimnazjummetodyczno-programowa01.03.2017-30.05.2019 uczniowie poszerzą zakres słownictwa z języka angielskiego w zakresie nauk ścisłych na III etapie edukacyjnym, utrwalą proste działania fizyczne na podstawie wzorów; utrwalą nazwy zjawisk fizycznych; zdobędą umiejętność opisywania praw fizycznych w języku angielskim, przeprowadzą pokaz fizyczny w języku angielskim.Innowacja pedagogiczna „Einstein też mówił po angielsku” ma na celu przede wszystkim wprowadzenie uczniów w świat łączenia dwóch przedmiotów: fizyki i języka angielskiego. Uczniowie począwszy od klasy I gimnazjum raz w tygodniu podczas lekcji fizyki poszerzą swoje umiejętności językowe w zakresie terminologii fizycznej. Na początku wprowadzone zostanie podstawowe słownictwo fizyczne, nazwy symboli, jednostek oraz opis wzorów fizycznych po angielsku. Następnie uczniowie będą otrzymywać zadania z treścią do rozwiązania napisane po angielsku.
136 Ekspresja i świadomośc muzyczna podstawą do życia w środowisku kulturalnymNatalia Siwka, Joanna JatczyńskaSzkoła Podstawowa nr 9 im Mieszka I w Gnieźnie
ul. Staszica 5
Gniezno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa20.02.2017-30.06.2018Kształtowanie świadomego obcowania z muzyką; tworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych; zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką; aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i środowiska; pokonywanie lęku przed występami publicznymi.Innowacja kierowana jest do uczniów klas IVI szkoły podstawowej, mających zdolności artystyczno muzyczne. Chcemy, aby dzieci miały możliwość odkrycia i zaprezentowania swoich zdolności zarówno kolegom i koleżankom jak i osobom spoza szkoły. Innowacja realizowana będzie przy współudziale ze szkołami muzycznymi w Gnieźnie, szkołami tańca, nauczycielami muzyki oraz osobami na co dzień związanymi z muzyczną działalnością.
137 Przedsiębiorczy, innowacyjni- praktyczni. Mechatronika w codziennym działaniu. Innowacja techniczna od teoretyka do mechatronikaBeata Marciniak ks. Krystian GramzaZespół Szkół Mechanicznych im. KEN
Świerkowa, 8
Poznań
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjno-programowa20.02.2017-30.06.2017Celem innowacji jest wdrożenie uczniów do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów edukacyjnych, technicznych oraz poznawanie swoich możliwości w kontekście wiedzy i umiejętności już zdobytej i zmotywowanie ich do podejmowania zainteresowań w zakresie innowacji technicznych oraz rozbudzanie w nich motywacji do poszukiwania różnorodnych zainteresowań technicznych. Pomysłodawcami i realizatorami są Uczniowie, Rodzice i Wychowawcy klasy drugiej Technikum Mechanicznego 2T1 ZSM im. KEN w Poznaniu.Jego zamysł jest oddolną inicjatywą, która pozwala na rozwój pasji i daje dodatkową praktyczną możliwość pogłębienia posiadanej wiedzy podczas innowacyjnych warsztatów, mających na celu praktyczne poznanie i zastosowanie drukarki 3 D w zawodzie mechatronika.Efektem wymiernym projektu ma być również wzrost motywacji uczniów, a co za tym idzie rozwój Ich chęci do praktycznego poszukiwania i projektowania rozwiązań technicznych.
138 Magiczny Świat BajekAgnieszka Poczta, Joanna RossowskaSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Adama Asnyka 26
Ostrów Wlkp.
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna06.03.2017-29.05.2017Uczestnicy innowacji mają za zadanie uczyć się nowego słownictwa, jak również stać się bardziej świadomi różnic międzykulturowych. Dodatkowo, uczniowie zostaną uwrażliwieni na relacje społeczne oraz dobre i złe zachowania moralne występujące w bajkach.Innowacja odbywać się będzie w ramach koła językowego English Club i dotyczyć będzie trzech grup liczących ok. 20 uczniów. Każda lekcja będzie odbywać się według schematu: uczniowie oglądają fragment bajki dla przyjemności. Następnie zostają zapoznani ze słownictwem oraz z kartą pracy, którą powinni uzupełnić podczas drugiego seansu. Oglądają fragment po raz drugi w celu wyszukania wymaganych w karcie pracy informacji. Na koniec następuje sprawdzenie zadań, dyskusja oraz podsumowanie zajęć.
139 Tanecznym krokiem w świat naukiMagdalena KorczGimnazjum nr 56 im Józefa Wybickiego
ul. Promyk 4
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2017-30.06.2019Rozwijanie umiejętności ruchowych i koordynacyjnych poprawiających jakość nauczaniaAktywizacja uczniów i przejmowanie przez nich odpowiedzialności w procesie uczenia się poprzez tworzenie wspólnych obrazów tanecznychRozwijanie umiejętności interpersonalnych poprzez współpracę w środowisku tanecznymInnowacja będzie realizowana w ramach obowiązkowych zajęć wpisanych w plan lekcji klasy w wymiarze 6 godz. tygodniowo. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów i instruktorów. Treści programowe będą oparte o wymagania zgodne z podstawą programową z rozszerzeniem treści z zakresu tańca i fitness. Uczniowie będą poznawać różne formy i rodzaje taneczne, ich historię i kroki bazowe, tym samym kształtując sylwetkę ciała, aparycję oraz koordynację: wzrokowo – ruchową, przestrzenną i ruchową, które mają poprawią jakość uczenia się.
140 FILCOWANIE WEŁNY OWCZEJ I WYTWORY Z GOTOWEGO FILCU. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Monika StandioZespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Polna 1
Gębice
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjummetodyczna13.02.2017-31.05.2017Cel ogólny: wspomaganie rozwoju wyobraźni, kreatywności oraz zdolności manualnych; kształtowanie świadomości dziedzictwa tradycji i kultury narodowej oraz europejskiej.Cele szczegółowe: Uczeń: zna pochodzenie filcu; zapoznaje się z techniką filcowania na mokro i sucho; rozwija funkcje poznawcze i stymuluje zmysły; kształtuje wrażliwość i poczucie estetyki i kolorystyki; doskonali zastosowanie ściegów szycia ręcznego; wykorzystuje czas wolny na działanie twórcze; podnosi swą samoocenę.Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym na II i III etapie edukacyjnym. Głównym założeniem innowacji jest zainteresowanie uczniów nietypową, techniką filcowaniem. Uczniowie zapoznają się z dwoma sposobami filcowania: na mokro i sucho. Wykorzystując w pracy gotowy filc będą ćwiczyć ściegi szycia ręcznego. Działania te pozwolą również na usprawnienie obniżonych funkcji motoryki małej oraz podniosą poczucie własnej wartości uczniów.
141 Topola Mała programuje - nowych rzeczy próbuje Jarosław PałczyńskiZespół Szkolno - Przedszkolny
Topola Mała ul.Szkolna 115
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2017-30.06.2018Wprowadzenie uczniów w świat programowania. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania oraz rozwiązywania problemów z różnych dziedzin za pomocą komputera. Pobudzenie uczniów do poszukiwania rozwiązań stawianych im zadań oraz kreatywnego działania. Kształtowanie kreatywnego myślenia, współpracy w grupie oraz wyciągania wniosków. Rozwijanie kompetencji informatycznych.Zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej. Przetestowanie dostępnych rozwiązań służących nauce programowanie Adresaci innowacji: uczniowie klasy III, oraz V. Innowacja będzie realizowana w ramach kół zainteresowań. Program innowacji przewiduje zajęcia w wymiarze: l godzina tygodniowo Przedmiotowa innowacja ma wspomagać uczniów w rozpoznaniu ich osobistych uzdolnień i zainteresowań w określonych aspektach związanych przede wszystkim z informatyką,
142 Szkolne Koło WolontariatuMagdalena DudraZespół Szkół w Gębicach
Szkolna 2 Gębice
Czarnków
gimnazjumorganizacyjno-programowa14.02.2017-31.05.2019Niesienie pomocy innym; czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych; rozwijanie empatii i tolerancji; kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności; budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego; tworzenie więzi ze środowiskiem; kształtowanie umiejętności działania zespołowego; współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi; możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń;Innowacja będzie realizowana poza zajęciami dydaktycznymi w klasach I, II i III gimnazjum zgodnie z Programem Szkolnego Koła Wolontariatu. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne. Na szczególną uwagę zasługują: współpraca z ZPO NASZ DOM w Gębicach, WTZ w Gębicach, DPS w Gębicach, czy współpraca z GOPS w Czarnkowie. Liczne akcje charytatywne m.in.: WOŚP, Góra Grosza, zbiórka odzieży dla najbardziej potrzebujących uczniów, zbiórka karmy dla zwierząt i wiele innych.
143 Co za słowa, nie do wiary! To jest właśnie język gwary.Agnieszka PauszekSzkoła Podstawowa nr 2 im Wojska Polskiego
ul. Szkolna 7
Oborniki
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.02.2017-23.06.2017Zapoznanie uczniów z językiem gwary poznańskiej, upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań językowych, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze.Istotą innowacji jest wzbogacanie wiedzy dzieci na temat edukacji regionalnej, najbliższego otoczenia oraz zapoznanie ze słownictwem gwarowym.Innowacja zostanie płynnie wpleciona w cykl zajęć programowych.
144 Z programowaniem na TYEwa Urbaniak- CholewaZespół Szkolno- Przedszkolny w Gołuchowie
ul. Słowackiego 1a
Gołuchów
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.03.2017-22.06.2017Wprowadzenie uczniów w świat programowania i kodowania. Kształcenie u uczniów od najmłodszych lat umiejętności programowania, logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci. Uczniowie podczas dodatkowych zajęć rozwijających z programowania będą odkrywać swoje zdolności oraz rozwijać zainteresowanie programowaniem. Podczas zajęć uczniowie będą nabywać nowe kompetencje informatyczne z użyciem komputera z wykorzystaniem programów takich jak: Logomocja, Scratch czy Scratch Junior. Uczniowie przekonają się, że programowanie może być świetną zabawą, a zaprojektowanie bądź zbudowanie własnej gry, animacji lub prezentacji może sprawić wielką przyjemność.
145 Pamiętaj, skąd pochodzisz? Erinnere dich, woher kommst du?Joanna Skałecka, Joanna SewerynGimnazjum im Powst Wielokopolskich
ul. Szkolna 4
Wysoka
gimnazjummetodyczna01.09.2016-30.05.2017Zdobywanie wiedzy historycznej o regionie z jednoczesnym poszerzaniem zasobu słownictwa z j. niem. w tym obszarze. Podniesienie jakości pracy szkoły i uczniów. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i językowych,wzbudzanie szacunku do ludzi,którzy tworzą historię.Poszerzanie wiedzy o swojej okolicy przez przygotowanie ekspozycji w formie taśmy chronologicznej Wysoka od pradziejów do dziś.Ucz wykorzystają zasoby bibl.gimnazjum,zbiory archiwalne,zdj.od mieszkańców i przygotują opisy,opracują dwujęzyczną grę ”Graj o Wysoką” na wzór Monopoli ułożą pytania w j.pol.i niem. wykorzystując informacje z taśmy i źródeł.Każda kl.uda się na wystawę,następnie zapoznają się z zasadami gry i wyłonią reprezentanta.W maju odbędą się rozgrywki między kl.Wszystkie działania podjęte przez uczniów zostaną ukazane w formie folderu.
146 Odżywianie a zdrowieAgnieszka Rzeźnik, Anna BekalarzZespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie
Kościelna 1A
Lubstów
gimnazjumprogramowa01.03.2017-31.05.2018Zwiększenie świadomości uczniów na temat wpływu odżywiania na organizm człowieka oraz wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.Innowacja pedagogiczna Odżywianie a zdrowie stanowi odpowiedź na zagrożenia zdrowotne spowodowane niewłaściwa dietą. Działania objęte innowacja zostaną włączone w proces dydaktyczny w celu poprawy jakości pracy. Treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II klasy gimnazjum, zostaną poszerzone w ramach innowacji.
147 Metoda Projektu: W krainie legend polskichE.Plucińska-Bednarkiewicz, E.Dębińska, D.Kubiak, H.Matuszak, M.PrusakPrzedszkole nr 16 imJBrzechwy
ul.Szarotki 1
Konin
przedszkolemetodyczno-programowa01.11.2016-30.06.20171.Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz motywowanie do podjęcia nauki czytania.2.Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci. 3.Uwrażliwianie na piękno słowa pisanego i mówionego 4.Przybliżenie dzieciom historii powstawania naszego kraju.5.Poznanie różnego rodzaju form teatralnych i muzycznych.6.Poznanie różnorodnych form plastyczno – konstrukcyjnych.Metoda Projektu: W krainie legend polskich to cykl spotkań przybliżających historię powstania regionów Polski. N. w grupach zapoznają dz. z wybraną legendę, wspólnie z dz. wykonują plakat dotyczący wybranego miejsca z poznanego regionu. Każda z grup poprzez ciekawą formę teatralną przedstawia wybraną legendę naszego kraju, przygotuje „Quiz” spr. zdobytą przez dz. wiedzę. Na zakończenie realizacji metody projektu wszystkie plakaty utworzą ,, Wielką księgę legend polskich”.
148 Ale Meksyk!Anna Walkowiak, Joanna Sobczak, Marcin WawrzyniakZespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F Chopina w Żychlinie
ul. Parkowa 2
Stare Miasto
szkoła ponadgimnazjalnametodyczna13.02.2017-23.06.2017Kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych. Rozwijanie wiedzy, słownictwa i sprawności pisania w języku obcym. Rozwijanie umiejętności korzystania z komputera i Internetu oraz gromadzenie i selekcjonowanie informacji. Ponadto, kształtowanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, rozwijanie własnych zainteresowań, wyobraźni i kreatywności.Innowacja pedagogiczna z zakresu języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie będą korespondowali w języku niemieckim z uczniami z Meksyku. Głównym założeniem jest umożliwienie komunikowania się z ludźmi z innego kraju: rozumienie ich i przekazywanie im informacji. Poprzez kontakt elektroniczny, uczniowie będą realizować wymagania edukacyjne i doskonalić umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Efektem finalnym będzie stworzenie prezentacji multimedialnej w języku angielskim. Innowacja zmotywuje uczniów do nauki, poszerzy ich horyzonty.
149 Tajemnicza książkaJoanna FrontczakSzkoła Podstawowa w Morawinie
Morawin 27
Morawin
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna01.03.2017-23.06.20171. Rozbudzenie zainteresowania uczniów ciekawymi książkami.2. Kształtowanie nawyku czytania wśród dzieci i młodzieży.Marzec1. Wycieczka do drukarni. Warsztaty „Jak powstaje książka?”2. „Drugie życie książki” – warsztaty kaligraficzne w bibliotece3. Bookcrossing4. Warsztaty „Ebook”Kwiecień1. „Nocne Bajek Czytanie”,konkursy2. Konkurs na „Najlepszą reklamę” książkiMaj1. „Szkolna Książka Przygód” – zespoły uczniów z klas IVVI dopisują kolejne rozdziały książki2. „Mój Dzień” – klasy IIII tworzą fotoksiążkę3. Teleturniej wiedzy ze znajomości treści baśniCzerwiec1. Szkolny teatr przedstawienie teatralne
150 Razem możemy więcejDorota KoniecznaSzkoła Podstawowa nr 2 im Wojska Polskiego w Obornikach
Szkolna 7
Oborniki
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna13.02.2017-30.06.20171. Integracja zespołu klasowego poprzez wzajemną pomoc i zachęcanie do wspólnej nauki.2. Podniesienie poziomu motywacji do nauki.3. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce.4. Rozwijanie umiejętności uczniów zdolnych.Pomysł innowacji jest efektem analizy problemów w klasie VI d. Planowane działania mają na celu pomóc uczniom słabszym przy jednoczesnym rozwoju uczniów zdolnych. Uczniowie zostaną podzieleni na trzyosobowe grupy. Każda grupa będzie miała swojego lidera, który będzie pomagał dwóm pozostałym osobom. Założeniem jest wykorzystanie zalet i mocnych stron uczniów, co powinno przełożyć się na zmniejszenie problemów i niwelowanie porażek edukacyjnych.
151 Wesoła kurtynaDorota KoniecznaSzkoła Podstawowa nr 2 im Wojska Polskiego w Obornikach
Szkolna 7
Oborniki
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna13.02.2017-30.06.20171. Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności aktorskich oraz recytatorskich.2. Kształcenie umiejętności językowych poprawne wypowiadanie się i czytanie tekstów na głos, dbałość o kulturę języka, rozwijanie słownictwa.3. Doskonalenie umiejętności publicznych wystąpień.4. Kształtowanie postawy kulturalnego odbiorcy tekstów kultury oraz działalności artystycznej innych osób.Zajęcia teatralne „Wesoła kurtyna” pozwalają na wszechstronny rozwój . Uczniowie mogą doskonalić zdolności sceniczne. Zajęcia teatralne wzbogacają rozwój emocjonalny dziecka. Pozwalają ćwiczyć pamięć i koncentrację. Zaspokajają ważną na tym etapie potrzebę uznania. Mogą pomóc w walce z nieśmiałością. Przygotowują do wystąpień publicznych. Uczniowie mogą rozwijać umiejętności polonistyczne, muzyczne i plastyczne. Daje to nadzieję na ukształtowanie świadomego odbiorcy kultury.
152 Warto ratować - to dziecinnie prosteIwona Gąsiorek, Donata Pietrusiak, Jacek DybalskiSzkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie
ul. Kaliska 5
Doruchów
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.09.2017-30.06.2020Zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce, Kształtowanie postaw wyrażających się w gotowości niesienia pomocy innym,Kształtowanie odpowiednich postaw społeczno moralnych uczniów wobec napotkanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz innych,Wdrażanie do zachowań bezpiecznych na drodze, w czasie zabaw i gier, w domu, nad wodą i na ulicy.Innowacja metodyczna polega na:Wprowadzeniu nowatorskich metod uczenia się, Poznaniu udzielania pierwszej pomocy, Spotkaniach z różnymi osobami związanymi z dbaniem o bezpieczeństwo i zdrowie higienistka szkolna, ratownik medyczny, strażak, ratownik wodny, lekarz i policjant, Zwiedzaniu instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo innych straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, Uczestniczenie dzieci w Powiatowym Konkursie Jestem małym ratownikiem dla kl. III.
153 Słowa, które boląAnna BoniecZespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku
Tursko 10
Gołuchów
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna15.03.2017-31.05.2018Głównym celem innowacji jest podejmowanie działań promujących bezpieczeństwo, kulturę i zapobiegających agresji oraz niskiej kulturze osobistej: poprzez przygotowanie do odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, kształtowanie systemu wartości i wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie postaw asertywnych i empatii, przekazywanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej.Realizacja innowacji przyczyni się do zmiany zachowań niepożądanych poprzez: konkursy, spotkania klasowe związane z obchodami: Dnia Matki, Babci i Dziadka, Święta edukacji Narodowej, Dnia Ojca, zajęcia z policjantami, pielęgniarką, psychologiem itp. Uczniowie będą potrafili samodzielnie ocenić i przeciwdziałać agresji. W szkole i poza nią uczniowie będą przestrzegali reguły dotyczące kultury słowa i kultury bycia w domu, na zajęciach pozaszkolnych.
154 Zajączki w krainie książekBarbara PrzyjemskaPrzedszkole nr 17 Wojtusiowa Izba
ul. Okólna 57
Konin
przedszkolemetodyczna13.02.2017-30.06.2017budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych poznanie twórczości dziecięcej w literaturze polskiej i światowej stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci rozwijanie wyobraźni dzieci rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego i posługiwania się nim kształcenie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieci kształcenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdaniaZajęcia obejmą dzieci 3letnie z grupy „Zajączki”. Odbywały będą się w miesięcznych blokach tzn. luty wiersze, marzec bajki, kwiecień baśnie, maj bajki terapeutyczne, czerwiec podsumowanie. W ramach zajęć zapoznajemy dzieci z twórczością wybranych autorów, codzienne czytamy dzieciom, zapraszamy gości do czytania dzieciom w przedszkolu, stosujemy bajkę terapeutyczną jako metodę na relaksację, odreagowanie napięcia, bierzemy udział m.in.w zabawach dramowych, konkursie plastycznym oraz warsztatach z rodzicami.
155 Zdrowo jem - zdrowie mamAnna KoscielniakZespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku
Tursko 10
Gołuchów
przedszkolemetodyczno-organizacyjna15.03.2017-30.06.2017Wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków, czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków, zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku, kształcenie wyobraźni twórczej, pomysłowości, płynności ruchów, rozwijanie umiejętności korzystania z książek kucharskich, zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi, rozwijanie samodzielności i umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.Realizacja programu pozwoli wykształcić u dzieci zdrowe nawyki żywieniowe. Program przyczyni się też do przełamywania oporów i niechęci dzieci do spożywania nieznanych, ale zdrowych produktów. Zachęci również do podejmowania – na miarę możliwości – działań z pomocą osób dorosłych w celu przygotowania prostych i zdrowych posiłków. Ta forma działalności wychowawczej przedszkola w znacznej mierze przyczyni się do wzrostu świadomości dzieci na temat zdrowego stylu życia i wykształci zdrowe nawyki żywieniowe.
156 Kocham czytaćAnna MatuszkiewiczSzkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im dr B Koszutskiego w Kaliszu
H. Sawickiej 3b
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna13.02.2017-31.05.2017Celem innowacji Kocham czytać jest rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, uwrażliwienie na piękno literatury dziecięcej, kształtowanie czytania ze zrozumieniem i umiejętności słuchania czytanego tekstu, rozwijanie umiejętności głośnego czytania z dbałością o dykcję oraz prawidłową emisję głosu, oswojenie dzieci z wystąpieniami publicznymi, wzbogacenie słownictwa, wdrożenie do poprawy wypowiedzi ustnych.Innowacja Kocham czytać polega na codziennym obcowaniu z książką poprzez głośne czytanie wybranej przez ucznia krótkiej bajki, opowiadania 5 min oraz opracowaniu przez ucznia pytań dotyczących przeczytanej treści. Codziennie losujemy ucznia, który przygotowuje bajkę na kolejny dzień. W klasie tworzymyWieżę czytelniczą zbudowaną z cegiełek, gdzie uczeń po przeczytaniu przykleja swoją cegiełkę. Na koniec dokonujemy oceny umiejętności czytelniczych i wyboru tekstu wybranego przez ucznia.
157 Czytam, bo lubięAgnieszka JanczakZespół Szkolno - Przedszkolny w Dębem
Dębe 34a
Żelazków
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna13.02.2017-15.06.2017Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, uświadomienie im, iż czytanie książek jest doskonałą formą spędzania wolnego czasu, zapoznanie z ideą bookcrossingu, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, pisania, opowiadania, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie wyobraźni plastycznej, rozwijanie zdolności aktorskich, rozwijanie wiary we własne możliwości, poznanie pracy bibliotekarza, kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki szkolnej oraz pozaszkolnej.Innowacja będzie realizowana w kl. IV i V na godzinach bibliotecznych oraz wychowawczych. Zajęcia zaprojektowane są w oparciu o ideę bookcrossingu, co pozwoli dzieciom na swobodny wybór lektury. Po jej przeczytaniu, będą prezentowały treść w dowolnej formie, np. pięknie przeczytają wybrany fragment, opowiedzą przygodę bohatera lub ją zilustrują. W bibliotece będzie znajdował się regał z tzw. wolnymi książkami, których tematyka będzie dotyczyć zainteresowań uczniów. Na zakończenie uczniowie przygotują inscenizację teatralną oraz wystawę ilustracji.
158 Akademia Małego ProgramistyTeresa SzymańskaSzkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Kuźni
Kuźnia 36
Chocz
przedszkolemetodyczno-programowa13.02.2017-30.06.2018Wprowadzenie elementarnych podstaw kodowania w celu rozwijania u dzieci nauki logicznego i abstrakcyjnego myślenia, umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów i wiary we własne możliwości. • Upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii oraz kształtowanie dobrych nawyków cyfrowych. Zaznajomienie z podstawami programowania w środowiskach: BaltieW ramach zajęć dzieci uczyć się będą programowania w Baltie, który adresowany jest do odbiorcy w wieku przedszkolnym. Wprowadzając dzieci w świat Baltiego z każdą przygodą dzieci będą nabywały nowe umiejętności, robiąc jak najwięcej samodzielnie. Zajęciom będą towarzyszyć zabawy, które nie zawsze będą wymagały włączenia komputera, ale wiązać się będą z danym zagadnieniem. Dzieci nauczą się wydawać polecenia Baltiemu i tworzyć proste instrukcje. Pozwoli to im tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne projekty.
159 Zdrowe jedzenie-gesundes EssenJoanna Wasilewska, Monika ŚligaGimnazjum im Powstańców Wielopolskich w Wysokiej
Szkolna 4
Wysoka
gimnazjummetodyczna01.09.2016-30.05.2017Zdobywanie zasobu wiedzy na temat zdrowego odżywiania dzieci w okresie dojrzewania z równoczesnym poszerzaniem wiadomości i poznawaniem słownictwa z języka niemieckiego w tym obszarze. Podniesienie jakości pracy uczniów nad samorozwojem.Uczniowie uczestniczą w spotkaniach prozdrowotnych. Otrzymują zadania do indywidualnej pracy. Opisują wartości i zalety wybranych produktów w języku polskim i niemieckim. Przygotują i opracują zestaw przepisów dla zdrowego gimnazjalisty. W ramach spotkań przygotowują dla uczniów całej szkoły pierwsze śniadanie oraz zdrowe przekąski na drugie śniadanie. Wybrani uczniowie przygotują scenki nt. zdrowe żywienie gwarantem zdrowia, które zaprezentują podczas apelu szkolnego. Wszystkie podjęte przez uczniów działania zostaną opisane w folderze.
160 W magicznym świecie teatru i tańcaHalina Szczygieł Monika Kaczmarek Marzena LubońskaPubliczne Przedszkole nr 16
Partyzancka 15B
Ostrów Wielkopolski
przedszkoleorganizacyjno-programowa01.09.2017-30.06.2018Wprowadzenie dziecka w świat literatury i tańca,rozwijanie wyobraźni twórczej.Prezentowanie emocji za pomocą gestu, etiud muzycznych i dramy.Innowacja polegać będzie na prowadzeniu zajęć muzycznoteatralnych we wszystkich grupach wiekowych raz w tygodniu.
161 Nasze stopy bawią się na wszelkie sposobyAgnieszka GoźdżikowskaPubliczne Przedszkole nr 16
Partyzancka 15B
Ostrów Wielkopolski
przedszkoleorganizacyjno-programowa01.09.2017-30.06.2018Uświadomienie wad postawy,ponoszenie sprawności fizycznej,rozwijanie koordynacji ruchowej i usprawnianie motoryki.Innowacja ma na celu wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,wyrobienie odruchu prawidłowego ustawienia stóp i nawyku prawidłowego chodu.Innowacja polegać będzie na prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 56 letnich.Założeniem jest prowadzenie zajęć w formie kreatywnych zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i przyrządów.Współpraca z firmą medyczną AKSON i aktywny udział rodziców.
162 English is fun -przedszkolny przegląd piosenki Radzik Dobrochna,Emilia Więckowska,Anna PawlakPubliczne Przedszkole nr 16
Partyzancka 15B
Ostrów Wielkopolski
przedszkoleprogramowa01.09.2017-30.06.2018Wprowadzenie dziecka w świat języka nowożytnegojęzyk angielski,rozwijanie sprawności słuchowej,analizy i syntezy.wdrażanie do posługiwania się w stopniu komunikatywnym.Innowacja polega na przeprowadzeniu wewnątrz przedszkolnego przeglądu piosenki w języku angielskim we wszystkich grupach wiekowych,raz w roku.Dzięki tym działaniom dziecko będzie miało możliwości rozbudzić wyobraźnie twórczą.,szeroki repertuar piosenek angielskich,Istotnym warunkiem wdrazania innowacji jest współpraca nauczycieli oraz między grupowa integracja dzieci.
163 Programować każdy może!Krystian KaźmierczakI Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Zamkowa 21
Ostrzeszów
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna20.02.2017-23.06.20171. Nauka podstaw algorytmiki i programowania.2. Wprowadzenie niekonwencjonalnych, interaktywnych form prowadzenia zajęć, nastawionych na stymulowanie rozwoju ucznia poprzez edukację czynną.Wprowadzenie nauczania w liceum treści z dziedzin takich, jak: robotyka, mechanika, elektronika, programowanie. Elementem innowacji jest zastosowanie nowoczesnych narzędzi LEGO MINDSTORMS NXT. Program wpisuje się w założenia podstawy programowej, zwracającej szczególną uwagę na odejście od wiedzy encyklopedycznej i położenie nacisku na kształtowanie umiejętności myślenia naukowego.
164 ,,Słoneczny Skrzat maluje światWiesława SzorczPrzedszkole Słoneczne Skrzaty w Parkowie
Parkowo 104
Parkowo
przedszkoleorganizacyjno-programowa20.02.2017-20.02.2018Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej, kształtowania twórczej postawy.Ukierunkowanie rozwoju dziecka poprzez: wzbudzanie przeżyć estetycznych, wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą rożnych środków i technik plastycznych, wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci, odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych, obcowanie ze sztuką i przyrodą w różnych porach roku.Wspólnie z Radą Pedagogiczną postanowiliśmy wdrożyć innowację programowo organizacyjną ,,Słoneczny Skrzat maluje świat”, aby ułatwić integrowanie się dzieci z różnych grup wiekowych podczas rozwijania umiejętności plastycznych. Wspólne spotkania dzieci zróżnicowanych wiekowo będą polegały na wspólnych zabawach jak i na obserwacji rówieśników podczas prac plastycznych.
165 Palcem po mapie EuropyMarika JędrzejewskaZespół Szkół w Sośniach
Wielkopolska 43
Sośnie
gimnazjummetodyczno-programowa27.02.2017-23.06.2017Pogłębianie wiedzy uczniów na temat wybranych krajów Europy, ich położenia na mapie, stolic, cech środowiska przyrodniczego, gospodarki, atrakcji turystycznych oraz symboli. Rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Kształtowanie umiejętności wykorzystania w praktyce różnych danych, planowania i tworzenia gier dydaktycznych. Program skierowany jest do uczniów klas III gimnazjum. Podczas realizacji programu uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach, na których przedstawione zostaną państwa Europy. Na lekcjach gimnazjaliści rozwiązywać będą różne zadania, w których wykorzystają wiedzę w praktyce. Po każdej lekcji wpisują na kartkę 5 pytań, dotyczących poszczególnych państw, które wrzucają do skrzyni. Po zrealizowaniu wszystkich tematów uczniowie dokonają wyboru pytań i projektują grę dydaktyczną. Najlepsze gry zostaną wykorzystywane na lekcjach powtórzeniowych z geografii.
166 Poznaję świat programowaniaTeresa SzymańskaSzkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Kuźni
Kuźnia 36
Chocz
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa13.02.2017-30.06.2018zainteresowanie i zapoznaniem z podstawami programowania w środowiskach: Balti, Scratch i Logomocja, rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia, wnioskowania, budowanie wiary we własne siły i możliwości, rozszerzenie treści wynikających z podstawy programowej, budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej, uczenie współpracy w grupie , rozwiązywania problemów przez eksperyment i praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, kształcenie bezpiecznego korzystania z komputera i zachowania w sieci, przestrzegania praw autorskichInnowacja obejmie chętne i zainteresowane dzieci z klas IVI i prowadzona będzie od 13 lutego 2017 i przez cały kolejny rok szkolny, realizowana 1 godzinę w tygodniu na zajęciach pozalekcyjnych w formie koła komputerowego. W ramach zajęć uczniowie uczyć się będą programowania w Baltie, Scratch i Logomocji. Pozwoli to uczniom tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne projekty. Innowacja ma pokazać, że nauka programowania może być łatwa i przyjemna oraz zainteresować uczniów procesem powstawania programów komputerowych oraz ich samodzielnym programowaniem.
167 Mat - Szach Ewa JabłońskaSzkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Kuźni
Kuźnia 36
Chocz
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa13.02.2017-20.06.2018ucz. zna i stos. zasady gry w szachy,potr. wyjaśnić, czym jest szach, mat i pat,potr. bronić króla przed szachem,potr. prawidłowo wykonać roszadę,podaje pozycję bierki, stosując zasadę ukł. współrz,planuje zakupy, remont, zakup z możliwością wzięcia kredytu; lokuje pieniądze na lokacie proste opcje, planuje podróż, przestrz. podst. zasad gry ruchy na przemian, białe zaczynają, nie zbija się króla, mat kończy partię, nie ponaglamy przeciwnika, nie myślimy „głośno”,odnosi się do przeciwników/partnerów z szacunkiem,współpr.. w grupie,korz. z Internetu. Dod. zaj. matem. – szach. obejm. naukę gry w szachy połączoną z prakt. zast. matem. Dzięki szachom ucz. będą rozwijać okr. położenia obiektów, symetrię, wyob. przestrz., logiczne myślenie, uważne słuch. wypowiedzi i korz. z przekazywanych inf., planowanie i oprac. strategii, przewidywanie ruchów i zamiarów przeciwnika, ale także wprowadzenie do zagadnienia ukł. współrzędnych. Mat. cz. zaj. dot. będzie radzenia sobie w sytuacjach codziennych, np. planowania zakupów, oszczędności, kredytów i lokat bankowych, remontów mieszkań czy obliczana kosztów urlopu.
168 W świecie wartościDorota Semba, Aleksandra Brząkała, Jolanta Polańska- ZimochSzkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Westerplatte w Kępnie
ul. Sienkiewicza 21
Kępno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIprogramowa13.02.2017-15.06.2017Uświadomienie znaczenia wartości w życiu każdego człowieka i przygotowanie do życia zgodnie z owymi wartościami.Promowanie postaw moralnie dobrych, etycznych.Dostarczanie wiedzy potrzebnej do rozumienia podstawowych pojęć filozoficznych, etycznych, pedagogicznych.Nabywanie umiejętności analizy rzeczywistości i właściwej oceny faktów.Identyfikowanie się z poznanymi wartościami i uznawanie ich za własne.Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania różnych instytucji z uwzględnieniem wartości.Innowacja wdrażana jest w oparciu o wartości wybrane przez rodziców w ankiecie. Są to: szacunek, prawda, odpowiedzialność, zdolność do dawania i brania miłości, szczęście.Innowacja kierowana jest do wszystkich uczniów szkoły.Z grupą przedstawicieli klas odwiedzimy instytucje funkcjonujące w naszym środowisku/Sąd Rejonowy, Urząd Miasta i Gminy, itp./;porozmawiamy z mieszkańcami miasta. Zwieńczeniem innowacji jest wycieczka do Ostrzeszowa. Dzielenie się doświadczeniami na każdym etapie na zajęciach wychowawczych w klasach.Zakończenie w formie fotoreportażu i ankiet.
169 Polubić czytanie, to łatwa rzeczEwa Jabłońska, Teresa SzymńskaSzkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Kuźni
Kuźnia 36
Chocz
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna12.12.2016-02.06.20171. Wzrost czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 2. Poszerzenie wiedzy na temat historii przekazu informacji. 3. Wzmocnienie emocjonalnego rozwoju dziecka przez kontakt z książką. 4. Pobudzenie wyobraźni i wzbogacenie słownictwa. 5. Wzmocnienie poczuciawłasnej wartości dziecka. 6. Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputera. 7. Poprawa poziomu zrozumienia czytanego tekstu. 8.Wzrost wrażliwości i empatii wśród dzieci i dorosłych.Gł. zał. proj. jest zorg. szkolnej kampanii na rzecz przeciwdział. spadkowi poz. czytelnictwa oraz prom. nawyku czyt. w dobie rozw. tech. komp., tel. i filmu. Zaplanow. szereg akcji, imprez i konk. Poprzez codz. głośne czyt. w szkole przez nauczyc. i starszych ucz., a także przez org. różnych akcji temu towarz. mamy nadzieję spopularyzować czytelnictwo wśród małych i dużych. Należy uświadomić rodz. i dzieciom, że reg. czyt. wpływa na poprawę umiejętności jęz., intelekt. i społ. Ponadto, dzięki realizacji projektu można będzie uatrakcyjnić księgozbiór bibl. szk.
170 Edukacja globalna dla najmłodszych z elementami programowaniaDorota Gałdyn, Jolanta Ostrowska, Marta Hanusek Zespół Szkół w Kościelcu
ul. Szkolna 9
Kościelec
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa27.02.2017-20.06.2017Ukazanie różnorodności i bogactwa kulturowego świata.Pokazanie dzieciom,że są współzależne od reszty świata i same mają wpływ na życie mieszkańców innych krajów. Uświadomienie, że każdy mieszkaniec Ziemi ma takie same prawa.Poznanie zabaw dzieci z różnych zakątków świata.Poznanie kontynentów oraz niektórych roślin i zwierząt żyjących na nich.Kształtowanie nawyku oszczędzania wody.Tworzenie animacji w programie Scratch.Rozwijanie wyobraźni.Kształtowanie świadomego korzystania z komputera, Internetu i multimediów.Rozwijanie postaw empatycznych. Program przewidziany jest na 12 zajęć. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w ramach zajęć dodatkowych prowadzonych nieodpłatnie. Uczniowie poznają zwyczaje mieszkańców Gwatemali, Wietnamu, Algierii i Ghany. Zajęcia zostaną wzbogacone o prace plastyczne i konkursy. Uczniowie będą również uczyć się programowania w języku Scratch. Będą: tworzyć rysunki, animacje i gry dydaktyczne oraz nagrywać rytmy.
171 Moje palce lubią harce-zabawy językiem migowymKarolina BryndzaPiubliczne Przedszkole Nr12
Reja 11
Piła
przedszkoleprogramowa01.03.2017-30.06.20171.Wskazanie na konieczność integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi2.Rozbudzenie wrażliwości i otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych słuchowo3.Kształtowanie tolerancji wobec osób niepełnosprawnych4.Przełamywanie barier komunikacyjnych5.Nauka alternatywnych form komunikowania się6.Pobudzenie i rozwijanie wyobraźni poprzez konieczność zapamiętywania znaków języka migowego na zasadzie skojarzeńInnowacja realizowana będzie w grupie integracyjnej dzieci 4 i 5 letnich. Zajęcia będą miały charakter pracy zbiorowej.Na początku każdego tygodnia wprowadzane będą dwatrzy wyrazy znane dzieciom i odpowiadające im znaki w jęz. migowym.Znaki te będą powtarzane i utrwalane przez dzieci w ciągu całego tygodnia.
172 „Z książką przez życie”- rozwijanie zainteresowań czytelniczych w szkole podstawowejMałgorzata Starosta, Katarzyna ZielkeZespół Szkolno -Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie
Lubstów ul. Kościelna 1A
Sompolno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna13.02.2017-31.01.2018Cele ogólne innowacji: kształtowanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku samokształcenia, zdobycie wiedzy z zakresu historii literatury, rozwój czytelnictwa wśród uczniów, wykształcenie nawyków czytelniczych, rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, wzbogacenie słownictwa, rozwijanie umiejętności dostrzegania bogactwa słów oraz świadomego ich używania. Innowacja będzie realizowana na lekcjach języka polskiego w klasach II i V oraz na zajęciach dodatkowych, bibliotecznych, w czasie wyjazdów do teatrów, bibliotek. Zaplanowano również szereg działań, zajęć, pokazów, wystaw i spotkań.Najważniejszym celem działań jest to, aby uczniowie zainteresowali się czytelnictwem. Czytanie przynosi ogromną wiedzę ogólną, poprawia koncentrację, kształtuje na całe życie nawyk zdobywania informacji.
173 Jolanta Sroczyńska-PietzSzkoła Podstawowa nr 1 im Jana Kilińskiego w Trzemesznie
Śniadeckich 18
Trzemeszno
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa13.02.2017-23.06.2017Kontakt ze sztuką i zabawa w teatr ma dać każdemu uczniowi w klasie szansę na poznanie siebie, swoich emocji oraz budowanie poczucia wartości nie poprzez rywalizację i szukanie „gorszych” od siebie, a w oparciu o dążenie do samorealizacji. Po drugie ma pomóc uczestnikom w rozpoznawaniu emocji innych ludzi, kształtowaniu empatii, budowaniu relacji w grupie w oparciu o współpracę, a nie rywalizację.Po trzecie innowacja ma na celu kształtować w uczniach świadomych odbiorców sztuki, rozwijać ich wyobraźnię i kreatywność.Innowacja będzie realizowana w klasie VI d na lekcjach jęz. polskiego, historii, a także na zajęciach pozalekcyjnych. Zakłada połączenie metod i form pracy z obszaru teatru i socjoterapii dla osiągnięcia celów wychowawczych i celów edukacyjnych. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu technik tzw. wejścia w rolę, uczeń będzie miał szansę kształcić swoje umiejętności komunikacyjne w bezpiecznej dla siebie konwencji. Innowacja jest próbą wyjścia naprzeciw potrzebie treningu interpersonalnego u dzieci przedkładających aktywność internetową nad kontakty z rówieśnikami.
174 Optymistyczne rytmy i słowa rozwiające przedszkolaki.Aldona DańczakPrzedszkole nr 3 Pod Kasztanami w Swarzędzu
ul. Kórnicka 21
Swarzędz
przedszkolemetodyczna01.03.2017-31.08.2017Wspieranie terapii logopedycznej oraz doskonalenie wymowy poprzez zabawy logorytmiczne: usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie percepcji słuchowej oraz motoryki małej i dużej pod wpływem aktywności logorytmicznych, rozwijanie funkcji wpływających na rozwój mowy: słuchowych, ruchowych, orientacyjno przestrzennych, myślowych.Usprawnienie motoryki artykulacyjnej poszerzonej o ćw. oddechowe, fonacyjne oraz logorytmiczne. Krótkie,regularne, codzienne ćwiczenia logopedyczne prowadzone w formie zabaw. Dzięki proponowanym ćwiczeniom dzieci zwrócą uwagę na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, a więc na rytm, tempo, wysokość dźwięku, melodię, głośność i barwę dźwięku, akcent, frazowanie oraz poprawną artykulację. Zajęcia będą prowadzone we wszystkich grupach wiekowych wykorzystując elementy Metody Dobrego Startu, Carla Orffa czy pedagogiki zabawy KLANZA.
175 Brzeziny - Why not?Anna KlaczyńskaZespół Szkół w Brzezinach
Wrocławska 17
Brzeziny
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.03.2017-28.02.2018Celem innowacji jest rozbudzenie zainteresowania regionem i poszerzenie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach regionu. W wymaganiach szczegółowych podstawy programowej nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV VI zapisano, iż uczeń opisuje swoją małą Ojczyznę, uwzględniając tradycję historyczno kulturową oraz problemy społeczno gospodarcze, zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości małej Ojczyzny. Uczniowie będą spotykać się poza zaj. edukacyjnymi raz na miesiąc. Zostaną podzieleni na grupy, aby pracować indywidualnie umiejętność podejmowania decyzji, otwartość, pokonanie bariery nieśmiałości i grupowo umiejętność współdziałania, rozwiązywania problemów, branie odpowiedzialności nad historią i teraźniejszością regionu, symbolami, architekturą, przyrodą, muzyką i rzeźbą. Zebrany materiał będzie wykorzystywany w czasie lekcji historii. Zostanie udostępniony bibliotece szk. Może stać się pomocny przy wydaniu folderu reklamującego gminę.
176 Mądrze jemy, wiemy i zdrowiej żyjemyDanuta Brzezińska, Anna GogojewiczGimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie
Łękno, ul. Poznańska 12
Zaniemyśl
gimnazjummetodyczna13.02.2017-31.05.2019Podniesienie jakości pracy uczniów nad samorozwojem. Kształtowanie umiejętności i nawyków zdrowego żywienia, aktywności fizycznej i wiedzy na temat dojrzewania w celu przygotowania uczniów do świadomego podejmowania decyzji i wyborów w dorosłym życiu.Przeprowadzona zostanie sonda badawcza na temat stanu zdrowia uczniów, badania empiryczne składu ciała wskazujące aktualny stan odżywiania. Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach prozdrowotnych. Uczniowie otrzymają indywidualne zalecenia do pracy, a po 6 miesiącach nastąpi powtórzenie badań i wyciągniecie wniosków do dalszej pracy.
177 FotoPlastyczni na rowerzeElwira Łucka, Monika Kowalska,Małgorzata Zajda, Aurelia WalendowskaZespół Szkół Publicznych w Kowalewie
B. Chrobrego 36
Kowalew
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.03.2017-29.06.2018rozwijanie twórczości i wyobraźni,rozwijanie i pobudzanie pasji związanej z fotografowaniem,rozbudzanie zainteresowania ,,małą ojczyzną”,kształtowanie postaw prozdrowotnych,propagowanie turystyki rowerowej i wyrobienie wśród uczniów potrzeby aktywnego wypoczynku,promocja szkoły.Innowację rozpoczniemy od zapoznania uczniów z historią fotografii i obsługą aparatu na zajęciach warsztatowych. W maju 2017r. zorganizujemy plener fotograficzny.Na wiosnę i jesień planujemy rajdy rowerowe po okolicy. Przed rajdami dzieci przejdą szkolenie z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach oraz pierwszej pomocy. Po rajdach uczniowie udostępnią zdjęcia na stronie kółka http://artkow.blogspot.com/W maju 2018r. wydamy folder.We wrześniu 2017r. i czerwcu 2018r. zorganizujemy wystawy.
178 Mistrz Dobrych ManierNatalia MiechowiakZespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Kościuszki 5
Ostrów Wielkopolski
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa20.02.2017-19.01.2018Zbudowanie prawidłowego obrazu samego siebie i ukształtowanie prawidłowych postaw prospołecznych poprzez zapoznanie uczniów z zasadami dobrego wychowania i rozbudzenie w nich potrzeby ich stosowania.Przedmiotem, którego dotyczy innowacja jest: rozwój społeczny rozwijanie umiejętności z zakresu budowania relacji międzyludzkich; rozwój poznawczy wzbogacanie wiedzy z zakresu komunikacji, wiedzy o zasadach zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.
179 Nie bądź ofiarą własnego milczeniaAlicja Drzewiecka, Magdalena SucholasPubliczna Szkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Wólce
Wólka 1
Strzałkowo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna13.02.2017-30.04.2017Podwyższenie jakości pracy szkoły w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczniów i świadomości zagrożeń występujących w sieci, wykształcenie prawidłowych zachowań uczniów oraz uwrażliwienie na konieczność pomocy innym w sytuacjach problemowych. Podjęte działania są odpowiedzią na potrzeby rozwojowe młodego, aktywnego człowieka.Innowacją jaką chcemy wprowadzić, jest opracowanie procedury reagowania na wystąpienie cyberprzemocy, wsparcie nauczycieli w działaniach wychowawczo – profilaktycznych poprzez zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli, a także instytucji zajmujących się cyberprzemocą oraz wykorzystanie skrzynki na listy z hasłem ”Nie bądź ofiarą własnego milczenia”, do której uczniowie będą mogli wrzucać informacje o zaobserwowanych problemach. Całość działań podsumuje występ uczniów z koła teatralnego w przedstawieniu – “Internet to nie wszystko”.
180 terapia ręki-usprawnianie motoryki u dzieci w wieku przedszkolnymAneta NejmanPrzedszkole samorządowe w Margoninie
Poznańska 10
Margonin
przedszkolemetodyczno-programowa02.01.2017-30.06.2017Usprawnienie motoryki małej, wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, poprawa umiejętności chwytu, poprawa umiejętności rysowania i kreślenia, poprawa umiejętności wycinania, większe zainteresowanie działaniami plastycznymi, wzmacnianie koncentracji, poprawa koordynacji wzrokoworuchowej, przekraczanie linii środka. Innowacja obejmuje dzieci w wieku 36 lat, również te, które nie wymagają terapii. Zajęcia będą prowadzone 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i będą trwały 30 minut. Zajęcia będą prowadzone wg schematu: Powitanie. Usprawnianie układu przedsionkowo– proprioceptywnego, Usprawnianie układu dotykowego, Ćw manualne , Ćw ruchów precyzyjnych, Pożegnanie. Zajęcia będą usprawniały kończyny górne w wykonywaniu zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych.
181 Z energią w przyszłość - poznaję, badam, eksperymentujęSylwia RusztykZespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich
ul. Sienkiewicza 1
Koło
szkoła ponadgimnazjalnametodyczna16.01.2017-30.06.2017Zwiększenie wiedzy o energetyce, poprzez aktywizację działań na rzecz upowszechniania świadomości energetycznej i ekologicznej, a także podjęcia refleksji na temat bezpieczeństwa energetycznego w kategorii kryzysu energetycznego.Obserwacja i ocena na lekcjach geografii uczniów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w dodatkowych zajęciach w postaci wycieczek, warsztatów, szkoleń, spotkań ze specjalistami w danej dziedzinie pogłębiających wiedzę o energetyce w celu oszacowania początkowego stanu wiedzy młodzieży na ten temat. Podnoszenie stanu wiedzy uczniów na temat energetyki poprzez udział w wycieczkach, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach tematycznych związanych z tym zagadnieniem. Weryfikacja umiejętności i wiadomości w ramach konkursów związanych z energetyką.
182 Karty metaforyczne - jako narzędzie wspierające pomoc psychologiczno - pedagogicznąMagdalena SzutarskaGimnazjum w Połajewie
Leśna 1
Połajewo
gimnazjummetodyczna01.09.2017-30.06.2019Wykorzystanie potencjału narzędzia, jakim są karty metaforyczne.Wzmocnienie pomoc psych.ped. na terenie szkoły.Wprowadzenie dodatkowych narzędzi wspomagających pracę psychologa szkolnego.Zróżnicowanie wsparcia dla uczniów nieśmiałych, z trudnościami społecznymi i komunikacyjnymi zwiększając zakres interakcji.Zwiększenie motywacji uczniów do korzystania z pomocy.Wzmacnianie kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych uczniów, Karty metarofyczne to narzędzie szeroko wykorzystywane wszędzie tam, gdzie pracuje się z drugim człowiekiem. Mają wszechstronne zastosowanie, w tym w obszarach związanych z edukacją, w warunkach szkolnych. Wspomagają pracę tak z dzieckiem, jak i z dorosłym.Wprowadzenie kart w kontakcie indywidualnym oraz w pracy grupowej wzmacnia i urozmaica proces pomagania.Karty metaforyczne wspomagają eksternalizację zgłaszanych trudności ucznia, ułatwiają pracę nad zmianą, wzmacniają motywację.
183 Przyjaciele Zippiego„Partnerstwo dla Dzieci” – „Partnership for Children” PFC Przedszkole Miejskie nr 2 im Jana Brzechwy w Czarnkowie
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Czarnkowie
Czarnków
przedszkoleprogramowa01.02.2017-30.06.2017Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Program zachęca również do współpracy i pomagania innym dzieciom.Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 57 lat. Jest to cykl 24 spotkań. Składa się z sześciu części: uczucia, komunikacja, przyjaźń, rozwiązywanie konfliktów, przeżywanie zmiany i straty, radzenie sobie z trudnościami. Opowiadania prezentują bohaterów w różnych okolicznościach : przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą.
184 Szkolne Koło WolontariatuAnna Kupska, Katarzyna Majewska, Beata Karczewska, Marzena PolZespół Szkół w Rychwale
Konińska 46a
Rychwał
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjumorganizacyjna13.02.2017-22.06.2018Celem wprowadzenia innowacji jest uwrażliwienie na potrzeby innych oraz kształtowanie postaw prospołecznych, kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności, wzbogacanie tradycji placówki zgodnie z programem wychowawczym i angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem przez współdziałanie z różnymi organizacjami. Wolontariusze wykorzystają własne umiejętności i doświadczenia oraz działanie zespołowe.Innowacją objęci zostaną uczniowie, którzy pragną działać charytatywnie na rzecz potrzebujących. Planowane działania:akcje szkolne np. Słodki Mikołaj, Słodki Zając, pomoc koleżeńska, organizowanie teatrzyków i czytanie bajek przedszkolakom oraz wspólna zabawa. Akcje w środowisku to współpraca ze świetlicą TPD, współpraca z SOSW oraz ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania. W ramach współpracy uczniowie wezmą udział w Programie Edukacyjnym WOLONTARIAT Z KLASĄ.
185 Troszeczkę zamieszania wokół wody i pływaniaAgata Kędziora, Jolanta Jagielicz, Izabela Lawrenz, Iwona CzajkaPszczółka Maja 15
Chudoby 4a
Gniezno
przedszkolemetodyczno-programowa01.03.2017-30.06.2019Poznawanie właściwości i stanów skupienia wody,poprzez obserwacje,doświadczenia ,zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków.Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w wodzie,nauka podstawowych umiejętności technicznych w zakresie pływania nauka pływania elementarnego.Rozwijanie zainteresowań sportami wodnymi ,w szczególności pływaniem.Zdobycie wiadomości jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Innowacja za główny cel stawia zaznajomienie dzieci z wodą tj.poznawczy to min.badanie i odkrywanie tajemnic wody,skąd się bierze,jakie ma właściwości,jak trafia do naszych domów oraz gdzie występuje w przyrodzie i kto w niej mieszka. Aspekt użyteczny to poznanie w jaki sposób możemy czerpać przyjemność w obcowaniu z wodą.Istotną częścią jest nauka pływania .Ucząc tej umiejętności dbamy o zdrowie dzieci oraz dostarczamy możliwości aktywności ruchowej,zwiększamy bezpieczeństwo podczas pobytu nad wodą .
186 Kulinarna podróż po PolsceIzabela Kasprzyk, Aleksandra LewandowskaSzkoła Podstawowa nr 2 im Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie
ul. Kasprowicza 1
Puszczykowo
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna21.11.2016-23.06.2017Głównym celem innowacji jest propagowanie spędzania czasu wspólnie z bliskimi członkami rodziny, między innymi poprzez wspólne pieczenie i gotowanie oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.Adresatami innowacji są uczniowie klas IIe i Ib. Do udziału w warsztatach włączani będą rodzice lub inni członkowie rodzin dzieci z danej klasy. Rodzice zostaną zaproszeni raz w miesiącu wg harmonogramu do wspólnego pieczenia lub gotowania jakiejś polskiej potrawy regionalnej, które będzie poprzedzone czytaniem legendy lub opowiadania związanego z przygotowywaną potrawą, pieczonym ciastem itp. Projekt zakończy się utworzeniem książki kucharskiej z przepisów potraw, które dzieci wykonywały podczas zajęć.
187 Rozwój zawodowy kluczem do sukcesu - stawiamy na praktykę zawodowąWioletta Brzychcy, Ilona Kielańska, Emilia WalczakZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
Wodna 1
Konin
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa01.02.2016-30.06.2019Praktyczne przygotowanie uczniów do sprawnego poruszania się po rynku pracy oraz zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia. Zdobycie umiejętności szybkiego reagowania i dostosowywania się do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. Wyposażenie ucznia w ponadprogramową wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu wybranego wybranych zajęć. Innowacja dotyczy uczniów technikum i ma na celu wyposażyć ich w dodatkową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne wykraczające poza podstawę programową dla danego zawodu. Obejmuje klasy III i IV, polega na wprowadzeniu dodatkowego tygodnia praktyk zawodowych w cyklu kształcenia przeznaczonych na realizację jednego z przygotowanych kursów doskonalących. Uczniowie w ramach zajęć będą wykonywać zadania praktyczne zgodne z wybranym programem w specjalistycznie wyposażonej pracowni symulacyjnej. Cykl zajęć kończy się egzaminem.
188 Sprytne ręce, mądra głowaMagdalena RybickaSzkoła Podstawowa nr 2 im Powstańców Wielkopolskich
Kasprowicza 1
Puszczykowo
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-23.06.2017Wykształcenie wśród uczniów umiejętności efektywnego uczenia się; wspomaganie rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej; uzmysłowienie uczniom roli nauki w życiu.Obejmować będzie następujące zakresy: przeprowadzanie przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów prostych eksperymentów naukowych, obserwacja i wyciąganie wniosków, gry w gry logiczne: chińczyk, memo, domino, scrabble, tabu, kalambury, bierki, sudoku, gry słowne, nauka żonglowania, działania plastyczne tańce, rysowanie do muzyki, ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i przestrzeni.
189 Duży i mały Magdalena Rybicka, Katarzyna-Noculak SztuckaSzkoła Podstawowa nr 2 im Powstańców Wielkopolskich
Kasprowicza 1
Puszczykowo
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-23.06.2017Integracja zespołów klasowych: Ia i VIa; budowanie poczucia odpowiedzialności za koleżankę/kolegę; wykształcenie wśród uczniów poczucia empatii i obowiązku opieki nad młodszymi; wspomaganie rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej; uzmysłowienie uczniom roli współpracy w życiu; wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.Innowacja będzie realizowana przez cały rok szkolny 20162017. Obejmie ona dwie klasy: szóstą i pierwszą. Czynności w ramach innowacji będą przebiegały cały rok szkolny w różnych terminach w zależności od sytuacji. Po każdym semestrze przeprowadzona zostanie ankieta ewaluacyjna podsumowująca prowadzone działania. Pomoc w adaptacji i w odnalezieniu się uczniom klas pierwszych w nowej rzeczywistości szkolnej. Rozbudzenie w starszych uczniach poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności za młodszych kolegów. Budowanie współpracy i zaufania.
190 Magiczny pociąg - warsztaty twórczeAgnieszka Wałęsa Kamila LeśniewiczZespół Szkół w Rajsku
Rajsko 4
Opatówek
przedszkoleorganizacyjna01.02.2017-30.06.2017Odkrywanie talentów i zainteresowań dzieci oraz ich wszechstronny rozwój. Wyłanianie uzdolnień dzieci w poszczególnych elementach artystycznych tj. taniec,muzyka i śpiew.Praca w grupach mieszanych integracja dzieci między oddziałami. Wspólny finalny występ artystyczny Magicznym pociągiem w świat bajekWarsztaty będą realizowane poprzez spotkania w miesięcznych blokach tj. luty bajkoterapia, marzec teatroterapia, , kwiecień choreoterapia, , maj muzykoterapia , czerwiec podsumowanie poprzez występ artystyczny Magicznym pociągiem w świat bajek . Zajęcia 30 min, 1 raz w tyg.z podziałem na grupy , po wcześniejszej diagnozie zainteresowań dzieci 36 letnich.
191 Twoje zdrowie w twoich rękach.Grażyna Deręgowska, Paulina Zaborowska, Anna Derda - CiesielskaSzkoła Podstawowa w Tomisławicach
Tomisławice 2,
Sadlno
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna16.01.2017-21.06.2017Kształtowanie postaw społecznomoralnych i umiejętności niesienia pomocy innym; upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu; umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez twórcze działanie; analiza i selekcja informacji pozyskanych od specjalistów; kształcenie umiejętności dokumentowania, przetwarzania i prezentacji zdobytej wiedzy; promocja szkołyInnowacja rozszerza treści prozdrowotne.Ucz.kl. IVVI będą uczestniczyć w kursie udzielania pierwszej pomocy i spotkaniu z ratow.PogotowiaWSZ w Koninie.Stworzą gr.MŁODY RATOWNIK.Zaplanują i przedstawią pokaz udzielania pierwszej pomocy w kl.0,IIII i Gminnym Przedszkolu.Spotkają się z dietetykiem,ułożą menu,przygotują zdrowe posiłki prezentując je na Dniu Zdrowia.Zaplanują i zorganizują rajd pieszy i rowerowy,wyjadą na basen.Wykonają fotorelację z przeprowadzonych działań,promując szkołę.
192 Mediacje w szkoleMagdalena RóżańskaZespół Szkół Nr 7 w Kaliszu
ul. Karpacka 3
Kalisz
gimnazjumorganizacyjna01.01.2017-20.06.2017Celem innowacji jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów, wzrost umiejętności negocjowania i stosowania mediacji jako nieinwazyjnego sposobu rozwiązywania konfliktów, podniesienie poziomu edukacji prawnej i społecznej, a także usprawnienie komunikacji interpersonalnej.Na terenie szkoły działać będzie koło mediatorów rówieśniczych. Podczas spotkań co dwa tygodnie uczniowie poznają zasady komunikacji oraz jej rodzaje. Dowiedzą się co to jest konflikt, jakie są rodzaje konfliktów i metody ich rozwiązywania. Poznają sposoby prowadzenia mediacji. Dzięki odgrywanym scenkom, nauczą się kierować rozmową pomiędzy zwaśnionymi stronami oraz planować satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie sporu. Praca koła to również propagowanie koleżeńskich postaw i przeciwdziałanie agresji.
193 Czytanie to wielka przygoda wraz z bohateramiElżbieta CierlakZespół Szkół w Pawłowie
Pawłów 3
Sośnie
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa13.02.2017-14.06.2017C. ogólne: popularyzacja czytelnictwa, zrozumienie, że czytanie jest ważne i potrzebne, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie wiedzy i umiejętności .Szczegółowe: wyrobienie nawyku sięgania po książkę, rozwijanie zamiłowania do literatury, kształtowanie umiejętn. czytania ze zrozumieniem, głośnego czytania, wzbogacenie słownictwa., poprawa stanu czytelnictwa. Wychowawcze: nawiązywanie przyjaźni, Innowacja polega na realizacji działań zmierzających do popularyzacji czytelnictwa w szkole i rozbudzeniu zainteresowań czytelniczych. Uczniowie będą uczestniczyć w różnych konkursach, rywalizować o tytuł Mistrza pięknego czytania i Mistrza mitologii. Wzbogacą swoją wiedzę o dodatkowe baśnie, legendy i mity. Pobudzą kreatywność tworząc lapbooki, broszury, prezentacje multimedialne. Będą promować czytelnictwo wśród najmłodszych i rówieśników przedstawiając swoje ulubione książki.
194 Program szkolenia klas sportowych o profilu piłki siatkowejTomasz Idzikowski, Mariusz Mijalski, Artur PyszewskiSzkoła Podstawowa nr 2 im Olimpijczyków Polskich w Pile
ul. Roosevelta 12
Piła
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.09.2016-21.06.2019 Rozwijanie zainteresowań oraz predyspozycji i uzdolnień ruchowych uczniów. Kształtowanie postaw i nawyków higieniczno – zdrowotnych, hartowanie organizmu na bodźce fizyczne i psychiczne. Kształcenie postaw osobowościowych oraz współdziałania zespołowego. Inspirowanie uczniów do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjnosportowych, nabycie umiejętności sędziowania, kulturalnego zachowania w roli kibica. Innowacja została opracowana z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów klas sportowych o profilu piłki siatkowej. Głównym celem jej wprowadzenia jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień związanych z uprawianą dyscypliną sportu oraz przyszłą specjalizacją. Realizacja programu pozwoli osiągnąć możliwie najwyższy poziom sprawności fizycznej oraz umiejętności siatkarskich potrzebnych do osiągania satysfakcjonujących wyników sportowych i kontynuowania ich na kolejnych etapach edukacji.
195 Lepsza współpraca z rodzicami dzięki aplikacji KidsUpAlina KaźmierczakPrzedszkole Nr 2
Plac Wolności 6
Wronki
przedszkolemetodyczno-organizacyjna09.01.2017-30.06.2018Wdrażanie rodziców przez aplikację Kidsup do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju swoich dzieci. Istotą innowacji ma być to, że aplikacja KidsUp ma być „żywym” narzędziem komunikacji, wykorzystywanym w codziennym życiu przedszkolnym, by zaangażować rodziców do współpracy.Będzie dotyczyła działań nauczycieli i rodziców na bazie aplikacji KidsUp. Nauczyciele będą na bieżąco przekazywać wszystkie istotne wiadomości z życia grupy oraz umieszczać materiały z dziedziny dydaktyki, pedagogiki , psychologii. Rodzice będą udzielać informacji zwrotnych i będą przekazywać istotne wiadomości o dziecku.
196 Wędrówki Bena PoczytajkaAlina Kaźmierczak, Martyna KurowskaPrzedszkole Nr 2
Plac Wolności 6
Wronki
przedszkolemetodyczno-organizacyjna09.01.2017-30.06.20181. Rozbudzenie zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć2. Kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i rodziców, 3. Wyrabianie szacunku do literatury, 4. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania poznawczej funkcji literatury, 5. Pobudzanie twórczości własnej,6. Rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci,7. Rozwijanie wiary we własne możliwości, 8. Propagowanie pozytywnych wzorcówInnowacja polega na propagowaniu czytelnictwa przez pluszowego misia Bena Poczytajka, który powędruje do domu każdego przedszkolaka. Przedszkolaki, u których zagości, będą mogły się słuchać bajek, czytanych przez rodzinę. Miś wyposażony jest w książeczkę, w którą czytający wpisują tytuł czytanej misiowi bajki, datę oraz dane osoby goszczącej misia. Poza tym dzieci będą tworzyć własne przygody misia. Warunkiem udziału w innowacji jest obietnica, że dzieci z rodzicami będą codziennie czytać.
197 Ich möchte Deutsch sprechen- Chciałbym mówić po niemiecku.Agnieszka PółciennikSzkoła Podstawowa nr 2 im Olimpijczyków Polskich w Pile
Roosevelta 12
Piła
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIorganizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2019Poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim.Rozwijanie pasji językowych uczniów oraz zainteresowań humanistycznych.Wzbogacanie wiedzy na temat kultury i zwyczajów w Niemczech.Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów użytkowych w języku polskim oraz niemieckim w formie papierowej oraz komputerowej.Podczas udziału w innowacji dzieci będą brały udział w lekcjach języka niemieckiego dwa razy w tygodniu. Oprócz nauki słownictwa oraz zagadnień gramatycznych, będą poznawać kulturę, zwyczaje, mentalność mieszkańców danego kraju, co wpłynie na uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność obyczajową innych nacji oraz uczenie tolerancji wobec nich. Uczniowie będą spotykać się z uczniami innych szkół, którzy uczą się języka niemieckiego oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach gdzie występuje język niemiecki.
198 TIK i zrozumiesz wszystko w mig. Tablet w edukacji wczesnoszkolnej.Elżbieta TrackaSzkoła Podstawowa nr 2 im Olimpijczyków Polskich w Pile
Roosevelta 12
Piła
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.11.2016-30.06.2020Poprzez wykorzystanie na zajęciach technologii informacyjno –komunikacyjnych tabletów możliwe będzie większe zaangażowanie uczniów i przyswojenie przez nich w bardziej atrakcyjny sposób treści z zakresu podstawy programowej oraz Programu Nauczania dla I etapu kształcenia „Doświadczenie świata” Edukacja wczesnoszkolna. Pracując z tabletem łatwiej niż na tablicy interaktywnej można uwzględnić indywidualne potrzeby ucznia. Zajęcia z tabletami są niezwykle ciekawe, motywujące i atrakcyjne. Innowacja przeznaczona jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej na każdych zajęciach dydaktycznych. W czasie zajęć będę wykorzystywała dostępne programy edukacyjne typu: Quizizz, Kahoot, bezpłatne aplikacje edukacyjne zamieszczone w Internecie, e podręcznik dla klasy 3 oraz szereg innych podnoszących efektywność uczenia się i nauczania.
199 Lubię czytaćM. Nowak, D. Woźniak, M. Szwałek, M. Świtalska, J. Marciniak, I. PussakSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im Powstańców Wielkopolskich
ul. Okólna 8
Nowe Skalmierzyce
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa16.01.2017-15.01.2018Celem innowacji Lubię czytać jest rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów i rodziców, umiejętność słuchania czytanego tekstu, wzbogacanie słownictwa, wdrażanie do poprawnych wypowiedzi ustnych, uwrażliwienie na piękno literaturydziecięcej, zachęcanie do spędzania czasu wolnego z książką oraz dbałość o książki. Innowacja Lubię czytać jest adresowana do uczniów pięciu klas drugich. Stanowi ona rozszerzenie realizowanego Programu edukacji wczesnoszkolnej, obejmuje działania o charakterze kreatywnym, polega na codziennym obcowaniu z książką. Zaplanowane działania wykraczają poza ramy szkoły, będą więc bardziej atrakcyjne dla uczniów.
200 „Na raz na dwa Kopernik z Przedszkolem nr 9 język angielski i francuski zna”Agnieszka Przybyłowska, Natalia WarszowskaPubliczne Przedszkole nr 9
Handlowa 4
Kalisz
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.01.2017-31.12.2017Rozwijanie kompetencji kluczowych – porozumiewanie się językiem obcym. Wyzwalanie motywacji do uczenia się przez całe życie, w tym nauki języków obcych dla rodziców. Zapoznanie ze światem, kulturą i zwyczajami mieszkańców Anglii i Francji. Udział rodzicóww zabawach językowych dla dzieci, wzbogacanie doświadczeń językowych.Zajęcia będą odbywać się w 1xmc.Dzieci będą poznawały kulturę,sport,kulinaria Anglii i Francji. Wykorzystywane będą różne metody i formy pracy mind mapping,storytelling.Innowacja w gr.5i6l j.ang. 6l j.francuski.Zajęcia poprowadzą ucz.i nle III LO Kalisz w ramach wolontariatu.Innowacja będzie monitorowana: rozmowy,obserwacje zabaw,mini dialogi.Ewaluacja z wykorzystaniem metody dialogowej w trakcie i na koniec.
201 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - DOZABeata MaszewskaZespół Szkół w Gębicach
u. Szkolna 2, Gębice, 2
Czarnków,gmina wiejska
gimnazjumorganizacyjno-programowa01.01.2017-31.05.2018określenie predyspozycji zawodowych uczniów, informowanie o zawodach oraz krajowym i światowym rynku pracy, rozwijanie u uczniów umiejętności planowania kariery edukacyjnozawodowej IPD Indywidualny Plan Działania, kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu, wyzwalanie motywacji do określenia i zaplanowania przyszłej drogi życiowej, stała współpraca ze specjalistami w zakresie doradztwa zawodowego spoza szkoły, Innowacja będzie realizowana na dodatkowych zajęciach w klasie I, II i III gimnazjum zgodnie z Planem Pracy Doradcy Zawodowego, w tym również na wybranych godzinach do dyspozycji wychowawcy. Działania obejmują również wizyty w zakładach pracy, szkołach ponadgimnazjalnych, warsztaty z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy spoza szkoły oraz spotkania z ludźmi opowiadającymi o wykonywanym przez siebie zawodzie. Jednym z elementów Doradztwa Zawodowego jest praca grupy uczniów DOZA na rzecz Samorządu Uczniowskiego.
202 Integracja międzypokoleniowa poprzez sztukęMonika Wesołowska, Magdalena SikorskaSzkoła Podstawowa nr 2 im Powstańców Wielkopolskich
Kasprowicza 1
Puszczykowo
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.12.2016-31.05.20171.Budowanie poprawnych relacji międzypokoleniowych2.Kształtowanie szacunku wobec ludzi chorych i starszych3.Kształtowanie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej4.Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i empatii5.Doskonalenie pamięci i koncentracji6.Kształtowanie odporności i dojrzałości emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych sytuacjach7.Wzmacnianie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.Innowacja pt.Integracja międzypokoleniowa poprzez sztukę ma być lekcją kultury i tolerancji wobec osób starszych. Ma ukazać dzieciom potrzeby osób chorych i samotnych. W innowacji bierze udział oddział przedszkolny 0a oraz klasa 2c. Dzieci będą odgrywały przedstawienia teatralne dla podopiecznych Domu Seniora Atrium w Puszczykowie.
203 INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MATEMATYKA JEST WOKÓŁ NAS” przeznaczona dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowejAgata Hylewicz, Łukasz PaszekZespół Szkół nr 3
al. Powstańców Wielkopolskich 13
Krotoszyn
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna15.09.2016-31.05.2017Cele innowacji Główne cele innowacji : 1. Pokazanie związku matematyki z życiem codziennym i dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie,2. Wprowadzenie elementów myślenia ekonomicznego, 3. Nabywanie umiejętności opisywania otaczającej rzeczywistości w języku matematyki,4. Rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników,5. Pobudzenie kreatywności i aktywności uczniówProgram dla uczniów klas ViVI.Będzie wspomagać real. programu „Matematyka z plusem”.Zał. jest przeznaczenie w każdym dziale 3 godzin zajęć na „matematykę w zastosowaniach”,której celem jest real. materiału nauczania poprzez ćw. praktyczne rozwijające umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów.Innowacja zakłada organizację wycieczek o tematyce matemat.ekonom. wyjście do marketu,banku,pocztę.Praca będzie wspomagana przez platformy edukacyjne i programy multimedialne.
204 Taniec w życiu małego człowiekaAlicja PacyńskaPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
ŚWIETLICOWA 9A
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
przedszkoleprogramowa01.01.2017-30.06.2017Zapoznanie dzieci z układami tanecznymi,Wyzwalanie własnej aktywności twórczej,,Wzmacnianie poczucia własnej wartości,Kształtowanie poczucia rytmu,Rozwijanie koordynacji wzrokoworuchowej,Zachęcanie dziecka do prezentowania swoich umiejętności na forum,Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i precyzji ruchów,Wykorzystanie tańca jako formy sprzyjającej w nawiązywaniu relacji rówieśniczej Innowacja realizowana będzie w oddziale dzieci 34 letnich w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach autorskiego programu Taniec w życiu małego człowiekaProgram realizowany będzie w czasie 1 godziny co dwa tygodnie.Program ma dawać dzieciom wiele radości.Wspomagać prawidłowy rozwój fizyczny.Zaspakajać naturalną potrzebę ruchu.Rozwijać koordynację i sprawność ruchową oraz umiejętność orientacji w przestrzeni.Uczy koncentracji uwagi.
205 Porusz wyobraźnię-bajki i wiersze niosą Wam dzieciIwona Kasprzak, Aleksandra LubikZespół Szkół we Władysławowie
Jagiellońska 1B
Władysławów
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjummetodyczno-organizacyjna02.01.2017-02.01.2018Wyłonienie dzieci uzdolnionych literacko.Budzenie zainteresowań czytelniczych, uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego, inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozwijanie wyobraźni, pobudzanie do aktywności i odkrywania rzeczy nowych, rozwijanie własnej twórczościUczniowie klas IIII wezmą udział w cotygodniowych spotkaniach bibliotecznych pt.I Ty możesz być poetą, będą tworzyć własne wiersze zgodne z aktualną tematyką.Uczniowie klas IVVI, gimnazjum będą uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach pt.I Ty możesz zostać pisarzem, które pobudzą do własnej twórczości i napisania raz w miesiącu bajki, baśni na dowolny, bliski życiu dziecka temat. Podsumowaniem innowacji będzie występ teatralny autorskiej bajki dla środowiska lokalnego i partnerskiej szkoły.
206 ARTETERAPIA- terapia i zabawa sztukąKinga IgnaszakSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
ul. Okólna 8
Nowe Skalmierzyce
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.06.2017Głównym celem prezentowanej innowacji jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka i jego indywidualnych zdolności twórczych oraz poszukiwanie motywacji do tworzenia i wyrażania własnej ekspresji plastycznej oraz rozwijanie pozytywnego myślenia.Szczególną uwagę chciałam zwrócić na adaptację dzieci sześcioletnich w środowisku szkolnym oraz na wyrażaniu swoich przeżyć i emocji w bezpiecznych warunkach u starszych uczniów. Chciałabym, aby owa innowacja zapobiegała występowaniu negatywnych emocji oraz stymulowała emocje, które korzystnie będą wpływały na rozwój psychiczny najmłodszych uczniów naszej szkoły. Wdrażając innowację arteterapeutyczną chciałabym, aby uczniowie pobudzali swoją wyobraźnię, uaktywnili spontaniczność, uwierzyli w siebie i we własne możliwości.
207 Czytanie Świata w Języku AngielskimHonorata KlósakSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II
ul. Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna02.11.2016-20.06.2017Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania • zaspokoili i rozbudzili swój apetyt na wiedzę o świecie, Innowacja ta polegać będzie między innymi na samodzielnym czytaniu wybranych artykułów z czasopisma National Geographic Odkrywca w j. angielskim. Ogromną wartością tego magazynu są nie tylko niesamowite fotografie, ale także interesujące teksty. Innowacja zakłada stworzenie uczniom nie tylko okazji do obcowania z pięknie wydanym czasopismem podczas lekcji, ale także poszerzanie ich horyzontów, zasobu słownictwa oraz płynności językowej.
208 Aranżacja przestrzeniAnna KoniecznaZespół Szkół Gimnazjalno- Licealnych nr 37 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 111
Poznań
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa01.09.2017-30.06.2020 wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne w aranżowaniu przestrzeni nabycie wiedzy z zakresu rozróżniania i definiowania podstawowych pojęć związanych z architekturą i kompozycją przestrzenną wyposażenie w wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych środków wyrazu artystycznego w kreowaniu przestrzeni zdobycie wiedzy i umiejętności stanowiącej podstawę do dalszego kształcenia na kierunkach związanych z architekturąUczniowie poznają najważniejsze zasady harmonijnego kreowania otaczającej ich przestrzeni oraz kształtowanie jej w zgodzie z potrzebami, a także budowania nowej jakości życia poprzez piękno formy i użyteczność. Nauka aranżacji przestrzeni oparta będzie na znajomości rynku w zakresie meblarstwa, tkanin dekoracyjnych i innych materiałów związanych z dekoratorstwem i designem, a także małej architektury. Patronat naukowy nad klasą o profilu aranżacja wnętrz obejmie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
209 Innowacja pedagogiczna: Urszula Wysocka, Mirosława HilczerZespół Szkół we Władysławowie
ul. Jagiellońska 1b
Władysławów
gimnazjummetodyczna02.01.2017-01.06.2018Twórcze rozwijanie u młodzieży zainteresowań teatralnych, aktorskich, plastycznych i recytatorskich. Na zajęciach koła teatralnego uczniowie będą zdobywać wiedzę z zakresu historii teatru, rozwijać umiejętności pisarskie, redagując scenariusze przedstawień oraz przygotowywać ich inscenizacje, a także poznawać i interpretować wybrane utwory literackie. Proponowane działania mają rozbudzić w młodzieży kreatywność, otwartość, wrażliwość i motywację do działania.Proponowany cykl zajęć literacko artystyczno teatralnych jest skierowany do uczniów II kl. gimnazjum,którzy w ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczyć będą w spotkaniach koła teatralnego. Wykorzystamy: dramy, inscenizację, różne formy pracy z tekstem literackim i formy plastyczne:np. plakat, afisz teatralny. Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły poprzez prezentowanie swego dorobku artystycznego na szkolnej scenie. Będą współpracować z organizatorami imprez kulturalnych. Proponujemy wycieczki do teatru i współpracę z instytucjami kultury z terenu gminy.
210 Nie boję się zostać uczniemBarbara Hypś, Aleksandra ZauchaPrzedszkole nr 82
Zawady 26
Poznań
przedszkoleprogramowa02.01.2017-30.09.20171. Stworzenie optymalnych warunków do adaptacji dziecka w szkole2. Ukształtowanie pozytywnego obrazu szkoły3. Niwelowanie u dziecka stresu związanego z podjęciem nauki w szkole4. Pokazanie pozytywnych stron bycia uczniem5. Przybliżenie dziecku zasad i form pracy obowiązujących w szkole6. Oswojenie z budynkiem szkoły, klasą oraz otoczeniem7. Poznanie nauczycieli klas 13Regularne wizyty w szkole, udział w lekcji szkolnej. Poznanie biblioteki i świetlicy szkolnej oraz innych pomieszczeń szatnia, sala gimnastyczna. Wspólne zabawy, zajęcia i zawody sportowe organizowane na terenie szkoły i przedszkola.
211 Kreatywne strefy gier - uczymy się poprzez ruchLucyna Lisiak-KyciaSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym w Nowych Skalmierzycach
Okólna 8
Nowe Skalmierzyce
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna13.02.2017-25.06.2019wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez naukę w ruchu i wspólną zabawę, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,popularyzowanie aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, zachęcanie do aktywnych form wypoczynku jako form spędzania wolnego czasu,Przeprowadzone badania w oparciu o teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera pokazały, że w sytuacjach uczenia się u większości uczniów dominuje inteligencja kinestetyczna. Innowacja opiera się na założeniach edukacji przez ruch. Przeznaczona jest dla uczniów I – VI. Idea zabaw polega na wykorzystaniu paneli edukacyjnych oraz znanych gier planszowych przeniesionych na duży format. W szkole stworzono warunki do wdrożenia innowacji.
212 „ W dziewiątce na sportowo, wesoło i zdrowo – nauka poprzez zabawę z piłkami EduballUrszula Kupczyk, Martyna Kupczyk-KubackaSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II
Asnyka 26
Ostrów Wlkp.
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjna01.12.2016-09.06.2017Promowanie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka możliwego dzięki połączeniu edukacji z ruchem oraz aktywnego spędzania czasu. Nabywanie i doskonalenie podstawowych umiejętności, tj. czytania, pisania i liczenia,rozwój zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych,kształcenie myślenia logiczno – abstrakcyjnego,kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,wzmocnienie koncentracji uwagi i spostrzegawczości uczniaIdeą przewodnią innowacji jest zastosowanie piłki Eduball, które przyczyniają się do usprawnienia techniki, tempa, poprawności i rozumienia czytanego tekstu oraz działań matematycznych. Dzięki nim i zabawowym formom aktywności ruchowej dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności nie tylko ruchowe – zaczyna łączyć aktywność fizyczną z umysłową, wiedzę humanistyczną z wiedzą ścisłą. Piłki Eduball stwarzają możliwość otwarcia się na potrzeby dziecka, potrzebę nie tylko świetnej zabawy ale również możliwość uspołecznienia i rozwoju intelektualnego.
213 Zajęcia czytelnicze „Poczytajmy najmłodszym”Agnieszka Resler, Katarzyna ŚliwińskaSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna07.11.2016-19.06.2017Promowanie czytelnictwa jako ciekawej formy integracji szkolno przedszkolnej, rozwój słownictwa i kompetencji językowych uczniów i dzieci przedszkolnych, rozwój umiejętności głośnego czytania z dbałością o dykcję oraz prawidłową emisję głosu, oswojenie dzieci z wystąpieniami publicznymi, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako placówki przywiązującej szczególną wagę do rozwoju czytelnictwa wśród dzieci.Zajęcia mają na celu rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i integrację szkolnoprzedszkolną. Uczniowie będą prezentować swoje umiejętności, a przedszkolaki rozwijać zainteresowania czytelnicze. Warsztaty polegać będą na wybraniu odpowiedniej literatury i przygotowaniu uczniów do głośnego czytania wybranych tekstów. Kolejnym etapem będą odwiedziny grupy w przedszkolach i czytanie z podziałem na role. Przewidziane są także rewizyty przedszkolaków w szkołach. Podczas tych spotkań zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.
214 ZAJECIA USPRAWNIAJĄCE MOTORYKĘ MAŁĄ- TERAPIA RĘKIANNA SNELLA, AGNIESZKA BANASZKIEWICZZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
UL.GROTA- ROWECKIEGO 9F
RAWICZ
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna07.12.2016-12.12.2019STYMULACJA DOTYKUKONTROLA RUCHÓW PALCÓW I DŁONIPRECYZJA RUCHÓW RĄKUMIEJĘTNOŚCI MANIPULOWANIA PRZEDMIOTAMIŚWIADOMOŚĆ WŁASNEGO CIAŁA UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA ZE ZMYSŁU DOTYKUUMIEJĘTNOŚĆ KONTROLI NAD RUCHAMI CIAŁAINNOWACJA SKIEROWANA DO UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU ZNACZNYM,UMIARKOWANYM, GŁĘBOKIM.MAJĄCA NA CELU STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU UKRYTYCH MOŻLIWOŚCI Z ZAKRESU MAŁEJ MOTORYKI
215 Pomigaj ze mnąmgr Elżbieta WrzesińskaZespół Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile
ul. Brzozowa 4
Piła
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna03.11.2016-30.04.2017rozbudzenie wrażliwości i otwartości na osoby z upośledzeniem słuchu; poznanie specyfiki komunikacji z osobą głuchoniemą;Innowacja obejmuje cykl 20 spotkań w klasie 2 szkoły podstawowej. Zajęcia te przeznaczone będą na pokazanie dzieciom sposobu porozumiewania się za pomocą gestów. Będzie to również nauka przez zabawę wybranych znaków języka migowego i alfabetu palcowego. Podczas zajęć uczniowie będą poznawali potrzebę integracji dążenia do łamania barier pomiędzy osobami zdrowymi, pełnosprawnymi, z tymi, które poprzez swoje deficyty rozwojowe, zdrowotne, wszelkiego rodzaju niepełnosprawności, często bywają „odrzucane” przez społeczeństwo.
216 Kaliski konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza - zasięg ogólnopolskiVioletta Urban, Edyta Stangret - NowakSzkoła Podstawowa nr 7 im Adama Mickiewicza w Kaliszu
Robotnicza 5
Kalisz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna20.12.2016-31.03.2017Rozwijanie pasji i zainteresowań wokalno – muzycznych uczniów, ich wrażliwości, propagowanie kultury muzycznej, kształtowanie postaw i norm społecznych, popularyzacja piosenek w języku polskim o wartościach wychowawczych, budowanie poczucia własnej wartości, radzenia sobie podczas występów publicznych, współdziałania w zespole, integracji, współpracy z rodzicami, instytucjami działającymi na rzecz kultury i edukacji oraz promocji szkoły w środowisku lokalnym.Innowacja jest nowością w kulturze metodyczno organizacyjnej szkół. Konkurs ma charakter wychowawczy i edukacyjny poprzez włączenie w jego organizację uczniów i absolwentów, którzy pełnią rolę asystentów organizacyjnych. Poprzez wykonywanie konkretnych zadań uczniowie integrują się, współpracują, uczą się odpowiedzialności oraz działalności społecznej na rzecz innych. W organizację konkursu aktywnie włączają się rodzice i nauczyciele, przyczyniając się do integracji środowiska lokalnego.
217 organizacyjnaS. Larek, J. Marcinczak, E. Zarębska-BączykSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II
Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjna01.02.2017-31.05.2017Innowacja zakłada integrowanie działań pedagogicznych, terapeutycznych, wychowawczych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poznawczych dziecka poprzez zabawę i ruch,współpracę między,rodzicami, a nauczycielami oraz doskonalenia i rozwijania umiejętności językowych za pomocą metody TPR.Innowacja obejmie dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Materiał będzie realizowany przez wychowawców świetlicy. Ćw. będą dot. wybranych zajęć zgodnie z treścią zawartych w innowacji. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyć będą w zabawach ruchowych z chustą animacyjną,wykorzystujących elementy j. angielskiego oraz częściowo wykorzystując Metodę M. Montessori.
218 „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej certyfikowanym spawaczem metody MAG”Adam Mazgajczyk, Jerzy MijalskiCentrum Kształcenia Praktycznego w Koninie
ul. Wyszyńskiego 3a
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjna01.02.2017-23.06.2017zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły poprzez umożliwienie zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych,zwiększenie konkurencyjności absolwentów CKP na rynku pracy,zdobycia przez uczniów dodatkowych kwalifikacji uprawniających ich do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG, podwyższenie poziomu nauczania przez poznanie technik łączenia metali,podwyższenie poziomu nauczania poprzez kształtowanie metod obróbki mechanicznej metali,Uczniowie Technikum ZSGE w Koninie kształceni w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej podczas miesięcznej praktyki zawodowej w kl. III realizując zagadnienia zgodnie z programem nauczania 311930 uzyskają dodatkowe kwalifikacje polegające na ukończeniu szkolenia w zakresie spawania metodą MAG. Uczniowie w ramach zajęć praktycznych będą wykonywać ćwiczenia bezpośrednio w pracowni technik łączenia metali w CKP. Uczniowie otrzymają gwarancję przystąpienia do egzaminu państwowego. Jedynie koszt egzaminu pokrywać będzie sam uczestnik kursu.
219 Eksperymentujmy razemAnna Popławska, Karina MazurekZespół Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile
ul. Brzozowa 4
Piła
gimnazjummetodyczna01.09.2016-23.06.2017podniesienie poziomu jakości i atrakcyjności nauczania fizyki i chemii;rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania przedmiotami ścisłymi;kształtowanie umiejętności projektowania i wykonywania eksperymentów;budzenie wśród uczniów pasji poznawczej i aktywności;zaspokajanie swojej naturalnej ciekawości do samodzielnego zdobywania wiedzy;kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności interpersonalnych;kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzyInnowacja skierowana jest do uczniów gimnazjum i będzie realizowana w ciągu jednego roku szkolnego. Zajęcia będą polegały na badaniu zjawisk fizycznych i chemicznych poprzez wspólne eksperymentowanie. Ponadto na zajęciach będą wykonywane eksponaty przyrządów interaktywnych. Na stronie szkoły zostanie utworzona podstrona, na której umieszczane będą zdjęcia i opisy eksperymentów przeprowadzanych na zajęciach. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami uczniowie będą dzielili się ze społecznością szkolną podczas rozmaitych uroczystości szkolnych.
220 KREATYWNIE W NASZEJ KLASIEWioleta OscendaSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-06.06.20171. Rozwój kreatywności uczniów oraz wskazanie sposobów na twórcze spędzanie wolnego czasu. 2. Zapoznanie z nowymi technikami i materiałami plastycznymi.3. Zwrócenie dzieciom uwagi na fakt, że najładniejsza dekoracja oraz najpiękniejszy upominek mogą wykonać samodzielnie. 4.Podnoszenie wiary we własne możliwości i zdolności.5. Wzbogacanie wiedzy poprzez obserwacje rożnych eksperymentów.6. Spędzanie czasu w miłej atmosferze oraz nauka współpracy w zespole. KREATYWNIE W NASZEJ KLASIE to pomysł na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w szkole. Realizacja warsztatów polega na zaplanowaniu najciekawszych, a jednocześnie dostosowanych do wieku dzieci działań kreatywnych. Wśród nich można wyróżnić zajęcia plastyczne, tworzenie własnych dekoracji i upominków, działania kulinarne, eksperymentowanie. Zajęcia składają się z dwóch części. Część wstępna powitanie dzieci, tworzenie przyjaznej atmosfery, omówienie materiałów. Część warsztatowa działanie dzieci z pomocą i pod nadzorem nauczyciela.
221 „Potrafię, więc uczę. Uczę, więc potrafię”Ewa Mucha-Lewicka, Ewa SzóstakSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II
ul. Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.11.2016-27.01.2017poszerzenie kompetencji językowych uczniów uczestniczących w działaniach innowacyjnych, rozwój umiejętności społecznych uczniów poprzez nauczanie innych, wypracowanie wychowawczego modelu działania na rzecz innych elementy wolontariatu Innowacyjność polegać będzie na przygotowaniu uczniów klas VI do przejęcia roli nauczyciela. Przeprowadzą oni zajęcia z języka niemieckiego dla przedszkolaków w oparciu o materiały edukacyjne z Instytutu Goethego. Uczniowie będą mieli możliwość wcielenia się w nową dla siebie rolę i prowadzenia lekcji, do czego zostaną uprzednio przygotowani przez nauczyciela języka niemieckiego. Uzupełnieniem tych działań będzie szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Ein Koffer Deutsches und Weihnachten im DaFUnterricht.”
222 Czytanie moją pasjąI.Starkowska, E.Kryza, K. Brzyszko-Olechnowicz, D. Lipska-Gendera, J.Szymańska, K. WronaZespół Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile
ul. Brzozowa 4
Piła
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-31.05.2017rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;rozbudzanie zainteresowania książką;wyrabianie kultury czytelniczej;kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;doskonalenie umiejętności pięknego czytania;popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej polecanej przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.Przedsięwzięcia: codzienne głośne czytanie dzieciom przebywającym w świetlicy, wizyty w czytelni biblioteki szkolnej i miejskiej, tworzenie książeczek tematycznych, udział w konkursach w czytaniu fragmentów lektur, urządzanie kącika lektur, wspólne opowiadanie i głośne czytanie lektur, nauka piosenek, przygotowanie bajkowego przedstawienia, konkursy i quizy literackie, udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom, konkursy plastyczne na ulubioną bajkę, tworzenie listy ciekawych książek, układanie zakończenia baśni.
223 Logistyka wojskowaLechosław RybkaZespół Szkół Gimnazjalno -Licealnych nr 37 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 111
Poznań
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa01.09.2017-30.06.2020Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania wojska i warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej.Przekazanie wiedzy z zakresu logistyki oraz jej zastosowania w wojskowości.Pogłębienie zainteresowań historią Polski. Kształtowanie postaw patriotycznych.Uczniowie zdobędą kompetencje w zakresie logistyki np. nawigacja, spedycja, niezawodność systemów logistycznych, systemy informatyczne w logistyce, logistyka zaopatrzenia, organizacja i planowanie transportu.Zapoznają się z funkcjonowaniem wojska, zagadnieniami wojskowości np.ceremoniał wojskowy, reguły zachowania na polu walki, podstawy dydaktyki wojennej, struktura sił zbrojnych RP. Podjęta zostanie współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym oraz jednostkami wojskowymi i ośrodkami naukowymi. Realizowane będą zagadnienia zawarte w minimum programowym opracowanym przez MON.
224 Jak załatwić sprawę w urzędzie?Małgorzata BazelakSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im Marii Grzegorzewskiej
ul. Śniadeckich 27 a/b
Piła
gimnazjumprogramowa01.12.2016-20.06.2017Przygotowanie uczniów gimnazjum do roli aktywnego obywatela, który potrafi poruszać się w labiryntach instytucji publicznych i urzędach państwowych.Innowacja ma na celu zapoznanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z funkcjonowaniem takich instytucji, jak: ZUS, bank, urząd skarbowy, starostwo powiatowe. Innowacja pozwoli kształtować prawidłowe postawy w przyszłym pracownikuInnowacją zostaną objęci uczniowie klasy 2 gimnazjum. Będzie się ona składała z 4 części:1.Zagadnienia związane z funkcjonowaniem ZUS realizacja w formie projektu „Projekt z ZUS”.2.Zagadnienia związane z funkcjonowaniem banku. 3.Zagadnienia związane z funkcjonowaniem Urzędu Skarbowego.4.Zagadnienia związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego.
225 Spacer po zdrowie - Nordic WalkingIzabela Okrzesik – FrąckowiakZespół Szkół w Wieleniu
Jana Pawła II 3
Wieleń
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjno-programowa01.01.2017-31.12.2017 rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości urozmaicenie pozalekcyjnych zajęć ruchowych promowanie zdrowego stylu życia zainteresowanie nową formą aktywności ruchowejProgram Spacer po zdrowie – Nordic Walking przeznaczony jest do realizacji w III etapie edukacyjnym. Podczas takiego spaceru mięśnie pracują inaczej niż podczas zwykłego chodzenia i spala się więcej kalorii, wzmacnia się układ sercowonaczyniowy. Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z przyrodą, ruchem na świeżym powietrzu. Po realizacji programu uczniowie opanują krok podstawowy Nordic Walking, poznają zalety tej formy aktywności fizycznej. Założeniem zajęć jest zachęcenie uczniów do udziału w zawodach lokalnych i wielkopolskich.
226 poDARuj mi światAgnieszka CiszewiczPrzedszkole nr 58 w Poznaniu
ul. Wolsztyńska 15
Poznań
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.09.2016-31.08.2021Poszerzanie zainteresowań. Zaspokajanie ciekawości poprzez emocjonalne zaangażowanie się w zdobywanie wiedzy. Zdobycie wiedzy na temat badań naukowych. Pobudzenie motywacji do nabycia celowych umiejętności. Zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów. Zbieranie doświadczeń, łączących się w struktury poznawcze. Integrowanie sił głowy, rąk i serca. Koncentrowanie się na wartościach. Zapoznanie z j.obcymInnowacja polega na prowadzeniu zajęć w zorganizowanej przestrzeni w obrębie kącikówdarów, gospodarczym, twórczym, badawczym oraz książki. Zajęcia odbywają się dwuetapowo: zajęcia w kręgu dzieci odwołują się do własnych doświadczeń i zajęcia stacyjnezdobywają umiejętności przez manipulowanie, eksperymentowanie, obcowanie z przedmiotami codziennego użytku, prace w ogrodzie, ekspresję twórczą, poszukiwanie wiedzy w źródłach. Podczas realizacji treści programowych, dzieci przeprowadzają badania i ankiety, wyjeżdżają na wycieczki, wykonują rysunki.
227 Kodowanie na ekranieTeresa PogorzelecSzkoła Podstawowa nr 7 imAdama Mickiewicza w Kaliszu
ul.Robotnicza 5
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjno-programowa13.02.2017-20.06.2019Wprowadzenie nauki podstaw programowania za pomocą języka Scratch Junior, by rozwijać kluczowe kompetencje. Wykorzystanie programu Scratch Junior do edytowania grafiki, tworzenia prezentacji, animacji poklatkowych oraz nauki podstaw programowania. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych i bezpiecznego zachowania w sieci. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.W ramach zajęć komputerowych uczniowie klasy pierwszej, a w kolejnych latach drugiej i trzeciej będą uczyć się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Jest to prosty język pozwalający tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki. Jego zaletą jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń po uruchomieniu stworzonego przez siebie programu. Ma to duże znaczenie, gdyż uczniowie oczekują szybkich rezultatów swojej pracy. Ten sposób nauki pozwala utrzymać ich uwagę i motywuje do pracy.
228 Plan Daltoński w szkoleSandra BoińskaSzkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce
ul. Malinowa 41
Dąbrówka
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjno-programowa15.12.2016-01.06.2019Rozwijanie odpowiedzialności, samodzielności i współpracy poprzez: kształtowanie wrażliwości moralnych, odpowiedzialności za wykonanie zadania, podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom, poszanowanie drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności.Plan edukacyjny oparty na 3 głównych zasadach: nauka odpowiedzialności, nauka samodzielności, nauka współpracy w celu wykształcenia w młodym człowieku tych postaw.
229 Zdrowe odżywianieKatarzyna Piątczak, Ewa KujawaZespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich
ul. Sienkiewicza 1
Koło
szkoła ponadgimnazjalnametodyczna01.09.2016-30.06.2017Zwiększenie świadomości uczniów nt. wpływu zdrowego odżywiania się na zdrowie oraz doboru produktów żywieniowych z uwzględnieniem na zapotrzebowanie organizmu Obserwacja i ocena na lekcjach chemii i biologii uczniów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w dodatkowych zajęciach w postaci wycieczek i warsztatów, spotkań pogłębiających wiedzę o zdrowym odżywianiu w celu oszacowania początkowego stanu wiedzy młodzieży na ten temat Podnoszenie stanu wiedzy uczniów na temat zdrowego odżywiania się poprzez udział w wycieczkach, warsztatach i spotkaniach tematycznych związanych z tym zagadnieniem.Weryfikacja umiejętności i wiadomości w ramach konkursów i olimpiad związanych z tematyką zdrowego odżywiania.
230 I read, You read, we readIzabela HippSzkoła Podstawowa nr 5
ul.Grabowska 1-3
Ostrów Wielkopolski,gmina miejska
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa02.01.2017-31.12.2017Zachęcenie uczniów do podejmowania prób czytania książek w języku angielskim, pokonanie strachu przed trudnym zadaniem oraz wyrobienie nawyku czytania dla przyjemności, rozwijanie aktywności poznawczej w zakresie nowego słownictwa, rozwijanie autonomii ucznia wybór lektur,kompetencji językowych, wrażliwości literackiej, nauka odpowiedzialności oraz podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez sukces.Nowatorstwo działań polega na wykorzystaniu w procesie nauczania języka angielskiego biblioteki lektur w języku angielskim, o różnym stopniu trudności zarówno leksykalnej jak i gramatycznej oraz zachęcenie uczniów do całkowicie dobrowolnego korzystania z jej zasobów. Należy zaznaczyć, że uczniowie samodzielnie dokonują wyboru lektury, poziomu oraz tempa czytania. Nauczyciel jest tylko przewodnikiem, który za pomocą kreatywnych zadań dyplomy, plakaty, gry, nocne czytanie zaraża uczniów fascynacją literaturą, w tym przypadku obcojęzyczną.
231 LIGA TWÓRCÓWEwa RosolskaSzkoła Podstawowa im Wojska Polskiego w Lipnie
Powstańców Wielkopolskich, 68
Lipno
szkoła podstawowa kl IV-VIorganizacyjna01.01.2017-15.06.2019zapoznanie dzieci z pracą twórczą pisarza; rozbudzenie radości tworzenia; poznanie niezwykłych miejsc i uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy; utrwalenie i poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności językowej w mowie i w piśmie; zapoznanie z pracą ilustratora i technikami wykorzystywanymi w ilustrowaniu książek; zapoznanie z procesem powstawania książki; poczucie sukcesu i zadowolenia ze spełnienia swoich marzeńInnowacja będzie składała się z sześciu części: I.spotkanie z autorem powieści dla dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci z warsztatem pisarskim, zapowiedź konkursów II.zajęcia artystyczne z fotografii III.zajęcia warsztaty literackie IV.warsztaty czytelniczoplastyczne najpierw praca ze stworzonym tekstem, później tworzenie ilustracji do usłyszanego tekstu V.warsztaty problemowe „Jak powstaje książka”: warsztaty w bibliotece – tworzymy własny ekslibris, VI. właściwa praca nad książką
232 Nauczanie przez działanieAnita ZakrzewskaZespół Szkół Specjalnych nr 105
Ul. Nieszawska 21
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa03.10.2016-23.06.2016Umożliwienie dzieciom poznawania świata,nabywanie wiedzy i umiejętności przez działanie,doświadczanie,odkrywanie,przeżywanie i dyskutowanie.Zaciekawienie światem przyrody i nauki.Stworzenie dzieciom autentycznego,bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego,w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia.Innowacja obejmuje przedmiot Edukacja Wczesnoszkolna dla uczniów klas IIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.Ma stworzyć dzieciom autentyczne,bogate w bodźce środowisko edukacyjne,w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia,zdobywać wiedzę oraz umiejętności w ramach podstawy programowej.
233 Gliniane opowieściMałgorzata ChoromańskaZespół Szkół Specjalnych nr 105
Ul. Nieszawska 21
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa01.10.2016-23.06.2016Poznanie właściwości materiału jakim jest glina.Opanowanie podstawowych operacji technologicznych pracy w glinie.Rozwój wrażliwości estetycznej, samodzielności, kreatywności.Planowanie swojej pracy.Usprawnianie percepcji wzrokoworuchowej.Ćwiczenie umiejętności pracy w zespole.Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne działania.W ramach zajęć techniki uczniowie gimnazjum zapoznają się z nową techniką wyrazu artystycznego, z ceramiką.Zajęcia prowadzone będą w specjalnej klasopracowni wyposażonej w profesjonalne narzędzia.Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną praca z gliną da poczucie sprawstwa, kreatywności,pozwoli na doskonalenie sfery motoryki małej i dużej.Wyposaży ich w nowe umiejętności,to uczeń będzie ponosił odpowiedzialność za własne działania,samodzielnie będzie podejmował decyzję co do kształtu, koloru pracy, będzie działał zgodnie z własnymi preferencjami.
234 Czytajmy dzieciomJolanta Jung Barbara UtrataPrzedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach
Mochy, ul.Wolsztyńska 10
Przemęt
przedszkolemetodyczno-organizacyjno-programowa01.12.2016-31.05.2017Głównym założeniem opracowanego programu jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności.Do ich realizacji zostaną zaproszeni rodzice, młodzież szkolna,osoby publiczne ze środowiska lokalnego. Planowane jest również spotkanie z lokalną autorką utworów dla dzieciProgram zawiera takie treści jak : tworzenie sytuacji sprzyjających wyrabianiu u dzieci zachowań i działań świadomego czytelnika, wykorzystywaniu wybranych postaci z literatury jako wzorców postaw i wartości moralnych. Ciekawsze przedsięwzięcia to spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz zajęcia w bibliotece. Dzieci występować będą w teatrzykach. Odbędzie się wyjazd do teatru i spotkania z aktorami. Dzieci wezmą udział w konkursie recytatorskim i plastycznym. Zostanie przygotowane spotkanie z lokalną autorką utworów dla dzieci.
235 Program Szkolnego Kółka Fotograficznego Radosław Nowakowskizespół szkół w orpiszewie
orpiszew, szkolna 6
Kobierno
gimnazjumorganizacyjno-programowa01.01.2017-30.06.2017Rozwijanie umiejętności fotografowania, procesu obróbki zdjęć , kształcenie języka angielskiego oraz zachęcenie uczniów do dalszego rozwoju w zakresie fotografiiCelem działania k.fotograf.jest zainteresowanie uczniów Zespołu Szkół w Orpiszewie fotografią, rozwój artystyczny dzieci połączony z podnoszeniem kompetencji językowych w zakresie j.ang.Zajęcia te będą odpowiedzią na oczekiwania uczniów oraz formą wzbogacenia oferty edukacyjnej ZS w Orpiszewie. Program pozwoli zgłębić tajniki fotografii, dzięki czemu będą mogli kontynuować edukację w tym kierunku. Wykorzystanie j.ang. na zajęciach przełoży się na lepszy wynik egzaminu. Zajęcia będą zawierały elementy innych przedmiotów : informatyki, plastyki, przyrody.
236 Otwarty niemieckiMagdalena BaranZespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.
Dworcowa 58
Borek Wielkopolski
gimnazjummetodyczna15.12.2016-30.04.2019Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zewnętrznych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.Uczniowie tegorocznych klas pierwszych gimnazjum w kolejnych latach drugich i trzecich, w ramach zajęć, będą opisywać każdy z tematów realizowanych w podstawie programowej. Prace otwarte będą miały formę opisu, listu, maila itp. Najlepsze z nich będą prezentowane na gazetce klasowej oraz nagradzane. Wzorowe prace znajdą się na stronie internetowej szkoły. Ćwiczone formy będą sprawdzane podczas próbnych testów egzaminacyjnych, wyniki uczniów będą porównywane.
237 Szachy moją pasjąKarolina MotałaSzkoła Podstawowa w Lusówku
Dopiewska 5 Lusówko
Lusówko
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.01.2017-15.06.2017Zapoznanie i zachęcenie uczniów do gry w szachy.Rozwijanie logicznego myślenia w grach strategicznych.Zapoznanie uczniów z zasadami faryplayInnowacja jest programem mającym na celu przede wszystkim zainteresowanie dzieci grą w szachy.Zajęcia odbywają się w formie cyklicznej raz w tygodniu.
238 Podążając z rodzicem za rozwojem dzieckaAnna Jacuńska, Ewelina Wieczorek-FaryśPoradnia PsychologicznoPedagogiczna w Krzyżu Wlkp
Wojska Polskiego 73
Krzyż Wlkp.
przedszkoleorganizacyjno-programowa01.02.2017-30.05.2017 dzieci rozwijają swój potencjał oraz wyrównują posiadane deficyty, dzieci rozwijają kompetencje emocjonalnospołeczne, rodzice uczą się, jak wspierać rozwój dziecka poprzez zabawę, rodzice wzmacniają swoje kompetencje wychowawcze.Proponuje się rodzicom i ich dzieciom udział we wspólnych zajęciach rozwijających funkcje i umiejętności niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej. Jednocześnie rodzice uczestnicząc w projekcie, uczą się wspierać rozwój dzieci poprzez zabawę. Spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie po 2 godziny z rodzicami i ich dziećmi, które w badaniach przesiewowych przeprowadzonych w przedszkolu osiągnęły niskie wyniki. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice, będą mieli zapewnione systematyczne spotkania i profesjonalną pomoc.
239 Mistrz gotowaniaKinga Lewandowska, Maria JaszczykSzkoła Podstawowa im. T. Halika w Górznej
Górzna 22
Złotów
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.12.2016-31.05.2017Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie gotowaniaW innowacji Mistrz gotowania uczniowie będą brali aktywny udział w zajęciach. Poszerzy się ich wiedza z zakresu gotowania, prac kuchennych i obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, co w przyszłości pomoże im sprostać niezbędnym pracom domowym
240 Czytać mi się chce, ponieważKrystyna ZarębskaSzkoła Podstawowa im. T. Halika w Górznej
Górzna 22
Złotów
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.12.2016-31.05.2017Głównym celem innowacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów obejmujące zajęcia pozalekcyjne. Zwrócenie uwagi na rolę rodziny w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Sprawianie, by książka była dla dziecka ważna Innowacja stwarza dzieciom z małej miejscowości okazje do rozwijania kompetencji czytelniczych, pobudzania twórczego potencjału dzieci w działaniach artystycznych, aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Poprzez zastosowanie niekonwencjonalnych form i metod pracy, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju. przyczynia się do wzrostu atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły
241 Wolontariusze to myZofia Stachowiak-Marciniak, Barbara Dudzik, Maria JaszczykSzkoła Podstawowa im. T. Halika w Górznej
Górzna 22
Złotów
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna01.12.2016-01.06.2017Szerzenie idei dawstwa szpiku, integracja międzypokoleniowa oraz uwrażliwienie na potrzeby innych.Innowacja polega na wskazaniu uczniom w praktyce jak postępuje wolontariusz, jakie są jego zadania i rola w środowisku lokalnym. Uczestnictwo uczniów w warsztatach prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji CREO, koordynatorów Drużyny Szpiku i praktyczne działania w najbliższym otoczeniu Dom Opieki Dziennej SeniorWigor, Hospicjum im. Św. Elżbiety, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Schronisko dla zwierząt w Złotowie, świąteczne zbiórki żywności, drobna pomoc sąsiedzka
242 Dla chcącego nic trudnegoAnna Walczak, Hanna KubickaPubliczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka
Hallera 1
Nowe Skalmierzyce
przedszkolemetodyczna01.01.2017-30.06.2017Działania z wykorzystaniem treści polskich przysłów i powiedzeń umożliwią dzieciom poznanie tradycji ludowych oraz odczytanie systemu wartości w nich zawartych. Treści przysłów wprowadzane w różnych sferach działalności adekwatnie do realizowanej tematyki stworzą warunki do skutecznego porozumiewania się w różnych zaaranżowanych przez nauczyciela sytuacjach, pozwolą na podejmowanie prób organizowania i oceniania własnych zachowańMyślą przewodnią innowacji jest rozwijanie umiejętności społecznych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. zaangażowanie rodziców we współpracę w zakresie kultywowania wartości przysłów jak również lepsze poznanie języka. Istotnym zadaniem jest kształtowanie u dzieci świadomości własnego pochodzenia oraz odnajdywanie wartościowych treści w dziedzictwie kulturowym jakie stanowią przysłowia.Różnorodność prowadzonych w zakresie innowacji zajęć stworzy warunki do skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach
243 Zaburzenia rozwojowe dzieci - rewalidacja prowadzona Metodą KrakowskąDominika WawrzyniakPubliczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka
Hallera 1
Nowe Skalmierzyce
przedszkolemetodyczno-programowa01.01.2017-30.06.2020Stymulacja rozwoju intelektualnego oraz osiąganie kolejnych etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych dzieci z zaburzeniem rozwoju ze spektrum autyzmu. Kształtowanie umiejętności samoobsługowych. Kształtowanie kontaktów społecznych. Pomoc dzieciom w uwalnianiu zachowań niepożądanych. Nauka umiejętności przebywania w grupie. Opanowanie umiejętności wspólnej zabawy i pracy. Wykształcenie motywacji do komunikowania się. Dzieci dotknięte autyzmem zwykle nie mówią, mają zaburzone rozumienie mowy. Dlatego podczas rewalidacji chce poprowadzić terapię neurobiologiczną z wykorzystaniem innowacyjnej i skutecznej Metody Krakowskiej. Prowadzenie terapii tą metodą umożliwia nabycie umiejętności mówienia, rozumienia usłyszanych i wypowiadanych słów, co wpływa na ogólny rozwój dziecka, funkcji poznawczych i społecznych. Metoda Krakowska bazuje na neuroplastyczności mózgu,i zależnościach między prawą i lewą półkulą mózgu.
244 „Razem śmielej i weselej”Monika Wojtczak, Patrycja PortasiakSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II
Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjna01.12.2016-30.05.2017Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych, wzmacnianie poczucia wartości dzieci pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego Ja i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.Główną metodą wykorzystywaną podczas zajęć będzie Metoda Ruchu Rozwijającego Weronki Sherborne. Będziemy się skupiać na rozwijaniu sfery emocjonalnospołecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. Dzięki niej dzieci będą kształtowały umiejętności społeczne tj: umiejętności zgodnej, wspólnej zabawy, współpracy z innymi, rozwijały pozytywny stosunek do siebie i otaczającej nas rzeczywistości, kształtowały poczucie własnej wartości.
245 Klub Odkrywcy GalileuszGrażyna AndrzejewskaSzkoła Podstawowa w Chylinie
Chylin 87a
Władysławów
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.11.2016-30.06.2018Podwyższenie kompetencji kluczowych oraz poszerzenie wiadomości w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych. Rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenie informacji o nim, rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, pomiarów, wnioskowania i uogólniania, rozbudzenie aspiracji twórczych i poznawczych wśród młodzieży, poznawanie w sposób praktyczny wiedzy przyrodniczejInnowacją będą objęci uczniowie klas IV, V, VI w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Metodami pracy będą doświadczenia i eksperymenty. Metoda badawcza rozwija wiele kompetencji, uczy podejmowania inicjatywy. Podczas samodzielnie wykonywanych działań uczniowie poznają swoje mocne strony. Klub został zarejestrowany w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, uczniowie będą również uczestniczyć w pokazach i eksperymentach zewnętrznych. Zaplanowana została wycieczka do Torunia – planetarium, a także wycieczka do Instytutu Meteorologii w Kole.
246 Amatorzy nauki odkrywają światJoanna Blajchert, Iwona ManikowskaGimnazjum nr 4 im Ignacego Jana Paderewskiego w Pile
Kujawska 18
Piła
gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.09.2016-28.06.2017Celem innowacji jest osiąganie stanu FLOW wyjście ze strefy komfortu do strefy przygody i uzyskanie napięcia sprzyjającego procesowi uczenia się i odkrywania wiedzy o otaczającym świecie. Samodzielne eksperymentowanie w kontrolowanych warunkach z uwzględnieniem zmiennych zależnych i niezależnych w szkole i poza nią. Propagowanie idei Klubu Młodego Odkrywcy w celu uruchomienia procesu uczenia się w sytuacji poczucia kontroliAmatorzy Nauki podczas zajęć pozalekcyjnych odkryją świat nauki na wielu płaszczyznach, wyjdą poza mury szkolne i spróbują pokonać niewidzialne bariery edukacyjne z wykorzystaniem metody IBSE poznawanie przez odkrywanie, któremu towarzyszy uruchomienie pozytywnych emocji i ciekawości poznawczej. Planujemy wykorzystać zasoby instytucji edukacyjnych, a także zwykłych ludzi np. rodziców. Wzrost pewności siebie, uczniowie będą mogli uzyskać podczas prowadzenia zajęć dla różnych grup odbiorców.
247 Kto Ty jesteś? Polak mały!Lidia Nawrocka Irena JóźwiakSzkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza
ul. Szkolna 16
Konarzewo
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-30.06.2017Cele ogólne:jest budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, Kształtowanie postaw patriotyzmu,zapoznanie uczniów z historią, przyrodą i dziedzictwem kulturowym naszego kraju,poszerzanie wiadomości o tradycji, obyczajach i zwyczajach kraju,przygotowanie do życia w społeczeństwie,uwrażliwienie dzieci na zanikające wartości kulturalne naszej ojczyzny,Innowacja „Kto Ty jesteś? Polak mały!” powstała aby pogłębić i poszerzyć wiedzę z zakresu historii naszego kraju oraz aby rozbudzić uczucia patriotyczne wśród uczniów. Rozbudza zainteresowania uczniów dziejami naszego kraju i regionu. Poszerza wiadomości o powstaniu i historii naszej ojczyzny, tradycjach, obyczajach i zwyczajach ojczyzny i regionu. Przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz kształtuje postawy patriotyzmu. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny oraz warsztatowy.
248 Spacerkiem po Turku Katarzyna Nowak, Mariola WoźniakSzkoła Podstawowa nr 4 im gen MM Smorawińskiego w Turku
ul. Sportowa 9
Turek
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.12.2016-30.06.2017 rozwijanie umiejętności współpracy i pracy zespołowej, przybliżenie dorobku dziedzictwa Turku, poznawanie tradycji naszego regionu, rozwijanie poczucia lokalnej tożsamości i i patriotyzmu związanego z „małą Ojczyzną”Pomysł opracowania innowacji pedagogicznej, która jest propozycją rozszerzenia treści z zakresu edukacji regionalnej zostanie wdrożony na zajęciach pozalekcyjnych w formie kółka regionalnego oraz na zajęciach czytelniczych. Innowacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu lokalnym.
249 Innowacja dla klasy językowej z rozszerzonym językiem angielskim Agata WinklerGimnazjum nr 4 im Ignacego Jana Paderewskiego w Pile
Kujawska 18
Piła
gimnazjummetodyczna01.09.2016-28.06.2019Promowanie j.angielskiego, podnoszenie motywacji do nauki, doskonalenie umiejętności językowych uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikac., wdrażanie uczniów do samodzielności w uczeniu się języka obcego, rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kulturOprócz 3h j. angielskiego wynikających z podstawy program., uczniowie będą mieli dodatkowo 2h zajęć, na realizację treści z zakresu „Realioznastwo” kultura, geografia, historia i ciekawostki na temat krajów anglojęzycznych oraz „Edukacja Dziennikarsko Medialna”stworzenie bloga językowego, pisanie artykułów na temat swoich zainteresowań i zagadnień językowych, pisanie scenariuszy oraz nagrywanie filmików sytuacyjnych, które będą miały na celu dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami
250 Kamishibai – zaczarowani książkowym teatrem Mariola Woźniak, Katarzyna Nowak, Ewa Muszyńska Szkoła Podstawowa nr 4 im gen MM Smorawińskiego w Turku
ul. Sportowa 9
Turek
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.12.2016-30.06.2017 zapoznanie uczniów z kamishibai –metodą czytania, która posługuje się planszami z obrazkami i tekstem książka obrazkowa oraz drewnianą skrzynką, w której przedstawiane są opowiadania rozwijanie wyobraźni bogacenie słownictwa dzieci rozwijanie zdolności aktorskich i plastycznych doskonalenie sprawności słuchania, mówienia, czytania,Pomysł opracowania innowacji pedagogicznej jest alternatywną formą czytania, która umożliwia jeszcze większe pobudzanie wyobraźni dzieci. Równie istotnym czynnikiem uzasadniającym wprowadzenie innowacji, jest fakt, iż jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
251 „Jak to miło być miłym”- emocje w języku, nabywanie umiejętności wyrażania emocji słowami w oparciu o literaturę dla dzieciHanna PoczewskaPubliczne Przedszkole Nr 17 im Krasnala Hałabały
ul. Śniadeckich 3A
Piła
przedszkoleprogramowa01.12.2016-30.05.2017 budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci, tak żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć i emocji takich, jak: radość, smutek, złość, strach oraz radzenie sobie z ich przeżywaniem w sposób akceptowany przez innych; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauceDzieci kierują się emocjami, nie zasadami i normami. Robią to, co sprawia im przyjemność. Emocje dziecięce są silne, krótkotrwałe i zmienne. Innowacja ma pomóc dzieciom w rozumieniu sytuacji wywołujących emocje pozytywne i negatywne, ma pomóc w rozróżnianiu różnych rodzajów emocji. Ma nauczyć dzieci rozmawiania o emocjach,w taki sposób by lepiej radziły sobie z własną emocjonalnością by nie były bezradne, bezbronne i nieszczęśliwe, żeby nie krzywdziły innych z powodu braku zrozumienia.
252 Twórcze inspiracjeLilianna Matela-Dryja, Katarzyna KostrzakSzkoła Podstawowa im Mikołaja Kopermika w Sadlnie
Sadlno 9a, 62-619 Sadlno
Sadlno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.12.2016-15.06.2017Rozwijanie zdolności twórczej młodych artystów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów obejmujące zajęcia pozalekcyjne, wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju osobowości dziecka, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka i jego indywidualnych zdolności twórczych oraz budzenie zainteresowania rękodziełem.Opracowując innowację wyszłyśmy na przeciw potrzebom uczniów, dbając o ich wszechstronny rozwój. Działanie to stwarza dzieciom okazję do poznania sztuki rękodzielniczej. Obejmuje wprowadzenie mniej znanych uczniom technik. Stosowane metody zawierają elementy arteterapii. Zajęcia są atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Poprzez wystawy i kiermasze pozwalają uczniom zaprezentować własne wytwory na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Zyski ze sprzedaży umożliwiają zakup nowych materiałów.
253 HENRYK SIENKIEWICZ – NOBLISTA BLIŻEJ NAS…M.Grobelna, M.Gryczka, K.Hojeński, G.Lewandowska, R.Kaczorowski, S.Napieralska, A.Pietrzak, R.Sikora, I.Trelka, K.WinieckaSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II
ul. Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.12.2016-31.05.2017Innowacja zakłada promowanie rodzimego dziedzictwa kulturowego, zintensyfikowanie działań mających na celu korelację międzyprzedmiotową, rozwijanie zainteresowań humanistycznych i artystycznych oraz pobudzenie wszechstronnej aktywności i kreatywności uczniów w odniesieniu do obchodów „Roku Sienkiewicza”. Zaproponowane działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój ucznia i uwzględniające korelację międzyprzedmiotową przybliżą sylwetkę i twórczość polskiego noblisty. Uczestnicy wezmą udział m.in.: w wycieczkach turystyczno krajoznawczych, poznają specyfikę dawnej architektury przestrzennej, utworzą filmowy klub dyskusyjny, zorganizują podchody, maratony filmowe, pokazy mody, podwieczorki z bohaterami powieści Sienkiewicza, afrykańską zumbą i filmową muzyką w tle.
254 W magiczną podróż czas wyruszyćPatrycja Portasiak, Martyna Ligęza, Katarzyna MotylSzkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II
Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.12.2016-31.05.2017Wśród celów ogólnych możemy wyróżnić: tworzenie prawidłowych relacji rówieśniczych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwój podstawowych sfer osobowościowych, rozwijanie umiejętności matematycznych, fizycznych. Innowacyjne zajęcia świetlicowe „W magiczną podróż czas wyruszyć” powstały we współpracy trzech płaszczyzn: matematycznej, fizycznej oraz terapeutycznej. Ze względu na to, iż w rozwoju każdego ucznia niezbędne jest wpływanie na prawidłowe kształtowanie sfery poznawczej, fizycznej oraz emocjonalnej, stąd też cały program powstał w korelacji matematyki, wychowania fizycznego oraz arteterapii.
255 Ocalić od zapomnienia, wielokulturowe tradycje żywieniowe WielkopolskiIwona Dąbrowska, Karina MajdańskaSzkoła Podstawowa nr 2 im Kornela Makuszyńskiego we Wronkach
ul. Poznańska 46
Wronki
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.12.2016-23.06.2017Ocalenie od zapomnienia tradycji kuchni wielkopolskiej, charakterystycznych dla niej potraw i zwyczajów żywieniowych ludności tego regionu, nazw gwarowych związanych z kuchnią i pożywieniem, a także legend i podań dotyczących żywienia, np. legenda o powstaniu Rogala Marcińskiego. Ponadto kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i promowanie zdrowego stylu życia oraz wzbogacenie wiedzy o regionie Wielkopolski. Grupa docelowa uczniowie klas IIIVI w ramach koła Wariacje kulinarne i Aktywu bibliotecznego. Działania projektowe obejmować będą dyskusje , debaty, przygotowywanie gazetek tematycznych, prezentacji multimedialnych, konkursów, apeli i spotkań, wyjazdy do wybranych muzeów, warsztaty kulinarne, zajęcia z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Chojnie,w Technikum Gastronomicznym w Pniewach oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym.Z efektami pracy zapoznani zostaną nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale także społeczeństwo wronieckie.
256 Przedszkolak, uczeń w sieci- wiem jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.Elżbieta Bukowiecka-GórnySzkoła Podstawowa im Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach
Borzęcice 136
Borzęcice
przedszkoleprogramowa01.11.2016-30.06.2017Prezentowany program ma na celu kształtowanie kompetencji informatycznych dziecka w wieku przedszkolnym. Program wskazuje sposób rozwijania kompetencji informatycznych różnymi drogami, lecz przede wszystkim poprzez organizowanie dla dzieci i z dziećmi zajęć: rozwijających umiejętności posługiwania się urządzeniami technologii informatycznej w celu pozyskiwania informacji wiedzy, umożliwiających porozumiewanie się oraz uświadamiających zagrożenia W podstawie programowej wychowania przedszkolnego nie ma wytycznych dotyczących nabywania przez dziecko kompetencji informatycznych na tym etapie, dlatego program wyznacza własne cele, które uwzględniają możliwości rozwojowe dziecka oraz warunki edukacji przedszkolnej, pozostając w zgodzie z ogólnymi zaleceniami podstawy wychowania przedszkolnego. W proponowanym projekcie wykorzystanie sprzętu komputerowego do zabaw i pracy z dziećmi służyć ma uatrakcyjnieniu prowadzonych zajęć wychowawczodydaktycznych, aktywizowaniu do działania oraz rozwijaniu potencjału twórczego.
257 „Podróż czerwonym fortepianem po świecie muzyki klasycznej”Dorota KaźmierczakPrzedszkole Samorządowe
Łęka Wielka 23
Łęka Mała
przedszkolemetodyczno-programowa30.11.2016-30.06.2020Rozwijanie miłości dzieci do muzyki i przygotowanie do świadomego korzystania z niej, rozwoju zdolności muzycznych, rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej. Przybliżenie sylwetek sławnych kompozytorów oraz zaznajomienie z wybranymi utworami. Rozwijanie aktywności twórczej dziecka, pamięci i koncentracji uwagi, współpracy w grupie, improwizowanie i interpretowanie muzyki ruchem, gestem, tańcem Muzyczne podróże będą odbywać się raz na 3 miesiące, przez 4 lata. Obejmą wszystkie oddziały, będą dostosowane do wieku i możliwości. Dzieci będą poznawały i eksponowały muzykę poprzez aktywne uczestniczenie w formie zabawy. Etapy pracy: zaproszenie do podróży – krzesełka w formie klawiatury białe i czarne, opowieść o kraju „zaplanowanej” podróży, słuchanie fragmentu utworu, ciekawostki o życiu i twórczości kompozytora, zabawa, wypowiedzi dotyczące odczuć.
258 Czytamy razemMonika Horzowska, Grażyna SzczepańskaZespół Szkolno - Przedszkolny w Jedlcu
Jedlec 154
Gołuchów
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.12.2016-31.08.2018Wzmocnienie motywacji do czytania oraz rozbudzić pasję czytelnictwem. Wyrabianie nawyku czytania poprzez systematyczny kontakt z nią. Uświadomienie,że książka jest jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu. Innowacja obejmuje klasy od 1 do 6 i przedszkole. Zaplanowanie dla klasy 4,5,6 jednej godz. w tygodniu na zajęcia biblioteczne wspólnego cichego czytania. W klasach 1,2,3 i przedszkolu wspólne głośne czytanie. Dzielenie się wrażeniami z przeczytanej książki.Udział w licznych akcjach np: Co czytam, Uwolnij książkę, Książki codziennie czytamy w towarzystwie taty i mamy, Świetlicowy kącik czytelnika. Kiermasze, konkursy, wyróżnienia, pasowanie na czytelnika. Możliwość wypożyczania książek w czasie wakacji uczniowie, rodzice, nauczyciele, inni mieszkańcy wsi.
259 Prosta droga do zdrowiaAlicja Klemczak Anna SnellaZespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu
ul. Grota Roweckiego 9 f
Rawicz
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnametodyczna01.12.2016-31.05.2019Ukazanie uczniowi wartości zdrowia, którym dysponuje. Uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie. Dokonywanie samodzielnych i w pełni przemyślanych decyzji dotyczących spożywanych pokarmów. Kształcenie umiejętności interpersonalnych.5. Kształtowanie zdrowego stylu życia.Program „Prosta droga do zdrowia” stanowi odpowiedź na zagrożenia zdrowotne spowodowane niewłaściwą dietą.Program promuje zdrowy styl życia.Uczniowie, poznając zasady zdrowego żywienia oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego doboru składników posiłków, podejmować będą przemyślane decyzje co do wyboru artykułów spożywczych.Program przewiduje zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie zastosują poznaną wiedzę i zgodnie z zasadami higieny i savoirvivre zaplanują i przygotują posiłki.
260 Mistrzowie KodowaniaMarek Berkowski Szkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II
Asnyka 26
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna10.10.2016-30.05.2017Rozwój kompetencji kluczowych, w tym algorytmicznego sposobu myślenia, w celu pełniejszego rozumienia współczesnego świata. Autor innowacji przeprowadza z uczniami zajęcia komputerowe, podczas których uczniowie tworzą gry i animacji komputerowe w programie Scratch. Tematyka programowania będzie zależna od zagadnień poruszanych podczas zajęć pozalekcyjnych odbywających się w naszej szkole. Gry i animacje zostaną prezentowane społeczności szkolnej na telewizorze w głównym korytarzu szkoły.
261 Tędy szła historia...Ewa Kocent, Ilona WiznerowiczGimnazjum im Jana Pawła II w Boguszycach
Boguszyce 54
Sadlno
gimnazjummetodyczno-organizacyjna07.11.2016-31.05.2017Rozbudzanie zainteresowania historią regionu poprzez poznanie dziedzictwa historycznego, rozwijanie postaw patriotycznych, kształcenie u uczniów szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska, umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez twórcze działanie, kształcenie umiejętności wyszukiwania, analizy i selekcji informacji z różnych źródeł, dokumentowania, przetwarzaniaInnowacja jest propozycją rozszerzenia treści z zakresu edukacji regionalnej.Uczniowie zobaczą miejsca i obiekty związane z przebiegiem powstania styczniowego na naszym terenie.Opracują mapę uwzględniającą te miejsca.Zaplanują trasę rajdu dojazdowo – pieszego Śladami powstańców styczniowych i go zorganizują. Wykonają fotorelację z tego wydarzenia i prezentację multimedialną. Przeprowadzą wywiad z historykami z naszego regionu na temat powstania. Przygotują uroczystość poświęconą rocznicy Odzyskania Niepodległości.Wezmą udział w uroczystościach lokalnych.
262 Znam swoje prawa i obowiązkiMagdalena Kałużna, Joanna PacholskaSzkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmiechu
Poznańska 50
Kobylnica
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa30.11.2016-30.06.2017Chcemy, aby uczniowie poprzez szereg zaplanowanych w innowacji działań:–byli odpowiedzialni za siebie i innych,–potrafili zareagować w sytuacjach trudnych,–potrafili zadbać o swoje bezpieczeństwo,–znali swoje prawa ale również obowiązki,–byli świadomi zagrożeń,–byli świadomymi obywatelami,–umieli być asertywnymi.Cyklicznie przez cały rok będą odbywały się zajęcia z pedagogami szkolnymi w formie zabaw w trakcie lekcji wychowawczych, ponadto zaplanowano zajęcia z Policją, Strażą Miejską i z kuratorem sądowym. Podczas zajęć będą realizowane cele szczegółowe innowacji.
263 Podniesienie efektów kształcenia zawodowego dzięki wykorzystaniu programu NetSupport School w technikum ekonomicznym.Janusz FechnerZespół Szkół w Przemęcie
Powstańców Wlkp. 1
Przemęt
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa23.09.2016-20.06.2019Celem innowacji jest podniesienie efektów kształcenia praktycznego w zawodzie technik ekonomista. Program daje możliwość pracy grupowej jak i indywidualizacji nauczania. Uczący poprzez program NetSupport School ma możliwość prezentowania treści zajęć, jednoczesnego monitorowania wszystkich komputerów oraz realizowania pracy zespołowej gwarantując utrzymanie przez cały czas pełnej uwagi i skupienia uczniów. Zdalne sterowanie pracą wszystkich jednostek pracujących w sieci gwarantuje lepszy dostęp do informacji przekazywanych przez nauczyciela. Uczniowie nie opuszczając swojego stanowiska pracy mogą się podzielić efektami swojej pacy. Jest to doskonale narzędzie nauki obsługi programów finansowoksięgowych.
264 „NAJWAŻNIEJSZE TO WIEDZIEĆ JAK! Mały ratownik 2Magdalena Kałużna, Joanna PacholskaSzkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmiechu
Poznańska 50
Kobylnica
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa30.11.2016-30.06.2017Cele: znajomość zasady udzielania pierwszej pomocy, zdobycie wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata, metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zasady współdziałania w grupie, znajomość miejsc, instytucji i osób, u których można szukać pomocy w trudnych sytuacjach,Mamy nadzieję, że podejmowane działania znacząco wpłyną na świadomość zagrożeń płynących z otoczenia i środowiska, Działania innowacyjne w naszej szkole polegać będą na realizacji zaplanowanych konkretnych działań. Będą to cykliczne i systematyczne spotkania z pedagogiem na zajęciach z edukacji społecznej dla uczniów klas trzecich i czwartych.W ramach tych zajęć spotkania przeprowadzą również przedstawiciele Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji czy Ratownicy medyczni. Dzieci będą poszerzały wiedzę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonaliły swoje umiejętności praktyczne.
265 Czytanie to wyzwanieKatarzyna Migdalska, Ilona FigasSzkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Zakrzewku
Zakrzewek 7
Sompolno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.02.2017-23.06.2017 wzrost zainteresowania uczniów księgozbiorem biblioteki; wspomaganie procesu nauczania poprzez realizację zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej; wyrabianie nawyku czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciu Czytanie to wyzwanie Innowacja Czytanie to wyzwanie, które ma zachęcić uczniów do czytania, aktywnego myślenia i twórczego działania.Kształtowane są umiejętności słuchania czytanych bajek, baśni, legend, przenoszenia istotnych informacji na papier poprzez konstruowanie lapbookaksiążki własnoręcznie wykonanej, gdzie uczniowie będą zamieszczać swoje spostrzeżenia. Innowacja umożliwia kształtowanie w dzieciach poczucia pewności siebie, łatwiejsze otwarcie się na innych, eliminację lęków.
266 MALI PRZYRODNICY- BADAM, OBSERWUJĘEwelina Kuczyńska, Agnieszka Wolińska, Paulina Dziatkiewicz- KuczkowskaZespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie
ul. Ogrodowa 2
Pleszew
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna22.11.2016-24.06.2017Cel ogólny innowacji to rozbudzenie u uczniów klas IV zainteresowań przyrodniczych oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, samodzielnego myślenia, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Cele szczegółowe: praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej, poszanowanie przyrody, planowanie i organizacja własnej pracy, wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej, kształtowanie takich cech jak: dociekliwość, rzetelnośćInnowacja realizowana pozalekcyjnie w cyklach tematycznych. Poruszane zagadnienia będą łączyć teorię z praktyką, pozwolą bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze najbliższego środowiska dziecka. Poznawanie zjawisk przyrodniczych, obserwacje i wykonywanie doświadczeń sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. Doświadczenia będą prowadzone z wykorzystaniem dostępnych każdemu materiałów. Podczas rozmów, ćwiczeń, prezentacji multimedialnych znajdziemy odpowiedź na pytania dotyczące naszego organizmu.
267 I can really speak EnglishJulia JędroZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. Prądzyńskiego, 53
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa25.10.2016-23.06.2017Zachęcenie uczniów do praktycznego zastosowania języka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego. Rozbudzanie potrzeby zdobywania wiedzy i pasji, rozwijanie kompetencji językowych, likwidacja barier związanych z komunikowaniem się w języku obcym, nabywanie umiejętności pracy w zespole, wzbogacanie słownictwa. Innowacja spełnia kryteria: pionierstwo, wynalazczość, wyjście poza ramy obowiązującego systemu edukacji. Innowacja jako pionierski pomysł tworzy uczniom przestrzeń do własnych działań i rozwoju w dziedzinie znajomości języka angielskiego.
268 Poznanie historii powstania nazw ulic w Gorzycach Wielkich.Alina Misiak, Agnieszka Kulińska, Anna Perz WasielewskaZespół Szkół w Gorzycach Wielkich
ul. Szkolna 31, Gorzyce Wielkie
Ostrów Wielkopolski 2
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.03.2017-09.06.2017Zapoznanie się z przeszłością miejscowości.Kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem.Uzmysłowienie dzieciom jak zmieniała się ich Mała Ojczyzna i jak oni sami mogą kształtować przyszłość swojego środowiska lokalnego.Wszechstronny rozwój osobowości dzieci.Projekt zakłada poznanie wioski i ulic.Działania utrwalą orientację w terenie i zasady ortografii. Kształtowane będą postawy ekologiczne, ciekawość świata, wspólna aktywność z rodzicami.Dzieci będą musiały wykazać się działaniami plastycznymi, literackimi,dziennikarskimi,technicznymi, fotograficznymi,graficznymi.Podsumowaniem projektu będzie wystawa prac plastycznych,albumów ze zdjęciami,makiety, prezentacja zdobytej wiedzy przez uczniów klas II dla rówieśników i zaproszonych gości.
269 English around us. Angielski wokół nas.Agnieszka NowickaZespół Szkół im. Władysława Reymonta
Lipia Góra 64
Szamocin
gimnazjummetodyczna14.11.2016-31.05.2017Wdrożenie innowacji z zakresu języka angielskiego ma służyć rozwijaniu motywacji do nauki języka angielskiego, umiejętności językowych, logicznego myślenia, kreatywnego poszukiwania rozwiązań, aktywności uczniów, ich zaangażowania w proces dydaktyczny, ale przede wszystkim przyczyni się do osiągnięcia większej płynności w posługiwaniu się językiem angielskim, poprzez poszerzanie zasobu słownictwa w kontekście kulturowymSzukając właściwych rozwiązań, jak zmotywować uczniów do nauki, ukazując im ważność nauki języków obcych, zrodził się pomysł opracowania innowacji pedagogicznej pod hasłem „English Around Us.Angielski Wokół Nas. Aby zaktywizować uczniów, współpraca ze szkołami zagranicznymi będzie przybierać różne formy, np. konwersacje przez Skypea, kontakty mailowe, wymiana materiałów dydaktycznych,prac projektowych, opisów tradycji, ozdób świątecznych, udział w projektach edukacyjnych
270 Zabawy badawcze i eksperymentyBarbara Cieślińska, Joanna Bakalarek, Natalia Stasiak, Daria Wróblewska, Regina ZiąbkaZespół Szkół w Czarnymlesie
Czarnylas 150
Przygodzice
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna10.10.2016-20.06.2017Głównym celem innowacji jest rozbudzanie wśród uczniów ciekawości otaczającego świata przyrody oraz nauczenia ich prowadzenia obserwacji, zadawania pytań i wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów oraz zjawisk przyrodniczych.Innowacja obejmuje I etap edukacyjny, realizowana będzie wśród uczniów klasy I szkoły podstawowej. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. W naszej innowacji pragniemy, aby poprzez doświadczenia, uczniowie zauważyli pewne zjawiska i postawili konkretne pytania. Następnie, przy pomocy kolejnych poglądowych eksperymentów, wspólnie z wychowankami, poszukamy odpowiedzi na te pytania, nawet jeśli w części dotyczą dziedzin dla nich trudniejszych.
271 „Jestem ratownikiem” Joanna Liszkowska, Joanna KaczmarekSzkoła Podstawowa im H Sienkiewicza w Konarzewie
ul. Szkolna 16
Konarzewo
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa04.04.2017-29.05.2020Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej uczniów kl.IV z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, omawianej w wąskim zakresie w szkole podstawowej i poszerzanej dopiero w gimnazjum. Kolejnym celem jest przygotowanie uczniów kl.IV do egzaminu na kartę rowerową. Szkoła posiada pomoce do nauki resuscytacji od WOŚP, współpracuje z pielęgniarkami i ratownikami medycznymi co chcemy wykorzystać w realizacji innowacji.Innowacja „Jestem ratownikiem” będzie realizowana w okresie letnim w klasach IV. Dzieci będą uczestniczyły w cyklu 10 zajęć w ramach lekcji przyrody i zajęć technicznych po 45 minut. W czasie zajęć nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i bezpiecznego zachowania się na drodze. Zajęcia dla ucznia zakończą się testem z pierwszej pomocy, który stanowi element składowy egzaminu na kartę rowerową. Innowacja podlegać będzie corocznej ewaluacji.
272 Poczytajmy inaczejAgnieszka Krajewska, Karolina Kisiurska, Bogusława DomagałaZespół Szkół w Radliczycach
Radliczyce 72
Radliczyce
gimnazjummetodyczno-organizacyjna20.11.2016-30.11.2017promowanie czytelnictwa, wytworzenie motywacji do czytania, poprawa stanu czytelnictwa, wyrabianie gustu czytelniczego wśród uczniów, integracja uczniów i rodziców w zakresie czytania, uwalnianie książek, wdrażanie do wyszukiwania potrzebnych informacji dotyczących literaturyDziałania zaplanowane i podejmowane w naszej innowacji mają przede wszystkim udowodnić, że czytanie może być interesujące, uczy wyrażania uczuć, rozwija myślenie i słownictwo, pozwala odnieść sukces, relaksuje, dostarcza rozrywki, poszerza wiedzę o innych kulturach, wskazuje nowe możliwości
273 Na wyspach Jana BrzechwyM.Solarczyk, K.Szwajkowska, B.Wachowiak, R.WachowiakSzkoła Podstawowa w Roszkach
Roszki, ul. Krotoszyńska 10
Kobierno
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa02.01.2017-20.06.2017Wiersze dla dzieci źródłem wartości i inspiracji. Czytanie jako czynność pozwalająca znaleźć siebie w świecie; sposób na poznanie świata; zrozumienie siebie i innych; kształtowanie języka, wyobraźni, własnej opinii. Dzieci: oceniają postępowanie bohaterów; recytują wiersze, opowiadają i opisują; sięgają do różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej, korzystają z czytelni i biblioteki szkolnej; kształtują nawyk czytania. Innowacja zakłada korelację edukacji: plastycznej muzycznej, polonistycznej i j. angielskiego. Dominująca forma zajęć zabawa. Działania: wizyta w bibliotece i księgarni; poznanie wybranych wierszy J. Brzechwy; „Brzechwomania prowadzi do inscenizowania” scenografia; spektakl wiersze, piosenki i taniec wersja dwujęzyczna; przygotowanie kostiumów; wizualizacja przestrzenna „Nasze papierowe zoo”; albumy i dzienniczki lektur. Film „W poetyckiej podróży czas się wcale nie dłuży” podsumowanie.
274 Funkcjonowanie instytucji i służb zapewniających bezpieczeństwo w Porcie Lotniczym Poznań-ŁawicaH.Bróździńska, N.Płotnicka, M.Stroińska Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca`56
ul Śniadeckich 54/58
Poznań
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2017-30.06.2019Przybliżenie charakteru pracy w zawodzie, poznanie specyfiki działań operacyjnych portu lotniczego i służb zapewniających jego bezpieczeństwo, ukierunkowanie młodzieży na wybór dalszej drogi kształcenia i drogi zawodowej.Poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania portu lotniczego, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapewnienia bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.
275 WOW - Wizards of Words - czarodzieje słówekMałgorzata Maik-ŚlisińskaSzkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Konarzewie
Szkolna 16
Konarzewo
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-22.06.2017Celem innowacji WOW jest pokazanie pozytywnych efektów systematycznej nauki słownictwa, zorganizowanie systemu regularnego weryfikowania poziomu opanowania słownictwa przez uczniów, rozbudowanie zasobu słownictwa z zakresu treści nauczania opisanych w podstawie programowej, a także zmobilizowanie uczniów do korzystania z TIK w nauce języka obcego.Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach lekcji. Uczniowie będą z podanych wyrazów przygotowywać zestawy fiszek w aplikacji Quizlet, zapamiętując w ten sposób zadane wyrazy. Ponadto zostaną przygotowane krzyżówki, gry typu memory, Milionerzy– do ćwiczenia w domu. Linki do przygotowanych materiałów zostaną udostępnione na stronie konkursu. Po upływie przewidzianego na naukę czasu,uczniowie napiszą test.Po roku zostaną wyłonieni najlepsi czarodzieje słówek z poszczególnych klas.
276 Moje podróże w świecie pięknaMagdalena ŁuczakZespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosołowie
Dobrosołowo 42
Kazimierz Biskupi
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa15.12.2016-31.05.2018Cel ogólny innowacji został określony w oparciu o podstawę programową. Najważniejszą rzeczą będzie wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Uważam, że uczniowie poprzez bezpośredni systematyczny kontakt ze sztuką, będą potrafili w przyszłości sami poszukiwać piękna i zmieniać swoje otoczenieInnowacja ta stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, w których drzemie potencjał twórczy, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Treści nauczania zint. poszerzono o elementy wiedzy z wychow. przez sztukę. Działania obejmować będą swoim zakresem: ed. pol., ed. przyr., ed. mat., ed. plast., tech. i muz. a także społ. Dla rozwiązywania problemów twórczych wykorzystam również: dramę, gry i zabawy, projekty eTwinning, wycieczki, warsztaty.
277 Moja mała Ojczyzna-promowanie kultury ludowej Wielkopolski wśród krajów Europy poprzez portal eTwinningAgnieszka Przybylak, Marta BorsukPrzedszkole Samorządowe Pod Dębem w Karolewie
Karolew 4
Borek Wielkopolski
przedszkolemetodyczno-programowa29.11.2016-31.05.2017Kształtowanie wśród dzieci poczucia tożsamości narodowej i regionalnej; zapoznanie ich z obrzędami i zwyczajami świąt corocznych; rozwijanie zainteresowań regionalnym Folklorem; kształtowanie umiejętności działania zespołowego; wzmacnianie poczucia własnej wartości; uwrażliwienie dzieci na kulturę innych narodów; dostrzeganie podobieństw i różnic między kulturą krajów Europy i Polski.Innowacja polega na rozwijaniu wiedzy i świadomości regionalnej dzieci oraz dzieleniu się doświadczeniami z przedszkolakami z krajów europejskich poprzez portal eTwinning. Szeroka oferta działań: zajęcia artystyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, uczestnictwo w imprezach lokalnych, wymiana online zdjęć i filmików z partnerami programu „Folk Festival” korzystnie wpłynie na kształtowanie wśród dzieci lokalnego patriotyzmu oraz uwrażliwienie na kulturę innych narodów.
278 dodatkowe praktyki zawodowe jako uzupełnienie kompetencji uczniów w świetle ustawodawstwa europejskiegoLucyna Białk-CieślakCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczengo
Jawornicka 1
Poznań
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjna01.09.2016-01.09.20191. Uzupełnienie programu nauczania dla technika mechanikalotniczego w zakresie wymagań unijnych określonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego . 2. Nabycie dodatkowych umiejętności w warunkach europejskiego rynku pracy, zgodnie z metodologią ECVET.3. Umiejętność radzenia sobie w różnych kulturowo środowiskach pracy. 4. Umiejętność porównania standardów wymagań przez różnych pracodawców europejskich rynków pracy. 5. Zdobycie językowych kompetencji branżowychInnowacja została wprowadzona w celu uzupełnienia podstawy programowej dla zawodu technik mechaniklotniczy o wymagania prawa unijnego,co jest konieczne dla zatrudnienia przyszłych absolwentów w zawodzie w UEPart66 stan na 16.11.16 oraz AMC i GM stan na 19.04.12.Dla pozostałych uczniów innowacja ma spowodować porównywalność w kształceniu praktycznym na obszarze UE dzięki zastosowaniu metodologii ECVET oraz potwierdzenie międzynarodowej jakości poprzez uzyskanie europejskiej karty mobilności.
279 Książka w każdym domuSandra Owczarczak, Anna RożdżyńskaPrzedszkole Czarodziejski Zamek
ul. Świerszcza 1
Skórzewo
przedszkolemetodyczna07.11.2016-19.05.2017rozwój zainteresowań czytelniczych, kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na forum, pogłębianie wrażliwości estetycznej, zapoznanie dzieci z literaturą, promocja literatury, wyrównywanie szans, budowanie więzi z rodzicami, zachęcanie rodziców do współpracy z przedszkolem.I etap „Piramida czytelnicza”. Tworzymy piramidę, zbudowaną z cegiełek. Po przeczytaniu bajki, przedszkolak wpisuje swoje imię na cegiełce. II etap „Teczka czytelnicza”. Dziecko przygotowuje teczkę czytelniczą. Nauczyciel z wychowankami czyta i omawia wybraną książkę, a następnie przedszkolak umieszcza jej tytuł i ilustracje do przeczytanej lektury w karcie pracy. Teczki zabierają dzieci do domu i po przeczytanej bajce wspólnie z rodzicami uzupełniają karty pracy. III etap „Przygoda w Czarodziejskim Zamku – piszemy książkę”.
280 Wolontariat już w przedszkoluRenata Matelska, Agnieszka Hasińska, Agnieszka PrzybylakPrzedszkole Samorządowe Pod Dębem w Karolewie
Karolew 4
Borek Wielkopolski
przedszkolemetodyczno-organizacyjno-programowa28.11.2016-30.04.2017Rozwijanie wrażliwości społecznej, budzenie wśród dzieci i dorosłych poczucia odpowiedzialności oraz promowanie zachowań prospołecznych; uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych; kształtowanie umiejętności działania zespołowego; integracja dzieci, rodziców, personelu przedszkola i środowiska lokalnego; kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt; motywowanie innych do niesienia pomocy potrzebującym poprzez program na platformie eTwinning.Innowacja, ze względu na wkład finansowy, realizowana będzie przy współpracy rodziców, pracowników przedszkola oraz środowiska lokalnego. Działania skonsultowane zostały z rodzicami i uzyskały całkowitą aprobatę. Udział dzieci w akcjach, pogadankach, czy spotkaniach z ciekawymi ludźmi zapewne przyniesie małym wolontariuszom liczne korzyści. Działania realizowane będą zgodnie z harmonogramem i będą obejmowały swoim zakresem: pomoc zwierzętom; osobom starszym; dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
281 Program autorski z matematykiJustyna TabaszewskaCentrum Kstzałcenia Zawowodwego i Ustawicznego
Jawornicka 1
Poznań
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2016-30.04.20201.Lepsze przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości matematycznych 2. Zrozumienie poznanych pojęć i twierdzeń matematycznych 3. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów 4. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i myślenia abstrakcyjnego6. Wspomaganie zajęć zawodowych7. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymiRozkład materiału został opracowany zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej, która obowiązuje od września 2012 roku uzupełniony o treści zgodne z wymogami PART 66 stan na 16.11.2011 oraz AMC i GM stan na 19.04.2012. Program ten uwzględnia szczegółowe cele edukacyjne, oraz założone osiągniecia uczniów, które są niezbędne do właściwego przygotowania do Matury i zdobywanych specjalizacji. Program nauczania i rozkład materiału został dostosowany do specyfiki szkoły.
282 Nauki ścisłe w gastronomiiMaria Romańczuk, Elżbieta SellZespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych imFryderyka Chopina w Żychlinie
Parkowa 2
Żychlin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna15.10.2016-31.05.2017Celem innowacji jest transfer wiedzy z fizyki, technologii informacyjnej do technologii gastronomicznej oraz doskonalenie logicznego myślenia. Wykorzystanie nauk ścisłych do rozbudzenia i rozwijania myślenia naukowobadawczego oraz zastosowania zjawisk fizycznych i zdobyczy technologicznych w procesie produkcji żywności. Ukierunkowanie młodzieży na twórczość i kreatywność oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowegoInnowacja pedagogiczna zostanie przeprowadzona w klasie I. Będą to uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz hotelarstwa. Zostaną przeprowadzone lekcje otwarte w formie warsztatów, pokazów i doświadczeń. W tematach zajęć wykorzystywane będą procesy fizyczne oraz zdobycze technologiczne, które mają zastosowanie w technologii gastronomicznej. Uczniowie poznają i przeanalizują zastosowanie kuchni molekularnej, metody sous vide, czy drukarki 3D.
283 Książka oknem na światBarbara SiedleckaZespół Szkół w Cieszynie
Kościelna 17
Cieszyn
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna28.11.2016-31.08.2017 Rozwijanie kompetencji czytelniczych sprzyjających kulturze słowa i budowaniu właściwych relacji, poznawaniu świata. Innowacja rozpocznie się ankietą na temat zainteresowań czytelniczych uczniów. Dzieci będą ćwiczyły umiejętności wartościowania książek, układania zabaw do tekstów wybranych książek, wezmą udział w akcjach czytelniczych, konkursie fotograficznym, wystawie, promocji oraz spotkaniach z autorami książek.Uczniowie wykonają drzewo wartości. Podsumowaniem będzie ankieta badająca umiejętności czytelnicze. Rodzice wyrażą opinię na temat stopnia satysfakcji z wprowadzonej innowacji.
284 Droga do KarieryUrsdzula Loritz,Agata KopczyńskaGimnazjum im Polskiej Organizacji Wojskowej w Lądku
Pyzderska 31
Lądek
gimnazjumprogramowa02.11.2016-15.06.2017Celem innowacji:głębsze samopoznanie ucznia,odkrywanie zasobów,wytyczenie najbardziej prawidłowej ścieżki edukacji. Wprowadzenie metody dydaktycznej –tutoringurozwijanie potencjału uczniów, motywowania do samodzielnej pracy w wyznaczaniu drogi do kariery.Wycieczki zawodoznawczezweryfikowanie zainteresowań i możliwości względem lokalnego rynku pracy.Wolontariatzdobywanie nowych doświadczeń, dokonywania wglądu w związku z przeżywaniem nowych emocji i wpływu na ich życie.Innowacja w klasach II tutoring, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy,wyznaczanie drogi do kariery zawodowej. Tutor będzie spotykał się z uczniem,kierował jego rozwojem, rozpoznawał potencjał, pomagał w wyznaczeniu ścieżki rozwoju Wycieczki zawodoznawcze dla klas II do pobliskich zakładów pracy pozwolą dokonywać weryfikacji co do poznanych ofert a własnych możliwości.Udział w wolontariacie uczniowie będą doświadczać nowych działań, rozpoznawać i nazywać towarzyszące emocje, które nie bez znaczenia pozostają przy wyborze przyszłego zawodu.
285 Czytanie daje Moc.Iwona WaleńskaZespół Szkół im. Władysława Reymonta
Lipia Góra 64
Szamocin
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna14.11.2016-31.05.2017•motywowanie uczniów do czytania•budzenie zainteresowania książką jako źródłem potrzebnych informacji oraz inspiracją do zabawy i ciekawego spędzania czasu•rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów•wzmacnianie poczucia wartości ucznia•dbanie o to, by dziecko odróżniało dobro od zła. Głównym zadaniem jest uświadomienie uczniom, że czytanie jest czynnością magiczną, zaspokaja potrzeby emocjonalne,wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, przynosi radość i cudowne wspomnienia. Uczniowie nie potrafią się skupić i nie rozumieją czytanych tekstów. Powodów jest wiele, min. słaba znajomość języka i brak motywacji do czytania, które postrzegane jest jako czynność frustrująca i nudna. W tym celu wykorzystam „Mądre bajki z całego świata”.
286 Ekologia i zdrowie w Zespole Szkół w BiezdrowieM.Graczyk, E.Grabarkiewicz, E.Wziętek, D.Borowicka- Zimny, A.AndrzejakZespół Szkół im. W. Witosa w Biezdrowie
Biezdrowo 9
Wronki
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjummetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-23.06.2016Celem innowacji jest propagowanie ekologii i zdrowego trybu życia.Innowacja będzie obejmowała wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, historię, przyrodę, godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe, plastykę i religię.Realizowane będą w działach: Drugie życie papieru, metalu, tkanin, szkła, staroci, tworzyw sztucznych;żywienie np. Sposób na niejadka;konkursy np.makieta wsi W. Witosa;pantonima, wielogabarytowe dekoracje z materiałów recyklingowych.
287 Historyczna Brama do rejonu PoznaniaEwa GrabarkiewiczZespół Szkół im. W. Witosa w Biezdrowie
Biezdrowo 9
Wronki
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-23.06.2016Głównym celem innowacji jest poznanie swojego regionu.Program ma na celu zainteresowanie uczniów historią. Zajęcia będą organizowane raz w tygodniu.. Uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę historyczną. Poznają historię swojej Małej ojczyzny miejsce zamieszkania, gminę, powiat, województwo. Ma to zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia zawiłych dziejów naszego regionu.
288 Pięknie mówimy, bo przez zabawę poprawnej wymowy się uczymy!Edyta BabiczPrzedszkole nr 35 im Króla Maciusia I w Poznaniu
os. Bolesława Chrobrego 109
Poznań Miasto,gmina miejska
przedszkolemetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Wzbudzanie w dzieciach motywacji oraz chęci do doskonalenia umiejętności jaka jest mowa.Wspieranie rozwoju mowy dziecka poprzez organizowanie systematycznych zabaw logopedycznych polegających na usprawnianiu narządów artykulacyjnych, rozwijaniu słuchu fonemowego i doskonaleniu sprawności artykulacyjnej.
289 Gdy kurtyna się uniesie i magiczny nastanie czas, teatr na spotkanie zaprosi wszystkich nas!Anita SobczakPrzedszkole nr 35 im Króla Maciusia I w Poznaniu
os. Bolesława Chrobrego 109
Poznań Miasto,gmina miejska
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.09.2016-28.06.2019Celem innowacji jest zapewnienie dzieciom bezpośredniego kontaktu z kulturą wysoką, a przede wszystkim ze sztuką teatralną. Ponadto owa innowacja ma stanowić źródło radości oraz inspiracji do podejmowania samodzielnych działań twórczych przez dzieci w wieku przedszkolnym.Niniejsza innowacja opiera się na organizacji przedstawień o różnorakiej tematyce, tworzonych przez zespół nauczycieli. Myśl przewodnia każdej inscenizacji jest kompatybilna z bieżącym planem rocznym Przedszkola nr 35, będącym fundamentem do podejmowania wszelkich działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, podejmowanych w celu optymalizacji procesu rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym. Przedstawienia przybliżają dzieciom dramę oraz wprowadzają w świat kultury wysokiej.
290 Sztuka niejedno ma imięAnita SobczakPrzedszkole nr 35 im Króla Maciusia I w Poznaniu
os. Bolesława Chrobrego 109
Poznań Miasto,gmina miejska
przedszkolemetodyczno-programowa01.09.2016-28.06.2019Celem innowacji jest zaznajomienie dzieci z pojęciem sztuki, szeroko pojmowanej. Z trakcie realizacji założeń innowacji, dzieci poprzez czynny udział w zróżnicowanych zajęciach rozwijają kreatywność, twórczość oraz zainteresowanie odmiennymi formami sztuki. Ponadto opieranie się podczas działań plastycznych na materiałach przeznaczonych do recyklingu przybliża dzieciom zagadnienia ekologii.Niniejsza innowacja to cykl różnorodnych zajęć, przybliżających dzieciom świat szeroko pojmowanej sztuki. Podczas zróżnicowanych pod względem tematycznym i organizacyjnym zajęć, dzieci poznają kulturę wysoką w sposób bezpośredni. Ponadto wszelkie zajęcia konstrukcyjne, tudzież plastyczne, opierają się na wykorzystywaniu materiałów przeznaczonych do recyklingu. Fakt ten pozwala uwrażliwić dzieci na ekologię oraz potrzebę dbania o środowisko naturalne.
291 Profesor Zdrówko i jego przyjaciele o zdrowiu i bezpieczeństwie powiedzą wam wiele!Izabela Kowalska, Anita SobczakPrzedszkole nr 35 im Króla Maciusia I w Poznaniu
os. Bolesława Chrobrego 109
Poznań
przedszkolemetodyczno-programowa01.09.2016-28.06.2019Celem innowacji jest zaznajomienie dzieci z prawidłami, uznawanymi za wyznaczniki zdrowego trybu życia oraz uposażenie w wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto oparcie realizacji innowacji o dramę zapewni dzieciom poznanie sztuki teatralnej w sposób bezpośredni. Niniejsza innowacja została napisana z myślą o uposażeniu dzieci w wieku przedszkolnym w wiedzę z zakresu prowadzenia aktywnego trybu życia oraz z obszaru dotyczącego zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas codziennych aktywności dziecka. Treści te prezentowane są dzieciom za pomocą dramy. Przedstawienia mają formę interaktywną, dzieci biorą w nich czynny udział.
292 „Sztuka teatralna na papierze- Kamishibai” Magdalena SiekSzkoła Podstawowa nr 3 im Adama Mickiewicza w Obornikach
Ul. Czarnkowska 57
Oborniki
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-23.06.2017Umożliwienie częstszego kontaktu ze sztuką, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwój umiejętności czytania, pisania z morałem i rysunku. Kamishibai to sztuka teatralna na papierze. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków/ilustracji wykonanych na kartonowych planszach wsuwanych do małego drewnianego parawanu.
293 Piszę poprawnieM. TrzęsałaSzkoła Podstawowa nr 7
ul. Robotnicza 5
Kalisz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna02.11.2016-01.06.2017Cele ogólne: rozbudzenie zainteresowań ortograficznych,poszerzenie wiedzy zdobywanej na lekcjach,rozwijanie umiejętności ortograficznych,przygotowanie do udziału w konkursach ortograficznych,doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortografii w praktyce,wzbogacanie zasobu słownictwa,kształtowanie umiejętności pracy zespołowejinnowacja będzie realizowana na lekcjach języka polskiego i na zajęciach dodatkowych w klasach czwartych. W ramach jej realizacji uczniowie będą pracować nad podniesieniem poziomu ortografii, zwiększy się ich zasób słownictwa, nauczą się poddawać analizie teksty, które tworzą, będą stosować poznane zasady w praktyce.
294 „Kto czyta, żyje wielokrotnie”M. TrzęsałaSzkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu
ul. Robotnicza 5
Kalisz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.10.2016-01.06.2018Cele innowacji:rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania,poznawanie atrakcyjnych pozycji z literatury dziecięcej i młodzieżowej, poszerzanie czynnego słownictwa uczniów, czujności ortograficznej i interpunkcyjnej, czerpanie wzorów poprawnej polszczyzny, poszerzanie wiedzy na temat budowy książki,wymiana książek w ramach programu „Uwolnij książkę w SP 7”,Innowacja wiąże się z realizacją priorytetu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez MEN w latach 2016 – 2020, którego celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Czytanie książek od wielu lat stanowi poważany problem. Wiele dzieci czyta niechętnie, książki przegrywają z komputerami i telefonami komórkowymi. Realizacja innowacji ma na celu uświadomienie dzieciom, że książka może stanowić doskonałą rozrywkę, poszerzać ich horyzonty, umożliwiać ciekawe spędzanie wolnego czasu.
295 Maciusiowa kuchnia pani IzyIzabela KowalskaPrzedszkole nr 35 imKróla Maciusia I
os.B.Chrobrego 109
Poznań
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.04.2019Cele ogólne projektu:czerpanie radości z przygotowania posiłków i ich spożywania; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych; zachęcanie do świadomego wybierania zdrowych produktów;kształcenie samoobsługi, sprawności manualnej w posługiwaniu się prostymi narzędziami, np.. sztućcami;kształcenie szacunku dla pracy, wysiłku własnego i innych.Podczas warsztatów w kilkuosobowych zespołach dzieci będą mogły eksperymentować w kuchni,poznawać nowe smaki samodzielnie przyrządzając dania, zdobędą nowe umiejętności ważenie, krojenie, wyciskanie,poznają zasady higieny pracy w kuchni oraz zasady zachowania się przy stole,wzmocnią wiarę we własne możliwości, rozwiną umiejętności zgodnej współpracy z rówieśnikami.
296 „Chociaż mało mamy lat, bezpiecznie idziemy przez świat”Izabela KowalskaPrzedszkole nr 35 imKróla Maciusia I
os.B.Chrobrego 109
Poznań
przedszkolemetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Cele ogólne projektu:kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci;zapoznanie z zasadami zachowania w grupie rówieśniczej;wdrażanie do organizowania bezpiecznej zabawy w domu;promowanie zdrowego trybu życia;zrozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z obcymi osobami; kształtowanie zachowań asertywnych;zapoznanie z zasadami zachowania się w obliczu niebezpieczeństw związanych z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi.Projekt zakłada poszerzenie wiedzy oraz wykształcenie nawyków bezpiecznego zachowania poprzez zabawę i praktyczne działanie. Zabawa pomaga dziecku uczyć się reagować w różnych sytuacjach, podejmować właściwe decyzje, być odpowiedzialnym za swoje czyny, przewidywać skutki swoich działań, a także uczy współdziałania. Zajęcia i zabawy będą realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci np. zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania np. z policjantem, strażakiem, pielęgniarką.
297 „ Z mamą i z tatą czas spędzać chcemy, więc razem bajkowe urodziny świętujemy”Edyta Babicz, Izabela KowalskaPrzedszkole nr 35 imKróla Maciusia I
os.B.Chrobrego 109
Poznań
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017Cele ogólne:kształtowanie umiejętności społecznych;rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;zacieśnianie więzi rodzinnych;nabywanie umiejętności zadawania pytań;kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do rodziny i grupy rówieśniczej.Działania podejmowane w ramach projektu będą przyjmowały formę spotkań z rodzicami dziecka, które obchodzi swoje urodziny. W danym dniu zaproszony do przedszkola rodzic będzie prezentował ulubioną książeczkę swojego dziecka, opowiadał o swoim dziecku, zapoznawał dzieci ze swoim hobby , odpowiadał na pytania przedszkolaków. Wszelkie działania rodziców oparte będą na współpracy z nauczycielem, a nauczyciel pozostawia rodzicowi swobodę doboru formy spotkania.
298 Badam, doświadczam, współdziałam z innymi, poznaję zmysłami światEdyta Plucińska - BednarkiewiczPrzedszkole nr 16 im Jana Brzechwy w Koninie
ul. Szarotki 1
Konin
przedszkolemetodyczno-programowa03.11.2016-30.06.2017Ideą innowacji jest łączenie treści poprzez posługiwanie się ruchem i zmysłami jako narzędziem wspom. rozw. psychoruch. dz. Zajęcia są celowe i zaplanowane. Cele ogólne: rozwojowe: wspomaganie prawidł. tempa rozwoju dz. harmonijnego funkcj. sfer: pozn., emocj. – społ., motor. i sensor.; edukacyjne: nab. wiedzy, kształt. umiejętności oraz sprawności dz.; terapeutyczne: rewalidacja zaburzonych funkcji w rozw. psychomot. poprzez dział. stymulInnowacja zamieszczona w Przykł. dobr. praktyk. Opracowana w odp. na potrzeby dz. i rodz., której cechą jest długofalowy charakter. Realiz. od 2012/13 w form. cyklu sesji ruch.–sensor. Zawiera elem. nowator.:zab.–relacje przy muzyce,z rekwizytem,relacyjno – relaksacyjne,el. met. SI stym. polisens.. Zaj. mają fabułę opow. ruch.,z wykorzystaniem nowator. pomocy dyd. specjalist. i własnoręcznie wykonanych. Włączeni są rodz. w formie cyklu zaj. integr. Wykracza poza podst. formy i met. pracy dyd. – wych. i podnosi jakość pracy placówki.
299 Przygoda z książkąBogumiła Bartczak, Joanna ŚrutowskaSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im Bohaterów Westerplatte w Koninie
ul. Fikusowa 8
Konin
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa10.11.2016-23.06.2017Promocja czytelnictwa, w tym także słuchania audiobooków; rozbudzanie ciekawości poznawczej i aktywności umysłowej; doskonalenie umiejętności pracy z komputerem, aktywizowanie do wspólnego działania i umiejętności realizacji celów. Innowacja jest przeznaczona dla uczniów jednej klasy II, którzy będą osiągali założone cele poprzez pracę metodami aktywizującymi w grupach zadaniowych. Metody będą sprzyjały pobudzaniu wszystkich zmysłów uczniów, m.in.: ćwiczenia praktyczne z książką, gry sytuacyjne i dydaktyczne, gra terenowa, inscenizacja, wycieczka, metody twórcze.W działania innowacyjne zostaną zaangażowani także rodzice uczniów.
300 Student - teaching assistant. Uczniowski asystent nauczyciela.Mateusz SmoleńSzkoła Podstawowa nr 2 im Wojska Polskiego
Szkolna 7
Oborniki
szkoła podstawowa kl IV-VIorganizacyjno-programowa09.11.2016-30.06.2019Dbałość o rozwój ucznia uzdolnionego językowo, który spełnia warunki: Wykazuje zainteresowanie i wiedzę wykraczającą poza program nauczania języka angielskiego dla jego klasy lub język angielski jest jego pierwszym językiem. Właściwie wypełnia regulaminowe obowiązki szkolne jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń pracowników szkoły. Motywowanie ucznia do zdobywania oceny celującej z języka angielskiego.Nauczyciele pracujący z asystentem uczniowskim stosują następujące formy pracy: przekazują uczniów słabych uczniom zdolnym pod opiekę stałą lub doraźną, powierzają przewodnictwo w grupach lekcyjnych oraz wdrażają uczniów do roli asystenta. Współpracują z asystentem tworząc karty pracy i zadania dla pozostałych uczniów. Zlecają uczniowi funkcję tłumacza w sytuacjach problemowych z przedstawianym materiałem w języku obcym.
301 Razem w klasieKatarzyna TomczakSzkoła Podstawowa nr 2 im Wojska Polskiego
Szkolna 7
Oborniki
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa03.10.2016-30.06.2017Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, aby rozumiało, akceptowało siebie, radziło sobie bez nadmiernego napięcia z rozwiązaniem problemów, umiało współżyć z innymi, szanowało odmienny sposób życia, potrafiło znajdować w sobie samym oparcie w trudnych sytuacjach. Innowacja została opracowana z myślą o uczniach klasy IV, którzy wchodząc w kolejny etap kształcenia narażeni są na stres związany z nową sytuacją szkolną. Zajęcia realizowane będą na lekcjach wychowawczych, podczas uroczystości klasowych i wyjazdów o charakterze edukacyjnym. Będą stwarzały wiele okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych nastawionych na wspomaganie harmonijnego rozwoju w grupie i pozytywnego postrzegania siebie.
302 Wędrówki w czasie i przestrzeni. Podróż I: Słoneczna ItaliaI.Bartczak, E.Jasińska,M.Kurzawińska, A.Naglewska, A.UrbaniakZespół Szkół im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie
ul. Nortowska 1
Tuliszków
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna13.02.2017-23.06.2017Cele innowacji:przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze,kształtowanie postaw twórczych,rozwijanie kreatywności,osobowości,talentów i zainteresowań uczniów,integracja uczniów w dążeniu do wspólnego celu,budowanie poczucia odpowiedzialności,promowanie właściwych zachowań zgodnych z normami określonymi przez Statut Szkoły.Poprzez działania nowatorskie przygotowanie fragmentu Pinokia dekoracje, stroje, techniki dramowe, sztuka prezentacji i wygłaszania tekstu, taniec, kulinaria, nauka podstawowych słów i wyrażeń w języku włoskim uczniowie pogłębią wiedzę o kulturze, literaturze i sztuce antycznych i współczesnych Włoch. Będą kształtować świadomość własnego dziedzictwa kulturowego, budować tolerancję, rozbudzać i pogłębiać swoje pasje poznawcze.
303 Moja rodzina, moje miasto, moj regionMonika Tomaszewska i Kamila SobczykPubliczne Przedszkole nr 18 imChatka Puchatka w Kaliszu
Serbinowska 5a
Kalisz
przedszkolemetodyczno-organizacyjno-programowa29.10.2016-30.06.2017Głównym celem innowacji jest ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości z własną rodziną, społecznością przedszkolną i regionalną. Ponad to poszerzenie wiedzy o historii i tradycjach regionalnych oraz dostrzeganie wartości najbliższego środowiska i regionu.Wprowadzenie innowacji jest potrzeba lepszego poznania środowiska rodzinnego, lokalnego i dziedzictwa kulturowego oraz wpływu tego środowiska na tożsamość dziecka. Środowisko z jakiego się wywodzimy ma ogromny wpływ na nasze przyszłe życie, stanowi ważny składnik integracji społecznej, sprzyja zakorzenieniu się w społeczności lokalnej, a wzorce, które czerpiemy z domu rodzinnego kształtują naszą osobowość. Aby trwać w tradycji i ją kultywować trzeba coś o niej wiedzieć, gdyż człowiek często widziany jest przez pryzmat bogatej tradycji regionalnej.
304 Magiczny świat muzykiJoanna SzatanikSzkoła Podstawowa nr 2 im Wojska Polskiego
Szkolna 7
Oborniki
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa14.11.2016-30.11.2017Naczelnym celem innowacji jest wyzwalanie spontanicznej ekspresji, twórczej aktywności, swobody i radości w obcowaniu z muzyką, a przez to rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze.Podczas zajęć zostaną połączone w sposób zrównoważony wszystkie formy działalności muzycznej: śpiew, gra na instrumentach rytmicznych i melodycznych, ruch z muzyką, tworzenie muzyki i słuchanie muzyki. Grupa uczniów będzie realizować dodatkową godzinę przeznaczoną na muzykowanie gra na flażoletach. Uczniowie przygotują występy dla rodziców przedstawienie jasełkowe połączone z graniem kolęd na flażoletach, przedstawienie z okazji Dnia Rodziny i występ prezentacja dorobku artystycznego.
305 Dobrze radzimy sobie w życiu.Dorota PytlikZespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie
Brenno, ul. Kościelna 1
Wijewo
gimnazjumprogramowa01.09.2017-30.06.2018Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat zasad, teorii i praktyk; kształcenie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, przygotowanie do podejmowania obowiązków w domu, szkole, środowisku; umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi; doskonalenie pracy zespołowej, współpraca ze środowiskiem lokalnym.Raz w miesiącu chętni uczniowie z różnych klas gimnazjum będą spotykać się w godzinach popołudniowych. Każde spotkanie to dwie części: zajęcia artystyczne lub nauka danej umiejętności, druga część to zabawa ruchowa, gra terenowa zorganizowana przez grupę uczniów lub opiekunów. Zajęcia w większości prowadzone będą metodą pracy w małych zespołach. Każde spotkanie to nauka umiejętności praktycznej, przygotowującej do podjęcia obowiązków domowych lub społecznych.
306 Czytamy więcejSylwester WarańskiZespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Poznaniu
Łozowa 77
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa07.11.2016-21.06.2019Zaktywizowanie ucznia i nakłonienie go do czytania książek.Wzbudzenie szacunku do literatury pięknej.Nakłonienie do korzystania z księgozbiorów bibliotecznych.Wzbogacenie wyobraźni i ciekawości świata.Poszerzenie zasobu słownictwa i umiejętności czytania ze zrozumieniem.Uczniowie mieliby za zadanie przeczytanie książek, np. Adama Bahdaja, Edmunda Niziurskiego i Zbigniewa Nienackiego. Każda klasa IVVI wzięłaby udział w konkursie szkolnym. Najpierw na poziomie klasy, później między poszczególnymi poziomami klas osobno klasy IV, V i VI, a następnie na szczeblu ogólnoszkolnym. Konkurs polegałby na sprawdzeniu wiedzy z treści lektury. Nauczyciele języka polskiego przygotowują testy sprawdzające znajomość treści lektur i oceniają poszczególne prace. W ten sposób wyłonieni zostaną zwycięzcy, którzy następnie będą nagrodzeni.
307 Wiem, czuję rozumiem - wychowanie do wartościElżbieta Bukowiecka- GórnyPrzedszkole Leśnych Ludków
ul. Promienista 33
Suchy Las
przedszkoleprogramowa14.11.2016-30.06.2017Celem programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego i jego reguł,pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej,stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze.Celowe organizowanie sytuacji edukacyjnych, kształtujących określone wartości człowieczeństwa takie jak uczciwość, szacunek, przyjaźń, pokojowość, sprawiedliwość, szczęście, optymizm, humor, piękno, mądrość, solidarność, odpowiedzialność, przyjaźń i miłość.
308 Amasadorzy długowiecznościMarzena Jurga Szkoła Podstawowa im Wojska Polskiego w Lądku
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku, ul. Pyzderska 31
Lądek
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa19.09.2016-16.06.2017Wyposażenie uczniów w wiadomości z zakresu dbania o swoje zdrowie. Inspirowanie ich do różnorodnych przedsięwzięć na rzecz ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego oraz promocji aktywnego stylu życia. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Organizowanie sytuacji sprzyjających wytwarzaniu prawidłowych nawyków i zachowań prozdrowotnych. Wspólne odkrycie „recepty” na długowieczność oraz propagowanie jej w swoim środowisku.Główny nacisk innowacji kładzie się na poszukiwanie wielorakich sposobów na długowieczność, aktywną ich realizację oraz zachęcanie innych poprzez atrakcyjne promowanie zdrowego stylu życia.Ważne miejsce zajmuje zastosowanie nowatorskich, atrakcyjnych dla dzieci metod pracy, dzięki którym będą mogły bliżej poznać siebie, rówieśników, dostrzec mocne strony, znaleźć sposoby na walkę ze słabościami oraz wspólnie odkryć przepis na sukces – receptę na długowieczność i przekazać ją dalej.
309 Uzależnieni od zdrowiaAgnieszka Majda, Małgorzata SuchanekZespół Szkół we Władysławowie
ul. Jagiellońska 1b
Władysławów
gimnazjummetodyczno-programowa15.11.2016-16.06.2017Celem ogólnym jest kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań młodzieży gimnazjalnej oraz rozwijanie ich zainteresowań jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych. Cele szczegółowe obejmują:zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie,kształtowanie umiejętności interpersonalnych,wyrabianie w dzieciach nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,kształtowanie w uczniach potrzeby sięgania po zdrową żywnośćInnowacja uwzględnia wiadomości i przedsięwzięcia zachęcające uczniów do zachowań prozdrowotnych w zakresie zdrowego odżywiania,aktywnego spędzania czasu wolnego oraz propagowania życia bez nałogów. Problematyka podyktowana jest diagnozą potrzeb uczniów i rodziców.Zadania zaplanowane do realizacji obejmują:zajęcia edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania, spektakl profilaktyczny dla rodziców, warsztaty kulinarne, ćwiczenia praktyczne z podstaw carvingu i dekorowania stołu, zajęcia z aerobiku i tańca towarzyskiego, przygotowanie inscenizacji i zabaw edukacyjnych.
310 Czytelniczo - medialny erudytaOlga WarczygłowaGimnazjum im Polskiej Organizacji Wojskowej w Lądku
Pyzderska 15A
Lądek
gimnazjummetodyczno-organizacyjna02.09.2016-31.05.2017Głównym celem mojej innowacji jest kształcenie wszechstronnej osobowości ucznia, w tym jego pozytywnego stosunku do nauki jest rozbudzanie u ucznia ciekawości świata, rozwijanie jego indywidualnych zdolności poznawczych oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Priorytetem jest dla mnie również rozpoznawanie potrzeb czytelniczych uczniów, poszerzanie ich wiadomości czytelniczych, wiedzy międzyprzedmiotowejProgram innowacji obejmie edukację interdyscyplinarną, która będzie jednocześnie rozwijała szacunek do książki i filmu. Podjęta inicjatywa umożliwi uczniom wszechstronny rozwój oraz pozwoli im wyjść poza przestrzeń komputera. Jest to niewątpliwie ważne działanie ze względu na szeroko rozumianą edukację czytelniczą, zarówno pod względem wspomagania rodziców, jak i przygotowania ucznia do prawidłowego odbioru literatury i jej adaptacji filmowych. Jestem zdania, że wprowadzona innowacja pozwoli na jednocześnie doskonalić procesy poznawcze, społeczne i emocjonalne.
311 Zielone LaboratoriumKinga Jeziółkowska, Danuta DrozdowskaPrzedszkole nr 112 Mali Przyrodnicy
Orzechowa 14a
Poznań
przedszkoleorganizacyjno-programowa07.11.2016-30.06.2017Celem ogólnym jest kształtowanie zainteresowania dzieci przyrodą i jej ochroną, jak również poszerzanie wiedzy na jej temat. Dzieci będą uczyć się w sposób aktywny.Innowacja ,,Zielone Laboratorium ma pomóc dzieciom aktywnie poznawać przyrodę poprzez bezpośredni kontakt z nią, obserwacje, eksperymentowanie oraz zabawy sensoryczne. Zajęcia prowadzone będą w Sali Zielonej wyposażonej w sprzęt do obserwacji lupy, pojemniki ze szkłami powiększającymi, mikroskop oraz materiał przyrodniczy. Podczas realizacji będziemy korzystać z sąsiedztwa Dębiny oraz z pomocy osób zajmujących się edukacją przyrodniczą i ekologiczną.
312 Świetlicowe wariacje kulinarneK.Jankowska-Mularska, M.Piguła, E.TelmanSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im Bohaterów Westerplatte w Koninie
ul. Fikusowa 8
Konin
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa07.11.2016-23.06.2017Atrakcyjne i efektywne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów przebywających w szkolnej świetlicy; popularyzacja wiedzy kulinarnej; wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania. Działania innowacyjne będą prowadzone w ramach zajęć świetlicowych dla chętnych uczniów po uzyskaniu zgody rodziców. Pod nadzorem i z pomocą nauczyciela raz w miesiącu zostanie sporządzony jadłospis na zajęcia, które będą realizowane raz w tygodniu przez 120 minut. Przygotowywanie potraw będzie odbywało się z wykorzystaniem książek kucharskich, przepisów kulinarnych zamieszczonych w mediach. Dzieci będą w przeważającej części pracowały zespołowo. Efekty zajęć będą publikowane na stronie internetowej szkoły i szkolnym profilu Fb.
313 Trening pamięciBeata Prus, Magdalena RóżańskaZespół Szkół Nr 7 w Kaliszu
ul. Karpacka 3
Kalisz
gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.11.2016-20.06.2017Podjęte działania mają na celu usprawnienie takich umiejętności uczniów, jak: zdolność zapamiętywania i samodzielnego myślenia, a także rozwijanie pozostałych kompetencji i zwiększenie zainteresowania nauką. Trenowanie pamięci, koncentracji uwagi czy spostrzegawczości pozwoli uczniom na ciągły samorozwój oraz na lepsze poznanie otaczającego świata i poprawienie efektywności uczenia się.Innowacja polega na poszerzeniu realizowanych w szkole działań dydaktycznych o zajęcia z treningu pamięci, które mają za zadanie poprawić skuteczność procesu uczenia się poprzez rozwój wybranych funkcji poznawczych uczniów, odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron oraz rozwijanie słabszych i niżej wykształconych umiejętności. Innowacja wdrażana będzie w oparciu o funkcjonujące w psychologii i pedagogice narzędzia i metody pracy.
314 Trening pamięciBeata Prus, Magdalena RóżańskaZespół Szkół Nr 7 w Kaliszu
ul. Karpacka 3
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.11.2016-20.06.2017Podjęte działania mają na celu usprawnienie takich umiejętności uczniów, jak: zdolność zapamiętywania i samodzielnego myślenia, a także rozwijanie pozostałych kompetencji i zwiększenie zainteresowania nauką. Trenowanie pamięci, koncentracji uwagi czy spostrzegawczości pozwoli uczniom na ciągły samorozwój oraz na lepsze poznanie otaczającego świata i poprawienie efektywności uczenia się.Innowacja polega na poszerzeniu realizowanych w szkole działań dydaktycznych o zajęcia z treningu pamięci, które mają za zadanie poprawić skuteczność procesu uczenia się poprzez rozwój wybranych funkcji poznawczych uczniów, odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron oraz rozwijanie słabszych i niżej wykształconych umiejętności. Innowacja wdrażana będzie w oparciu o funkcjonujące w psychologii i pedagogice narzędzia i metody pracy.
315 Literatura regionalna kluczem do odkrywania tajemnic małej ojczyznyWioletta Janiszewska, Agnieszka Naskręcka, Ewa PszczołaZespół Szkół Nr 7 w Kaliszu
ul. Karpacka 3
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.11.2016-20.06.2017Celem innowacji jest rozwijanie wiedzy o historii własnej miejscowości i regionu poprzez propagowanie obcowania z literaturą dotyczącą małej ojczyzny, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej, budowanie właściwego systemu wartości i postaw oraz szacunku do dziedzictwa kulturowego, kształtowanie nawyku korzystania z zasobów bibliotecznych, posługiwanie się technologią informacyjną w dokumentowaniu działańDziałania realizowane będą w ramach j. polskiego, historii oraz eduk. wczesnoszk. poprzez prezentowanie uczniom legend związanych z Kaliszem, poznawanie zabytków miasta oraz znanych kaliszan. Uczn. poszerzą wiedzę na temat historii regionu, wezmą udział w wycieczkach i spotkaniach z przewodnikiem PTTK. Będą mieli także możliwość sprawdzenia się w roli przewodników po mieście dla młodszych kolegów. Dzięki konkursom krasomówczym i scenkom dramowym nauczą się swobodnego wypowiadania się. Zorganizują Dzień Wiedzy o Regionie oraz nagrają film.
316 Dawniej i dziś, czyli tradycje, zwyczaje i obrzędy mojego regionuOlga GulZespół Szkół Nr 7 w Kaliszu
ul. Karpacka 3
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.11.2016-20.06.2017Uświadomienie dzieciom, że zwyczaje i obrzędy związane z wydarzeniami i świętami rodzinnymi są jednym z podstawowych sposobów włączenia przeszłości do współczesnej rzeczywistości. Zwiększenie poczucia przynależności do miejsca, w którym się mieszka, poznanie kultury i dorobku regionu kaliskiego oraz wyrobienie przywiązania do tradycji.Uczniowie podczas spotkań z przedstawicielami muzeum oraz regionalistami będą poznawać tradycje i zwyczaje regionu kaliskiego, wezmą udział w zajęciach w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i Rezerwacie Archeologicznym oraz w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Zgromadzą zdjęcia wyrobów ludowych oraz rekwizytów dotyczących staropolskich obrzędów. Nauczą się wykonywać ludowe ozdoby.
317 Wyprawa do Krainy Wyobraźni - inspiracje ku pobudzeniu kreatywności dzieciArleta Kordylasińska, Ewelina KuszyńskaPrzedszkole nr 31 Pod Tęczą
Różyckiego 3
Konin
przedszkolemetodyczno-organizacyjno-programowa01.10.2016-30.06.2017Innowacja jaką pragniemy wprowadzić ma na celu rozwijanie szeroko pojętej kreatywności u dzieci. •Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.•Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, muzycznych, teatralnych.•Kształtowanie pozytywnych cech osobowości•Rozwój myślenia dywergencyjnego: oryginalność, płynność, giętkość.Innowacja skierowana jest do dz.4,5,6 letnich.Obejmuje dział. wspierające rozwój kreatywności dzieci.Inspiracją do wprowadzenia innowacji w naszym plu jest wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci. Dodatkowymi czynnikami owej innowacji są: potrzeba urozmaicenia zajęć dzieci, poszerzenie oferty edukacyjnej , duża aktywność poznawcza dzieci na zajęciach w ramach godzin popołudniowych ,wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców.Wszystkie te czynniki realizowane będą poprzez prowadzenie zaj.w obszarach: plastycznym, teatralno muz.i mat. logicznym.
318 Od grosika do złotówki-ekonomia dla najmłodszychDanuta Janusz, Monika BerlikZespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie
ZDZIECHOWA 51
Gniezno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-15.06.2017Celem innowacji jest wskazanie i wykorzystanie więzi matematyki z przedsięwzięciami ekonomicznymi. Rozbudzenie wśród uczniów potrzeby oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami. Poznanie, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem postawy przedsiębiorczości.Innowacja jest uzupełnieniem programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności, a także odpowiedzią na wymagania edukacyjne zawarte w aktualnej podstawie programowej. Polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów ekonomicznych dla uczniów klas III i IV które w formie zabawy mają przekazać podstawowe informacje na temat roli pieniądza, jego wartości, wiedzę na temat oszczędzania, inwestowania, funkcjonowania banków, a także ułatwić przyswojenie podstawowych pojęć ekonomicznych.
319 Wiem, że świat w którym żyję jest różnorodny ale i podobny. Jestem jego ważną częścią. Anita KępińskaPubliczne Przedszkole Nr 12 w Pile
ul. Reja 11
Piła
przedszkoleprogramowa14.11.2016-30.06.2017Przybliżając dzieciom kulturę Azji, Afryki i Ameryki Południowej i Środkowej ukazywanie różnorodności, ale i podobieństwa regionów świata, a przez to – pobudzanie do solidarności międzyludzkiej już najmłodszych. Przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń,Kształtowanie u dzieci postaw: odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, otwartości, odpowiedzialności, tolerancji, osobistego zaangażowania, Treści z zakresu edukacji globalnej realizowane w ramach innowacji wplatane będą do bieżących zagadnień wynikających z planów wychowawczo – dydaktycznych. W ramach innowacji dzieci poznają kraje z trzech kontynentów: Azja, Afryka, Ameryka Południowa m.in.: Nepal, Indonezja, Wietnam, Mongolia, Boliwia, Peru, Kenia, Zambia, Kenia. Dzieci będą poznawać kulturę, codzienność, przyrodę kolejnych krajów za pomocą doświadczeń, pokazów multimedialnych, typowych zabaw dziecięcych z tych regionów, gier dydaktycznych, zajęć plastycznych, muzycznych.
320 W świecie MatlandiiEmilia JóźwiakSzkoła Podstawowa nr 5 im Henryka Sienkiewicza
ul. Łowiecka 50 c
Leszno
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk zachodzących w otaczającym świecie; poznanie nowoczesnych metod pracy i zdobywania wiedzy poprzez stosowanie na lekcjach matematyki programów komputerowych wspomagających zapamiętywanie i rozwijanie wiedzy; rozwijanie umiejętności wykorzystywania matematyki w życiu codziennym. Innowacja ma na celu aktywizację uczniów oraz ukazanie ścisłego związku matematyki z życiem codziennym.Warto zapoznać dzieci z realnymi wielkościami matematycznofizycznymi w otaczającym świecie, nauczyć posługiwania się szacowaniem w celu wykonywania prostych obliczeń związanych z zakupami,masą,odległością,polem powierzchni. Tematyka innowacji łączy się z przeżyciami i doświadczeniami dzieci, a dane dość precyzyjnie odzwierciedlają rzeczywistość i zainteresowania uczniów.
321 WESOŁE CZYTANIE-DOBRE NAUCZANIEJOANNA KUCHARSKA; PAULINA KRYSZAKSZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM KONSTYTUCJI 3 MAJA W KALISZU
UL. 3 MAJA 16
KALISZ
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa02.11.2016-20.06.2017Cele ogólne:‒zaktywizowanie ucznia i rozwijanie zainteresowania książką; ‒kształtowanie nawyków czytelniczych;‒ wyrabianie szacunku do literatury;‒podniesienie poziomu czytelnictwa;‒kształtowanie umiejętności wykorzystania poznawczej i ludycznej funkcji literatury;Poprzez realizację pragniemy by ucz. sami odkrywali i doceniali cudowny świat książki.Pozwoli na rozwijanie aktywności twórczej wspomoże rozwój intelektualny i wyobraźnię wzbogaci słownictwo.Pokaże,że książka to rozrywka a nawet nałóg, któremu warto ulegać.Innowacja obejmie ucz. kl.IVI zajęcia na zasadzie dobrowolności w ramach spotkań popołudniowych 1 w mcu.Realizowana we współpracy z MBP Filią nr 5 w Kaliszu.W trakcie dokonywana będzie ewaluacja w celu sprawdzenia czy przebiega zgodnie z założeniami a uzyskiwane efekty spełniają oczekiwania.
322 „JESTEM WZOROWYM PRZEDSZKOLAKIEM” – INNOWACJA OPRACOWANA DLA DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 UCZĘSZCZAJĄ DO GRUPY „SŁONECZKA”A.Soroczyńska, A.Podgórska, A.Popik, A.Ejsmont-Jankun, A.Siedlok, K.SzałowińskaPubliczne Przedszkole nr 12 w Pile
Reja 11
Piła
przedszkoleorganizacyjna07.11.2016-30.06.2017wdrażanie do przestrzegania reguł i norm grupowych, zaspokojenie potrzeby bycia ważnym, integracja grupy, zwiększenie poczucia własnej wartości, doskonalenie kontroli emocjonalnej, wyrabianie umiejętności reakcji adekwatnych do sytuacji, nauka rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób społecznie akceptowalny, wyzwalanie właściwych postaw i emocji, stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych, usprawnianie komunikacji z otoczeniemDla dzieci uczęszczających do grupy Słoneczka opracowano system motywacyjny oparty o technikę gospodarki żetonowej oraz o system dydaktycznowychowawczy Janusza Korczaka. Raz w miesiącu będą prowadzone zajęcia dla rodziców i dzieci.Ponadto dzieci będą brały udział w cotygodniowych zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga i logopedę oraz rehabilitanta.
323 Jak Jaś i Małgosia zostali programistamiPiotr HauzaSzkoła Podstawowa nr 5 im Henryka Sienkiewicza
ul. Łowiecka 50 c
Leszno
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.09.2016-30.06.2019Nauka rozkładania procesu rozwiązywania problemów na czynności elementarne myślenie algorytmiczne, nabycie umiejętności pisania programów komputerowych na podstawie algorytmów, dostrzeganie możliwości wykorzystania komputera dla podniesienia atrakcyjności i efektywności procesu nauczania innych przedmiotów, rozwijanie potrzeby i umiejętności współpracy w grupie, kształcenie wytrwałości w dążeniu do celu.Program 3letni poszerza podstawę programową o programowanie w środowisku Scratch, programowanie robota, tworzenie grafik animowanych oraz innowacyjnych prezentacji w Prezi. Założeniem programu jest szerokie i jak najwcześniejsze wprowadzenie nauki programowania i myślenia algorytmicznego. Ważnym elementem programu jest silne powiązanie z innymi przedmiotami szkolnymi. Będziemy tworzyli gry, prezentacje, quizy, animacje wspomagające naukę matematyki, przyrody, języka polskiego czy języków obcych..
324 Stymulacja polisensoryczna w kontakcie z przyrodą - praca z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokimTatiana Goździewińska, Joanna Kuroczycka SaniutyczSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
ul. Żwirki i Wigury 27
Gniezno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna12.09.2016-20.06.2017Celem jest: aktywizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim poprzez oddziaływania polisensoryczne o charakterze przyrodniczym,uwrazliwienie na bodźce przyrodnicze, wyzwalanie pozytywnych emocji, zwiekszenie wrażliwości i tolerancji w obrębie poszczególnych zmysłów, regularna praca w wiekszym zespole,poszerzenie oferty dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, włączenie w zajęcia uczniów nauczanych w domu i ich rodziców.Innowacja ma charakter metodyczno organizacyjny, obejmuje zespoły rewalidacyjno wychowawcze oraz uczniów nauczanych indywidualnie w domach. Zajęcia będą trwały cały rok szkolny raz w miesiącu godzinę zegarową.Tematyka zajęć jest związana bezpośrednio z porami roku i uwzględnia wszystkie cztery pory roku i związane z nimi:temperatury i ich różnice, zapachy , kolory, zwyczaje,zajęcia ludzi,tradycje.
325 Gram, więc myślęJustyna MalecSzkoła Podstawowa w Chylinie
Chylin 87a
Władysławów
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.11.2016-30.06.2017Rozwijanie uwagi i skupienia, kształtowanie umiejętności twórczego i logicznego myślenia, przewidywania następstw, rozwijania wyobraźni przestrzennej.Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, komunikacji, koncentracji, radzenia sobie ze sukcesem i porażką,doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem instrukcji.Kształtowanie umiejętności matematycznych i społecznych poprzez gry. Poszukując nowych rozwiązań doszłam do wniosku, że warto byłoby znaleźć nową bardziej atrakcyjną formę zajęć doskonalącą umiejętności niezbędne w nauce i rozwijające logiczne myślenie. Gry planszowe wybrane przez nauczyciela rozwijają wiele różnych umiejętności, również matematycznych i są przyjemną formą spędzania wolnego czasu. Innowacją będą objęci uczniowie z klasy IV zajęcia pozalekcyjne raz w tygodniu oraz uczniowie klas V i VI lekcje matematyki 4 lub 5 razy w semestrze.
326 Dzieciaki z ulicy TulipanowejMagdalena Bagrowska; Małgorzata WolińskaSzkoła Podstawowa nr 90
Chociszewskiego 56
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjno-programowa10.10.2016-23.01.2017Głównym celem innowacji jest uświadomienie dzieciom, że obok obowiązków mają swoje prawa. Ma wskazywać dobre rozwiązania w trudnych dla dzieci sytuacjach. Nauczyć wyrażania swojego zdania i szacunku dla inności. Wdrażać do przestrzegania ustalonych wartości. Kształtować pożądane postawy. Zachęcić do czytania. Zaspokajać naturalną potrzebę działania.Zajęcia odbywają się w małej sali, która ma przypominać ulicę Tulipanową. Uczniowie pracują raz w tygodniu przez 60 minut. Każde spotkanie ma taki sam przebieg: krąg powitalny, podanie celów w języku dziecka, praca z książką, stworzenie sytuacji problemu do rozwiązania, warsztaty plastyczne, muzyczne, doświadczenia, zabawy ruchowe, praca metodami aktywizującymi, podanie NaCoBeZu, podsumowanie, krąg pożegnalny.Inspiracją jest z książka J. Krzyżanek „Dzieciaki z ulicy Tulipanowej”. Wcielając się w jej
327 Jestem EKO, czyli ekologicznym ekonomistąArleta Heresztyn, Ewa Przybyła, Małgorzata Dorota NowickaZespół Szkół Nr 7 w Kaliszu
ul. Karpacka 3
Kalisz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.11.2016-20.06.2017Popularyzowanie wśród uczniów zainteresowań ekonomiczno – ekologicznych oraz promowanie analitycznego sposobu myślenia. Zapoznanie ze sposobami racjonalnego gospodarowania finansami oraz oszczędzania zasobów naturalnych przyrody. Poszerzenie umiejętności samodzielnego myślenia, brania odpowiedzialności za własne decyzje, zwiększenie aktywności w planowaniu własnego rozwoju. Zapoznanie z funkcjonowaniem instytucji finansowych oraz zakładów pracy. Nowatorski charakter innowacji polega na poszerzeniu realizowanych podczas lekcji zagadnień związanych z wiedzą ekonomiczną i ekologiczną. Uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach matematyki i przyrody, wykładach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz warsztatach prowadzonych przez pracowników banków i Urzędu Statystycznego. Zwiedzą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, poznają sposoby gospodarowania zasobami natury. Odbędą spotkania zawodoznawcze, wezmą udział w turniejach wiedzy ekonomiczno ekologicznej.
328 W krainie TĘCZY/ Arteterapia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i dziećmi zdrowymi/Beata Grzelak, Ilona WalendowskaPubliczne Przedszkole nr 12 TĘCZA
ul. Andersa 15
Ostrów Wlkp.
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.11.2016-30.06.2018Rozwijanie umiejętności emocjonalno społecznych, wzrost zdolności percepcyjno poznawczych, uzewnętrznianie przeżyć i doznań, usprawnianie możliwości ruchowych i manualnych, uwolnienie i odreagowanie nagromadzonych emocji, zmniejszenie poziomu napięcia.Arteterapia pozwala całkowicie zatrzeć różnice pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi, a ich zdrowymi rówieśnikami. Ma ogromne znaczenie w pracy z dziećmi, które nie chcą, nie potrafią, a przede wszystkim nie są w stanie opisać słowem własnych doznań i uczuć. Programem będą objęte dzieci specjalnej troski z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w wieku od 3 8 lat oraz dzieci pełnosprawne w wieku od 4 6 lat. Aby uatrakcyjnić zajęcia, część materiału będzie realizowana w sali doświadczania świata.
329 „ Tolerancja niejedno ma imię”Mirosława KiełpińskaSzkoła Podstawowa nr 9 im Mieszka I
ul. Staszica 5
Gniezno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa18.10.2016-20.06.2017Głównym celem innowacji jest uwrażliwianie społeczności szkolnej na potrzeby ludzi oraz rozumienie tolerancji jako akceptacji drugiego człowieka. Nabywanie pozytywnych zachowań bez wrogości wobec osób innej narodowości, kultury i religii. Promowanie postawy bezinteresownej życzliwości i troski o rówieśników, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych. Umiejętne rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole, w sąsiedztwie, w krajuInnowacja kształtuje postawy przyjaznego współdziałania społeczności szkolnej oraz tolerancji. Zgodnie z ideą opracowanego programu został sporządzony plan działania. Każde działanie ma swój temat przewodni, sentencje oraz zadania do wykonania. Uczniowie zorganizują różne formy pomocy na rzecz potrzebujących. Zapoznają społeczność szkolną z tajnikami wolontariatu. Będą współpracować ze środowiskiem lokalnym i organizacjami zajmującymi się działalnością charytatywną i opiekuńczą. Będą reagować na krzywdę zwierząt.
330 Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc, uśmiech, na wsparcie. Ewa ZachwiejaSzkoła Podstawowa Nr 9 im Mieszka I
ul. Staszica 5
Gniezno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa20.10.2016-23.06.2017Głównym celem innowacji jest podejmowanie działań sprzyjających wychowaniu uczniów do szacunku i troski o drugiego człowieka – zarówno tego najmłodszego, żyjącego tuż obok lub w dalekiej Afryce, jak i człowieka starszego, być może chorego i samotnego. Nauczyć wychowanków zauważać drugiego człowieka, szanować go bez względu na wiek czy pochodzenie i w miarę możliwości wspierać go i mu pomagaćPodejmując różne działania będziemy kładli nacisk na kształtowanie postawy bezinteresowności oraz rozbudzanie chęci do twórczego działania w grupie, np. przy organizowaniu akcji niesienia pomocy ubogim, docieranie do uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły czy organizowania spotkań ze starszymi. Istotnym elementem tej innowacji będzie zachęcanie uczniów do czerpania z mądrości ludzi starszych wynikającej z doświadczenia; z wartości jakie pragną przekazywać młodszym pokoleniom.
331 Projekt promujący zdrowe nawyki żywieniowe wśród społeczności szkolnejKarolina SzczepaniakSzkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu
ul. Dąbrowskiego 2 A
Luboń
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna01.10.2016-23.06.2017Założeniem projektu jest upowszechnienie wśród uczniów oraz rodziców, wiedzy na temat prawidłowego odżywiania oraz kształtowanie postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych.Ponad to integracja i mobilizacja środowisk lokalnych w działaniach na rzecz prawidłowego żywienia dzieci oraz edukacja kulinarna dzieci i młodzieży.Kampania informacyjna w szkole biuletyn informujący o naszych działaniach, zachęcający do oparcia jadłospisów w domach o żywność dobrej jakości, produkty nie przetworzone technologicznie, bez zawartości dodatków chemicznych, dostosowane do pory roku. Prezentacja dla rodziców filmu o żywieniu oraz wykład przygotowany przez dietetyka.Co miesiąc przygotowanie z uczniami zdrowego śniadania o określonej tematyce. W ramach projektu uczniowie pojadą na warsztaty kulinarne.
332 Aktywność ruchowa i zdrowe nawyki żywieniowe jako świadomy wybór uczniaArleta Wojdanowicz, Elżbieta KistowskaSzkoła Podstawowa nr 9 im Mieszka I
ul. Staszica 5
Gniezno
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.11.2016-23.06.2017Kształtowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, zachęcenie do systematycznej aktywności fizycznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczniów, dbałość o właściwe nawyki żywieniowe; propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu, społeczności lokalnej; stworzenie uczniom możliwości dokonywania samodzielnych wyborów.Innowacja kierowana jest do uczniów klas IV oraz grupy uczniów mających problem z nadwagą lub otyłością, brakiem motywacji do aktywności fizycznej. Chcemy pokazać, że przy niewielkim wysiłku można zmienić nawyki żywieniowe, wyeliminować czynniki zagrażające naszemu zdrowiu, zwiększyć wydolność naszych organizmów. Innowacja realizowana będzie przy współudziale lekarza, pielęgniarki szkolnej, dietetyka, trenera fitness, nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli przyrody, dyrektora szkoły.
333 Komunikacja interpersonalna – program nauczania języka angielskiego w klasie VI szkoły podstawowej. Katarzyna DudekSzkoła Podstawowa nr 9 im Mieszka I
ul. Staszica 5
Gniezno
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa18.10.2016-23.06.2017Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.Zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym.Kształtowanie poczucia przynależności regionalnej, narodowej i kulturowej oraz postawy tolerancji wobec innych narodów i kultur.Rozwijanie własnych zainteresowań.Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.Innowacja będzie kładła nacisk na komunikację w formie dialogów oraz dyskusji między uczniami bez używania języka ojczystego. Uczniowie będą również komunikowali się w formie pisemnej, prowadząc korespondencję z uczniami szkoły zagranicznej. Zajęcia będą prowadzone przy użyciu metod Komunikacyjnej i Bezpośredniej. Program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć lekcyjnych z języka angielskiego, w wymiarze 1 godzina lekcyjna w miesiącu.
334 Książka więzi buduje - bookcrossing w przedszkoluKinga Burzyńska, Natalia Jankun, Ewelina SzyperskaPubliczne Przedszkole Nr 13
Kraszewskiego 2
Piła
przedszkolemetodyczno-organizacyjna02.11.2016-30.06.2017Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; dzielenie się przeczytaną książką; kształtowanie nawyku sięgania po książkę; wyrabianie nawyku słuchania tekstu czytanego przez innych; budowanie więzi między dorosłym i dzieckiem; wzbogacanie słownika dziecka; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na konkretny temat; rozwijanie koncentracji uwagi, pamięci i wyobraźni dziecka; kształtowanie umiejętności analizowania słuchanego tekstu i oceny postępowania bohaterówPolega na utworzeniu w każdej sali przedszkola tzw. „półki bookcrossingowej”, na której gromadzone będą książki z literatury dziecięcej, przyniesione przez przedszkolaków. Zebrane pozycje literackie zostaną oznaczone specjalną naklejką i będą systematycznie czytane w przedszkolu podczas tzw. „czasu na bajkę” oraz udostępniane dzieciom do domu, gdzie wraz z rodzicami, podczas wspólnie spędzanego czasu, będą mieli za zadanie bawić się z wybraną książką czytać, tworzyć: ilustracje, historyjki obrazkowe, nowe zakończenia itp..
335 Odkrywamy wartościIrena Pelowska, Anita GarsztkaZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
Prądzyńskiego, 53
Poznań
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjumprogramowa01.10.2016-31.05.2018Przygotowanie ucznia do dorosłego życia zgodnie z wartościami, które w swojej ofercie posiada szkoła oraz zwiększenie efektywności oddziaływania szkoły na postawy etyczne uczniówInnowacja obejmuje zajęcia świetlicowe, lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami. Adresowana jest do uczniów klas OIII podczas zajęć świetlicowych, w klasach IVVI szkoły podstawowej i klas IIII gimnazjum podczas lekcji wychowawczych.Realizowana będzie przez dwa lata, w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 1 raz w miesiącu w wymiarze 45 minut oraz podczas spotkań z rodzicami przynajmniej 1 raz w semestrze. Zajęcia będą się odbywały na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu.
336 „Kształtowanie i ochrona środowiska”Luiza MichalskaZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
Prądzyńskiego, 53
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa01.10.2016-23.06.2017Rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenie informacji o nim,rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń,poznawanie praw i współzależności między przyrodą a środowiskiem oraz tych, które zachodzą w samej przyrodzie,poznawanie współzależności człowiek a środowisko przyrodnicze,ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka,ukazywanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmianProgram ma na celu rozwijanie zainteresowań różnorodnością świata, zdobywanie wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz konieczności zapobiegania i likwidacji zagrożeń. Głównym celem jest kształtowanie szacunku dla przyrody i jej bogactwa oraz właściwych postaw wobec otaczającego świata. Założeniem programu jest również dostrzeganie prawidłowości rządzących środowiskiem przyrodniczym, życiem i działalnością człowieka w środowisku geograficznym.
337 "Round-sound orkiestra"Beata JaskulskaPrzedszkole nr 5 Mali Przyrodnicy
ul. Rybna 7
Gniezno
przedszkolemetodyczna01.11.2016-30.06.2017rozszerzenie treści materiału programowego z podstawy programowej dostosowanej do wieku i możliwości dzieckarozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznychposzerzenie umiejętności gry na instrumentach muzycznychrozbudzanie wrażliwości muzycznejprzygotowanie do występów przed publicznościąInnowacja obejmuje grę na tubach round sound w małych zespołach.Utwory będą dostosowane do możliwości dzieci 5 i 6 letnich. Innowacja będzie realizowana w ramach programu własnego edukacji muzycznej W krainie wesołych nutek. Dzieci będą miały możliwość pokazać zdobyte umiejętności przed dziećmi z innych grup, rodzicami, najbliższym środowiskiem podczas uroczystości, konkursów i przeglądów.
338 Poznajemy kulturę krajów niemieckojęzycznychmgr Kinga WośkowiakZespół Szkół w Mosinie
Sowiniecka 75
Mosina
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi nabywanie sprawności mówienia poprzez poznawanie kultury krajów niemieckojęzycznych Rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach szczególnie jeżeli chodzi o umiejętność mówienia, słuchania i czytania w języku niemieckimRozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturoweZastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowychCel zachęcić do nauki języka niemieckiego i zainteresowanie kulturą krajów niemieckojęzycznych i prowadzoną przeze mnie wymianą polniem.Zakładam poszerzenie umiejętności komunikacyjnych i innych sprawności, w oparciu o podręcznik i materiały autentyczne. Z językiem wiąże się wiedza o kulturze, zwyczajach i historii, położę nacisk na informacje o Niemczech. Uczniowie są zainteresowani życiem codziennym zachodnich sąsiadów, innowacja spełnia zapotrzebowania.Zniwelujemy uprzedzenia, porównując kultury.
339 Młodzi odkrywcyMagdalena DepkaGimnazjum nr 44 im M Zaruskiego
ul. Jesionowa 14
Poznań
gimnazjumprogramowa13.10.2016-21.12.2016Rozwijanie zainteresowań uczniów.Doskonalenie i rozwijanie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy chemicznejkształtowanie umiejętności opisu przebiegu reakcji chemicznych,poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych poprzez prowadzenie doświadczeń, eksperymentów, projektowania oraz analizowania,wnioskowania i prezentacji własnej pracy.Poznawanie otaczającego świata poprzez prowadzenie eksperymentów,doświadczeń, rozwiązywanie zadań problemowych. Daje to możliwość rozwijania zainteresowań. Zajęcia te mają na celu obudzić w młodych ludziach naturę przyrodnika–odkrywcy. Nauczyć wytrwałości, samodzielności, zaangażowania w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych, a także współpracy w grupie, dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, uwagami, mają też dać im satysfakcję i poczucie spełnienia w poszukiwaniu rozwiązań problemu badawczego.
340 Zastosowanie elementów arteterapii w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnychMagdalena KołodziejSzkoła Podstawowa nr 5 im Mieszka I
ul. Grabowska 1-3
Ostrów Wielkopolski
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa15.11.2016-30.06.2018Wykorzystanie elementów arteterapii podczas zajęć stanowić ma dodatkowy komponent w terapii.Elementy arteterapii pomagają zapobiegać pogłębianiu się dysfunkcji, usprawniają zdolności percepcyjnopoznawcze oraz ruchowe a także pozwalają uzewnętrznić przeżycia i doznania dziecka. Stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych. Jest to odreagowanie wewnętrznych napięćW trakcie terapii będą stosowane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: glina, woda, materiały przetwarzalne masa solna, masa papierowa, plastelina, itp., farby, papier kolorowy, kredki, muzyka oraz książka. Rekreacyjna funkcja arteterapii pozwala osiągnąć stan wyciszenia, radości, rozluźnienia, wewnętrznego spokoju, a przez to wyzwolenia energii życiowej. Funkcja edukacyjna – polega na dostarczeniu dziecku dodatkowych wiadomości i zwiększeniu jej mądrości życiowej, a także umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.
341 Nauka języka angielskiego z TIK to przyjemność.Sylwia Tarasiewicz, Piotr StasiakSzkoła Podstawowa nr 4 im Jana Brzechwy w Swarzędzu
os. Kościuszkowców 4
Swarzędz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna14.11.2016-16.06.2017Promowanie użycia nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego wśród uczniów klas czwartych,poznanie możliwości jakie tworzą wybrane narzędzia TIK przy doskonaleniu zdolności językowych oraz rozbudzanie i pogłębianie motywacji uczniów do aktywnej i samodzielnej nauki języka angielskiego przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Raz w tygodniu język angielski odbywać się będzie w sali komputerowej w ramach zajęć obowiązkowych. Lekcje te mają zachęcać i motywować uczniów do kreatywnego nabywania, wykorzystywania i utrwalania wiedzy za pomocą TIK, rozwijać w nich poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości. Wykorzystane będą treści językowe zawarte na różnych stronach internetowych, nośnikach informacji oraz różne programy i platformy edukacyjne, programy multimedialne, strony internetowe z ćwiczeniami z opcją sprawdzania wykonywanych ćwiczeń.
342 TropimywartościIzabela Korycka, Dagmara ZimochSzkoła Podstawowa nr 14 im Władysława Broniewskiego
Adama Mickiewicza 11
Kalisz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.11.2016-23.06.2016przybliżenie uczniom pojęcia:hierarchia wartości,zwrócenie uwagi na wartości uniwersalne,interioryzacja podstawowych wartości,motywowanie do kierowania się w życiu wartościami,uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego wyboru wartości,przygotowanie do autonomicznego funkcjonowania w świecie wartościDziałaniazajęcia wychowawcze nt.W świecie wartościwybór wartości do tropienia przez cały rok szkolnywybór sposobu tropienia wartościopracowanie przez poszczególne zespoły klasowe formy ekspozycji podjętych działańpodsumowanie projektu: zaprezentowanie społeczności szkoły zdanie relacji przez poszczególne klasy Mapy wartości
343 Zasmakowani - zdrowi i aktywni przedszkolacyJoanna PortasiakNiepubliczne Przedszkole w Wysocku Wielkim
ul. Sadowska 2 Wysocko Wielkie 63-400 Ostrów Wlkp.
Wysocko Wielkie
przedszkoleorganizacyjno-programowa01.11.2016-31.08.2017Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw dla zachowania dobrego zdrowia. Zachęcanie dzieci do spożywania nielubianych warzyw i owoców poprzez wspólne przygotowywanie danych produktów w innej postaci. Wyrabianie nawyków higienicznych podczas przygotowywania i spożywania posiłków. Zwiększenie zainteresowań rodziców zdrowym odżywianiem wśród dzieci oraz włączenie ich w aktywne działania promujące zdrowy styl życia – stworzenie Mini przepiśnika dla smyka.Innowacja skupia swoją uwagę na wprowadzeniu działań propagujących zdrowe odżywianie wśród dzieci i ich rodzin. Działania te prowadzone będą w cyklu miesięcznym i przyjmą formę zajęć: kulinarnych, przyrodniczych, konkursów tematycznych, przedstawień, spotkań ze specjalistami dietetykiem, lekarzem, producentami żywności. Każdemu z miesięcy będzie towarzyszył bohater – warzywo lub owoc, stworzony wspólnie z rodzicami. Treści programowe zostaną poszerzone o zdrowe produkty w diecie dzieci.
344 ICT w nauczaniu języka angielskiegoIzabela KoniecznaNiepubliczna Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Wysocku Wielkim
ul. Sadowska 2 Wysocko Wielkie 63-400 Ostrów Wlkp.
Wysocko Wielkie
szkoła podstawowa kl IV-VIorganizacyjno-programowa01.11.2016-31.08.2017Zwiększenie atrakcyjności nauczania i uczenia się języka angielskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii, poznanie możliwości zastosowania wybranych narzędzi TIK w nauce języka angielskiego, zwiększenie motywacji uczniów do samodzielnej nauki języka angielskiego, doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymiInnowacja będzie realizowana w ramach kółka języka angielskiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zaplanowane działania mają na celu kształcenie umiejętności wykorzystania różnorodnych darmowych narzędzi TIK do nauki języka angielskiego w formie zabawy. Podczas zajęć uczniowie będą poszerzać wiedzę i umiejętności językowe poprzez korzystanie z zasobów wybranych programów, platform i aplikacji edukacyjnych oraz tworzenie własnych zestawów ćwiczeń językowych i innych interaktywnych pomocy dydaktycznych.
345 Młody dziennikarzMarta GmińskaZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
Prądzyńskiego, 53
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.10.2016-31.05.2017Zafascynować uczniów sztuką pisania przekazać uniwersalne wartości zaprezentować wybrane pisemne formy wypowiedzi, w tym stosowane w kunszcie dziennikarza pogłębić wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki i ortografii wzmocnić wiarę uczniów we własne siły stworzyć możliwość spotkania z dziennikarzamistworzyć możliwość poznania pracy dziennikarskiej „od kuchni” rozwinąć wyobraźnię dzieciInnowacja ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu mass mediów, dziennikarstwa oraz pogłębieniu pracy nad doskonaleniem umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim. Innowacja poszerza zasób słownictwa uczniów, rozwija ich wyobraźnię, zachęca do pogłębienia wiedzy o dziennikarstwie oraz pisemnych formach wypowiedzi. Spotkania odbywać się będą w trakcie zajęć pozalekcyjnych w ramach rozwijania zainteresowań uczniów.
346 NIE BĄDŹ DINOZAUREM CZYTAJ !!!Jolanta CzereśniowskaSzkoła Podstawowa nr 74 im Mikołaja Kopernika w Poznaniu
Trybunalska 17/25
Poznań
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna01.09.2016-23.06.2017Głównym celem innowacji jest zaktywizowanie dziecka i nakłonienie go do sięgnięcia po książkę. Cele ogólne: rozbudzanie w dziecku postawy czytelniczej; rozwijanie wyobraźni; poszerzanie wiedzy o świecie i uwrażliwianie na piękno literatury dziecięcej; wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Innowacja będzie realizowana w dwóch etapach klasy I – III i IV – VI. Pewne elementy są wspólne jednak kilka zadań jest zróżnicowanych. Klasom młodszym będą czytać dorośli, starsi koledzy. Efektem tego ma być przedstawienie i prezentacja. Drugim ciekawym pomysłem jest stworzenie klasowej książki a następnie zbioru opowiadań. Klasom starszym proponujemy czytanie młodszym w ramach wolontariatu poprzez nawiązanie współpracy z przedszkolami. Ponadto planujemy zorganizować wieczór autorski dla uczniów, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość innym.
347 Malinowa KuchniaAnna Wiśniowska Aneta FrytSzkoła Podstawowa w Dąbrówce im Kawalerów Orderu Uśmiechu
Malinowa 41
Dąbrówka
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjna01.11.2016-15.06.2017Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w fascynujący świat kuchni, pełen zapachów i kolorów oraz odkrycie smaków poprzez eksperymenty kulinarne. Innowacja organizowana będzie w formie pozalekcyjnych zajęć w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia przeprowadzane będą w stołówce. Celem innowacji jest rozwijanie praktycznych umiejętności kulinarnych uczniów. Przygotowane na zajęciach potrawy, przypieczętowane zostaną degustacją wśród społeczności szkolnej. Uczniowie nauczą się odmierzać oraz rozpoznawać za pomocą różnych zmysłów składniki potrzebne do przygotowania różnych potraw. Nabędą umiejętności planowania oraz zgodnej pracy w grupie.
348 Poznajemy światAnna MalecZespól Szkolno-Przedszkolny nr 3
Jesionowa 14
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa01.10.2016-31.06.2017Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia poprzez edukacje plastyczną oraz sztukę.Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy 2 w Szkole podstawowej.Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz na zajęciach pozalekcyjnych np teatr,muzeum etc 2 godz. tygodniowo co dwa tygodnie.
349 Have fun and learn - gry i zabawy w nauce języka angielkiegoJoanna KasperczakZespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kaliszu
ul. Wykopaliskowa 45
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.11.2016-31.05.2017Podnoszenie motywacji do nauki języka obcego.Promowanie wśród uczniów nauki i zabawy w języku angielskim. Uatrakcyjnianie sposobu nauczania. rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe. Innowacja będzie realizowana w klasach IIII.Uczniowie systematycznie będą utrwalać nowe słownictwo poprzez gry i zabawy ruchowe. Dziesięć minut przed końcem zajęć będą mogli rywalizować i sprawdzać swoja wiedzę. Gry i zabawy będą dostosowane do poziomu wiedzy uczniów. Innowacja obejmie również uczniów na zajęciach świetlicowych.
350 Wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym drogą do realizacji planów zawodowych uczniów.Renata Grzyśnik, Alicja Szarkiewicz Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica
Żeromskiego 28
Trzcianka
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjna01.09.2016-31.08.2018Podniesienie jakości pracy szkoły, zwiększenie atrakcyjności szkoły w środowisku lokalnym oraz zdobycie przez uczniów wysokich kompetencji edukacyjnych do realizacji planów zawodowych poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych związanych z umożliwieniem uczniom dokonywania wyboru przedmiotów rozszerzonych realizowanych od klasy drugiej i kontynuowanych w klasie trzeciej.Działalność innowacyjna, poprzedzona cyklem działań przygotowawczych, rozpoczęła się z 1 IX 2016r. i objęła uczniów klas II. Będzie kontynuowana w przyszłym roku szk. dla tej samej grupy. Po wdrożeniu wniosków z ewaluacji planujemy, aby działania te miały charakter cykliczny i skierowane były do kolejnego rocznika uczniów kl. II. Uczniowie po dokonaniu wyborów przedmiotów rozszerz. realizują te zajęcia w grupach międzyoddziałowych, a pozostałe lekcje w dotychczasowych zespołach klasowych.
351 „Dzisiaj redaguję gazetkę, jutro gazetę”A.Jaskulska, M.Puszkiewicz, E.Sylwestrzak, A.TokarskaSzkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Sadlnie
Sadlno 9a
Sadlno
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.11.2016-23.06.2017Innowacyjność działań polega na zaproponowaniu uczniom połączenia atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu ze zdobywaniem wiadomości i rozwijaniem własnych zainteresowań. Celem naszej innowacji jest poszerzenie wiedzy w zakresie dziennikarstwa oraz kształcenie umiejętności językowych.Za niebanalną formę aktywizowania twórczości młodzieży uznałyśmy redagowanie gazetki szkolnej. To cenne narzędzie wychowawcze. Uczy współpracy w grupie rówieśniczej. Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwości. Uczy odpowiedzialności, umiejętności planowania. Sprzyja promowaniu szkoły. Inspiracją do opracowania tej innowacji stały się dla nas spostrzeżenia z lekcji. Zajęcia są doskonałą alternatywą spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny. Wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły.
352 Nowoczesna szkoła daje szansę wszystkim i każdemuAneta Ulańska-GrabowskaGimnazjum nr 1 im Lotnictwa Polskiego w Turku
ul. Broniewskiego 5
Turek
gimnazjumorganizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2017Sprawne, pod względem językowym, funkcjonowanie we współczesnym świecieoraz kształtowanie kompetencji interkulturowych.Programem zostaną objęci uczniowie uzdolnieni językowo i chętni do poszerzania swoich umiejętności w zakresie języka niemieckiego. Realizacja treści programu odbywać się będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dominującymi metodami będą komunikacyjna i audiolingwalna. Zajęcia prowadzone będą z wyłączeniem języka ojczystego w dużej mierze oparte na materiale filmowym i za pomocą ćwiczeń interaktywnych, w małej grupie bądź nawet indywidualnie.
353 Aktywność ruchowa śródlekcyjna oraz międzylekcyjna uczniówMariusz BzderekZespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Kaliszu
Wykopaliskowa 45
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIorganizacyjna01.11.2016-31.05.2017Celeusprawnianie i stymulowanie funkcji percepcyjno – motorycznych,rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi,kształtowanie osobowości,rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami,rozwijane umiejętności komunikacyjnych i społecznych,wzmacnianie poczucia własnej wartości,trening własnego ciała i umysłu,rozwijanie wrażliwości i umiejętności wyrażania siebie poprzez ruch,zdrowe współzawodnictwo,nauka zdrowego stylu życia,doskonalenie zwinnościĆwiczenia śródlekcyjne będą rozpoczynały się w połowie lekcji Sygnałem do wprowadzenia „mikropauzy” będą zaobserwowane przez nauczyciela, objawy zmęczenia i niepokoju uczniów Zaś przerwy międzylekcyjne będą przeprowadzane na sali gimnastycznej w okresie zimowym lub na boisku szkolnym w okresie wiosenno letnim i będą zagospodarowane tak aby, były ciekawe i wartościowe dla wszystkich uczniów Będą obfitowały w walory zdrowotne i wychowawcze i staną się pełnowartościowym elementem wypoczynku zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
354 Akademia Nauki i WyobraźniMałgorzata Wajnor, Agnieszka BarwickaZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. Prądzyńskiego, 53
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa01.09.2016-30.06.2017Aktywizowanie potencjału dziecka w sferze intelektualnej i emocjonalnej,zaszczepienie potrzeby,wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności,wzmocnienie pewności siebie i umożliwienie dobrego startu,rozwijanie wyobraźni, umiejętności twórczego myślenia, ciekawości poznawczej, samodzielności,integracja społeczności lokalnej.Jej istotą jest takie zaaranżowanie twórczej zabawy, aby dziecko chciało w niej uczestniczyć, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystało w praktyce. Proponujemy zajęcia pobudzające aktywność intelektualną i emocjonalną, stymulujące do odkrywania przyjemności z samodzielnego zdobywania wiedzy. Nasza propozycja zmierza w stronę wzmacniania poczucia własnej wartości oraz honorowania dziecka jako świadomego obywatela.
355 Bajkoopowiadanie, czyli malowanie słowemAgnieszka MrózZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. Prądzyńskiego, 53
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.09.2016-30.06.2017Zafascynować uczniów sztuką opowiadania,przekazać uniwersalne wartości,jakie niosą ze sobą baśnie,zaprezentować baśnie wybranych ludów i narodów,a przy okazji przybliżyć historię, kulturę i tradycję omawianych miejsc, nauczyć dzieci kunsztu słuchania i sztuki opowiadania,wzmocnić wiarę uczniów we własne siły i przygotować ich do samodzielnych występów stworzyć możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi.Na początku naszej storytellingowej drogi słuchaliśmy opowieści osób, które zapraszałam do szkoły. Później sama opowiadałam baśnie terapeutyczne Brigitty Schieder. Kolejno powstawały zajęcia w oparciu o podstawę programową,a zatem Festiwal Baśni, Legendy Zamkowe oraz próba tworzenia własnych opowieści. Uczestnicy nie tylko słuchali i uczyli się jak opowiadać, ale także rozmawiali z Opowiadaczami,przede wszystkim jednak otwierali się na pozostałych członków grupy i odkrywali przed nimi swoje pasje, marzenia i talenty.
356 Kuźnia KarieryEliza PokoraZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. Prądzyńskiego, 53
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji edukacyjnozawodowych, diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów, zdobywanie wiedzy o rynku pracy i orientacja zawodoznawcza, pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacji i planowaniu kariery zawodowej, rozwijanie kompetencji przydatnych na rynku pracy, kształtowanie proaktywnej postawy życiowejInnowacja „Kuźnia Kariery” została zaplanowana jako przedsięwzięcie interdyscyplinarne, obejmujące treści wykraczające poza podstawę programową. Wiedza i umiejętności uczniów nie będą oceniane, gdyż zadaniem niniejszej innowacji jest samopoznanie i rozwój potencjału każdego ucznia. W oddziałach gimnazjum działania ukierunkowane będą na pogłębiona diagnozę osobistych kompetencji, wybór dalszej ścieżki edukacji oraz planowanie kariery zawodowej.Innowacja obejmuje dodatkowe, nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne. Adresowana jest do uczniów klas 3 gimnazjum.
357 Praktyczna nauka języka niemieckiegoSylwia KaczmarekZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. Prądzyńskiego, 53
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Rozbudzanie, pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi,nabywanie sprawności mówienia poprzez poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych,rozwijanie kompetencji językowych,umiejętność mówienia, słuchania i czytania w języku niemieckim, rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe,zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach.Innowacja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum będących na poziomie III.0 stopnia zaawansowania z języka niemieckiego. Uwzględnia on założenia obowiązującej podstawy programowej do języków obcych i programów nauczania do języka niemieckiego oraz wzbogaca je o nowe elementy. Uczniowie stają się świadomi podobieństw i różnic historycznych, kulturowych czy socjologicznych, rozwijają się społecznie. Innowacja pomaga w kształtowaniu wrażliwości i tolerancji wobec innych narodów.
358 Magiczny świat chemii, fizyki i biologii- eksperymentyIwona Kałużna, Sylwia Nejman, Jolanta OchapskaGimnazjum nr 1 im Lotnictwa Polskiego w Turku
ul. Broniewskiego 5
Turek
gimnazjumorganizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2017Pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów zainteresowanych chemią, fizyką oraz biologią poprzez zaangażowanie ich do samodzielnego przeprowadzania i analizowania doświadczeń, rozwiązywania problemów teoretycznych z zakresu wybranych zagadnień.Program przeznaczony jest do realizacji z uczniami kl. I, II i III, którzy chcą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania w zakresie chemii fizyki i biologii. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wdrażani są do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania doświadczeń chemicznych, fizycznych i biologicznych, formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez oraz ich weryfikowania. Podczas zajęć laboratoryjnych szczególną uwagę zwraca się na zachowanie bezpieczeństwa.
359 Praktyczna nauka języka angielskiegoMaria Antas, Katarzyna JankowskaZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. Prądzyńskiego, 53
Poznań
gimnazjumprogramowa01.09.2016-30.06.2017Celami ogólnymi innowacji programu nauczania języka angielskiego w klasie językowej są: wszechstronny rozwój ucznia ,kształcenie umiejętności niezbędnych do właściwego komunikowania się we współczesnym świecie.Innowacja programu nauczania języka angielskiego w klasie językowej realizuje w/w cele tak, aby uczniowie:osiągnęli wysoki poziom biegłości językowej,potrafili wykorzystać język w sytuacjach życiowychProgram ma na celu pokazać przydatność języka obcego w życiu codziennym i zachęcić ucznia do zgłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów myślowych. Program opiera się na zagadnieniach gramatycznych,znacznie rozwija zainteresowania ucznia w dziedzinie kulturowo poznawczym w obszarze krajów anglojęzycznych. Staramy się przedstawić uczniom aspekty kulturowe i historyczne krajów angielskiego obszaru językowego. Zgodnie z duchem nowej podstawy programowej nadrzędnym celem w nauczaniu języka obcego jest efektywne kształcenie umiejętności komunikacyjnych uczniów.
360 Chemia w przyrodzieBeata TurkotZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. Prądzyńskiego, 53
Poznań
gimnazjumprogramowa01.09.2016-30.06.2017Rozbudzenie zainteresowania chemią jako nauką,kształtowanie postawy badawczej wśród uczniów, zdobycie praktycznych umiejętności laboratoryjnych.Zakładam osiągnięcie wyznaczonych celów poprzez: indywidualizację procesu nauczania, samodzielną pracę badawczą, zapewnienie odpowiednich warunków do działań laboratoryjnych oraz stwarzanie uczniom sytuacji do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów badawczych.Metody badawcze ułatwiają przyswajanie wiedzy rozwój umiejętności rozumowania. Uczniowie samodzielnie projektują i przeprowadzają doświadczenia, obserwacje i formułują wnioski,prowadzenia zajęć laboratoryjnych w technice małej skali. Innowacja skierowana jest do uczniów klas I gimnazjum. Zostały w niej uwzględnione treści obowiązującej podstawy programowej nauczania chemii w gimnazjum.Każdy uczeń ma możliwość podjęcia indywidualnej pracy badawczej, czyli samodzielnego zdobywania wiedzy.
361 Koło turystyczne Agnieszka Woźniak, Emilia PromisSzkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Sadlnie
Sadlno 9A
Sadlno
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Działania polegają na zaproponowaniu uczniom połączenia atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu ze zdobywaniem wiedzy i rozwijaniem własnych umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Uczniowie na wsi nie mają wielkiego wyboru ciekawego spędzania wolnego czasu. Innowacja dotyczy turystyki pieszej. Zajęcia oferują ruch na świeżym powietrzu, rozwijają zainteresowania oraz świadomość zdrowotną. Dąży do zaszczepienia chęci uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej i rozwija zdolności intelektualnych. Uczeń może poznać i podziwiać uroki swojej „małej ojczyzny”. Może odwiedzić miejsca związane z historią regionu, zabytkami i przyrodą. Podejmuje się różnych akcji na rzecz przyrody oraz współpracy z różnymi instytucjami.
362 Klasa OdkrywcówKatarzyna Graczyk, Maria JaniakGimnazjum nr 2 im Polskich Alpinistów
ul. Kryształowa 3
Konin
gimnazjummetodyczno-organizacyjno-programowa01.10.2016-31.05.2019Kształtowanie osobowości uczniów i rozwijanie ich zainteresowań przyrodniczych w zakresie tematyki chemicznej oraz biologicznej, rozbudzanie zainteresowania i dociekliwości poznawczej oraz kształtowanie umiejętności obserwacji, pobudzanie do twórczego myślenia, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach o tematyce biologicznej i chemicznej, umiejętność poznawania przyrody metodami eksperymentalno – badawczymi. stosowanie technologii informacyjnej.Zajęcia w Klasie Odkrywców przeprowadzone zostaną przede wszystkim w formie warsztatowej, laboratoryjnej. Do przeprowadzenia tych zajęć niezbędne jest połączenie lekcji w bloki 2 godzinne. Zorganizowane zostaną także wyjazdy edukacyjne. Cele innowacji pedagogicznej zamierzamy realizować w porozumieniu i współpracy z instytucjami naukowymi, badawczymi i placówkami oświatowymi, Uczniowie tej klasy będą również uczestnikami projektu: „Kopalnia kompetencji. – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.
363 Kosmatek i przyjaciele z EuropyDorota Strzelczyńska, Ewa WunszPrzedszkole nr 1 Kosmatek
Kopernika 14
Konin
przedszkoleorganizacyjno-programowa02.11.2016-30.06.2017Celem innowacji pedagogicznej pt. „Kosmatek i przyjaciele z Europy” jest włączenie młodych wolontariuszy z Niemiec w działania placówki, których praca stanowić będzie wartość dodaną do regularnej pracy przedszkola jako organizacji goszczącej. Istotnym celem będzie integrowanie treści naturalnej nauki j. angielskiego z przyjętym przez przedszkole zestawem programów oraz poszerzenie ich o edukację międzykulturową. Innowacja pedagogiczna pt. „Kosmatek i przyjaciele z Europy” ma służyć wzbogaceniu oferty edukacyjnej przedszkola, odpowiadać na potrzeby środowiska we współczesnym świecie, do którego kluczem jest znajomość kilku języków obcych. Chcielibyśmy zachęcić społeczność przedszkola do poznawania świata dzięki wolontariuszom z innych krajów odmiennych kulturowo, etnicznie i religijnie W praktyczny sposób uczyć tolerancji i szacunku dla innych oraz rozwijać zainteresowanie językami obcymi.
364 Z bajką, piosenką, tańcem zwiedzamy EuropęEwa Małecka, Ewa FrankiewiczPrzedszkole nr 1 Kosmatek
Kopernika 14
Konin
przedszkoleorganizacyjno-programowa02.11.2016-30.06.2018Celem innowacji pedagogicznej pt. „Z bajką, piosenką, tańcem zwiedzamy Europę jest wdrażanie dzieci do uczestnictwa w ważnych wydarzeniach historycznych, a tym samym kształtowanie poczucia świadomości narodowej poprzez poznawanie tradycji, zwyczajów różnych regionów Polski. Równie ważnym celem jest poszerzenie wiedzy na temat kultury, zwyczajów i tradycji krajów Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi. Innowacja pedagogiczna pt. „Z bajką, piosenką, tańcem zwiedzamy Europę” ma służyć wzbogaceniu oferty edukacyjnej przedszkola, wychodzić na przeciw oczekiwaniom stawianym młodym ludziom we współczesnym świecie, wyrabiając poczucie europejskiej tożsamości przez przybliżenie kultury i tradycji wybranych krajów Europy. Innowacja pedagogiczna ma przygotować dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami. Wykształcić otwartość wobec innych narodów europejskich.
365 Aby z radością nauczyć się czytaćAlina Kraszewska, Jolanta RybarczykPrzedszkole nr 1 Kosmatek
Kopernika 14
Konin
przedszkolemetodyczno-programowa02.11.2016-30.06.2018Celem innowacji pedagogicznej „Aby z radością nauczyć się czytać” jest wprowadzanie dziecka w świat języka pisanego tworząc określone sytuacje inspirujące dziecko do poszukiwań w zabawie i radosnej atmosferze. Zorganizowanie sprzyjających warunków stymulujących i wspierających rozwój dziecka i zachęcanie go do wielorakiej aktywności.Program „Aby z radością nauczyć się czytać” odpowiada na potrzeby dzieci 5 letnich i rodziców z Przedszkola nr 1 „Kosmatek” w Koninie. Realizację zamierzeń zapewni stosowanie innowacyjnych metod: Odimiennej metody wg I. Majchrzak i metod wspomagających Metody Dobrego Startu, zabaw sensorycznych, relaksujących, MRR W. Sherborne, bajki terapeutycznej, muzyki, dramy oraz pomocy dydaktycznych: wizytówek z imionami, alfabetu ruchomego i ściennego, wyrazów i obrazków.
366 W labolatorium szkolnych naukowcówMałgorzata KubickaSzkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
Wąsosze 73
Ślesin
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.10.2016-31.05.2017Innowacja ma kształtować wśród dzieci postawę badawczą przez: Stymulowanie aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającego świata. Zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o świecie. Kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń. Nabywanie umiejętności wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacjiInnowacja ma charakter programowometodyczny polega na wprowadzeniu nowych sposobów pracy z uczniami w postaci doświadczeń i eksperymentów prowadzonych w oparciu o program własny. Dziecko zamienia się w naukowca i rozwiązuje zagadki otaczającego świata. Eksperymentowanie polega na pobudzeniu ciekawości poznawczej i kształtowaniu umiejętności realizowania własnych pomysłów na badania. Aktywność dziecka stanowi jego naturalną drogę uczenia się. Wszystko to służy pobudzaniu dzieci do myślenia.
367 „Kiedy rodzic idzie do szkoły...”.Małgorzata KubickaSzkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
Wąsosze 73
Ślesin
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjno-programowa01.10.2016-31.05.2017Celem ogólnym innowacji jest włączenie rodziców i uczniów klasy I w życie, tradycje i zwyczaje szkoły poznanie zasad funkcjonowania szkoły. Zarówno rodzice jak i dzieci rozpoczynające naukę znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia nowej roli. Stworzony na potrzeby innowacji program własny ma za zadanie pomóc rodzicowi i uczniowi w pokonaniu lęków i obaw z tym związanych, włączeniu się do grona społeczności szkolnej i poznaniu szkoły.Innowacja ma charakter programowoorganizacyjny polega na wprowadzeniu nowych sposobów współpracy z rodzicami w postaci cyklu szkoleń warsztatowych prowadzonych w oparciu o program własny. Korzyści z jej realizacji przełożą się na współpracę pomiędzy nauczycielem, rodzicem i uczniem. Ogromy wpływ na rozwój i jakość kontaktów mają spotkania z wychowawcą. Jeśli poświęcone zostaną wzajemnemu poznaniu się, stworzeniu atmosfery zaufania i wzajemnej życzliwości w przyszłości zaprocentują współpracą.
368 Pracuj ręką, pracuj buziąAnna KasprzakSzkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza w Żerkowie
Cmentarna 10
Żerków
przedszkolemetodyczno-programowa01.04.2017-23.06.2017Poprzez gimnastykę buzi i języka, prawidłowe oddychanie będziemy stymulować rozwój mowy, umiejętności sprawnego porozumiewania się, a także korygować zaburzenia mowy. Poprzez realizacje zajęć z zakresu terapii reki, dzieci rozwijają motorykę małą. Przygotowują pracę ręki do pisania, rysowania. Głównym celem innowacji jest połączenie terapii logopedycznej oraz terapii reki w całość, aby dzieci poprzez zabawę ćwiczy aparat mowyDziałaniem innowacyjnym zostaną objęci uczniowie kl.0.Z badań prowadzanych co roku w naszej szkole wynika, że coraz więcej dzieci ma wadę wymowy i potrzebuje pomocy logopedycznej. Często przyczyną jest niska sprawność narządów artykulacyjnych. Dużą uwagę chcę zwrócić podczas zajęć na doskonalenie motoryki małej. Głównym założeniem innowacji jest to, aby dzieci przez systematyczny udział w ćwiczeniach korygowały istniejące zaburzenia mowy oraz usprawniały pracę ręki. Ćwiczenia maja polegać na łączeniu terapii logopedycznej z terapia reki.
369 „Dzieciaki w kuchni czyli odkrywamy prawdziwą pasję do urozmaiconego i zdrowego gotowania”Beata Taracińska, Ilona PrzydatekZespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Starej Łubiance
ul. Polna 8
Stara Łubianka
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna10.10.2016-09.06.2017Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizowania przepisów kulinarnych,kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, wspomaganie rozwoju poznawczego ucznia w młodszym wieku szkolnym poprzez zaspokajanie jego naturalnej potrzeby ciekawości, eksperymentowania, wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania się jako formy przeciwdziałania otyłości, zagospodarowanie wolnego czasu uczniów, stwarzanie okazji do wyrażania przez dziecko radości z osiąganych sukcesówInspiracją do stworzenia innowacji Dzieciaki w kuchni była obserwacja dzieci, które uwielbiają zabawy w kuchni i bardzo często garną się do pomocy podczas gotowania. Chcemy też sprawić, aby dziecięce zabawy w kuchni przerodziły się w prawdziwą pasję do urozmaiconego i zdrowego gotowania. Jesteśmy przekonane, że zaangażowanie dzieci w proces przygotowywania posiłków oraz pokazanie jak różnorodne potrawy i smaki mogą wyczarować, przyczyni się do wychowania pokolenia zdrowych, pełnych energii młodych ludzi.
370 Akademia WyobraźniDanuta Bała, Anna Kukfisz, Małgorzata WódczyńskaPubliczne Przedszkole w Rozdrażewie
Krotoszyńska 9a
Rozdrażew
przedszkolemetodyczno-organizacyjna24.10.2016-02.06.2017Pobudzenie wyobraźni i kreatywności oraz czerpanie radości z zabawy z użyciem ciastoliny playdoh. Połączenie zajęć plastycznych z uczeniem życzliwości, dobrych manier i właściwych sposobów zachowania. Zachęcenie do samodzielnych działań, samodzielnego oceniania zachowań innych i własnych. Innowacja polegać będzie na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych i twórczych w przedszkolu z wykorzystaniem ciastoliny. Każda grupa ponadto będzie realizowała przy okazji naukę o wartościach stosując tabelę sprawności. Nauczyciele zaproponują rodzicom by kontynuowali tę naukę w domu wyznaczając pociechom drobne zadania związane z wartościami, których uczą się w przedszkolu, a ich postępy zaznaczali kółkiem na tabeli.
371 Opowiedz mi swoją historięMirosław DymekSzkoła Podstawowa im Św Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
Szosa Dworcowa 2
Drawski Młyn
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2018Innowacja „Opowiedz mi swoją historię” ma na celu uratowanie od zapomnienia historii powojennej naszego regionu widzianej oczyma jej mieszkańców. Ma również na celu połączenie silniejszymi więzami dziadków i wnuków poprzez ukazanie codzienności trudnej powojennej rzeczywistości Polski. Propagowanie innych form uczenia historii poprzez kontakt z jej twórcami.Uczniowie zapraszać będą swoich dziadków na spotkania do szkoły, gdzie będą opowiadać „swoje historie”. Działania te prowadzone będą przez uczniów klas V i VI, cyklicznie co dwa miesiące. Wywiady będą utrwalane na płytach i w formie papierowej i gromadzone w bibliotece szkolnej. Pamiątki w formie dokumentów i zdjęć, będą skanowane do późniejszych publikacji. Zwieńczeniem zamierzonych działań ma być wydanie broszury o historii powojennej naszej miejscowości „Opowiedz mi swoją historię”
372 „Inspiracje do projektowania kompozycji florystycznych”.Małgorzata HatłasZespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Konin
Budowlanych 6
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2016-30.06.2017a jako florysta w kwiaciarniach,b do prowadzenia własnej działalności świadczącej usługi florystyczne i projektowe o różnym charakterze: aranżacje roślinne we wnętrzach, aranżacje terenów zieleni miejskiej, przydomowej.Oferta innowacji pedagogicznej jest formą odpowiedzi na intensywny rozwój rynku usług florystycznych, którego konsekwencją jest zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. Zadaniem innowacji jest przekazanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności uczniom, którzy chcieliby rozwijać się w tym kierunku.
373 Zabawa w teatr, czyli przełamywanie własnych barierEwa Pszczoła, Danuta Trzepacz, Paweł GrudzińskiZespół Szkół Nr 7 w Kaliszu
ul. Karpacka 3
Kalisz
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna15.09.2016-30.06.2018rozwijanie i pobudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej;uwrażliwienie na piękno i kulturę słowa;wzmocnienie pozytywnych emocji;budowanie pozytywnych więzi uczniów z przedszkolakami.Innowacja będzie polegała na wprowadzeniu uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci przedszkolnych w świat kultury i sztuki poprzez:organizowanie regularnych spotkań, w ramach których będą przygotowywane scenki dramowe, inscenizacje i przedstawienia;diagnozowanie indywidualnych predyspozycji uczestników;organizowanie działań mających na celu wykorzystanie potencjału uczniów oraz ich talentów,wystawianie przedstawień teatralnych dla dzieci z grup przedszkolnych;opracowanie sceniczne i choreograficzne przedstawień;prowadzenie dyskusji popremierowych.
374 Budujemy miastoD.Kosmowska, A.Lewandowska, T.MazurSzkoła Podstawowa nr 1 im Adama Mickiewicza
Wysoka 1
Puszczykowo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.11.2016-23.06.2017Rozwijanie wyobraźni przestrzennej,opanowanie umiejętności projektowania i wykonywania siatek modeli sześcianu, prostopadłościanu, walca , stożka, kuli Zastosowanie skali,Doskonalenie staranności i dokładności w pracy,współpraca w grupie,Innowacja powstaje na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych.Klasy 4 tworzą makiety fragmentu miasta przy użyciu prostopadłościanów i sześcianów. Budynki uczniowie tworzą z opakowań i brył wykonanych własnoręcznie.Klasy 5 projektują i wykonują budynkigraniastosłupy.Powstaje makieta budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Klasy 6 budują budynki z różnych stron świata z wszystkich poznanych brył.Wyszukanie parametrów budowli, obliczenia w skali, wykonanie modeli.W każdym etapie powstaje dokumentacja.
375 Matematyka sensorycznaPaulina ZielskaSzkoła Podstawowa im Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu
Skrzatusz 1A
Szydłowo
przedszkolemetodyczna01.09.2016-23.06.2017Podniesienie jakości pracy szkoły;zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wspieranie ich aktywności i samodzielności; poszerzanie umiejętności matematycznych u dzieci.Innowacja oparta na programie Klucz do uczenia się. Technologia rozwoju dziecka. Matematyka sensoryczna.Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności przez obserwację i działanie, poznają otaczającą rzeczywistość, mocne i słabe strony; wdrożenie dzieci do odważnego podejmowania działań, które rozbudzą w nich kreatywną i badawczą postawę.
376 I ty możesz zostać dziennikarzem szkolnej gazetkiEmilia BoguszSzkoła Podstawowa im Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu
Skrzatusz 1A
Szydłowo
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.09.2016-23.06.2017Poprawa jakości pracy szkoły;przygotowanie do redagowania przez uczniów notatek, sprawozdań, recenzji, wywiadów, artykułów informacyjnych w szkolnej gazetce; wykorzystywanie narzędzi pracy dziennikarskiej: dyktafonu, komputera; aktywne korzystanie z czasopism dziecięcych i młodzieżowych jako źródeł informacji.Uczniowie redagować będą teksty w prostych formach dziennikarskich. Będą zbierać informacje dot. życia kulturalnego szkoły, wzbogacać słownictwo tworzenie słownika młodego redaktora. Publikowanie tekstów w szkolnych gazetkach Gnomusy i Piątaki. Udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zwiedzanie wystaw, miejsc, rozwijanie kompetencji informatycznych.
377 Czy znasz kuchnię brytyjską i niemiecką?Marta Margaryan, Marta RorbachSzkoła Podstawowa im Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu
Skrzatusz 1A
Szydłowo
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.09.2016-27.01.2017Poprawa jakości pracy szkoły; poznanie kultury krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych; rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi; stosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych.Uczniowie pogłębiać będą wiedzę o krajach anglo i niemieckojęzycznych, zakres materiału będzie obejmował obszary z zakresu jedzenia, świąt. Na zajęciach wykorzystywane będą metody aktywizujące i techniki multimedialne. Innowacja przewiduje tworzenie przez uczniów prac projektowych oraz ich prezentację przed większą publicznością. Ewaluacja innowacji:porównanie stopnia realizacji do zaplanowanych działań, ocenia stopnia atrakcyjności zajęć przez uczniów i ich rodziców.
378 Szukam nowych słów…. planszowe gry słowne w edukacji polonistycznej.Aleksandra KulupaSzkoła Podstwowa nr 3 im Adama Mickieiwcza w Obornikach
ul. Czarnkowska 57
Oborniki
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.09.2016-30.06.20171.Wzbogacenie słownictwa.2.Rozbudzanie zainteresowania językiem polskim i regułami nim rządzącymi.3.Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.4.Kształtowanie pozytywnych zachowań społecznych.Planszowe gry słowne rozwijają zdolność logicznego myślenia. Rozbudzają zainteresowanie językiem i jego zasadami. Uczniowie uczą się od siebie wzajemnie. Ćwiczą pamięć i spostrzegawczość, a także rozwijają zdolności taktyczne. Stosownie gier przyczynia się także do kształtowania pozytywnych zachowań społecznych, takich jak sportowa rywalizacja, umiejętność przegrywania bez negatywnych emocji. Gra stwarza okazje do rozwijania różnych umiejętności szkolnych, integruje różne dziedziny aktywności, daje satysfakcję z wykonanego zadania, łączy naukę z zabawą.
379 Mechatronik dobrym fachowcem w niemieckojęzycznych firmach europejskichE.Kochman-Bazan, M.Jasik-Wiśniewska, J.Bazan, L.NiemczykZespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
ul. J.Tuwima 44
Gostyń
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2016-31.08.2017Celem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania dla zawodu technik mechatronik przez połączenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego i z przedmiotów zawodowych, wprowadzenie nowatorskiej formy edukacji, urozmaicenie procesu edukacyjnego, podnoszenie samooceny uczniów i poczucia własnej wartości oraz konkurencyjności na rynku pracy, rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, ich predyspozycji i uzdolnień.Realizacja innowacji będzie oparta na nowatorskim sposobie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych i językowych. Innowacja obejmuje dwa równolegle dwa bloki tematyczne A i B. W ramach bloku A język niemiecki w mechatronice uczniowie zapoznają się z kluczowymi dla nich zwrotami, pojęciami i słownictwem fachowym wymaganym w przemyśle mechatronicznym, a w ramach bloku B operator frezarki CNC, uczniowie nauczą się obsługiwać i programować frezarkę CNC firmy HAAS i ploter termiczny.
380 Termowizja jako wskaźnik efektywności energetycznej - raporty dwujęzyczneP.Polerowicz, J.Błaszczyk, K.WiniarskaZespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
ul. J.Tuwima 44
Gostyń
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2016-31.08.2018Celem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej o nowe treści oraz nowatorski sposób ich prezentowania, a także: dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy, rozwijanie umiejętności posługiwania się słownictwem technicznym w pracy zawodowej, urozmaicenie procesu edukacyjnego poprzez połączenie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka angielskiegoRealizacja innowacji będzie oparta na nowatorskim sposobie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych i językowych. Innowacja obejmuje dwa równoległe bloki tematyczne A i B. Zajęcia edukacyjne w bloku A będą prowadzone w laboratorium językowym oraz sali wyposażonej w tablicę multimedialną. Zajęcia edukacyjne w bloku B prowadzone będą w pracowni energetyki odnawialnej, wyposażonej w stanowiska ćwiczeniowe oraz kamerę termowizyjną, ponadto będą odbywały się również w plenerze i zakładach przemysłowych.
381 Moc czytaniaHanna Borska-Łuczak Iwona Kościańska-DudziakZespół Szkół nr 1
ul. Adama Mickiewicza 12
Kościan
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa21.10.2016-28.10.2016Celem głównym innowacji jest wypracowanie postrzegania czytania jako narzędzia umożliwiającego zdobywanie informacji o otaczającym świecie. Cele szczegółowe: uwrażliwienie dzieci na możliwość pojawienia się zagrożeń w życiu codziennym, wyrabianie nawyku czytania informacji zamieszczonych na artykułach, ulotkach i instrukcjach, pobudzanie umiejętności przewidywania swoich działańW 4 wybranych klasach edukacji wczesnoszkolnej zostaną przeprowadzone 4 godziny zajęć: I czytanie wybranych rozdziałów książki Ostrożnie G. Kasdebke oraz ćwiczenia ratownictwa medycznego przeprowadzone przez przeszkolonych ratowników; II rozpoznawanie piktogramów na artykułach, czytanie informacji z opakowań leków, wskazywanie zagrożeń; III odczytywanie etykiet z produktów spożywczych i określenie wpływu żywienia na zdrowie i życie; IVczytanie instrukcji obsługi sprzętów z naciskiem na dbanie o bezpieczeństwo.
382 Nauka Czytania przez ruch i zadania.Jolanta MarcinkowskaSzkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
Poznańska112
Komornrniki
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.05.2017Wspomaganie dzieci w zakresie przyswojenia czytania , urozmaicenie i uatrakcyjnienie nauki, rozpoznawanie głosek, analiza i synteza wyrazów, łączenie sylab w wyrazy, wyrazów w zdania. Łączenie aktywności fizycznej z umysłową, rozładowanie i wyciszanie napięć i emocji , poprawa komunikacji, uspołecznienie i rozwój intelektualny. Praca w małych grupach z dziećmi mającymi deficyty rozwojowe w ramach terapii pedagogicznej. Zmiana miejsca z klasy na salę gimnastyczną lub boisko Innowacja dotyczy uczniów nauczania wczesnoszkolnego z opiniami z PPP uczęszczających na terapię pedagogiczną. W tym roku zakupiliśmy piłki Eduball, zatem działania polegać będą na ich wdrożeniu jako pomocy dydaktycznej do nauki czytania. 3 razy w tygodniu grupy będą spotykały się na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym i brały udział w zabawach i ćwiczeniach z wykorzystaniem piłek z literami, cyframi i znakami. Zajęcia będą odbywały się wg. przygotowanych scenariuszy, jak również zaproponowanych przez uczniów.
383 Szlakiem wielkopolskiej pyryRenata Witczak, Monika ChojnickaZespół Szkół nr 3
al.Powstańców Wielkopolskich 13
Krotoszyn
gimnazjummetodyczno-programowa01.11.2016-23.06.2017Poszerzenie wiedzy o tradycjach kulinarnych, zwyczajach regionu krotoszyńskiego i Wielkopolski, kultywowanie tych tradycji. Umacnianie więzi z małą ojczyzną. Zainteresowanie uczniów historią regionalną. Uczenie szacunku dla osiągnięć dawnych pokoleń. Kształtowanie postawy aktywnego obywatela, członka wspólnoty lokalnej. Uczenie umiejętności pracy zespołowej i korzystania z różnych źródeł wiedzyRealizowana będzie w klasach II na zajęciach z techniki oraz zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie poznają na lekcjach zwyczaje i tradycje kulinarne, uczestniczyć będą w lekcjach muzealnych Muzeum Regionalnego, korzystać z jego zbiorów. W ramach zajęć pozalekcyjnych wezmą udział w warsztatach kulinarnych poprowadzonych przez Rogalowe Muzeum Poznania, Koło Gospodyń Wiejskich i kucharki szkolne. Przygotują prezentację multimedialną o zwyczajach kulinarnych regionu. Zorganizują „ Dzień smakołyku regionalnego” z degustacją potraw.
384 Szlakiem wielkopolskiej pyryR.Witczak, B.Pożarycka, I.KrzekotowskaZespół Szkół nr 3
al.Powstańców Wielkopolskich 13
Krotoszyn
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.11.2016-23.06.2017Poszerzenie wiedzy o tradycjach kulinarnych, zwyczajach regionu krotoszyńskiego i Wielkopolski, kultywowanie tych tradycji. Umacnianie więzi z małą ojczyzną. Zainteresowanie uczniów historią regionalną. Uczenie szacunku dla osiągnięć dawnych pokoleń. Kształtowanie postawy aktywnego obywatela, członka wspólnoty lokalnej. Uczenie umiejętności pracy zespołowej i korzystania z różnych źródeł wiedzy. Realizowana będzie w klasach IV na godzinach z wychowawcą oraz zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie poznają na lekcjach zwyczaje i tradycje kulinarne, uczestniczyć będą w lekcjach muzealnych Muzeum Regionalnego. W ramach zajęć pozalekcyjnych wezmą udział w warsztatach kulinarnych poprowadzonych przez Rogalowe Muzeum Poznania, Koło Gospodyń Wiejskich i kucharki szkolne. Samodzielnie wykonają potrawy regionalne. Przygotują słowniczek gwary kulinarnej, przepisy na potrawy regionalne, zaprezentują się podczas „Dnia smakołyku regionalnego”.
385 Obsługa budowlano-geodezyjna w procesie inwestycyjnym.Joanna Patrzykąt, Iwona Michalska Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
ul. Budowlanych 6
Miasto Konin,gmina miejska
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017a Przygotowanie zawodowe absolwenta do pracy:• jako specjalista ds. przygotowania dokumentacji,• jako pracownika administracji państwowej,• do prowadzenia własnej działalności świadczącej usługi budowlane i geodezyjne,b przekazanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z zainicjowaniem, prowadzeniem i zakończeniem procesu inwestycyjnego.Innowacja jest formą odpowiedzi na intensywny rozwój rynku usług budowlanych i geodezyjnych, którego konsekwencją jest zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. Firmy chętnie zatrudniają osoby, które biegle znają procedury postępowania w procesie inwestycyjnym, dlatego innowacja skierowana jest dla uczniów techników: geodezyjnego i budowlanego, którzy po ukończeniu szkoły średniej zwiększą swoje szanse na zatrudnienie w tym sektorze gospodarki.
386 Programuję,aby lepiej zrozumieć matematykęBarbara WarotSzkoła Podstawowa nr 2 im Augusta hr Cieszkowskiego w Luboniu
ul. Żabikowska 40
Luboń,gmina miejska
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Innowacja ma na celu wzbogacenie, uatrakcyjnienie procesu nauczania przedmiotów ścisłych poprzez zastosowanie zintegrowanego nauczania matematyki i elementów informatyki, rozbudzenie, poszerzenie zainteresowań uczniów. Zwiększenie efektów nauczania. Duży nacisk zostanie położony na rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, naukę myślenia algorytmicznego, układanie i programowanie algorytmówWykorzystane zostanie środowisko programistyczne programu Scratch oraz programy edukacyjne do nauki matematyki np. GeoGebra, Matematyka 2001 – CD ROMy, strona www.epodreczniki.pl, platforma LearningApps, ćwiczenia interaktywne na stronie www.scholaris.pl. Zajęcia projektowe w ramach innowacji będą dotyczyć takich zagadnień jak: remonty, oprocentowanie depozytów i kredytów, bryły wokół nas. Na zajęciach będą rozwiązywane problemy w postaci algorytmu zapisane w postaci listy kroków.
387 Reading is the key to learningEmilia WallheimSzkoła Podstawowa nr 2 im Augusta hr Cieszkowskiego w Luboniu
ul. Żabikowska 40
Luboń
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2020Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem w językach obcych; Wzmacnianie rozumienia prostych tekstów o średniej długości w standardowej odmianie języka angielskiego i niemieckiego; Rozwijanie umiejętności przetwarzania wypowiedzi pisemnych; Rozbudzanie ciekawości poznawczejInnowacja stanowi odpowiedź na niski wynik sprawdzianu 6klasisty w zakresie czytania ze zrozumieniem. Zakłada rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa w j.obcych. Dzięki uzupełnieniu zbiorów biblioteki szkolnej o lektury poziomowane o różnej tematyce, uczniowie dysponować będą dużym wyborem tekstów wybieranych indywidualnie wg ich poziomu i zainteresowań. Wypełniać będą również kartę lektury sprawdzającą ogólne rozumienie, rozwijającą słownictwo i gramatykę.
388 Z zeszytem w chmurzeZbigniew OrchowskiSzkoła Podstawowa nr 3 im Adama Mickiewicza w Słupcy
Kopernika 13
Słupca
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.09.2016-30.06.2018Wykorzystanie internetu do założenia ezeszytu poprzez usługę chmurową Class Notebook. Stworzenie przez nauczyciela biblioteki z pomocami dydaktycznymi i umożliwienie uczniom korzystania z jej zasobów w szkole i w domu. Zapewnienie uczniom równych szans w dostępie do notatek i zadań z lekcji również gdy nie było go w szkole. Poprzez systematyczne sprawdzanie prac wykonanych w ezeszycie nauczyciel przekazuje na bieżąco informację zwrotną dla każdego uczniaWykorzystanie nowych usług chmurowych Office 365 i wprowadzenie e zeszytu jako narzędzia usprawniającego pracę ucznia na lekcji. Prace uczniów gromadzone są w bezpiecznym miejscu w chmurze a jednocześnie są one dla ucznia łatwo dostępne. Nauczyciel może szybko sprawdzać wykonanie zadań, ukierunkować na właściwe rozwiązania, poprzez informację zwrotną motywować uczniów do dalszych poszukiwań. Baza danych w e bibliotece ułatwia uczniom wykonanie zadań, poszukiwanie nowych informacji. E zeszyt stwarza możliwości rozwoju ucznia dzięki zasobom internetowym
389 Program nauczania języka niemieckiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, pn.Margareta KrauzePrzedszkole nr 71 Pod Topolą w Poznaniu
ul. Galla Anonima 13
Poznań
przedszkoleprogramowa01.10.2016-31.08.2019Celem ogólnym jest wzbudzenie w dzieciach motywacji wewnętrznej oraz chęci do uczenia się języka niemieckiego, a także uwrażliwienie ich na język obcy przez osłuchiwanie się z nim w codziennych sytuacjach oraz przy odsłuchiwaniu nagrań z płyty CD, czy oglądania filmów/bajek niemieckojęzycznych. Nauczanie języka niemieckiego wiąże się nie tylko z aspektem językowym, ale również wychowawczymWieloletnie doświadczenie skłoniło nas do opracowania własnego programu nauki języka niemieckiego dla dzieci oraz do opracowania innowacji programowo – metodycznej nauki języka niemieckiego, której głównym celem jest wzbogacenie oraz rozwój oferty edukacyjnowychowawczej przedszkola, podnoszące, jakość pracy. Szczegółowy opis innowacji w załączniku nr 3.
390 Podglądanie ptaków w plenerze Izabela Witkowska Janusz JudzińskiSzkoła Podstawowa imPowstańców Wielkopolskich w Wirach
Szreniawska 6
Wiry
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.11.2016-31.05.2017Cele główne innowacji: • rozbudzanie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą,• rozwijanie umiejętności komunikowania się i poszerzanie zakresu słownictwa w języku angielskim,• rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi.• rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim.Celem innowacji jest zainteresowanie uczniów pięknem otaczającej nas przyrody, ze szczególnym naciskiem na poznawanie świata ptaków oraz wykorzystanie podczas zajęć znajomości języka angielskiego.Innowacja ma za zadanie poszerzenie treści z zakresu treści przyrodniczej i usprawnienie funkcji komunikacyjnej w języku angielskim.
391 Learn and have fun - gry i zabawy językoweIzabela WojciechowskaZespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach
Borzęciczki 9
Koźmin Wielkopolski
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017Kształtowanie zainteresowania językiem angielskim, przygotowanie uczniów do użycia języka w sytuacjach życiowych, motywowanie do pogłębiania wiedzy z języka.Innowacja została napisana dla uczniów II etapu nauczania,a w szczególności dla klasy IV. Obejmuje ona naukę języka angielskiego w oparciu o wybrane gry i zabawy, mające ułatwić zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa. Gry i zabawy są nieodłącznym towarzyszem nauczania, ponieważ wpływają na rozwój umysłowy dzieci spostrzegawczość, uwaga, pamięć, logiczne myślenie. Odgrywają też ważną rolę w kształtowaniu wartości wychowawczych.
392 Aktorzyny jako grupa debiutantek w świecie teatruAgnieszka MisiakZespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach
Borzęciczki 15
Koźmin Wielkopolski
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017Celem innowacji jest kształtowanie postaw współdziałania, planowania i organizacji pracy; realizacja innowacji ma na celu dostarczanie pozytywnych emocji oraz okazji do wspólnej zabawy rodziców wraz z dziećmi.Jedną z ulubionych form aktywności dzieci jest niewątpliwie zabawa w teatr. Jakże staje się ona fascynująca, gdy do tej zabawy dołączają rodzice. Dzieci uwielbiają inscenizować scenki z poznanych bajek i opowiadań; zwłaszcza przy niekoniecznie licznej ale rodzimej widowni. Wcielanie się w liczne postacie w ogromie scenek sytuacyjnych i możliwość spróbowania przeżycia i odwzorowania sytuacji jest bardzo ważne dla rozwoju emocjonalnego i ruchowego dzieci.
393 Szlakiem czarnych literAgnieszka BartkowiakSzkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
Poznańska 112, Chomęcice
Komorniki
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa20.10.2016-31.03.2017rozwijanie zainteresowań czytelniczych; rozwijanie zainteresowań otaczającym światem; kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji i korzystania z nich; rozwijanie umiejętności analizowania i interpretacji tekstów kultury; kształtowanie umiejętności budowy wypowiedzi ustnej; rozwijanie umiejętności dostrzegania swoistości artystycznej dzieła; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat; Innowacja dotyczy uczniów klas V – VI. Będzie polegała na rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów. Zachęci także do tego, by dzieci stały się same dla siebie nauczycielami. Zajęcia będą prowadzone warsztatowo, w formie dyskusji i projektów, z wykorzystaniem Story Cubes – „kości opowieści”. Uczniowie będą czytali proponowane przez siebie i nauczyciela książki. Będą poszukiwali wartościowych książek w bibliotece. Stworzą swoje „Atlasy krajobrazów ze słów” lapbooki.
394 Z BEZPIECZEŃSTWEM ZA PAN BRATEwa Portasiak-Włodarczyk Romana ZiajkaSzkoła Podstawowa nr 13 im Stefana Rowińskiego
Świetlicowa 9
Ostrów Wielkopolski,gmina miejska
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna17.10.2016-31.05.2017Poznanie sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy, numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce, kształtowanie postawy wyrażającej się gotowością niesienia pomocy innym, przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, zrozumienia istniejących zagrożeń oraz ich przyczyn, zwiększenie dostępności oraz skuteczności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkachZajęcia prowadzone będą raz w miesiącu podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Obejmą swym zakresem materiał edukacji wczesnoszkolnej edukacja zdrowotna, zajęcia techniczne, edukacja społeczna i przyrodnicza. Treści innowacji zostaną oparte o program „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz projekt „Bądźmy bezpieczni. Odblaskowa trzynastka” autorstwa Romany Ziajki.
395 Spotkania literackie: Anna WentowskaSzkoła Podsstawowa nr 3 im A Mickiewicza w Obornikach
Czarnkowska 57
Oborniki
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna15.10.2016-23.06.2016Zaktywizowanie ucznia, zachęta do samodzielnego czytania. Zależnie od etapu edukacyjnego samodzielnie lub z rodzicem.Kształtowanie postawy szacunku wobec książki i literatury.Kształtowania odpowiednich postaw moralnych, rozwiązywania problemów w grupie poprzez wykorzystanie odpowiedniej literatury w tym opowiadań terapeutycznych.Poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką.Zapewnienie odpowiedniego emocjonalnego rozwoju dzieckaZajęcia z poszczególnymi grupami uczniów będą się odbywały według ustalonego harmonogramu, miejscem spotkań literackich będzie najczęściej biblioteka szkolna. Tematy nauczyciel bibliotekarz ustala przed spotkaniem z wychowawcą klasy.Jednym z ważniejszych założeń jest kształcenie umiejętności uważnego słuchania.Spotkania literackie wspomagane będą przez różnego rodzaju multimedia. Zajęcia urozmaicone będą poprzez stosowne rekwizyty, przebrania, dekoracje itp. Po każdym spotkaniu zaproszę uczniów do wypożyczenia książek do domów.
396 Blubramy, migamy, szamamy po naszymu!Aleksandra KulupaSzkoła Podstwowa nr 3 im Adama Mickieiwcza w Obornikach
ul. Czarnkowska 57
Oborniki
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2017Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu.Kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej.Rozwijanie i wzmacnianie aktywności dzieci w środowisku lokalnym.Wzbogacanie słownika biernego i czynnego o elementy gwary poznańskiej.Zagadnienia regionalne są doskonałym elementem kształcenia kulturowego i językowego.W ramach innowacji uczniowie zostaną zapoznani z przeszłością historyczną regionu, folklorem, architekturą, muzyką oraz kuchnią regionalną. Przybliżeniu zagadnień posłużą warsztaty, w czasie których uczniowie wzbogacą swoje słownictwo o elementy gwary wielkopolskiej. Będą także kształtować zdolności translatorskie.Nauczą się podstawowych kroków tańców wielkopolskich, dowiedzą się, jak żyli i ubierali się mieszkańcy dawnej Wielkopolski.
397 WIEMY I PAMIĘTAMYM.BERLIK, I.ZBYSZEWSKA, J.KWIATKOWSKA, M.SUCHODOLSKA, I.HELMAN, M.KAŹMIERCZAK, S.GRZYBOWSKA, R.OLEJNICZAK, A.CIESIELSKA-PAWLAKZSG W ZDZIECHOWIE
ZDZIECHOWA 51
Gniezno
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjumorganizacyjna17.10.2016-17.09.2017Innowacja pt.: Wiemy i pamiętamy to ogólnoszkolne przedsięwzięcie. Ma ono na celu wyrabianie poczucia powinności poznania dziedzictwa kulturowego zarówno Polski, jak i własnej okolicy, oddawanie hołdu poległym w walce o wolność kraju oraz przywrócenie pamięci polskich pieśni patriotycznych. Realizacja tej innowacji ma także na celu przygotować uczniów do obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego, ponieważ nasza szkoła nosi imię Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.Innowacja odbywać się będzie równolegle w dwóch powiązanych ze sobą obszarach: zdobywanie wiedzy historycznej i nauka pieśni patriotycznych. Zakładamy wspólną naukę i wykonanie przez społeczność szkolną Hymnu państwowego, Marsylianki Wielkopolskiej oraz Roty. Uczniowie będą odkrywać miejsca pamięci narodowej oraz zdobywać wiedzę na temat wydarzeń, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. Zrealizujemy też projekt o regionach Polski – położenie geograficzne, stroje, tradycje, przyśpiewki, gwara itp.
398 W barwach wartościMagdalena Tomczak, Marta BacikPubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im Dzieciątka Jezus w Ostrzeszowie
ul. Leśna 5
Ostrzeszów
przedszkolemetodyczno-organizacyjna15.10.2016-01.06.2017Celem wprowadzanie innowacji jest wdrażanie dzieci do rozumienia uniwersalnych wartości i postępowania zgodnie z nimi oraz wdrażanie wychowanków do lepszego rozumienia siebie, innych ludzi i otaczającego świata. Ponadto celem innowacji jest wspomaganie rodziny, tworzenie wspólnej linii wychowawczej w placówce i w domu rodzinnym dziecka w oparciu o najważniejsze wartości: dobro, prawdę, piękno i miłośćInspiracją do stworzenia innowacji było dostrzeżenie potrzeby wychowywania ku wartościom chrześcijańskim takim jak dobro, prawda, piękno i miłość w opozycji do wartości materialnych oraz dostrzeżenie potrzeby pogłębienia współpracy przedszkola z domem rodzinnym każdego z wychowanków. Innowacja obejmuje różne formy aktywności całej wspólnoty przedszkolnej dzieci, rodziców i nauczycieli zarówno podczas zajęć, jak i w czasie dodatkowych działań.
399 Przedszkolaku i Ty możesz mówić lepiejSylwia Kuśmierek, Arleta Juszczak, Beata WojtczakPrzedszkole Samorządowe w Starym Mieście
ul. Kasztanowa 2
Stare Miasto
przedszkolemetodyczno-programowa17.10.2016-31.05.2017Stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby dzieci osiągnęły: sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy;umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia; umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.Program przewiduje wykorzystanie zabaw logopedycznych do rozbudzania aktywności słownej oraz poprawnego opanowania języka dzieci w wieku przedszkolnym. Program obejmuje dzieci 3,4 oraz 5 i 6 letnie. Materiał będzie realizowany przez nauczyciela jako cykl ćwiczeń prowadzonych systematyczne rano i po południu z całą grupą dzieci. Innowacja jest opracowana zgodnie z założeniami Podstawy Programowej i dostosowana do Programu Wychowania Przedszkolnego realizowanego w naszym przedszkolu. Po zakończeniu innowacji zostanie przeprowadzona ewaluacja.
400 Zajęcia z wioślarstwaMałgorzata Gralak Izabela KurekGimnazjum nr 4 im Marii Dąbrowskiej
Polna 17
Kalisz
gimnazjummetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-23.06.2017Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień sportowych uczniów. Kształtowanie nawyków kultury fizycznej. Wyrabianie potrzeby dbania o tężyznę fizyczną i zdrowie. Upowszechnienie wioślarstwa jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i atrakcyjnej dyscypliny sportowej.Innowacja obejmuje uczniów klasy 1. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w szkole i na przystani wioślarskiej Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Podczas zajęć propagowany będzie zdrowy styl życia,aktywne spędzanie wolnego czasu.Uczniom przybliżona zostanie wiedza z zakresu funkcjonowania własnego ciała. Kształtowane będą właściwe postawy.Uświadomienie,że sprawność fizyczna ma wpływ na rozwój intelektualny młodego człowieka.Dzięki innowacji uczniowie będą mieli możliwość brania udziału w zawodach sportowych i rozwijania swoich pasji.
401 Teatr jako forma wspierania ucznia w jego rozwoju Aleksandra Kaczmarek Gimnazjum nr 6
Oś. Przyjaźni 136
Poznań
gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.11.2016-30.06.2019Przewidywanie następstw podjętych decyzji, stwarzanie warunków do czynnego i świadomego udziału w kulturze poprzez udział w wystawach, przedstawieniach, inspirowanie do zdobywania wiedzy z zakresu sztuki współczesnej i sztuki teatralnej w przestrzeni publicznej jako elementu budowania własnej osobowości, inteligencji Zajęcia interdyscyplinarne oparte na treściach programowych zawartych w programach z : plastyki, j. polskiego, edukacji teatralnej z elementami terapii pedagogicznej, muzyki i zajęć artystycznych. Jest to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej w szkole, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, literackiej i artystycznej.
402 Poznańskie Centrum Edukacji HistorycznejWiesław ZdziabekZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu
os. Bolesława Chrobrego 107
Poznań
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjna01.09.2016-31.08.2017Włączanie uczniów U szkół gim. w obchody rocznic w przedsięwzięciach międzyszkol.,integracja U ze szkół gim.zainteresowanych historią,stworzenie warunków dla rozwoju U uzdolnionych,organizacja przedsięwzięć edukacyjnych,które ze względów organiz. i finans. są trudne do realizacji,rozwijanie zainteresowania historią lokalną,świata,kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowania dla tradycji,uznanie dorobku cywilizacyjnego świataPoznańskie Centrum Edukacji Historycznej to długofalowa inicjatywa eduka. O w ramach projektu zorganizują wydarzenia eduka. adresowane do U poznań. i podpoznań. szkół gimn. Większość działań będzie odbywać się w ZSO nr 15,niektóre mogą mieć charakter zajęć terenowych np.gra miejska.W ramach projektu będą realizowane zajęcia w różnej formie: wykłady okolicznościowe,sesje popularnonaukowe, prelekcje,konkursy historyczne,spotkania z autorami popularnonaukowych książek historycznych,warsztaty.
403 ExplorerAnna OwsiańskaSzkoła Podstawowa w Opalenicy
ul. Poznańska 37
Opalenica
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2017-30.06.2018Wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce wśród uczniów, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz informatyki w wyjaśnianiu otaczających człowieka zjawisk oraz zagadnień technicznych.Nabycie umiejętności wyszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz umiejętności dobierania i wykorzystywania różnego rodzaju oprogramowania do przetwarzania tych informacji. Nabycie umiejętności autoprezentacji.Z podstawy programowej wydzielone zostały treści praktyczne, dla których opracowano m.in. zestaw doświadczeń i eksperymentów łączących zagadnienia z zakresu dwóch przedmiotów zajęć technicznych i zajęć komputerowych. Zajęcia teoretyczne poszczególnych przedmiotów będą realizowane odrębnie przedmiotowo tak jak w dotychczasowych programach nauczania, zajęcia doświadczalnobadawcze będą zintegrowane, prowadzone poza godzinami lekcyjnymi i najczęściej poza terenem szkoły bezpośrednio w środowisku charakterystycznym dla konkretnych działań.
404 Multi - DeutschMONIKA ZAPRZELSKASzkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi im Powstańców Wlkp
Okólna 8
Nowe Skalmierzyce
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna17.09.2016-20.06.2019Wykorzystanie współczesnych fascynacji uczniów nowoczesnymi technologiami i połączenie nauki języka z ich hobby.Poszerzenie umiejętności językowych uczniów, w tym poprawienie sprawności mówienia, słuchania i pisania.Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka niemieckiego,Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiegoProgram innowacji zakłada, że nauka nie będzie kojarzyć się uczniom tylko z obowiązkiem siedzenia w szkolnej ławce i długą listą słów do zapamiętania.Atrakcyjna forma zajęć przyczyni się do pogłębienia znajomości języka i zmotywowania uczniów do samodzielnej nauki.Głównym założeniem innowacji jest wykorzystywanie w pracy różnorodnych urządzeń, programów i technik multimedialnych, projekcje filmów, wykonywanie prezentacji multimedialnych, wykorzystanie programów do tworzenia filmów, komiksów i historyjek.
405 Myślę, wiem, programuję!Monika TamborskaSzkoła Podstawowa im Powstańców Styczniowych
Grochowy 2
Grochowy
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa21.09.2016-31.05.2017Celem innowacji jest wprowadzenie uczniów w świat programowania nauka programowania przez zabawę. Wzbudzenie zainteresowań informatyczno matematycznych oraz tworzenie prostych programów i animacji. Inspirowanie uczniów do samodzielnego działania, rozwiązywania problemów, które kształtować mają logiczne myślenie i przygotowanie do algorytmicznego rozwiązywania problemów.Przeprowadzenie innowacji ma pobudzić u uczniów ciekawość matematyczno informatyczną oraz kreatywne myślenie. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje umiejętności logicznego rozumowania, wyobraźni oraz wnioskowania. Nauka programowania przez zabawę. Innowacja obejmuje uczniów klas IVVI uczęszczających na dodatkowe zajęcia komputerowe raz w tygodniu. Poznają środowiska programowania tj. Baltie, Logomocja, Scratch.
406 Dzienniczek ocen prawdziwym partnerem uczniaPrzemysław BrzozowskiSzkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza
Cmentarna 10
Żerków
szkoła podstawowa kl IV-VIorganizacyjna01.09.2016-30.06.2017Wzrost zaangażowania uczniów w proces monitorowania postępów w nauce. Zwiększenie świadomości rodziców i uczniów dotyczącej poziomu osiągnięć dziecka.Wykorzystanie dawnego medium dzienniczka ucznia do informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce dziecka. Zaangażowanie ucznia w proces kształcenia i zwiększenie jego odpowiedzialności w kwestii własnego rozwoju i monitoringu postępów. Uczniowie indywidualnie oraz grupowo dbają o aktualny stan ocen przedmiotowych.
407 Kontakt na miarę XXI wieku.Przemysław BrzozowskiSzkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza
Cmentarna 10
Żerków
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIorganizacyjna01.09.2016-30.06.2017Poprawa komunikacji z rodzicami. Szybsze przekazywanie ważnych informacji. Ułatwienie w komunikacji szkołarodzic. Wyjście na przeciw obecnym standardom społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie aktualnych środków komunikacji elektronicznej. 1 Wykorzystanie wiadomości tekstowych zamiast zeszytów wychowawczych do przekazywania wszelkich istotnych klasowych informacji na linii wychowawcarodzic. 2 Stworzenie ogólnodostępnego profilu informacyjnego szkoły na portalu Facebook. Wykorzystanie tego profilu jako medium do przekazywania wszystkich bieżących informacji rodzicom oraz uczniom w trybie błyskawicznym, dotyczących wydarzeń szkolnych osiągnięcia, prace kółek, stołówki, zebrań, zaproszeń na wydarzenia, komunikatów i informacji.
408 "Wiem więcej - program nauczania matematyki w klasie akademickiej"Honorata Szymbarewicz, Anna SłońskaGimnazjum nr 6 im ERaczyńskiego w Poznaniu
os. Przyjaźni 136
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa17.10.2016-30.06.2019Głównym celem innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów klasy akademickiej, poszerzenie im wiedzy gimnazjalnej o nowe treści wykraczające poza program nauczania, wykorzystywanie interaktywnych zbiorów zadań do powtórki materiału i uczenia się nowych treści,przedstawienie ścisłej korelacji matematyki z innymi przedmiotami, motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, rywalizacja z innymi poprzez udział w licznych konkursach matematycznych. Inspiracja do napisania innowacji jest praca z kl. akademicką i analiza wyników egzaminu gim. Program obejmuje treści objęte podstawą programową, jest poszerzony o nowe oraz integruje wokół nauczania blokowego. Pozwala na zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i sprawności, które mają znaczenie na dalszym etapie kształcenia. Uczeń poznaje zagadnienia wykraczające poza program nauczania, poszukuje nowych skutecznych rozwiązań, kształtuje umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej na innych przedmiotach. Program jest realizowany w wymiarze 5 h/tydz.
409 Projektowanie i aranżacja wnętrzDominika MichalakZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
Budowlanych 6
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2016-30.06.2017Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z zasadami projektowania wnętrz przy pomocy programu komputerowego CadDecorPro. Zdobywają oni umiejętności związane z przestrzennym projektowaniem pomieszczeń, które aranżują dobierając do nich kolorystykę, fakturę oraz wypełniając meblami i dodatkamiInnowacja opiera się na programie komputerowym, wykorzystywanym w pracy przez profesjonalnych architektów wnętrz. Praca z programem rozpoczyna się od przestrzennego narysowania pomieszczenia, które wypełnione zostaje oknami oraz drzwiami. W dalszej kolejności pomieszczenia wypełniane są meblami i elementami wnętrzarskimi. Na ścianach wykonana jest faktura i kolor, dobierane wzory. Podłogi wypełnia się wykończeniem w postaci terakoty, drewna lub paneli. Końcowym efektem jest wirtualny spacer po pomieszczeniu określoną porą dnia.
410 Mały ratownikMagdalena JurowskaNiepubliczne Przedszkole im Marii Konopnickiej
ul. Ostrowska 62
Kalisz
przedszkoleprogramowa01.09.2016-30.05.2018Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie własne i innych. Innowacja polegać będzie na systematycznym realizowaniu z dziećmi treści z zakresu edukacji ratowniczej. Ma na celu oswojenie dzieci z ideą pomagania i skupia się na nauce praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
411 W świecie wartosciR.Kordus, J.Kubala, A.Roszak, B.Zaremba-SerekZespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie
Zimnowoda 7
Borek Wielkopolski
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjno-programowa02.11.2016-31.05.2017Cele ogólne: Aktywny udział w poznawaniu świata wartości; Rozwój osobowości każdego dziecka poprzez kształtowanie jego własnego systemu wartości; Świadome rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie swych emocji i uczuć; Uświadomienie każdemu dziecku, że jest pełnowartościową i godną szacunku osobą; Zintegrowanie oddziaływań wychowawczych z domem rodzinnym dziecka; Poprawa funkcjonowania wychowanków w domu, w szkole i oddziale przedszkolnymRealizacja celów innowacji odbywać się będzie poprzez udział w uroczystościach, imprezach, wycieczkach oraz podczas comiesięcznych dodatkowych spotkań w obrębie trzech modułów: SZKOŁA, RODZINA, OJCZYZNA.SZKOŁA mądrość, życzliwość, przyjaźń, współpraca RODZINA miłość, troska, wdzięczność, tradycja OJCZYZNA odwaga, uczciwość, szacunek, bezpieczeństwo
412 Poznańskie pyry, to my.Wanda Mielcarek, Urszula Szostak-SzeskaZespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Poznaniu
ul. Leszka 42
Poznań
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa10.10.2016-28.10.2016Zapoznanie z historią języka regionalnego Wielkopolski.Wzmacnianie więzi kulturowych, historycznych,etnicznych i narodowych. Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń.Zapoznanie ze słownikiem gwary poznańskiej.Wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia małą ojczyzną. Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwienie aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych szkoły i biblioteki. Tworzymy stworki z ziemniaków,wymyślamy zawołanie gwarą,promujące Poznań/szkołę/,wykonujemy portret Poznaniaka,nazywając części ciała i garderoby słowami gwarowymi,recytujemy wiersz gwarą,tworzymy ilustrowany słowniczek gwary poznańskiej,organizujemy konkurs na projekt kartki pocztowej z pozdrowieniami z Poznania,z elementami gwary,organizujemy konkursy: wiedzy gwary poznańskiej,recytatorski gwarą,sportowe:rzut pyrą do wymborka,na najdłuższą obierzynę.Finał i prezentacja działań WYKOPKI,które kończymy wspólnie zaśpiewaną piosenką o Poznaniu.
413 Savoir-vivre znam,więc dobre maniery mamMarzena OczujdaZespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
os. Kosmonautów 111
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2019Poznanie zasad dobrego wychowania, wdrożenie dobrych manier, wykształcenie umiejętności likwidowania konfliktów, nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie obrazu własnej osoby i samooceny.Innowacją objęci są uczniowie klas IIII, którzy będą w trzyletnim cyklu systematyzować i poszerzać wiedzę z zakresu dobrego zachowania. Treści programowe zawarte w innowacji będą realizowane w ramach zajęć edukacyjnych. Innowacja jest stworzona w oparciu o obowiązujący program nauczania.
414 Nutki Pani PółnutkiRomana ZiajkaSzkoła Podstawowa nr 13 im Stefana Rowińskiego
Świetlicowa 9
Ostrów Wielkopolski,gmina miejska
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna10.10.2016-31.05.2017Celem programu z rytmiki jest rozwój muzyczny i fizyczny dzieci oraz uczynienie młodego człowieka bycia aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym. Celem tego programu jest także stopniowe uczenie dzieci interpretacji muzyki, wartościowania jej, odczuwania jej piękna. Celem zajęć fletowych jest umuzykalnienie małych muzyków.Innowacja realizowana będzie w oddziale dzieci sześcioletnich – w Szkole Podstawowej nr 13 i Publicznym Przedszkolu nr 3 oraz w klasach II – III Szkoły Podstawowej nr 13. Zajęcia muzyczne w oddziałach dzieci sześcioletnich realizowane będą w ramach autorskiego programu „Rytmiki”. Każde z trzech zajęć będzie realizowane po 30 minut tygodniowo od 10 października 2016 r. do 31 maja 2017 r.
415 MÓJ KLUCZ DO SUKCESUKAROL LESZCZYŃSKIZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM.E.KWIATKOWSKIEGO W KONINIE
BUDOWLANYCH 6
--wybierz--
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna01.09.2016-31.03.2017 Przygotowanie uczniaabsolwenta technikum do pracy z ludźmi poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji, co podnosi poziom kompetencji społecznych i stwarza większe możliwości odnalezienia się na rynku pracy.• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole• Uświadomienie zmian zachodzących w grupie• Trenowanie umiejętności komunikacyjnych • Uczenie się efektywnej autoprezentacji• Poznawanie siebie i innych• Kształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania czasem•Wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi poprzez zdefiniowanie ,rozwijanie oraz skuteczne preferowanie kompetencji kluczowych jest działaniem UE stwarzającym możliwość wyrównania szans każdego z obywateli UE. Należą dziś do najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, by odnieść sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Umiejętności te nazywane są kompetencjami kluczowymi.
416 BĄDŹ FIT :)Anna MakowskaGimnazjum nr 6 im Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu
os. Przyjaźni 136
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa17.10.2016-19.06.2017Celem ogólnym jest poszerzenie wiedzy, świadomości i umiejętności dotyczących zdrowia.Stworzenie poprzez współdziałanie i doświadczanie Poradnika BĄDŹ FIT :Realizowana będzie przez grupę dziewcząt, na zajęciach wf w roku szk.2016/2017, na 1 z 4 godz.W tym czasie poznamy się; opracujemy plan działań formy aktywności miejsca;przygotujemy informacje dotyczące organizmu człowieka, wysiłku fizycznego, organizacji aktywności fizycznej, wpływu diety na na organizm, ewentualnej suplementacji, oraz spróbujemy różnych form aktywności /ćwiczenia przy muzyce, spacery, marszobiegi, biegi, ćwiczenia siłowe, Cross Fit, Nordic Walking/. Zajęcia częściowo realizowane będą w formie warsztatowej.
417 W świecie technikiM.Bąk, M.Olszewska, M.Mitulska, I.Juszczak, A.Nowicka, E.Sidor, L.OlszewskaPrzedszkole nr 7 Bolek i Lolek
Kolejowa, 30
Konin
przedszkolemetodyczno-organizacyjna15.10.2016-30.06.2017Wprowadzenie dziecka w świat techniki. Wdrażanie do samodzielności poprzez własną działalność polegającą na posługiwaniu się najprostszymi narzędziami manualnymi i mechanicznymi. Rozwijanie wyobraźni twórczej, pomysłowości. Wzbogacanie zasobu słownictwa technicznego. Przygotowanie do aktywnego udziału w zespole. Rozwijanie sprawności językowych. Przyswajanie pojęć technicznych. Wdrażanie do przestrzegania ładu i porządku w miejscu pracy.Innowacja polegać będzie na prowadzeniu zajęć technicznych we wszystkich grupach wiekowych raz w tygodniu. Założeniem jest rozwijanie u dzieci umiejętności praktycznego działania dostosowanego do jego możliwości rozwojowych. Dziecko rozbudzi swoją ciekawość poznawczą,wyobraźnię twórczą,pomysłowość. Będą dominować zajęcia praktyczne i forma pracy zespołowej. Uzupełnieniem będzie: zabawa, wycieczki,literatura,filmy. Niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów jest aktywna współpraca z rodzicami.
418 Przedszkolak OdkrywcąA.Olejniczak, A.Czyż, M.Kaźmierska, A.Poniewozik, S.Maciejewska, K. WieczorekPrzedszkole nr 7 Bolek i Lolek
Kolejowa, 30
Konin
przedszkolemetodyczno-organizacyjna15.10.2016-30.06.2017Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci;zainteresowanie ich złożonością otaczającego świata,inicjowanie i wspieranie ich samodzielnych doświadczeń i eksperymentów;wyrabianie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów; dostrzegania związków między przyczyną,a skutkiem;wyrabianie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków Innowacja obejmuje cykl zajęć 1xtydzień, przeprowadzanych we wszystkich grupach wiekowych, mających na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci różnymi dziedzinami nauki, a w szczególności naukami ścisłymi i związanymi z nimi pojęciami. Samodzielne doświadczanie pozwoli dzieciom zrozumieć zachodzące w świecie procesy i zjawiska. Systematyczna i ciągła współpraca z rodzicami dziecka, wspólne warsztaty, które będą się odbywać raz na kwartał, umożliwi zrealizowanie założonych celów
419 Poznajemy formy ochrony przyrody w Wielkopolsce i sposoby przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnegoMonika RaniśSzkoła Podstawowa nr 9 im 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej
ul. Żwirki i Wigury 13
Kalisz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.05.2018Cele: poszerzanie wiadomości i umiejętności o formach ochrony przyrody w Wielkopolsce i sposobach przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego, poznawanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych obszarów chronionych w Wielkopolsce, promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, wzmacnianie więzi ze swoją Małą Ojczyzną, poszerzenie wiedzy o wodzie, jej pozyskiwaniu, uzdatnianiu i zasady dbania o jej dobrą jakość nabycie umiejętności segregacji odpadówZajęcia będą łączyły wiedzę przyrodniczą i edukację ekologiczną z edukacją globalną, etnograficzną i obywatelską. Ponadto będą propagowały zdrowy styl życia, aktywne formy spędzania wolnego czasu w dobie komputeryzacji, rozbudzały wśród dzieci wrażliwość estetyczną poprzez naukę dostrzegania piękna natury w aspekcie zmieniających się pór roku.
420 Edukacja Daltońska-droga do odpowiedzialności, samodzielności i współpracy.Dorota Michalak, Małgorzata KosteckaSzkoła Podstawowa nr 2 im Augusta hr Cieszkowskiego w Luboniu
ul. Żabikowska 40
Luboń
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna03.10.2016-12.05.2017 Wspieranie aktywności, samodzielności i odpowiedzialności Tworzenie warunków do nauki i zabawy dzieci o różnym potencjale umysłowym i fizycznym.Innowacja ma na celu wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie metod pracy dydaktycznowychowawczej. Celem nadrzędnym jest indywidualizacja procesu nauczania.Zgodnie z założeniami Planu Dalt. wdrożenie innowacji odbywa się na 3 podstawowych zasadach: odpowiedzialność, samodzielność, współpraca. W tym celu wykorzystujemy: tablica dni tygodnia, tygodniowa tablica zadań,zegar daltoński , plan dyżurów,sygnalizator zachowania,paszport zachowania, karty pracy samodzielne , emblematy chętnie pomogę, plan dnia, praca miesięczna, kalendarz urodzin dzieci.
421 Migamy i ortografię znamy - elementy języka migowego w polisensorycznym nauczaniu ortografii w edukacji wczesnoszkolnejEwelina KiedrowskaPubliczna Szkoła Podstawowa
ul.Szkolna 6
Lubasz
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna17.10.2016-30.06.2017 Wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej, Zmniejszenie specyficznych trudności w opanowaniu ortografii u uczniów, wykazujących deficyty i zaburzenia rozwojowe , Poznanie alternatywnych sposobów komunikowania się język migowy. Innowacja pedagogiczna będzie wprowadzona w klasie III D. Innowacja opiera swoje założenia o polisensoryczne poznawanie ortografii. W procesie zapamiętywania posługiwać będziemy się wszystkimi swoimi zmysłami. Uczniowie będą mieli okazję do poznawania ortografii za pomocą nie tylko zmysłu wzroku, ale także słuchu i poprzez ruch. Jako bodziec ruchowy w nauczaniu ortografii wykorzystam język migowy. Posłuży nam do tego alfabet palcowy. Każda trudność ortograficzna ma swój odpowiednik ruchowy – literę w alfabecie migowym.
422 ,,Wiem,czuję,rozumiem-wychowanie do wartościElżbieta Bukowiecka-GórnyPrzedszkole Samorządowe w Budzyniu
os.Wierzbowe 7a
Budzyń
przedszkoleprogramowa01.10.2016-30.06.2017Wyposażenie dzieci w wieku przedszkolnym w podstawy systemu wartości, który stanie się narzędziem życiowych sukcesów wychowanków i pomoże chronić ich przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz.Opracowany plan działań, w którym kładzie się nacisk na aktywność poznawczą, wychodzi naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci. Uczestniczą w nim dzieci ze wszystkich grup wiekowych, a także pozostała część społeczności przedszkola nauczyciele, pracownicy, rodzice.Opracowanie scenariuszy zajęć,uroczystości,konkursów,zajęcia otwarte dla rodziców ,przedstawienie teatralne, , przygotowanie prac plastycznych. Zabawy z elementem treningu twórczości . Wykonanie prac konstrukcyjnych – przestrzennych .
423 "Nowoczesne gry planszowe w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych"Anna Galusik-BacikSzkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
Kościelna 46/48
Przeźmierowo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.10.2016-30.06.2017Nabywanie kompetencji kluczowych dzięki złożonym grom planszowym: rozwijanie umiejętności pracy w zespole; wzbogacenie języka ojczystego: m.in. dzięki grom narracyjnym; skuteczna komunikacja i nauka negocjacji; rozwój szeroko rozumianych umiejętności matematycznych; umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób; wydłużenie czasu koncentracji ucznia; rozwijanie umiejętności uczenia się i czytania ze zrozumieniem m.in. dzięki samodzielnemu rozpracowaniu instrukcji.Innowacja realizowana będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych. Dwa razy do roku zorganizowana będzie ogólnoszkolna impreza Planszówkomania, w ramach której uczestnicy innowacji będą promować swoje zainteresowania. Uczniowie zdobywają stopień instruktora gier oraz będą wyjaśniać zasady gry niedoświadczonym graczom. Planowane jest skatalogowanie wszystkich gier oraz szkolenie dla chętnych nauczycieli i wypożyczanie gier na lekcje.Realizację innowacji będą wspierać wychowawcy świetlicy.
424 Wykorzystanie technologii informacyjnej do poprawy zachowania uczniów i komunikacji z rodzicami uczniów.Hanna CzaplaSzkoła Podstwowa im Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wlkp w Wilkowie Polskim
Kościańska 2
Wilkowo Polskie
szkoła podstawowa kl IV-VIorganizacyjna01.09.2016-23.06.2017Poprawa zachowania uczniów, wdrażanie ich do respektowania akceptowanych społecznie norm postępowania, wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, promowanie wartości takich jak: poszanowanie godności innych, tolerancja, patriotyzm, altruizm, koleżeństwo, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzeganie przez uczniów uzgodnionych zasad postępowania, poprawa współpracy z rodzicami w wychowaniu ich dzieci, ułatwienie kontaktów między szkołą a domem rodzinnymNauczyciele opracują kryteria oceny zachowania, promujące pożądane postawy. Wyznaczą punkty dodatnie i ujemne, wpisywane do ClassDojo. Rodzice są natychmiast informowani o ilości otrzymanych punktów i przyczynie przyznania. Nauczyciel może opatrzyć punkty komentarzem. Umożliwi to monitoring zachowania ucznia, wgląd w oceny z podziałem na poszczególne kategorie, pozwoli na automatyczne generowanie raportów, z dowolnego okresu czasu. Aplikacja pozwoli również na stworzenie kroniki szkoły i klasy, da możliwość jej przeglądania i dodawania komentarzy przez rodziców.
425 Obowiązkowe lektury szkolne w klasach IV - VI z iPadem, w modelu 1:1Hanna CzaplaSzkoła Podstwowa im Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wlkp w Wilkowie Polskim
Kościańska 2
Wilkowo Polskie
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-10.06.2016Zachęcenie uczniów do aktywnego poznawania lektur, wzrost czytelnictwa, doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem, pogłębienie umiejętności analizy tekstu, wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu i uczeniu się, motywowanie do kreatywnego i innowacyjnego nabywania, wykorzystywania i utrwalania wiedzy, kształcenie umiejętności pracy z różnymi źródłami wiedzy, kształcenie postawy twórczej, umiejętności pracy zespołowej, uczenie się od innychUczeń otrzyma ćwiczenia i materiały edukacyjne dostosowane do swoich potrzeb. Nauka w klasie zostanie zindywidualizowana. Uczniowie uczyć się będą we własnym tempie, z użyciem IT, w sposób przyjazny dla mózgu. Dzięki iPadom zyskają mobilność i nowoczesne środowisko edukacyjne. Zwiększy się ich zaangażowanie, samodzielność i odpowiedzialność za efekty nauki, co przełoży się na wyniki w nauce, jej efektywność, wzrost czytelnictwa, znajomości lektur, poprawi się umiejętność czytania ze zrozumieniem, autoprezentacji, samooceny, pracy w grupie i kreatywność
426 Spotkania z kulturą/sztuką.Kamilia Woźniak Katarzyna SzygulskaGimnazjum nr 4 im Marii Dąbrowskiej w Kaliszu
Polna 17
Kalisz
gimnazjummetodyczno-organizacyjno-programowa12.09.2016-23.06.20171.Rozwijanie zainteresowań uczniów własnym miastem poprzez umiejętności świadomego korzystania z dóbr kultury.2.Kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy kultury i sztuki jako alternatywy do spędzania wolnego czasu przed komputerem, telewizorem czy w galeriach handlowych.3.Kształtowanie postaw prospołecznych oraz umiejętności dokonywania wartościowego i właściwego wyboru wśród różnorodnych form spędzania wolnego czasu.4. Kształtowanie gustu estetycznego odbiorców uczniów Udział w zajęciach, będzie polegał na obcowaniu z żywą kulturą, uczestniczeniu w kulturalnym życiu środowiska lokalnego przez odkrywanie nieznanych zasobów instytucji lokalnych, pokazaniu od kuchni życia placówek kulturalnych miasta Kalisza i okolic. Planowane działania obejmą uczniów klas IIII naszego gimnazjum. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie. Na realizację przedsięwzięcia przewidziano od dwóch do czterech godzin w miesiącu. Całość będzie dokumentowana, a fotografie i recenzje z wyjść zostaną zamieszczone na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
427 ,,SkreczujLidia DropSzkoła Podstawowa nr 3 im Adama Mickiewicza w Słupcy
Kopernika 13
Słupca
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni i wnioskowania. Rozwiązywanie problemów komunikowania się z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego zachowania w sieci i przestrzegania praw autorskich. Rozwijanie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacjiWprowadzenie w klasach II na zajęciach komputerowych nauki podstaw programowania za pomocą języka Scratch 2.0 aby rozwijać kluczowe kompetencje takie jak myślenie algorytmiczne, planowanie procesów pozwalających wykorzystać nowe technologie w różnych dziedzinach życia. Wykorzystanie programu Scratch jako darmowego narzędzia do edytowania grafiki, tworzenia prezentacji, animacji poklatkowych oraz nauki podstaw planowania
428 Klasa językowa o zwiększonej liczbie godzin języka angielskiegoJustyna Nojszewska, Anita WalachowskaGimnazjum nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1
Mosina
gimnazjumorganizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2019Kształtowanie u uczniów umiejętności świadomego uczenia się. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju językowego. Poszerzanie zakresu poznawanego słownictwa i struktur gramatycznych oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych. Rozwijanie umiejętności pracy w grupach, twórczego myślenia i rozwiazywania problemów, oceniania swojej pracy. Osiąganie wysokich wyników nauczania.Innowacja związana jest z modyfikacją programu nauczania języka angielskiego w oparciu o autorski program nauczania.4 godziny lekcyjne tygodniowo, z podziałem na grupy, będą poświęcone doskonaleniu 4 podstawowych umiejętności językowych: konwersacyjnych, leksykalnych, pracy z tekstem słuchanym i pisanym oraz tworzeniu własnych wypowiedzi pisemnych z zastosowaniem odpowiednich form gramatycznych. Zajęcia będą prowadzone zamiennie przez dwie nauczycielki. Uczniowie będą mogli przystąpić do międzynarodowego egzaminu PET.
429 Klasa sportowo - zdrowotnaMałgorzata Taraszkiewicz, Jędrzej PinkowskiGimnazjum nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1
Mosina
gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2018Wyrabianie wśród uczniów potrzeby aktywnego wypoczynku, dbałości o zdrowie, kondycję, odporność. Kształtowanie właściwych postaw sportowych. Wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie i prawach rządzących zdrowiem człowieka. Kształtowanie nawyku systematycznej pracy nad sobą, racjonalnej troski o zdrowie i rozwój oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.Klasa pracować będzie w oparciu o autorskie programy z biologii i wychowania fizycznego, ze zwiększoną liczbą godzin z tych przedmiotów, odpowiednio 5 i 2. Równocześnie będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne z zakresu gier zespołowych i Klubu Zdrowika. Uczniowie będą przygotowywani do udziału w zawodach sportowych i konkursach prozdrowotnych. Prowadzić także będą szeroko rozumianą edukację wśród rówieśników i rodziców.
430 Menager obiektu Wellness & SpaB.Arent, A.Wawrzyniak, K.Brzozowicz- MijalskaZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im E Kwiatkowskiego w Koninie
Budowlanych 6
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2015-31.12.2017Przygotowanie zawodowe absolwenta do pracy z ludźmi w ośrodkach rekreacyjnych, odnowy biologicznej, w hotelach wyposażonych w bazę służącą aktywności fizycznej, zdrowiu, określanej powszechnie jako Wellness & SPA.Oferta innowacji pedagogicznej jest formą odpowiedzi na intensywny rozwój rynku usług Wellness & SPA, którego konsekwencją jest zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. Do pracy w ośrodku Wellness & SPA niezbędne są odpowiednie kompetencje i umiejętności, wiedza oraz zdolność kreatywnego myślenia. ZSB w Koninie zapewnia odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do planowanych działań innowacyjnych. Placówka posiada odpowiednio wyposażone pracownie, a przedstawiona innowacja nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.
431 "Kreatywnie integralni! Proces synergii w wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych w osobistym rozwoju poprzez służbę - wspólny projekt razem dla dobra innych"A.Bogacka, K.Gramza, V.Lenarczyk, B.MarciniakZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Świerkowa 8
Poznań
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna23.09.2016-30.06.2017Połączenie działań Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolontariatu i Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR w celu uzyskania lepszych efektów współpracy, które przekładać się będą na konstruktywne inicjatywy rozwijające naszych podopiecznych i służące drugiemu człowiekowi.Myślą przewodnią innowacji jest połączenie wspólnych starań Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolontariatu i Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR, realizowanych dla osobistego rozwoju uczniów, integracji społeczności szkolnej, co przekładać się winno w służbie na rzecz drugiego człowieka. Skutkuje to rozwojem osobowościowym poszczególnych uczniów, wzrostem ich samorządności oraz wypracowaniem cech i umiejętności niezbędnych do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.
432 Śladami heroizmu Polaków w drodze do niepodległościAlina KaliszanGimnazjum w Brzezinach
ul. Gimnazjalna 1
Brzeziny
gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.10.2016-09.06.2017Głównym celem innowacji jest zwiększenie efektywności kształcenia przez wypracowanie nowego sposobu zdobywania wiedzy na temat heroizmu Polaków w drodze do niepodległości. Uczniowie dostrzegają wyjątkowe bohaterstwo, poświęcenie dla innych i odwagę w szczególnie trudnej sytuacji narodu polskiego. Dostrzegają różnice i wspólne cechy w walce o niepodległość Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego. Doskonalą umiejętności pracy ze źródłami historycznymiInnowacja polega na propagowaniu idei nauki przez działanie. Dzięki zajęciom w muzeum Panorama Racławicka, wędrówce śladami J. Piłsudskiego oraz materiałom źródłowym, uczniowie poznają zdolność dokonywania oceny wielkich czynów bohaterów wyróżniających się wyjątkową świadomością swojej misji historycznej. Podczas Sejmiku Historycznego młodzież, m.in. zaprezentuje dzielność historyczną T.Kościuszki i J.Piłsudskiego. Wzbogaci zasób biblioteczny o wykonane biuletyny, fotografie.
433 Szkoła przyjazna mózgowiAgata WalterGimnazjum nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1
Mosina
gimnazjummetodyczna01.09.2016-30.06.2019Wypracowanie, upowszechnienie i szerokie wykorzystanie nowych metod nauczania/uczenia się bazującego na neuronaukach w praktyce szkolnej przez uczniów i nauczycieli.Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, w tym udział w szkoleniach z tego zakresu.Opracowanie materiałów dla uczniów i nauczycieli.Kształtowanie u uczniów umiejętności świadomego i samodzielnego uczenia się, twórczego myślenia,rozwijanie umiejętności pracy w zespole, TIKInnowacja polega na poszukiwaniu, promowaniu oraz wdrażaniu w środowisku szkolnym nowych, efektywnych sposobów uczenia się/nauczania. Opierają się one na najnowszych odkryciach z dziedziny neurodydaktyki. Odchodzi od nauczania transmisyjnego na rzecz nauczania indukcyjnego. W szkole funkcjonuje także uczniowska grupa projektowa realizująca zadania zw. z innowacją. Zostaną przeprowadzone i przeanalizowane lekcje pokazowe z wielu przedmiotów. Powstaną materiały dla nauczycieli, uczniów i rodziców na temat uczenia się/nauczania w sposób przyjazny mózgowi.
434 Przyjaciele przyrodyMagdalena Dawidziuk-DankowskaSzkoła Podstawowa nr 7 im Adama Mickiewicza w Pile
al. Wojska Polskiego 45
Piła
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-31.05.2017Stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu przyrody, budzeniu zainteresowania niąi ukierunkowania wiadomości dzieci na wartości ekologiczne; kształcenie wrażliwości na otaczające środowisko przyrodnicze; kształcenie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin, mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą; podkreślenie konieczności ochrony przyrody.Innowacja będzie realizowana na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów kl. III d zainteresowanych ochroną przyrody i środowiska. Podczas zajęć kształtowane będą wśród dzieci postawy ekologiczne, ciekawość świata, poczucie więzi z przyrodą, odpowiedzialność za przyrodę i środowisko.
435 „Młody programista”Żaneta Bąk, Katarzyna ZabłockaSzkoła Podstawowa nr 7 im Adama Mickiewicza w Pile
al. Wojska Polskiego 45
Piła
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-23.06.2017• przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym; • wstęp do nauki programowania; • zdobycie określonej wiedzy z zakresu informatyki; • stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia. • zaznajomienie uczniów z możliwościami cyfrowej rejestracji obrazu, jego opracowania i obróbki w komputerze, wydruku oraz estetycznej prezentacji, a także z możliwościami łączenia fotografii w ciekawe prezentacje multimedialne. Wprowadzenie do programu zajęć komputerowych języka programowania Scratch 2.0. jako edytora tekstu, grafiki, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz sterowania obiektem po ekranie. Nauka programowania da dzieciom możliwość odnalezienia się w świecie nowoczesnych technologii. Wdrożenie innowacji związane jest z realizacją w szkole ogólnopolskiego programu „MISTRZOWIE KODOWANIA”.
436 „Pomagać każdy może”Żaneta BąkSzkoła Podstawowa nr 7 im Adama Mickiewicza w Pile
al. Wojska Polskiego 45
Piła
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-23.06.2017 zapoznanie z ideą wolontariatu i jej promocja w szkole, zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego, tworzenie więzi międzyludzkich,inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnegoPrzeprowadzenie innowacji ma wzbudzić wśród uczniów ogromną satysfakcję z udzielenia pomocy potrzebującym. Chętni uczniowie z kl. IV VI, po uzyskaniu zgody rodziców, będą przede wszystkim brać udział w zbiórkach charytatywnych, udzielać pomocy koleżeńskiej w nauce, współpracować z organizacjami działającymi na terenie szkoły, uczestniczyć w szkolnych i pozaszkolnych akcjach niesienia pomocy. Wolontariusze aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym zintegrują się ze środowiskiem, nauczą się odpowiedzialności i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.
437 Zostań młodym odkrywcą. Autorski program zajęć pozalekcyjnych.Justyna KarpińskaSzkoła Podstawowa nr 7 im Adama Mickiewicza w Pile
al. Wojska Polskiego 45
Piła
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Stworzenie uczniom zdolnym warunków do twórczego myślenia, rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z przyrody. Posługiwanie się zdobytą wiedzą biochemiczną i fizyczną w życiu codziennym. Ponowienie innowacji realizowanej od X 2013 r. do VI 2016 r. Zajęcia prowadzone będą w ramach Klubu Młodego Odkrywcy. Rozbudzą zainteresowanie uczniów przedmiotem przez pracę badawczą, dającą dziecku radość z odkrywania praw przyrody. Wykorzystane zostaną najnowsze pomoce multimedialne, jakie posiada szkoła, nauczyciel oraz uczniowie. Dzieci zachęcą rodziców do włączenia się w życie szkoły, a nauczyciel pomoże dzieciom rozwinąć współpracę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Innowacja będzie formą promocji szkoły na terenie osiedla, miasta i całego kraju.
438 Szkolna Liga MistrzówDamian WośSzkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi im Powstańców Wlkp
Okólna 8
Nowe Skalmierzyce
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2019•podniesienie sprawności fizycznej uczniów, edukacja prozdrowotna wywołanie pozytywnych zachowań i satysfakcji z osiągnięć •nabywanie umiejętności •działanie na rzecz rozwoju uzdolnień motorycznych zgodnie z możliwościami indywidualnymi •umożliwienie odkrywania predyspozycji organizatorskich •współdziałanie w zespole,akceptacja siebie i innych,stosowanie zasady fair play •poszukiwanie barier swoich możliwości•podnoszenie poczucia własnej wartości,Wyłonienie 10 najlepszych wyników w danej konkurencji w czasie lekcji wf w ciągu roku szk. Wyniki i nazwiska finalistów wywieszane są na tablicy. Przyznawane są punkty.Na koniec I i II półr. punkty są sumowane i wyłonieni są 3 najlepsi uczniowie z każdego poziomu klas chł /dz. Gdy uczeń 3krotnie zostaje finalistą SLM, na zakończenie szkoły jest laureatem SLM. Jego nazwisko trafia na do gabloty SLM .Finalista SLM, na zakończenie roku szk. nagradzany jest dyplomem. Każdy laureat SLM na zakończenie nauki w szkole otrzymuje dyplom i statuetkę LAUREAT SZKOLNEJ LIGI MISTRZÓW.
439 Dorośli i dzieci - wspólny świat nauki i zabawyRydzyńska Ewa, Zawadzka DominikaSzkoła Podstawowa nr 3 im Adama Mickiewicza w Słupcy
Kopernika 13
Słupca
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.10.2016-31.05.2017Celem innowacji jest wypracowanie partnerskich relacji w kontaktach dzieckorodzic nauczyciel. Dzięki udziałowi w innowacji dzieci uzyskują przekonanie, że należy szukać pomocy w świecie dorosłych. Rodzice zacieśniają więź z dziećmi. Relacje nauczyciel rodzic stają się bardziej partnerskieInnowacja obejmuje uczniów klasy II i ich rodziców. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie wg ustalonego harmonogramu. Stałe elementy zajęć to przypominanie wniosków z poprzednich zajęć, praca w grupach zadaniowych, prezentacja osiągnięć, wspólne wnioski i podsumowania. Ewaluacja w oparciu o obserwację uczniów w trakcie zajęć, ocenę ich zaangażowania w pracę, analiza wytworów, ankiety dla uczniów realizujących innowację
440 Podróże dalekie i bliskie - Kraj Kwitnącej Wiśni - innowacyjne wsparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego z wykorzystaniem metody projektuI.Matela, A.Zgórecka, D.Hernacka, K.MajcherSzkoła Podstawowa nr 4 im Jana Brzechwy w Swarzedzu
os. Kościuszkowców 4
Swarzędz
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna10.10.2016-27.01.2017poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji globalnej oraz kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych uczniów SP nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu;zaangażowanie chętnych klas w działania związane z projektem.Innowacja będzie miała wymiar wieloaspektowy.Jej celem będzie poszerzenie wiedzy na temat Japonii:położenie geograficzne,język,flaga,stolica,ciekawe miejsca,podstawowe zasady kaligrafii japońskiej,origami,sztuki walki,teatr japoński,kuchnia,strój,projektowanie ogrodów.Innowacja będzie wpływała na niwelowanie zachowań wynikających z ksenofobii,a także z niskiego poziomu tolerancji i otwartości na „inność”,rozwijała kreatywność,integrowała uczniów,kształtowała postawy otwartości wobec innych narodów.
441 Kółko zainteresowań Ewa KledzikZespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Pile
Królowej Jadwigi 2
Piła
gimnazjummetodyczno-programowa01.10.2016-31.05.2019Zajęcia Kółka biblijnego mają służyć pomocą w rozbudzaniu w uczniach pragnienia poznawania Pisma Świętego, poszerzeniu wiedzy zdobytej w domu i na katechezach, poznanie postaci biblijnych i ich historyczności.Wykraczanie poza program nauczania ma pokazać jak wiele jeszcze ciekawych historii można odkryć na kartach Biblii. Wiele przytoczonych dowodów naukowych ma pokazać, że wciąż budzi ona kontrowersje i zaciekawienie.Bogactwo treści biblijnych wskazuje, że Biblia jest najbardziej intrygującą i ciekawą księgą świata. Zajęcia celowo mają charakter tajemniczości i niemal śledztwa detektywistycznego, gdyż dochodzenie do pewnych faktów ma nauczyć uczniów dociekliwości i samodzielności w budowaniu swoich przekonań i poglądów.
442 Czytanie łączy pokolenia.Ewelina LewandowskaSzkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Sadlnie
Sadlno 9A
Sadlno
przedszkolemetodyczno-programowa01.10.2016-23.06.2017Kształtowanie nawyków czytelniczych, ukazujących wzór kontaktu z książką osób dorosłych, wspomagających wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.Wyrabianie szacunku do literatury. Rozwijanie u dzieci wyobraźni,wrażliwości i empatii. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w rodzinach. Wzmacnianie więzi między dorosłym, a dzieckiem. [Poznanie zasad funkcjonowania biblioteka i korzystania z niej wraz z rodzicami. Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do nauki czytaniaInspiracją do opracowania innowacji pedagogicznej była chęć zmobilizowania najbliższych z rodzin każdego dziecka do chęci głośnego czytania dzieciom oraz wypracowania w dziecku nawyku czytelniczego i szacunku do literatury.Kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców.. Tylko wzajemna współpraca może przynieść pożądany efekt wspaniałego czytelnika.
443 Gimnastyka buzi i językaAgnieszka MiśPrzedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach
Mochy, ul.Wolsztyńska 10
Przemęt
przedszkolemetodyczno-organizacyjno-programowa01.10.2016-31.05.2017Celem niniejszej innowacji jest zapobieganie i eliminowanie wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym, doskonalenie sprawności narządów mowy, artykulacji i fonacji, utrwalenie prawidłowego połykania, wdrażanie do poprawnego oddychania i gospodarowania wydychanym powietrzem, niwelowanie wad wymowy, wyrabianie właściwych nawyków mowy, wspomaganie rozwoju dziecka, wyćwiczenie mięśni mimicznych.Innowacja obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, nawet te, które nie wymagają terapii. Polega na prowadzeniu terapii przez działanie i wykorzystanie najbardziej efektywnych metod logopedycznych. Treści zajęć będą dostosowane tematyką do treści zajęć obowiązkowych. Innowacja będzie obejmowała współpracę z rodzicami i nauczycielami. Wszystkie wykonywane ćwiczenia będą dostępne rodzicom do ćwiczeń w domu. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu.
444 Zajęcia umuzykalniające z nauką gry na flecieDaria SzauerSzkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Sadlnie
Sadlno 9A
Sadlno
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa01.10.2016-23.06.2017Popularyzacja edukacji muzycznej w klasie drugiej, rozszerzenie treści materiału programowego z edukacji muzycznej, dostosowanej do wieku i możliwości dziecka, rozbudzenie wrażliwości i potrzeby kontaktu z muzyką, zainteresowań tanecznych, wokalnych, gry na instrumentach, wyrabianie szacunku dla kultury i sztuki, rozwijanie twórczego myślenia, przygotowanie do publicznych wystąpieńInnowacja obejmuje treści oraz materiał muzyczny, dostosowany do potrzeb i wieku dzieci na etapie wczesnoszkolnym. Skierowana jest do uczniów, wykazujących chęć wspólnego muzykowania, chcących rozwijać się w tym kierunku, spędzać w atrakcyjny sposób czas po zakończeniu zajęć szkolnych. Udział jest dobrowolny. Realizowana innowacja polegać będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć z uczniami klasy drugiej jeden raz w tygodniu, w wymiarze 45 min. Uczniowie będą łączyć teorię z praktyką, śpiewać, grać na flecie, tańczyć.
445 Małe Talenty eksperymenty przeprowadzają i świat poznająAnna TalakPrzedszkole Małe Talenty
ul. Klonowa 21 a
Luboń
przedszkolemetodyczno-organizacyjno-programowa01.10.2016-30.06.2016 podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności; odkrywanie zewnętrznego świata, poznawanie ludzi i miejsc, a także własnych emocji;Wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych, twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania, stawiania pytań i formułowania odpowiedzi. Nauczyciel w grupie przedszkolnej pełnił będzie rolę moderatora, kierując aktywnością dziecięcą, zaspokajając ich naturalne potrzeby poznawcze, ciekawość. Tworząc sprzyjające warunki wspólnej i zgodnej twórczej zabawy oraz stwarzając warunki do nauki przez odkrywanie, doświadczanie oraz przeżywanie.
446 Komunikacja na odległość to nie problemHalina MądrawskaSZKOŁA PODSTAWOWA IM ŚWURSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W DRAWSKIM MŁYNIE
SZOSA DWORCOWA 2
DRAWSKI MŁYN
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-23.06.2017Uatrakcyjnienie lekcji języka polskiego poprzez wykorzystanie umiejętności informatycznych uczniów, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, zaangażowanie wszystkich uczniów, możliwość nauki na odległość.Uczniowie, pod opieką nauczyciela języka polskiego, założą na Gmailu konta. Wymienią się z nauczycielem oraz pozostałymi uczniami w danej klasie adresami mailowymi. Następnie nauczyciel wskaże możliwości pracy na Dysku Google, szczególnie umiejętnością tworzenia dokumentów, możliwością edytowania, komentowania, wyświetlania. W ciągu roku szkolnego uczniowie, wykorzystując Dysk Google, będą wykonywać wybrane ćwiczenia lekcyjne, zadania domowe.
447 Mądre bajki z całego świataKarolina SpirraZespół Szkół nr. 2 im. Królowej Jadwigi w Pile
ul Królowej Jadwigi 2
Piła
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.10.2016-30.06.2017Promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, uwrażliwianie dzieci na krzywdę drugiego człowieka, wzbudzenie empatii, nauka tolerancji, odkrywanie odmienności, pobudzanie do refleksji i wyciągania wniosków.Raz w miesiącu zespół z jednej klasy 3 prezentuje swój pomysł interpretacji bajki odtwarzanej z audiobooku przed uczniami klas 2. Wychowawca kl. 3 otrzymuje materiały związane z bajką i scenariusz. Osoby chętne lub wskazane przez wychowawcę mają 2 3 tygodnie na przygotowanie inscenizacji i przedstawiają ją pod koniec miesiąca. Widownia uczniowie kl. 2 po obejrzeniu wraca do klasy i omawia bajkę według scenariusza lub własnego pomysłu.
448 Uczeń dziennikarzem. Autorski program zajęć pozalekcyjnych.Stanisława GrelowskaSzkoła Podstawowa nr 7 im Adama Mickiewicza w Pile
al. Wojska Polskiego 45
Piła
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-23.06.2017Wprowadzanie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi. Przygotowanie do rozpoznawania różnych komunikatów medialnych i rozumienia języka mediów. Tworzenie gazety szkolnejZajęcia będą prowadzone przede wszystkim metodą warsztatową. Dzięki innowacji uczniowie będą uczestniczyć w tworzeniu wizerunku szkoły oraz jej promocji w środowisku. Nauczą się, jak twórczo zagospodarować czas wolny. Przygotują się do świadomego wyboru i bezpiecznego poruszania się w świecie mediów.
449 Kim będę, gdy dorosnęAnna Mazur-DąbrowskaPrzedszkole Publiczne Smerfy
Nowa Wieś 14
Gizałki
przedszkolemetodyczno-programowa01.11.2016-31.05.2017Głównym celem innowacji jest stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości, kształcenie umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz rozwijanie postawy tolerancji i szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody. Dzięki realizacji projektu dzieci zostaną przygotowane do bycia aktywnymi członkami społeczności lokalnej. Ukazana im zostanie praca jako sposób na rozwijanie swoich pasji i wiedzy.Przygotowanie zajęć dydaktycznych Kim chciałbym zostać w przyszłości. Wspólne dokonanie interesujących zawodów. Wykonanie przez dzieci zaproszeń jak i laurek podziękowań dla gości. Spotkania z gośćmi odbywać się będą 1 raz w miesiącu dla grup dzieci 5 i 6 letnich. Dzieci same przeprowadzą wywiad z gościem. Na zakończenie zaproszona osoba przeczyta dzieciom wybrane opowiadanie. Podsumowanie innowacji to zajęcia otwarte dla rodziców prezentacja multimedialna, zdjęcia. Ewaluacja
450 Program koła turystyczno - regionalnego Ewa KantorskaSzkoła podstawowa nr 2 im Cystersów Wągrowieckich
ul. Krótka 4
Wągrowiec
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.11.2016-30.06.2017Kształcenie wrażliwości, odpowiedzialności oraz umiejętności dostrzegania piękna przyrody. Identyfikacja z miejscem, w którym żyjemy. Poznawanie naszego miasta i okolic. Rozbudzanie zainteresowań dziedzictwem kulturowymProgram dotyczy zajęć poświęconych poznawaniu najbliższego środowiska. Zajęcia odbywać się będą w terenie w formie wycieczek, spacerów, spotkań z ciekawymi ludźmi. Dzieci uczestnicząc w zajęciach zdobywają wiedzę przyrodniczą i wnikliwie obserwują okolicę. Angażują też rodziców do wspólnej aktywności. Poznają osobliwość regionu.
451 Zrozumieć siebie i innych. Dziecko w świecie odmienności. Filmowe lekcje o tolerancji i akceptacji.Justyna Trawińska, Anna SybilskaSamorzadowa Szkoła Podstawowa nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Stefana Batorego 8
Września
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.10.2016-23.06.2017Głównym celem programu jest ukształtowanie wiedzy i umiejętności oraz systemu wartości potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata. W ramach realizacji programu uczniowie będą mieli warunki do kształtowania w sobie postawy odbiorcy kultury i świadomego widza. Zrozumieć siebie i innych, to cykl filmów i zajęć z zakresu edukacji filmowej, który może stać się atrakcyjnym uzupełnieniem wychowawczego oraz dydaktycznego planu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Repertuar został dobrany w taki sposób, by uczniowie mieli możliwość poznać produkcje z różnych stron świata. Podczas tych podróży filmowych młody widz może odwiedzić odległe kraje, a także poznać odmienne sposoby myślenia i postrzegania rzeczywistości.
452 Szachy dla początkujących Magda RiskeZespół Szkół nr 2
ul. Królowej Jadwigi 2
Piła
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna03.10.2016-08.06.2017popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży, nauczanie dzieci gry w szachy, przekazywanie podstaw do możliwości dalszego trenowania, uczenie logicznego konstruktywnego myślenia, przestrzeganie określonych zasad i reguł, ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi,,wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy,zachęcanie do udziału w turniejach szachowych organizowanych na terenie szkoły i miasta, wykorzystanie umiejętności szachowych w różnych aspektach życiaW tym roku chcę realizować innowację Szachy dla początkujących. Zajęcia odbywać się będą od października 2016 do czerwca 2017.Moim głównym zadaniem będzie zapoznanie dzieci z podstawami gry w szachy. Chcę, aby prowadzone przeze mnie zajęcia dostarczy dzieciom rozrywki i zabawy. W toku zajęć przeplatać będę różne metody nauczania i organizacji pracy uczniów. W planowaniu i przebiegu zajęć wykorzystam poradniki oraz materiały szkoleniowe dostępne w Internecie. Zorganizuję w szkole kolejny turniej szachowy.
453 RobotykaAleksandra GielniakZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
ul. Budowlanych 6
Konin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017Wprowadzenie do programu nauczania elementów podstaw programowania.• Sprawne posługiwaniem się urządzeniami techniki komputerowej.• Wspomaganie procesu samokształcenia z wykorzystaniem istniejących środków i technologii informatycznych.• Przygotowanie absolwenta do wejścia w świat społeczeństwa informacyjnego, gdzie decydujące znaczenie ma rozwój technologiczny. Udział w innowacji spowoduje integrację grupy. Uczniowie będą mogli poznać podstawy programowania. Uczniowie nabędą umiejętność współdziałania w grupie oraz aktywnego, pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu. W wielu sytuacjach uczniowie będą zdani na siebie i swoją inicjatywę, to od nich będzie zależało tempo i jakość pracy. Wcielając się w rolę młodych konstruktorów przełamią barierę biernego siedzenia przed komputerem.
454 GeoinformatykaAleksandra Gielniak, Agnieszka Wagner-PiekutaZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
ul. Budowlanych 6
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa01.09.2015-30.06.2018• Wprowadzenie do programu nauczania przedmiotów dodatkowych tj. geografia, informatyka w geodezji oraz grafika komputerowa. • Umiejętność interpretacji i analizy tradycyjnych źródeł informacji geograficznej.• Wspomaganie procesu samokształcenia z wykorzystaniem istniejących środków i technologii informatycznych w geodezji.• Przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej lub dalszego kształcenia na uczelniach wyższych. Uczniowie wzmocnią swoją wiarę we własne możliwości. Poznają środowisko lokalne, które ma spowodować rozwijanie kontaktów, przełamywanie barier, planowanie współpracy oraz porównanie tego co mamy u siebie – do tego co nas odróżnia i co zbliża do innych. Biorąc udział w innowacji uczniowie będą mogli poznać geodezje od strony geografii i informatyki. Uczniowie nabędą umiejętność współdziałania w grupie oraz umiejętność aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu.
455 Zielona architektura - ogrody na dachach i ścianachMałgorzata Werhun-PopiołekZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
Budowlanych 6
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2017-30.06.2017Wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian.Cele szczegółowe: upowszechnianie i rozwój idei zielonych dachów i żyjących ścian wśród uczniów technikum architektury krajobrazu, wyposażenie uczniów w wiedzę obejmującą zagadnienia z dziedziny ekologii miasta i ogrodu, zapoznanie uczniów ze znaczeniem zielonych dachów i ścian dla systemu przyrodniczego miastaZajęcia będą się odbywać w wymiarze jednej godziny tygodniowo w trzeciej klasie technikum architektury krajobrazu w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie praktyczne. Lekcje będą prowadzone w formie wykładów, projektów i warsztatów.Uczniowie zapoznają się z wpływem zielonych ścian i dachów na rozwój bioróżnorodności miasta. Poznają różne rodzaje ogrodów na dachach i różne formy wprowadzania roślinności na ściany budynków. Opracują własne projekty ogrodu na dachu i zielonej ściany.
456 Program działań innowacyjnych z języka angielskiego w klasie I gimnazjum.Magdalena Furgała, Magdalena Myszczyszyn, Agnieszka OrłowskaZespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
Szydłowo 43
Szydłowo
gimnazjummetodyczno-organizacyjna14.09.2016-23.06.2016Cele ogólne innowacji: pogłębianie wiedzy i zainteresowania językiem angielskim,rozwijanie kompetencji językowych we wszystkich obszarach językowych, rozwijanie tolerancji na inne kultury, rozwijanie prawidłowej strategii uczenia się, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Celem nadrzędnym napisania innowacji jest próba pogłębiania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, doskonaleniu poszczególnych umiejętności językowych oraz umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Zadaniem uczniów będzie prowadzenie portfolio językowego, w którym przechowywać będą swoje samodzielne prace,karty pracy i notatki,które ilustrują ich postępy w nauce.
457 Zielone światło do życia wartościamiPaulina Dyczkowska, Beata KwiatekSzkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach
ul. Szkolna 7
Oborniki
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIorganizacyjna03.10.2016-16.06.2017Głównym celem innowacji jest wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne.Głównym celem innowacji jest zmiana organizacji pracy naszej świetlicy szkolnej przez wyposażenie w system oceniający zachowanie wychowanków w postaci sygnalizacji świetlnej.Równocześnie 2 razy w miesiącu będą prowadzone zajęcia, które w ciekawy i atrakcyjny sposób będą przybliżać najważniejsze wartości społeczne.Stosowanie sygnalizacji ma zachęcać do aktywności na zajęciach do zachowań zgodnych z zasadami ustalonymi, które będą nagradzane.
458 Angielski w mowie bez stresu.Magdalena Furgała, Magdalena MyszczyszynZespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
Szydłowo 43
Szydłowo
gimnazjummetodyczno-organizacyjna14.09.2016-23.06.2016Cele ogólne innowacji: pogłębianie wiedzy i zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie umiejętności komunikacji, rozwijanie funkcji językowych, rozwijanie tolerancji na inne kultury, rozwijanie prawidłowej strategii uczenia się, rozwijanie umiejętności pracy w grupie.Innowacja jest kontynuacją programu działań innowacyjnych w klasie I gimnazjum. Nadrzędnym celem niniejszej innowacji jest rozwój umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz poszerzenie i doskonalenie zakresu funkcji językowych. Wybór powyższych umiejętności wynika z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas pierwszych gimnazjum w czerwcu 2015 roku.Na podstawie opracowanych ankiet stwierdzono dużą potrzebę ćwiczeń komunikacyjnych takich jak: dialog, wywiad itp. oraz potrzebę dalszej pracy z wykorzystaniem filmu i technologii informacyjnokomunikacyjnej.
459 Mądre żywienie, zdrowe pokolenie.Elżbieta Nowak, Anna SzczapZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im E Kwiatkowskiego w Koninie
Budowlanych 6
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2016-31.05.2017Przygotowanie zawodowe absolwenta do pracy z ludźmi w zakładach gastronomicznych, które wprowadzają do swej oferty zdrowy, racjonalny styl żywienia w zależności od potrzeb i schorzeń konsumentów. Kształtowanie w młodzieży świadomej potrzeby racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia. Poszerzanie ich wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia wynikających ze złych nawyków żywieniowych.Projekt realizowany w wymiarze 2 godzin miesięcznie przez jeden rok kształcenia w klasach III Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach gastronomicznych i nie związanych zawodowo z gastronomią.Poruszane zagadnienia na spotkaniach profilaktyczno – dydaktycznych będą dotyczyć środków żywnościowych spożywanych na co dzień, które są modyfikowane w zależności od potrzeb konsumenta i rynku. Forma realizacji : dyskusje, wykład, pogadanki,prezentacje multimedialne, filmy.
460 Gastronomia e-learningowaElżbieta NowakZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im E Kwiatkowskiego w Koninie
Budowlanych 6
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2017-31.05.2017Wyzwalanie inicjatywy w uczniach oraz wzbogacenie i efektywność nauczania w zakresie treści programowych z przedmiotu Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi. Działaniem innowacyjnym zostaną objęci uczniowie z klasy II Technikum żywienia i usług gastronomicznych przez jeden rok kształcenia zawodowego. Zajęcia prowadzone na platformie elearningowej będą odbywać się zdalnie w czasie pozalekcyjnym z wykorzystaniem serwera zewnętrznego do umieszczenia materiałów dydaktycznych. Dostęp ucznia do platformy edukacyjnej wymaga jedynie posiadania komputera z dostępem do Internetu oraz indywidualnego loginu i hasła.
461 Cieszę się, że ładnie szumieć chcęEwa KledzikZespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Pile
Królowej Jadwigi 2
Piła
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-31.05.2017Rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i programów online. Możliwość pracy z tablicą interaktywną uatrakcyjni ćwiczenia.Kamera internetowa,widok wzorca i własne próby naśladowania będą pomocne w nauce celowych i dokładnych ruchów ćwiczonych narządów. Rozszerzenie ćwiczeń logopedycznych o propozycje gier online strony internetowej www. mimowa.pl w wysokim stopniu wzbogaci zajęcia. Propozycje ćwiczeń w programie komputerowym EDUTERAPEUTICA będą aktywizowały uczniów do samodzielnej korekty zaburzonych głosek. Możliwość nagrywania i odsłuchiwania wypowiadanych treści będzie dodatkowo elementem utrwalającym.
462 klasa wojskowa w technikumRenata Tomaszewska, Roman SzuberskiZespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie
II Armii Wojska Polskiego 1
Rogoźno
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2016-30.06.2019Wspomaganie rozwoju ucznia w zakresie wiedzy dotyczącej obrony Rzeczypospolitej Polskiej. podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole, rozwój ucznia w kierunku wojskowym, dodatkowe wychowanie patriotycznoobronne, uatrakcyjnienie oferty szkół powiatu obornickiego.Innowacja realizowana będzie w klasie: I,II,III w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Absolwent klasy wojskowej będzie miał podstawową wiedzę z zakresu działania Sił Zbrojnych RP, musztry, wyszkolenia strzeleckiego, łączności, terenoznawstwa, ratownictwa.
463 Z książką w teczceJoanna Cierniak, Agnieszka Skipirzepa - SapińskaSzkoła Podstawowa nr 8 im Bohaterów Westerplatte w Kaliszu
Serbinowska 22a
Kalisz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-31.05.2017Rozpowszechnianie czytelnictwa poprzez skłanianie młodych ludzi do sięgania po książki i ukazywanie różnorodności świata skrytego na kartach literatury.W innowacji biorą udział zespoły uczniowskie czternastu szkół z całej Polski. Zadaniem uczestników jest popularyzacja czytelnictwa poprzez realizację interdyscyplinarnych zadań projektowych. Krajowy projekt eTwinning umożliwia uczniom dzielenie się swoimi doświadczeniami czytelniczymi a także efektami pracy i wypracowanymi materiałami na platformie TwinSpace, do której dostęp mają zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice.
464 Matematyczny PlusikMałgorzata Bartosińska, Anna AndrzejczakZespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
Szydłowo 43
Szydłowo
gimnazjummetodyczna17.10.2016-14.06.2017•Popularyzowanie wiedzy matematycznej i jej zastosowanie•Rozbudzanie i pogłębianie uzdolnień i zainteresowań matematycznych zdobytych na lekcji•Kształtowanie rozumienia i posługiwania się językiem matematyki.•Doskonalenie umiejętności matematycznego i twórczego myślenia uczniów.•Rozwijanie wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania. •Wdrażanie uczniów do samokształcenia i współzawodnictwaWprowadzona innowacja przewiduje jedną godzinę w tygodniu na zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Godziny te zostaną przeznaczone na pogłębianie wiedzy i umiejętności, utrwalanie wiadomości oraz doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych i rozwiązywanie testów, w tym testy dostępne w programie „Lepsza szkoła”.
465 JA w świecie MYJoanna PatrzykątZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
ul. Budowlanych 6
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa01.09.2016-30.03.2017Przekazanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie kompetencji społecznych:umiejętności komunikacji, pracy w zespole, reagowania w sytuacji zmiany, zarządzania konfliktem, efektywnej autoprezentacji.Innowacja będzie prowadzona w formie warsztatów. Jej realizacja umożliwi zdobycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kompetencji oraz wiedzy z zakresu kompetencji społecznych, co niewątpliwie zwiększy ich szansę na rynku pracy.Pozwoli ona wyjść poza ramy obowiązującego programu nauczania i posłuży bardziej efektywnemu i zaplanowanemu wykorzystaniu czasu przeznaczonego na zadania wychowawcze.
466 Łejerskie wędrowanieG Daniel, E Drygas, I Florek, A Florkowska, K Gruchalska-Matuszak, M Grzesiak, M Prusiewicz, D Sroka-JarmulsZespół Szkół nr 4
ul. Brandstaettera 1
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna26.09.2016-30.06.2019Głównym celem innowacji jest zwiększenie odpowiedzialności uczniów za własną naukę poprzez stworzenie sytuacji, w których uczniowie mają możliwość samodzielnie poszukiwać informacji, współpracować w grupach międzywiekowych, uczyć się od siebie, prezentować wyniki pracy, oceniać wzajemnieInnowacja obejmuje uczniów klas 4 i 5 w kolejnych latach szkolnych. Polega na korelacji międzyprzedmiotowej: języka polskiego, plastyki, matematyki i przyrody. W roku szkolnym odbywa się min. 5 projektów tematycznych w grupach międzyklasowych. Uczniowie realizują zadania w blokach język polskiplastyka, matematykaprzyroda. Wprowadzeniem do każdego projektu jest sytuacja wyjściowa – niespodzianka. Inspiracją dla innowacji jest metoda projektowanych okazji edukacyjnych R. Łukaszewicza i doświadczenia szkoły w Radowie Małym kierowanej przez E. Radanowicz.
467 Bajki i baśnie uczą i wychowująRenata WiśniewskaSzkoła Podstawowa Pod Lipami w Krosinku
Wiejska 43
Krosinko
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.10.2016-23.06.2017Rozwijanie cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijanie idei szkoły współpracy, propagowanie czytelnictwa, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za młodszego kolegę.Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w lekcjach bibliotecznych w Mosińskiej Bibliotece Publicznej.Raz w miesiącu uczniowie kl. V i VI czytają bajki młodszym kolegom.Katecheta dokonuje podsumowania wszystkich życiowych mądrości wynikających z bajek w odniesieniu do Dekalogu. Na Dzień Patrona i na Dzień Rodziny uczniowie z rodzicami prezentują wspólnie przygotowane inscenizacje wybranych baśni. Zaplanowane są również warsztaty literackie z bajkopisarzem. W grudniu kl. II przygotuje i przedstawi Bajkowe Jasełka dla rodziców i seniorów wsi Krosinko.
468 W przyjaźni z książką”- rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów klas IV.Marzena Zielezińska, Ewa StrzykowskaSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im Bohaterów Westerplatte w Koninie
ul. Fikusowa 8
Konin
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.10.2016-23.06.2017Poprawa jakości pracy szkoły i podniesienie skuteczności kształcenia;kształtowanie kompetencji czytelniczych; upowszechnienie i rozwój czytelnictwa w szkole; wyrobienie nawyków sięgania po książkę w wolnym czasie; • zdobycie określonej wiedzy z zakresu historii książki; • stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia; przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.Innowacja ma charakter metodyczny. Realizowana będzie w trakcie obowiązkowych lekcji języka polskiego z uczniami klas IV, a także wyjść i wyjazdów do MBP w Koninie oraz Drukarni Książek w Żychlinie. Stosowane będą metody: słowne, praktycznego działania, problemowe, projekt edukacyjny – „W zaczarowanym świecie baśni”.
469 Przedszkolak RatownikiemElżbieta Sołtysiak, Ewa SłotwińskaPrzedszkole nr 5 Pod Grzybkiem w Rawiczu
ul. Sarnowska 9a, adres do korespondencji: Przyjemskiego 35, Sierakowo
Rawicz
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.06.2017Wdrażanie dzieci do poznania zasad pierwszej pomocy.Przygotowanie dzieci do bezpiecznego przebywania w środowisku, radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Realizując powyższą innowację zaplanowano wiele spotkań ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa i edukacji ratowniczej. Nawiązano współpracę z odpowiednimi instytucjami uprawnionymi do niesienia pomocy medycznej potrzebującym.Poprzez szereg spotkań i warsztatów w przedszkolu oraz w instytucjach medycznych, poprzez pokazy i własną działalność dziecka zamierzamy przygotować dzieci tak, aby kończąc edukację przedszkolną były świadome różnych zagrożeń.
470 Z szachami na TyMaciej WankeSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im Bohaterów Westerplatte w Koninie
ul. Fikusowa 8
Konin
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa01.09.2016-20.06.2018Celem tej inicjatywy jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości, jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Szachy rozwiną takie cechy jak: opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga, radzenie sobie ze stresem i zmęczeniemPlanowanym nowatorstwem zostaną objęci uczniowie jednej klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/17 oraz 2017/2018. Nauka gry w szachy będzie się odbywała jako zajęcia obowiązkowe w wymiarze 1 godziny tygodniowo.Cel będzie realizowany poprzez uruchomienie pilotażowego wprowadzenia nauczania gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o współpracę z Polskim Związkiem Szachowym, który przeszkoli osobę prowadzącą zajęcia oraz dostarczy potrzebne pomoce dydaktyczne.
471 Szkolne świętowanie w rytmie polskich tradycji i obyczajówmonika Broda, Aneta Łaczkowska, Anna OpasSzkoła Podstawowa nr 1 im Stanisława Konarskiego w Kole
ul. Szkolna 2 A
Koło
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa15.11.2016-30.04.2017ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z DAWNYMI I WSPÓŁCZESNYMI TRADYCJAMI I OBYCZAJAMI ŚWIĄTECZNYMI ORAZ KSZTAŁTOWANIE WOBEC NICH POSTAWY SZACUNKU.Innowacja ma na celu zwiększyć zainteresowanie środowiska szkolnego i lokalnego polskimi tradycjami świątecznymi. W myśl zasady „Cudze chwalicie, swego nie znacie” chcemy pokazać piękno polskiego, tradycyjnego świętowania, przekazywanego z pokolenia na pokolenia – stając w opozycji do zalewającej nas fali obcej, masowej kultury, często spłycającej święta tylko do dekorowania domów i dokonywania zakupów.
472 W poszukiwaniu matematykimgr Marzena Abramowicz, mgr Iwona Wybieralska, mgr Ewa KrawczykSzkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu
ul. Hanki Sawickiej 3b
Kalisz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-30.05.2017Celem projektu jest przekazanie uczniom tych wiadomości, umiejętności i sprawności, które mają znaczenie dla dalszego kształcenia matematycznego. Dzięki wykorzystaniu w procesie nauczania prostych obserwacji wzrośnie zainteresowanie uczniów matematyką i uczyni z niej przedmiot bardziej dla nich przyjazny. Wszystkie te poczynania sprzyjają wyrabianiu u uczniów umiejętności obserwacji, analizy i syntezy zebranych danych wnioskowania i stawiania hipotez. Innowacja polegać będzie na poszukiwaniu matematyki w literaturze. Uczniowie będą mieli za zadanie odnaleźć w literaturze książki mające w tytule liczby, następnie ją przeczytać. Efektem pracy ma być plakat zrobiony przez uczniów, który zachęca do przeczytania książki oraz prezentacja multimedialna, która pokazuje jakie znaczenie w książce ma liczba zawarta w tytule.
473 Kulinarne podróże po PolsceBarbara Paszkowiak Beata RajewskaPrzedszkole Miejskie nr 13 Zdobywców Świata
Łowiecka, 50c
Leszno
przedszkolemetodyczno-programowa10.10.2016-16.06.2017Budowanie poczucia przynależności do regionu i kraju poprzez poznanie tradycji kulinarnych wybranych regionów Polski Promowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych Rozwijanie samodzielności i współpracy w zespole podczas wykonywania potraw.Innowacja ma za zadanie wprowadzić dzieci w świat kuchni polskiej. Chcemy stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki poznania tradycji kulinarnych naszego kraju. Innowacja w zasadniczej części odnosi się do edukacji kulinarnozdrowotnej, ale ma istotne znaczenie z punktu widzenia wiedzy ogólnej. Dzieci podczas zajęć będą zdobywać szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie historii, przyrody, edukacji zdrowotnej, wychowania do wartości.
474 Nauczyciel nauczyciela uczy języka angielskiegoAnna Podbielska, Małgorzata Kaczmarek, Krzysztof PyrzykLiceum Ogólnokształcące im Powstańców Wielkopolskich
ul. ks. Kegla 1A
Środa Wielkopolska,gmina miejsko-wiejska
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.10.2016-28.04.2017Powszechna nauka języka angielskiego kadry nauczycielskiej; Cele szczegółowe: poznanie języka angielskiego; integracja zespołu nauczycielskiego; możliwość uczestniczenia w projektach anglojęzycznych wszystkich nauczycieli; podniesienie prestiżu nauczyciela, szkołyLiceum od lat uczestniczy w projektach językowych lub w wymianach szkolnych w całej Europie: trzykrotnie w projekcie Comenius, obecnie w programie Erasmus, od 1991 roku w wymianie szkolnej we Francji w Vitre, od 10 lat w spotkaniach sportowych ze szkołami w Niemczech i w Czechach. Wobec tego nauczyciele tak jak uczniowie uczą się języka angielskiego. Stąd idea aby to nauczyciele języka angielskiego uczyli innych nauczycieli raz w tygodniu dwie godziny od X 2016 do IV 2017.
475 TIK w nauczaniu języka angielskiegoAneta WesołowskaSzkoła Podstawowa nr 5 im Dzieci Polskich
al. Niepodległości 18
Piła
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.09.2016-30.06.2019rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji•rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunik. oraz uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych w użyciu nowoczesnych technologii•wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcegoe• •Nawiązanie współpracy ze szkołami zagranicą etwinning•Rozszerzenie możliwości poznawania j. angDotyczy klasy IV. Będzie dodatkowa 1 h tyg. w sali komputerowej. Innowacja polega na tym, że oprócz realizowania zagadnień z podręcznika ucz. automatycznnie poznają słownictwo związane z komputerami, poszerzą słownictwo z książki Podczas 1 h dodatkowej w sali komp. zapoznam z narzędziami TIK, które pozwolą stworzyć: prezentacje, pokazy slajdów, quizy, testy, zadania, obrobić zdjęcia, filmy.Uczniowie sami określą temat swoich prac. Wyniki na lekcji, i www projektu
476 Patronat uczelni wyższych szansą na lepszy start młodzieżyAnna Podbielska, Małgorzata Kaczmarek, Katarzyna Światowy, Marzena Wisińska-ZadrużyńskaLiceum Ogólnokształcące im Powstańców Wielkopolskich
ul. ks. Kegla 1A
Środa Wielkopolska,gmina miejsko-wiejska
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjno-programowa01.10.2016-28.04.2017Współpraca z poznańskimi uczelniami – UAM, UEP,UP,UMP,PPUT i AWF. Cele szczegółowe: bezpośredni kontakt ucznia z uczelnią; szerokie możliwości rozwoju ucznia; kontynuowanie nauki po liceum na poznanych wcześniej uczelniach; poznawanie na bieżąco oferty uczelni; poznanie struktury uczelni oraz stanowisk występujących na uczelni; uczestniczenie bezpośrednio w zajęciach i projektach; podniesienie prestiżu ucznia, szkołyW ramach współpracy realizujemy: inauguracje roku szkolnego i akademickiego, dwa razy/semestr wyjazdy uczniów na zajęcia, raz w semestrze zajęcia/wykłady w szkole, nauka języka macedońskiego i bułgarskiego prowadzona przez native speaker UAM. Na dzień przed zakończeniem szkoły przez uczniów klas III 28 IV 2016 po raz trzeci spotkanie w szkole z przedstawicielami uczelni: rektorami, dziekanami. Corocznie spotkanie uświetnione wykładem JM Rektora w 2016 UEP
477 Cała szkoła czytaAnna Podbielska, Małgorzata KaczmarekLiceum Ogólnokształcące im Powstańców Wielkopolskich
ul. ks. Kegla 1A
Środa Wlkp.
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-23.06.2017popularyzacja czytelnictwa: zainteresowanie czytelnictwem; wspólne wybieranie i czytanie książek; integracja zespołu klasowego; podniesienie prestiżu ucznia, szkołyUczniowie wybierają wspólnie książkę i na każdej godzinie do dyspozycji wychowawcy, na pierwszych 15 minutach, czytają kolejno. To sposób na dobrą organizację lekcji i szkoły.Czytanie książek stanowi o rozwoju, stąd projekt wpisujący się w priorytety ministra i kuratora oświaty – „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. Po przeczytaniu następuje dyskusja, wymiana wrażeń.
478 Surfuję po cyberprzestrzeniIzabela JaskulskaSzkoła Podstawowa w Zakrzynie
Zakrzyn 1
Lisków
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.06.2017Rozwijanie kompetencji informatycznych i językowych. Wykorzystanie programów i aplikacji interaktywnych do nauki.Zwiększenie szans edukacyjnych.Wprowadzenie innowacji dokonano w wyniku obserwacji, rozmów z uczniami i analiz ich zachowań. Zauważono, że kompetencje informatyczne uczniów są bardzo zróżnicowane. Niewielu sprawnie posługuje się programami komputerowymi ułatwiającymi naukę lub korzysta z darmowych platform internetowych w celach edukacyjnych. Aktywność w dużej mierze ogranicza się do oglądania filmików zamieszczanych w Internecie lub grania w gry komputerowe. Wyniki diagnozy pokazały potrzebę podniesienia poziomu samodzielności w organizowaniu nauki własnej i brania za to odpowiedzialności.
479 Rozumiem, co czytam.Magdalena Furgała, Magdalena MyszczyszynZespół Szkół im. Janusza Korczaka
Szydłowo 43
Szydłowo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna14.09.2016-23.06.2017Pogłębianie wiedzy i zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i słuchania, rozwijanie prawidłowej strategii uczenia się, rozwijanie umiejętności pracy w grupie,Innowacja wprowadzona została dla uczniów klas V SP i jest następstwem innowacji realizowanej w klasie IV. Wprowadzenie jej możliwe jest dzięki dodatkowym godzinom języka obcego, których uczniowie realizują pięć w tygodniu. Założeniem innowacji jest rozwój czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, jako umiejętności łatwiej przyswajanych na tym etapie rozwoju uczniów. Uczniowie zmagać się będą z licznymi tekstami pisanymi, w różnych formach, dostosowanymi do ich możliwości.Rozwijać będą również umiejętność odbioru tekstu słuchanego.
480 Mądra główka, co zna słówka.Magdalena Furgała, Magdalena Myszczyszyn, Agnieszka orłowskaZespół Szkół im. Janusza Korczaka
Szydłowo 43
Szydłowo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna14.09.2016-23.06.2017pogłębianie wiedzy i zainteresowania językiem angielskim, poszerzanie zasobów słownictwa usprawniających umiejętności w poszczególnych obszarach językowych, rozwijanie prawidłowej strategii uczenia się, rozwijanie umiejętności pracy w grupie,Innowacja wprowadzona została dla uczniów klas IV SP, którzy mają rozszerzoną liczbę godzin tego języka do pięciu godzin w tygodniu. W związku z dodatkowymi godzinami uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swojego słownictwa, co jest kluczowym elementem rozwoju pozostałych umiejętności językowych. Uczniowie będą poszerzać znajomość słownictwa w zakresie nie wykraczającym poza ramy podstawy programowej poprzez zastosowanie aktywizujących metod nauczania, wizualizacji, gier edukacyjnych.
481 Ja i moje emocjeMarzena Kłakulak-KucałaZespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie
ul. Ogrodowa 2
Pleszew
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa03.10.2016-23.06.2017Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym, kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi w konfrontacji z zadaniami oraz w relacjach z samym sobą. Innowacja przeznaczona jest dla uczniów kl. IIII,którzy wykazują trudności w relacjach z innymi zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi. Zaplanowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają poznać siebie i innych oraz co jest niezwykle istotne dotyczą najbliższego otoczenia dziecka. Poznanie siebie, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna, muzyczna nauczą uczniów adekwatnego reagowania na bodźce, współpracę w grupie oraz uświadomią istotę przestrzegania zasad obowiązujących w danej społeczności.
482 Matematyczne SzaleństwaAnna Machelak, Paulina Kinder-FilipiakSzkoła Podstawowa w Zakrzynie
Zakrzyn 1
Lisków
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna01.10.2016-31.08.2017Rozwijanie uzdolnień i umiejętności matematycznych oraz logicznego myślenia uczniów I i II etapu edukacyjnego. Przekraczanie barier komunikacyjnych.Wprowadzenie innowacji dokonano w wyniku analizy badań przeprowadzonych wśród uczniów I i II etapu edukacyjnego. W wyniku badań i obserwacji podczas lekcji nauczyciele zauważyli, że uczniowie chętnie podejmują wyzwania matematyczne, efektywniej uczą się poprzez niekonwencjonalne metody pracy. Uczniowie preferują naukę przez działanie i zabawę, są aktywni i zmotywowani, chętnie podejmują wysiłek, zdobywają nowe umiejętności. W wyniku analizy przeprowadzonych obserwacji ujawniono potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie działań i metod pracy z uczniami.
483 Żyj zdrowoŁukasz RatajczakSzkoła Podstawowa nr 2 im Wojska Polskiego w Obornikach
Szkolna 7
Oborniki
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.09.2016-23.06.2017Celem innowacji jest propagowanie zasad zdrowego stylu życia. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wyrabianie nawyków higienicznych i zamiłowania do czystości.Innowacja będzie realizowana w czasie lekcji wychowawczych i wycieczek. Dla uczniów zostaną zorganizowane warsztaty i spotkania z osobami, które przedstawią zalety zdrowego trybu życia m.in. z osobą zajmującą się uzależnieniami, ratownikiem medycznym, policjantem, pielęgniarką. Uczniowie będą mogli wziąć udział w przygotowanych dla nich konkursach.
484 Projeky z zakresu wiedzy o teatrze pt.Od podszewki do kubraczka , czyli od pomysłu do przedstawieniaDorota Karolczak Krystyna PocztaSzkoła Podstawowa Nr8 imMarii Sklodowskiej-Curie w Krotoszynie
ul. 23 Stycznia 20
Krotoszyn
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.10.2016-31.05.2017 motywowanie do własnej twórczości, poszerzanie wiadomości na temat teatru,poznanie zawodu aktora, scenografa, reżysera, choreografa, doskonalenie pisania scenariusza , rozwijanie wyobraźni i kreatywności, poprawa dykcji , rozwijanie pozytywnych cech charakteru odpowiedzialności za słowa i kształtowanie postaw działanie na rzecz innych, szacunek dla drugiego człowieka, wdrażanie do działania w grupie, rozwijanie empatii, przygotowanie do autoprezentacji Bawiąc się w teatr, dzieci spędzają czas wolny. Wzmocnią dzięki temu poczucie wartości ucznia , nauczą samodzielności, odpowiedzialności. Poprzez pracę w zespole zacieśnią więzi z rówieśnikami.Podczas zajęć zostaną zastosowane następujące metody i formy;obserwacja, praca z tekstem , praca w grupach, drama, gry i zabawy dydaktyczne, burza mózgów. Końcowym efektem będą scenariusze uczniów, udostępniane w bibliotece szkolnej.Młody twórca zaprezentuje warsztat pracy w formie przedstawienia.
485 Grafika w biznesieBeata Cichocka, Urszula Przybylska, Marta WoźniakZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
ul. kard. S. Wyszyńskiego 3
Konin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczna01.09.2016-31.08.2020 umiejętność zastosowania w praktyce zawodowej zagadnień związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod marketingowych oraz technologii kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania programów graficznych, poszerzenie wiedzy na temat rosnącej roli działań marketingowych rozwijanie zainteresowań uczniów współpraca z pracodawcami i uczelniami wyższymiInnowacja to odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie związane z nowoczesnymi sposobami nauki oraz potrzebą uatrakcyjniania zajęć. Zajęcia i warsztaty mają zwiększyć umiejętności w zakresie wykorzystania programów graficznych, poszerzenia wiedzy na temat rosnącej roli działań marketingowych do kreowania wizerunku organizacji. Grafika w biznesie będzie miała również pozytywny wpływ na wizerunek szkoły ze względu ścisłą współpracę z nauczycielami akademickimi. Młodzież będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać wiedzę z zakresu marketingu.
486 Zdobądź sukces z IntegrancikiemAleksandra GoldsteinZespół Szkół nr 2
ul. Królowej Jadwigi 2
Piła
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna21.09.2016-23.06.2017•zachęcenie do aktywnego udziału w konkursie Integrancik poprzez systematyczny udział w zajęciach;•zapoznanie z budową testu konkursowego półfinałowego i finałowego;•omówienie rodzajów zadań zadania z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, wielokrotnej odpowiedzi, typu prawda/fałsz, z lukami;•doskonalenie umiejętności i usystematyzowanie wiadomości zdobywanych podczas nauki w szkole, a niezbędnych do poprawnego rozwiązywania testów konkursowychOpracowany program ma na celu przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w Miejskim Konkursie Wiedzy Zintegrowanej dla Uczniów Klas Trzecich INTEGRANCIK. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w ramach kółka zainteresowań dla uczniów zdolnych. Podczas zajęć uczniowie będą starali się w twórczy sposób rozwiązywać zadania oraz zapoznani zostaną z różnymi rodzajami zadań. Wyszukiwanie ciekawostek i odpowiedzi w różnych źródłach informacji będzie dodatkowym atutem tych zajęć.
487 Przygoda z teatrem-rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej.Hanna SikoraZespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Parkowa 3
Bonikowo
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjna01.09.2016-23.06.2017Cel główny innowacji to wszechstronny i harmonijny rozwój poprzez edukację teatralną.cele szczegółowe to:przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze,rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej,kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,zacieśnianie więzi koleżeńskiej,rozwijanie uzdolnień aktorskich,muzycznych,plastycznych i innych predyspozycji indywidualnych.Innowacja Przygoda z teatremrozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej jest propozycją z zakresu edukacji teatralnej w kl.II.Teatr to miejsce, gdzie wszystko zdarzyć się może.Podczas trwania innowacji uczniowie wezmą udział w przedstawieniach teatralnych,wyjazdach do kina,teatru,w spotkaniach z aktorami.Samodzielnie przygotują inscenizacje, które zaprezentują na forum szkoły.Uczniów wspierać będą rodzice.Świadomie będą uczestniczyć w tworzeniu życia kulturalnegoklasy i szkoły.
488 Program edukacji wczesnoszkolnej Ruch,zabawa,nauka!Wiesława MitulskaZespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Słupia Wielka 28
Środa Wielkopolska
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2019Dostosowanie programu, metod i form pracy do potrzeb klasy pierwszejpotem drugiej i trzeciej, w której uczą się dzieci sześcioletnie, siedmioletnie i takie , które zostały ponownie zapisane do pierwszej klasy. Stworzenie dzieciom środowiska wspierającego i stymulującego rozwój, umożliwiającego uczenie się we współpracy i od siebie nawzajem.Kształcenie dla rozwoju, czyli wyposażenie dzieci w wiedzęIstotą programu Ruch, zabawa ,nauka!jest holistyczne podejście do wspierania dziecka w rozwoju. Szczególne znaczenie ma ruch, który wspomaga rozwój fizyczny, umysłowe procesy uczenia się, integruje zmysły, pomaga w integrowaniu zespołu klasowego. W pracy z dziećmi będą obecne elementy metody Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną i metody systemu Edukacji przez ruch. Kreowaniu środowiska sprzyjającego nabywaniu umiejętności uczenia się będzie służyła praca wszystkimi strategiami oceniania kształtującego.
489 „Staję się melomanem”MAGDALENA MITKOWSKAZESPÓŁ SZKÓŁ W NEKLI
SZCZEPAŃSKIEGO 7
NEKLA
gimnazjummetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-30.09.2017Głównym celem innowacji jest uzmysłowienie uczniom, że melomanem może być każdy. Realizacja innowacji pozwoli kształtować świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury. Przekaże uczniom muzyczną pasję,wzmacniani poczucie własnej wartości, rozwinie zainteresowania i kreatywność. Zajęcia będą odbywały się z uczniami klas trzecich gimnazjum regularnie na 1 godz. lekcyjnej co tydzień oraz dodatkowo cyklicznie 2 razy w semestrze, podczas których uczniowie wyjadą do Filharmonii Poznańskiej na koncert Pro Sinfoniki oraz będą uczestniczyć w zajęciach muzealnych w Muzeum Narodowym i Muzeum Instrumentów w Poznaniu. Podczas tych koncertów i zajęć młodzież zetknie się bezpośrednio z artystami, dotknie „żywych” instrumentów, poszerzy swoje horyzonty poznawcze. Poza tym wezmą udział w warsztatach plastycznych.
490 „Przyrodę lubię i szanuję, przez cztery pory roku z nią wędruję.”Grażyna Olejnik, Beata Piasecka, Anna Matuszczak, Karolina EkiertZespół Szkół w Radliczycach
Radliczyce 72
Radliczyce
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-31.05.2017obserwowanie przyrody w różnych porach roku,wyjaśnianie zależności zjawisk przyrody od pór roku zapoznanie z wybranymi gatunkami roślin i zwierząt, występującymi w najbliższym otoczeniu wyjaśnianie zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku kształtowanie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt wskazywanie i opisywanie prac wykonywanych przez rolnika, sadownika i ogrodnika obserwowanie i prowadzenie nieskomplikowanych doświadczeń przyrodniczychInnowacja opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz programem nauczania dla I etapu kształcenia „Doświadczanie świata” autorstwa Marzeny Kędrej. Realizowane zagadnienia będą łączyć teorię z praktyką, pozwolą dzieciom bliżej poznać wybrane treści przyrodnicze. Obserwacje prowadzone w najbliższym otoczeniu, gry i zabawy dydaktyczne, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku oraz dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy i umiejętności,a także dadzą uczniom wiele satysfakcji.
491 Liga zadaniowa z języka angielskiegoAgnieszka Kursa, Justyna WinkelZespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
Jesionowa 14
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-01.06.2016Rozbudzenie zainteresowania j. obcym i kulturą krajów anglojęzycznych, pogłębianie wiedzy związanej z nauczanym językiem, rozwijanie zainteresowania i motywacji uczniów do nauki języka angielskiego, rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł, rozwijanie zainteresowań uczniów i umożliwienie im wykazania się wiedzą pozaszkolną, przybliżenie uczniom kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznychWzbogacanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych ich historii, kultury, tradycji i zwyczajów. Wzrost świadomości międzykulturowej.
492 Muzyczna podróż Ewa Matusik ZSP nr 3
Ul. Jesionowa 14
Poznań
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjno-programowa01.10.2016-15.06.2018Innowacja mieści się w obszarze szeroko rozumianego wychowania estetycznego i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Głównym celem jest rozbudzanie wrażliwości estetycznej i szerzenie kultury muzycznej, formującej postawę młodego melomana. Dotyczy to zarówno zapoznania z elementami muzyki klasycznej, jak i wprowadzania w świat tradycyjnej muzyki ludowej. Istotnym elementem programu jest przekazywanie wzorców zachowania związanych z odbiorem kultury wysokiej. Innowacją objęci są uczniowie klas 03 uczestniczący wraz z wychowawcami w cyklu koncertów organizowanych w szkole przez Biuro Koncertowe „Filharmonia Pomysłów” w tym sezonie przybliżających dzieciom podstawy muzyki ludowej kontynuacja z roku ubiegłego. Dodatkowa formą edukacji muzycznej jest członkostwo części dzieci w Klubie Pro Sinfoniki i udział w comiesięcznych koncertach Muzykoteki Młodego Człowieka w Filharmonii Poznańskiej odbywających się w tym roku szkolnym pod hasłem „Na strunach podróże małe i duże”.
493 Kościół parafialny moim drugim domem.Julia PlutaZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Poznań ul. Jesionowa 14
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa01.10.2016-31.05.2017zapoznanie z historią kościoła parafialnego,poznanie ważnych osób żyjących w parafii:kapłani,siostry zakonne, kościelny, organistaprzybliżenie roku liturgicznego KościołaPrzez prowadzenie innowacji, chcę zachęcić uczniów klas 3 z ich rodzinami do aktywnego włączenia się w życie parafialne. Spotkania będą odbywały się w kościele a niektóre tematy poruszymy na lekcjach religii.
494 Klub młodego czytelnika.Natalia DżygałaZespół Szkolno - Przedszkolny
Strzałkowska 1
Mielżyn
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna07.10.2016-16.06.2017Cele główne: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości na piękno literatury. Zajęcia Klubu młodego czytelnika będą obejmowały dwie grupy uczniów klasy 3a SP.Podczas zajęć dzieci będą wybierały książki, które chciałyby poznać. Na podstawie przeczytanej lektury będą odbywały się dalsze zajęcia. Uczniowie będą prowadzili lapbooki. Lapbook jest metodą aktywizującą w czytaniu, przyswajaniu wiedzy, rozumieniu tekstu. Jest traktowana jako wsparcie w uczeniu, uczeniu się i zachęceniu do czytelnictwa. Uczniowie wybiorą najciekawszą książkę i na jej podstawie przygotują przedstawianie teatralne oraz zorganizują wystawę Moje czytanki.
495 Litery wokół nasElżbieta WitaZespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach
Szkolna 7
Przemęt
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjno-programowa01.10.2016-30.05.2017Głównym celem jest zapamiętywanie poznawanych liter poprzez wyszukiwanie ich kształtów w otoczeniu ucznia i utrwalanie ich na fotografii. Budowanie dobrych relacji między pokoleniowych poprzez udział rodzeństwa i rodziców we wspólnych przedsięwzięciach mających na celu fotografowanie kształtów liter w swoim otoczeniu. Wykorzystanie nowoczesnych technologi informatycznych do wykonania albumów.Wszystkie działania w programie są skupione na prowadzeniu czynności zmierzających do rozwoju wyobraźni i spostrzegawczości uczniów. Odbędą się spacery i wycieczki podczas, których będziemy szukali w naszym otoczeniu liter ukrytych w kształtach przedmiotów przyrody. Sfotografujemy je i wykonamy album. Będziemy odwiedzać zakłady pracy, rozpoczynające się na poznaną literę alfabetu. Edukacyjną wartość będą miały konkursy plastyczne. Planuję zaangażować rodziców do realizacji tego programu, zachęcając ich do wspólnego spędzania czasu z dziećmi.
496 Kaligrafia sztuka pięknego pisaniaAlicja WachowiakSzkoła Podstawowa w Oleśnicy
Oleśnica, 5
Chodzież
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.11.2016-23.06.2017Pobudzanie rozwoju ruchowego dziecka, szczególnie rozwijanie motoryki rąk i koordynacji wzrokoworuchowej. wykształcenie prawidłowego uchwytu ołówka,pióra. Kształcenie nawyków ruchowych związanych z postawą ciała, ułożeniem zeszytu, ręki i pióra podczas pisania. Kształtowanie potrzeby proporcjonalnego i estetycznego pisma.Utrwalanie właściwych nawyków ruchowych właściwego kierunku kreślenia liter, ich kształtu i proporcji. Korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowychUmiejętność kształtnego pisania u dzieci jest sprawą ważną, a jednocześnie niezmiernie trudną do osiągnięcia. Zajęcia manualne przeznaczone są dla uczniów klas I i III, aby poprawić sprawność pisania. Ćwiczenia graficzne wprowadzające do pisania przewidziane są dla dzieci piszących w sposób nie sprzyjający osiągnięciu szybkiego tempa i utrwaleniu poprawnej pisowni.Poprawienie sprawności manualnej jest możliwe tylko poprzez wykonywanie różnorodnych zajęć ręcznych, zwłaszcza rysunków.
497 Młodzi programiściMaciej SosnowskiSzkoła Podstawowa im Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
Szkolna 4
Wieleń
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-30.06.2017Propagowanie nauki programowania. Młodzi ludzie uczą się podstaw programowania poprzez zabawę w programie Scratch, który stanowi wprowadzenie do tej dziedziny informatyki. Dodatkowym celem jest inicjowanie poszukiwań przez uczniów nowych rozwiązań problemów matematycznych i informatycznych, których realizacja może przyczynić się do kształtowania kreatywności i logicznego myślenia oraz do algorytmicznego rozwiązywania problemów przez dzieci.Wprowadzenie do rozkładu zajęć komputerowych nauki programowania. Uczniowie będą wykonywać zadania o różnym stopniu trudności w programie Scratch. Dodatkowo uczestniczyć będą w: CodeWeek europejskiej inicjatywie promującej naukę kodowania,Godzinie Kodowania w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej, Scratch Day Światowym Dniu Scratch.
498 Lapbookowa przygodaDanuta Lisicka Obst , Maria Fabijańska, Lilianna MortkaSzkoła Podstawowa imAW Niegolewskich w Rudnikach
Rudniki 87
Rudniki
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.10.2016-01.06.2019Rozwijanie przeróżnych umiejętności: czytania, pisania, logicznego myślenia, koncentracji, kreatywności. Rozbudzanie ciekawości poznawczej dziecka. Inspirowanie uczniów do samodzielnego działania, poszukiwania i porządkowania wiedzy. Innowacja dotyczy edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowana jest dla uczniów klas IIII. Uczniowie będą tworzyć książki tematyczne, w których umieszczą wiadomości na wybrany temat. Taka teczka będzie zawierała, rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia, zagadki, rebusy, krzyżówki, działania matematyczne itp. Wszystkie te materiały umieszczone będą w kieszonkach składankach, kopertach. Lapbooki będą uczyły i bawiły, a jednocześnie będą stanowiły pole do popisu dla kreatywności, pomysłowości i poczucia estetyki ucznia.
499 "Ratujemy i uczymy ratować"ANNA TORZEWSKA, IWONA WYRWIŃSKAZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR3
JESIONOWA 14
POZNAŃ
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna19.09.2016-30.06.2019Celem jest nauczanie dzieci podstawowych czynności ratujących życie. Wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Celem programu jest praktyczna nauka uczniów klas IIII elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w kilkuletnich dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy.Uczymy dzieci udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzieci ćwiczą na manekinach, które otrzymaliśmy od WOŚP. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Uczniowie po zapoznaniu się z teorią będą mogli praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie.
500 „Lubię czytać … książki przyrodnicze” – podnoszenie kompetencji przyrodniczych i czytelniczychJolanta Świniarska, Katarzyna Kacperska, Sylwia Machowicz, Ewa SobieskaSzkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Hanki Sawickiej 3 b
Kalisz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.05.2017Wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów, zwiększenie efektów nauczania; wpłynięcie na poprawę tempa i jakości czytania ze zrozumieniem i na poziom czytelnictwa w szkole; wskazanie uczniom właściwego sposobu spędzania wolnego czasu; pomoc w odkrywaniu osobistych preferencji czytelniczych; zachęcenie do udziału w konkursach przyrodniczych i do ciągłego poszerzania swojej wiedzy.Nauczyciel przyrody zaprezentuje raz w miesiącu jedną pozycję literatury popularnonaukowej. Uczniowie w wolnym czasie będą mogli zapoznać się nią i wziąć udział w konkursie pt ”Lubimy czytać … książki przyrodnicze”. Polega on na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na przygotowane pytania dotyczące polecanej pozycji. Na koniec każdego miesiąca kartki z prawidłowymi odpowiedziami wezmą udział w losowaniu nagród, a uczniowie otrzymają 1pkt. 5 pkt. to nagroda w postaci cząstkowej oceny celującej z przedmiotu przyroda.
501 CzytomaniakMałgorzata UrbaniakZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Jesionowa 14
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-30.06.2019Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów klas 4 6, podnoszenie świadomego odbioru tekstów współczesnej kultury młodzieżowej polskiej i zagranicznej, budowanie poczucia wspólnoty czytelniczej. Wzbogacenie warsztatu pracy ucznia i nauczyciela. Innowacja ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania literaturą młodzieżową wśród uczniów klas 46. Będzie się to odbywało poprzez wprowadzenie na lekcji elementów gry. Za przeczytane i omówione książki otrzymają punkty do wykorzystania podczas lekcji. Dodatkowo będą uczyli się kulturalnej dyskusji, oceny i szanowania wyborów innych. Zaprowadzą specjalnie zaprojektowane dzienniczki lektur. W efekcie zorientują się, które gatunki literackie są im najbliższe, będą umieli uzasadnić swoje wybory, częściej będą odwiedzali biblioteki i księgarnie.
502 "W krainie Muzyki i Piosenki"Sylwia SkowronPrzedszkole Nr 11 Pentliczek w Koninie
ul. Sosnowa 8
Konin
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.06.2017:rozwijanie wrażliwości muzycznej,wyobraźni, kształcenie estetyki ruchu,rozwijanie inwencji twórczej,inspirowanie do samodzielnego działania,poczucie własnej wartości,umiejętność samooceny,wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej,rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań or5az aktywności twórczej, pobudzenie do działań artystycznych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań, przygotowanie do udziału w konkursach i wystąpieniach teatralnych.Dziecko w wieku przedszkolnym uczestniczy w zabawach artystycznych,gdyż przemawiają do jego wyobraźni,pozwalają wyrazić siebie i pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu .Muzyka jest naturalnym sposobem wyrażania uczuć i emocji. Słuchanie jej kształci wrażliwość.Tworząc innowację miałam na celu rozbudzanie w dzieciach miłości do muzyki i wrażliwości na wszystko, co jesteśmy w stanie objąć zmysłami.Pragnę bowiem, by dziecko otoczone muzyką rozwijało się wszechstronnie.
503 Program rozwijający językowy obraz świata dziecka niesłyszącego. Wspaniały świat czeka za drzwiami...Elżbieta Moszyk, Marzena RokoszZespół Szkół Nr 9
Hezjoda 15
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-22.06.2018Nabywanie kompetencji językowej i komunikacyjnej ucznia niesłyszącego w szkole masowej. Swobodne funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym. Zagłębienie w tradycję i kulturę narodową. Innowacja jest szansą na prawidłowy rozwój językowy ucznia i przygotowanie do świadomego uczestniczenia w życiu społecznym. Systematycznie stosowane podczas pracy z Programem ćwiczenia słownikowe będą wpływać na wzbogacenie i usprawnienie języka dziecka. Pomoże to uczniowi w zdobyciu kompetencji, za pomocą których będzie wypowiadał swoje spostrzeżenia, wyrażał swoje myśli oraz uczucia. Program Innowacji ma pomóc uczniowi w nabyciu sprawności posługiwania się dwiema podstawowymi formami języka: językiem pisanym i językiem mówionym.
504 Świat wokół nas - poznajemy najbliższe otoczenieGrażyna Karczyńska, Dorota Ratajczak, Wiesław KaczmarekZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Jesionowa 14
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-30.06.2019Kształtowanie u uczniów poczucia tożsamości regionalnej i twórczej postawy wobec otaczającej rzeczywistości,zacieśnienie współpracy miedzy szkołą a środowiskiem, przybliżanie postaci patronów ulic, budowanie więzi międzypokoleniowych, poznanie sylwetek osób znanych w środowisku lokalnym,kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kierowania się intuicją przy dokonywaniu wyborów,rozumowania i wnioskowania.Innowacja kształtuje twórcze postawy ucznia wobec otaczającej rzeczywistości.Uczniowie przeprowadzą wywiady z ważnymi dla dzielnicy mieszkańcami, przygotują film i folder na temat ciekawostek Świerczewa, wykonają makiety różnych obiektów opiszą patronów ulic. Zorganizują spotkania z mieszkańcami.Na lekcjach matematyki i historii poznawać będą własne środowisko.
505 Małymi krokami do sukcesu - wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnejElżbieta SzymanowskaZespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowieo
ul. Parkowa 3
Bonikowo
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-23.06.2017Rozwijanie pozytywnego podejścia do uczenia się. Stymulowanie i wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych, usprawnianie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi, dzięki wykorzystaniu gier i zabaw dydaktycznych. Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania.Zajęcia dla uczniów klasy III, wśród których jest liczna grupa wymagająca dodatkowego wsparcia, zostaną zorganizowane w formie lubianej przez dzieci. Wykorzystam w tym celu odpowiednie gry i zabawy dydaktyczne, gry planszowe oraz edukacyjne programy interaktywne i multimedialne. Będą one aktywizowały uczniów oraz uatrakcyjnią im zajęcia szkolne. Dzieci będą małymi krokami dochodziły do sukcesu ucząc się podczas zabaw, eksperymentując, doświadczając i grając.
506 Koduj z namiGrażyna KarczyńskaZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Poznań ul. Jesionowa 14
Poznań
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-30.06.2019Celem innowacji jest kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, kreatywności, wyobraźni oraz rozwiązywania problemów i bezpiecznego komunikowania się z użyciem TIK, rozwijanie umiejętności uczenia się jako sposób zaspokajania ciekawości świata, odkrywanie zainteresowań i przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym.Innowacja będzie prowadzona w ramach lekcji na kółku jako Będzie kontynuacja Mistrzów Kodowania.Zajęcia prowadzone będą w Scratchu, Baltie,AppInventor, Logomocja. Uczniowie rozwiną umiejętności kreatywnego i świadomego wykorzystania z TIK, wezmą udział w Godzina Kodowania, Code Week,Dzień Scratcha.Na platformie etwinning będą pracować z innymi uczniami ze szkół europejskich.
507 Ortografia na co dzień, a nie od świętaHalina BeczkowskaZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Poznań ul. Jesionowa 14
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjno-programowa01.10.2016-31.05.2017Podniesienie poziomu opanowania zasad ortograficznych Nabywanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych w praktyce Kształtowanie u uczniów czujności ortograficznej Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach ortograficznychPodjęte działania mają na celu uwrażliwić dzieci na poprawność języka w mowie i w piśmie. Zajęcia będą opierać się na połączeniu elementów nauki i zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dodatkowo zostaną wzbogacone o ciekawe metody i formy. Należą do nich gry dydaktyczne, rebusy, krzyżówki, zagadki, a także zabawa w tworzenie wierszyków ortograficznych, dyktand czy słowników obrazkowo wyrazowych.Wszystkie te działania mają na celu poznanie zasad ortograficznych, poniesienie czujności ortograficznej oraz poszerzenia wiedzy dotyczącej ortografii.
508 Grodziec i okolice - chcę wiedzieć więcej!Joanna Klijewska-DziubekZespół Szkół w Grodźcu
pl. Ks. Abp. B. Dąbrowskiego 4
Grodziec
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.11.2016-30.04.2018Poszerzenie u dzieci wiadomości na temat Małej Ojczyzny oraz kształtowanie poczucia więzi z najbliższym środowiskiem. Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy w sposób twórczy podczas gier, zabaw, spacerów, zajęć praktycznych i wycieczek. Wdrażanie do zachowania właściwej postawy wobec miejsc pamięci znajdujących się w naszej okolicy. Ocalenie od zapomnienia zawodów, które są już współcześnie rzadko wykonywane. Edukacja wczesnoszkolna to bardzo szczególny czas, w którym dziecko poznaje świat wielozmysłowo. Poznaje kolegów, szkołę, ale i najbliższą okolicę. Zgodnie z podstawą programową najskuteczniejsze poznawanie świata przez ucznia odbywać się powinno nie tylko w ławce szkolnej, ale przede wszystkim w naturalnym środowisku. Wychodząc naprzeciw zaleceniom zawartym w podstawie programowej oraz korzystając z faktu, że na naszym terenie mamy wiele ciekawych miejsc i ludzi zasługujących na bliższe poznanie proponuję realizację szeregu zadań metodami aktywizującymi.
509 Polubmy czytanieMaria JakubowskaZespół Szkół Gminy Koscian Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
ul. Parkowa 3
Bonikowo
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjna01.09.2016-23.06.2017Cel główny innowacji to pobudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Cele szczegółowe to: wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie techniki czytania, zaznajomienie z wybranymi utworami literatury dziecięcej oraz z legendami z różnych stron Polski, wdrażanie interpretowania przeczytanych tekstów, rozwijanie więzi między osobami dorosłymi i rówieśnikami, promocja czytania książki jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu.Jedną z wielu form spędzania wolnego czau jest czytanie, które daje wiele radości i przyjemności. Zadania innowacyjne skupią się zatem na przybliżeniu i rozbudzeniu zamiłowań czytelniczych. W realizację innowacji zostaną włączeni nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice i zaproszeni goście, którzy będą czytać utwory literatury dziecięcej oraz wybrane legendy z różnych regionów Polski. Utwory będą podlegać analizie słownoartystycznej. Podsumowaniem innowacji będzie Pasowanie na czytelnika.
510 Poznaję PoznańAlicja Jóźwiak, Elżbieta Ratajczak-DrywaZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Jesionowa 14
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa15.09.2016-30.06.2018Celem zajęć będzie wzbogacanie wiedzy przyrodniczej i polonistycznej dotyczącej Miasta Poznania i okolic. Kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. Uczniowie rozwiną umiejętności kreatywnego i świadomego wykorzystania wiedzy na lekcjach.Innowacja będzie prowadzona w ramach lekcji i na kółkach zainteresowań, a także podczas wyjść, wycieczek w teren.
511 "Myślę więc jestem"Monika SikoraSzkoła Podstawowa im Błogosławionego ks Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie
Gostyczyna 48
Gostyczyna
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.11.2016-15.06.2017Celem ogólnym innowacji jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez poznanie, rozwiązanie i układanie gier i łamigłówek matematycznych.Doskonalenie umiejętności rozumowania, sprawności rachunkowej, układania i stosowania strategii, z możliwością zastosowania jej w życiu codziennym. Wzrost motywacji do nauki matematyki.Rozwijanie kompetencji zespołowych, kreatywności i myślenia abstrakcyjnego.Innowacja obejmie obowiązkowe godziny matematyki, zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz spotkania z rodzicami. Uczniowie będą między innymi wyszukiwać różnorodne zagadki, łamigłówki, rebusy matematyczne i prezentować je na lekcji jako zadania na dobry początek, opracują i wykonają własne gry,zachęcając do wspólnej zabawy całą społeczność szkolną. Uczniowie dokonają wyboru patrona miesiąca,opracują na jego temat materiał z zastosowaniem technologii informacyjno komputerowej.Zaprezentują swoje osiągnięcia na forum szkoły.
512 „Mamo, mamo już jestem!” – wspomaganie przyszłych matek w podejmowaniu działań nad opieką oraz stymulowaniem rozwoju psychomotorycznego dziecka w 1 r.ż.Marta GordonPowiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie
ul. Norwida 10
Złotów
przedszkoleprogramowa31.10.2016-31.05.2017a wsparcie przyszłych matek w podnoszeniu wiedzy i kompetencji związanych z opieką i stymulowaniem rozwoju dziecka w 1 r. ż.b pomoc w eliminowaniu sytuacji w których brak wsparcia, odpowiedniej wiedzy i umiejętności skutkuje generowaniem i kumulacją trudności związanych z opieką nad dziećmi w 1 r.ż. i może negatywnie wpłynąć na zdrowie i rozwój dzieci,c zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznopedagogicznejProgram innowacji skierowany jest do przyszłych matek i zakłada ich psychoedukację jako środka do wspomagania rozwoju i zdrowia dzieci. Jak wskazują wyniki badań oraz prowadzonych obserwacji wiele dysharmonii i opóźnień rozwoju u dzieci wynika z niewłaściwej opieki oraz stymulacji rozwoju już w 1r.ż. Zatem planowane zajęcia wyposażą matki w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do rozwiązywania dylematów rozwojowych, sprawowania opieki, a tym samym dla prawidłowego i harmonijnego rozwoju i zdrowia dzieci.
513 "Szacun dla zdrowia"Bożena koniecznaGimnazjum nr 54 – Szkoła z Oddziałami Sportowymi
ul Newtona 2
Poznań
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2019Kształtowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom możliwości dokonywania zdrowych wyborów.Chcemy wychować zdrowe społeczeństwo. Należy więc stworzyć uczniom warunki aby sami poznali potrzeby organizmu i chcieli się troszczyć o zdrowie swoje i innych. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów zajęć praktycznych. Realizowana będzie metoda pracy indywidualnej, burza mózgów i warsztatów. Gimnazjaliści będą współpracować z Wyższą Szkołą Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.
514 Rajd Rowerowy Jan GrzywaczewskiGimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie
ul. 23 Stycznia 20
Krotoszyn
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnametodyczna01.09.2016-30.06.2019Krotoszyn leży w Wielkopolsce około 7 km od granicy z Dolnym Śląskiem. W okresie międzywojennym przebiegała tutaj granica państwowa polsko niemiecka. W Krotoszynie była siedziba Komisariatu Straży Granicznej, a w pięciu miejscowości leżących tuż przy granicy były podlegające mu placówki SG. Celem rajdu jest upowszechnienie wiedzy o przedwojennej SG ze szczególnym uwzględnieniem Komisariatu Krotoszyn i o współczesnej SGUczestnicy rajdu mają pokonać wybrany odcinek trasy, która w całości liczy 69 km i prowadzi przez miejscowości w których znajdowały się polskie i niemieckie placówki graniczne, urzędy celne i przejścia graniczne. Za dotarcie do tych miejsc będą zdobywać punkty. Na mecie będą rozwiązywać test z zakresu historii przedwojennej SG ze szczególnym uwzględnieniem Komisariatu Krotoszyn oraz oddadzą 3 strzały z kbks. Suma zdobytych punktów zdecyduje o zajętym miejscu w danej kategorii wiekowej.
515 Interaktywny uczeń języka angielskiegoMagdalena NojszewskaSzkoła Podstawowa w Oleśnicy
Oleśnica, 5
Chodzież
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.11.2016-23.06.2017Celem innowacji jest zainteresowanie uczniów językiem obcym, pokazanie interesujących metod przyswajania materiału poprzez naukę języka obcego w sposób interaktywny. Uczniowie poprzez zabawę nie tylko rozbudowują zasób słownictwa, ale również poszerzają wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego oraz uczą się otwartości na inną kulturę. Ponadto wykorzystanie programów i piosenek przedstawianych przez osoby, dla których angielski jest językiem ojczystym Innowacja kierowana jest do uczniów klasy pierwszej, którzy w ramach dodatkowej, ponadprogramowej godziny języka angielskiego będą mieli okazję odejść od tradycyjnego modelu uczenia się z podręcznikiem. Praca z tablicą interaktywną, piosenkami i grami językowymi pozwoli uczniom w sposób przyjemny i bezstresowy podnieść swoje kompetencje językowe, rozwinąć ciekawość poznawczą i poszerzyć zakres słownictwa wybiegając ponad podstawę programową w klasie pierwszej. W późniejszych etapach zdobytą wiedzę uczniowie będą mogli wykorzystać w praktyce.
516 "W zabawie uczymy się rozumieć siebie"Aleksandra Dobrzyńska, Małgorzata JurgaZespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
ul. Jesionowa 14
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.10.2016-15.06.2019Celem nadrzędnym jest pomóc dziecku rozwijać się we wszystkich wymiarach. Wzajemne poznanie się dzieci ma ogromne znaczenie dla rozwoju grupy. Poprzez gry i zabawy ułatwiamy nawiązywanie kontaktów, doskonalimy komunikację, uczymy kulturalnego słuchania innych i mówienia o sobie. Rozwijamy poczucie własnej tożsamości poprzez wdrażanie do samopoznania i samooceny, dzięki którym uczniowie uświadamiają sobie zarówno swoje zalety, jak i wadyInnowacja rozpocznie się w klasie pierwszej, a kontynuowana będzie w następnych latach edukacji wczesnoszkolnej. Jej celem jest zrozumienie zachowań swoich i innych poprzez zabawy i gry integracyjne. Podczas planowanych zajęć dzieci nauczą się rozpoznawać i nazywać wartości etyczne, działać zgodnie z normami i zasadami społecznymi, poznają czym jest prawdziwa przyjaźń i tolerancja. Praca z dziećmi opierać się będzie na propozycjach zawartych w książce „Gry i zabawy na lekcji” naszego autorstwa.
517 "Baśnie, bajki, bajeczki"Małgorzata JurgaZespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
ul. Jesionowa 14
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.10.2016-23.06.2017Wzbudzanie zainteresowań czytelniczych; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania; modelowanie przeżyć uczuciowych; rozpoznawanie stanów uczuciowych bohaterów i ich odniesienie do własnych przeżyć; rozwijanie fantazji i wyobraźni; poznanie i przyswojenie zasad i norm moralnych oraz społecznie akceptowanych zachowań; wyrabianie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym; rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej; kształtowanie poczucia estetyki; Innowacja realizowana będzie w klasie pierwszej. Ich celem jest z jednej strony rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, z drugiej przekazanie wartości etycznych i przesłań zawartych w wybranych tekstach baśniowych. W ramach zajęć zaplanowano spotkania z książkami” czyli głośne czytanie wybranych pozycji przez dorosłych dla dzieci, a także przez uczniów umiejących czytać. Podczas zajęć dzieci będą tworzyć własne „albumy” zawierające ilustracje do wysłuchanych tekstów.
518 OD ESPERANTO DO INNYCH JĘZYKÓW OBCYCH – program kształcenia językowego dla młodszych uczniów w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu Anetta Dropińska PawlickaSZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM ERAZMA Z ROTTERDAMU W POZNANIU
Galileusza 14
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.10.2016-15.06.2017wzrost zainteresowania nauką jj i świadomości potrzeby poznawania jj. przez esperanto, ukazanie korelacji jj., struktur, cech wspólnych i charakterystycznych w jj poprzez poznanie podstaw esperanto, zapoznanie uczniów z dziedzictwem autora w dobie budowania tożsamości europejskiej przy zachowaniu różnic językowych i narodowościowych, zrozumienie regularności strukturalnej esperanto i otwartości na wyjątki w innych jj. Miejsce: sale lekcyjne. Uczestnicy: uczniowie 2 oddz. klas IiII z wychowawcami.Metody:bezpośrednia, praca w grupach, drama, zab. językowe, pl. Daltoński, happening j., Wieczór Esperanto. Formy: z. grupowe, spotkania z esperantystami, praca z literaturą, utworami muzycznymi w esperanto. Ewaluacja projektu: samoocena karta ewaluacyjna w j. ang. i esperanto. Sposób: korelacja treści j. z pp. 20 min. dz. w ramach proj. M. Poznań w wym. po 30 godzin w sem. dla oddziału. Nauczyciel uczy się języka z dziećmi. Docelowo: zatrudnienie n. 13 esperantysty.
519 W świecie przyrody -obserwuję, badam, eksperymentuję. Edyta LiberskaZespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Bonikowo, Parkowa 3
Bonikowo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-23.06.2017Rozwijanie zainteresowania przyrodą. Wyrabianie umiejętności prawidłowego i starannego przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych. Kształcenie umiejętności formułowania prostych wniosków. Doskonalenie umiejętności rzetelnego i dokładnego prowadzenia obserwacji, opisu zjawiska lub obiektu przyrodniczego. Kształcenie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów.Udoskonalenie umiejętności pracy w zespole.Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów klasy czwartej w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Przed każdym doświadczeniem uczniowie otrzymają instrukcję, która umożliwi im doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i pozwoli dobrze wykonać zadanie. W trakcie doświadczeń i obserwacji ćwiczyć będą prawidłowe posługiwanie się przyrządami przyrodnika. Forma aktywności przyrodniczej łączona będzie z działalnością plastyczną, fotograficzną. Ewaluacji podlegać będzie praktyczność i atrakcyjność zajęć dla uczniów.
520 Odkrywamy świat przyrody - tajemnice lasu kl.I, tajemnice wody kl. II, tajemnice ekologii kl. III Edyta LiberskaZespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Bonikowo, Parkowa 3
Bonikowo
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-23.06.2017Wykorzystanie naturalnej ciekawości dzieci do rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych. Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie. Wyrabianie umiejętności prawidłowego i starannego przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych. Kształcenie umiejętności rzetelnego i dokładnego prowadzenia obserwacji zjawisk lub obiektu przyrodniczegoInnowacja realizowana będzie w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej klasie.Dzieci będą poznawać przyrodę obserwując otoczenie:las,park,zbiorniki wodne,stan przyrody najbliższej okolicy. Podczas obserwacji dzieci posługiwać się będą różnymi przyrządami przyrodnika.Część zajęć przeznaczona zostanie na doświadczenia. Zagadnienia przyrodnicze realizowane będą zgodnie z zasadą: słyszę, widzę, czuję, dotknę,poznam, zapamiętam, co pozwoli dzieciom na lepsze rozumienie świata przyrody.
521 Kropki, kreski i pętelki -zajęcia przygotowujące do pisania z elementami kinezjologii i ćwiczeń logopedycznychMarietta SzymkowiakZespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Bonikowo, Parkowa 3
Bonikowo
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjna01.09.2016-23.06.2017Stymulowanie rozwoju, usprawnienie funkcji percepcyjnomotorycznych uczniów oraz podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego i emisji głosu. Doskonalenie koordynacji wzrokowosłuchoworuchowej. Wykształcenia prawidłowego chwytu ołówka, pióra. Kształcenie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania od lewej do prawej strony, kierunkiem kreślenia linii pionowych, poziomych i okręgów. Utrwalanie właściwych nawyków ruchowych podczas pisania liter, ich kształtu, proporcjiPodczas zajęć uczniowie kl.I na lekcji będą wykonywali ćwiczenia grafomotoryczne, które pozwolą osiągnąć gotowość do nauki pisania oraz skorygują nieprawidłowe techniki rysowania i pisania. Ćwiczenia wpłyną na rozwój motoryki rąk i koordynację wzrokowo ruchową. Nauczą się prawidłowo trzymać przybory do pisania i rysowania oraz przyjmować odpowiednią postawę ciała. Uczniowie będą wypełniali różne karty pracy. W ramach grupowych ćwiczeń logopedycznych będą ćwiczyć sprawność aparatu artykulacyjnego.
522 Zespołowe projektowanie aplikacji, sposobem na wyzwolenie kreatywnościEwa SzpotZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
PTR 6
Przygodzice
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2016-30.06.2017Rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów oraz kształtowanie kompetencji społecznych poprzez pracę nad projektami informatycznymi z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi IT w szczególności urządzeń mobilnych i aplikacji internetowych.Uczniowie rozwiną kompetencje twarde i miękkie w trakcie pracy nad projektami informatycznymi. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii aplikacje mobilne i internetowe, Arduino, elementy robotyki i mechatroniki ich istotna część będzie związana z rozwiązywaniem problemów algorytmicznych i programowaniem. Zastosowanie blended learning i odwróconej lekcji pozwoli na maksymalne wykorzystanie czasu zajęć. Praca w chmurze i publikacja prac w Internecie zwiększy świadomość zasad bezpieczeństwa.
523 Matematyka dla każdegoAnna SaleniukZespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Bonikowo, Parkowa 3
Bonikowo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017Głównym założeniem innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, motywowanie ich do zdobywania wiedzy, zwiększenie aktywności uczniów, ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazanie jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym, rozwijanie logicznego rozumowania.Innowacja powstała z analizy przeprowadzonych diagnoz z matematyki w naszej szkole i niezadowalających efektów pracy dydaktycznej. Moja innowacja będzie polegała na prowadzeniu co tydzień, jednogodzinnych zajęć, na których 13 uczniów klasy piątej będzie rozwiązywać różnorodne praktyczne problemy matematyczne stosując własne indywidualne rozwiązania, które są dla nich najbardziej zrozumiałe i czytelne. Zorganizowana zostanie wystawa prac: Moje rozwiązanie zadania.
524 Ekologiczne nawrócenieDorota Ratajczak, Magdalena SieczkarskaZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Ul.Jesionowa 14
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa01.10.2016-31.05.2017Zaszczepienie w uczniach proekologicznych nawyków, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Uświadomienie uczniom konsekwencji lekkomyślnego niszczenia naturalnego środowiska. Nauczenie odpowiedzialności za świat i jego przyszłość. Kształtowanie właściwych postaw proekologicznych. Uczniowie klas IVVI prowadzić będą tzw. dzienniczki ekologiczne. Notować w nich będą wszelkie działania, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Na zakończenie każda klasa dokona zbiorczego podsumowania w formie prezentacji multimedialnej. Oprócz tego uczniowie poznają również różne metody nadawania niektórym przedmiotom, wykonanym z papieru czy tworzywa sztucznego, drugiego życia, wezmą udział w pogadankach na temat świadomych wyborów zgodnych z ideą ekorozwoju. Uczestniczyć będą również w ekologicznych akcjach.
525 Porozmawiajmy o wartościachGrażyna Leciej, Ewelina Iglewska-NowikSzkoła Podstawowa nr 3 im gendyw Tadeusza Kutrzeby
Dąbrowskiego 2a
Luboń
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna01.10.2016-30.06.2017Kształtowanie postaw społecznych, pobudzanie kreatywnego myślenia, wdrażanie do przestrzegania norm i zasadBardzo często nam dorosłym ciężko jest rozmawiać z dziećmi o naprawdę istotnych sprawachczyli o wartościach. Innowacją chcemy rozpocząć dyskusję o wartościach nie tylko w szkole, ale również w domach naszych uczniów. Warsztaty biblioteczne dla uczniów, prezentacje multimedialne, literackie pamiętniki, wywiady z najbliższymi przygotowywane przez uczniów, a w szczególności wieczornica dla seniorów pod hasłem omawianych wartości mają klamrą spiąć i połączyć pokolenie młodych i starszych, od których o wartościach warto się uczyć.
526 Z kulturą wśród ludzi.Danuta OchotnaGimnazjum Im Jana Pawła II w Manieczkach
Manieczki, ul. Szkolna 6
Brodnica
gimnazjummetodyczna01.09.2016-30.06.2019Stymulacja motywacji do nauki języka angielskiego,rozbudzenie rzeczywistego zainteresowania językiem obcym,zdobywanie wiedzy przez przeżycie i doświadczenie,wyzwolenie samodzielności, inicjatywy i spontaniczności,rozwijanie świadomości samego siebie i otaczającego świata,kształtowanie umiejętności koncentracji, współpracy i porozumiewania się, rozwijanie uczuć estetycznych i umiejętności wypowiadania się w formie artystycznej,pobudzanie wyobraźniZajęcia językowe w ramach lekcji języka angielskiego odbywać się będą z wykorzystaniem bazy dydaktycznej i multimedialnej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Manieczkach 5 godzin tygodniowo. Ponadto przewidziano udział w konkursach i olimpiadach językowych różnego szczebla.
527 Let’s EnglishAnna Bąk, Krzysztof GlazaZespół Szkół w Rogalinie
ul. Poznańska 2
Rogalin
gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2019Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie słownictwa. Przygotowanie do swobodnego władania językiem obcym w różnych dziedzinach. Stosowanie języka obcego, jako narzędzia przyswajania wiedzy. Podnoszenie motywacji do nauki języka obcego. Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych. Wykorzystanie TIK w procesie nauki.Opracowana dla klasy gimnazjalnej, kontynuującej naukę j. angielskiego na poziomie III.1 w wymiarze 2h/tyg. Zaplanowana na kolejne trzy lata nauki cały etap kształcenia na poziomie gimnazjum. Stosowane metody aktywizujące, opracowane pomoce dydaktyczne, wykorzystywane technologie informacyjne, zasoby internetowe czynią zajęcia atrakcyjnymi i ułatwiają nabywanie nowych umiejętności.
528 „Rowerolandia, czyli przedszkolna nauka jazdy na rowerze wsparciem rozwoju dziecka 3 – 6 letniego”Alicja ZarembaZespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Starej Łubiance
ul. Polna 8
Stara Łubianka
przedszkolemetodyczno-organizacyjna12.09.2016-12.06.2017Wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka w wieku przedszkolnym poprzez zaspokajanie jego naturalnej potrzeby ruchu w czasie jazdy rowerem; opanowanie nowych umiejętności, bardzo ważnych w dalszym rozwoju dziecka–ruchu, równowagi, hamowania i skrętu; stwarzanie okazji do wyrażania przez dziecko radości z osiąganych sukcesów i prezentowania ich rówieśnikom; zaangażowanie nauczycieli i innych pracowników przedszkola do wspierania dzieciSkierowana jest do dzieci 3 6 letnich i dotyczy zajęć edukacyjnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym, rozwijających sprawność ruchową dzieci. Uwzględnia integrację treści z obowiązującym w przedszkolu programem wychowania przedszkolnego. Jest wsparciem dla rodziców, którzy pracując, nie mają czasu na naukę jazdy rowerem swoich dzieci. Planujemy ewaluację poprzez obserwacje diagnozujące i oceniające umiejętności; analizę dokumentacji; ankiety dla rodziców; relacje na stronie internetowej przedszkola i profilu Facebook.
529 „Wykorzystanie platformy indywidualni.pl do podniesienia efektów nauczania historii”Anita Plumińska-MielochGimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Armii Poznań 27 62-030 Luboń
Luboń
gimnazjummetodyczna01.09.2016-24.06.2017 podniesienie efektów kształcenia z historii dzięki wykorzystaniu platformy indywidualni.pl zbadanie sposobu uczenia się, inteligencji wielorakich, tendencji do pracy zespołowej i indywidualnej, zapoznanie uczniów z różnymi sposobami uczenia się na podstawie wyników badań psychologicznych, dobranie metod pracy i motywowania zgodnie z profilem ucznia i klasy1 etap: wypełnienie kwestionariuszy w Internecie przez gimnazjalistów 2 etap: zapoznanie się przez nauczyciela z wynikami badania 3 etap: wdrażanie wiedzy poznanie stylu uczenia się klasy i pojedynczego ucznia, dobór metod uczenia odpowiadających potrzebie konkretnej klasy w zależności od jej profilu. Dobór typów zadań domowych do wyboru w zależności od stylu uczenia się ucznia, omówienie stylów uczenia się na przykładzie treści z historii Omówienie z uczniami sposobów przygotowania się do sprawdzianu.4 etap ewaluacja:
530 "Pedagogika daltońskanarzędziem nowoczesnej edukacji"J. Rucinska, A. Mielniczuk, I. WandyczPrzedszkole Publiczne Tęczowy Port
ul. Okrężna 32
Swarzędz
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.06.2017Celem nadrzędnym edukacji daltońskiej jest osiągnięcie zmian w postawie dziecka, jego funkcjonowaniu w grupie społecznej, we własnej aktywności oraz przygotowanie wychowanka do dokonywania samodzielnych, odpowiedzialnych wyborów i współpracy z innymi.Aby umożliwić realizację założeń planu daltońskiego planujemy prace w przedszkolu zgodnie z zasadą wizualizacji wszystkich zadań podejmowanych przez dziecko w przedszkolu. Wizualizacja polega na wykorzystaniu zdjęć, piktogramów, tablic, które pozwalają dzieciom zapamiętać zasady funkcjonowania w grupie i samodzielnie, zgodnie z instrukcją wykonać zadanie.Nauczyciele są zobowiązani do pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z zasadą: wszystko co dziecko potrafi nauczycielowi zrobić nie wolno.
531 "Teatr w szkole, uczniowie w żywiole"Agnieszka Molińska, Katarzyna Stachowiak (przedtem Szymkowiak), Elżbieta Przybylska, Bartosz MuszyńskiSzkoła Podstawowa nr 1 im Adama Mickiewicza w Puszczykowie
ul. Wysoka 1
Puszczykowo
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-23.06.2017Nauka poprzez teatr,zapoznanie uczniów z twórczością patrona szkoły,stworzenie przedstawienia teatralnego z szóstoklasistami opartego na twórczości Adama MickiewiczaInnowacja będzie realizowana w klasie 6 b podczas zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych przez nauczyciela polonistę we współpracy z nauczycielem plastyki:I semestr – spotkania mające na celu zaprezentowanie niektórych z dzieł Adama Mickiewicza i wybranie spośród nich tekstów, które uczniowie zaprezentują podczas Dnia Patrona,Początek II semestru przygotowanie scenariusza do przedstawienia, przygotowanie oprawy plastycznej – rekwizytów, kostiumów, itp.22 czerwca Dzień Patrona zaprezentowanie wyników pracy na forum szkoły.
532 My i Wy - most pokoleńEdyta Gąsiorkiewicz, Agnieszka RybaSzkoła Podstawowa Nr 8 im Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie
23 Stycznia 20
Krotoszyn
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.05.2017Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.Rozwijanie twórczego myślenia i krytycznego spojrzenia . Rozwijanie umiejętności kluczowych.Stymulowanie ludzi starszych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Łamanie barier międzypokoleniowych.Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami.Budowanie wzajemnej tolerancji, szacunku i akceptacji.Aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa. Mamy mniej okazji do kontaktów z ludźmi starszymi.Znikają rodziny wielopokoleniowe.Świat zmienia się,wiedza dezaktualizuje.Seniorzy nie są postrzegani jako „skarbnica wiedzy i mądrości”.Młodzi i starsi mało o sobie wiedzą,rzadko współpracują.Rodzą się stereotypy.Innowacja we współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem” oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Krotoszynie.Uczestnicy m.in.poznają sposoby spędzania czasu,tradycje,słownik gwary wielkopolskiej i młodzieżowej.Uczniowie przypomną zasady zachowania,seniorzy nauczą obsługi komputera.
533 Komunikacja interpersonalna i social mediaMagdalena WasickaIII Liceum Ogólnokształcące im CK Norwida w Koninie
Szymanowskiego 5
Konin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2015-30.06.2016Rozwijanie świadomości siebie w relacjach interpersonalnych. Kształcenie umiejętności skutecznej wymiany informacji, prowadzenia dyskusji oraz rozwiązywania konfliktów. Wdrażanie do kreatywności i kształcenie umiejętności pracy zespołowej. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji. Rozwijanie umiejętności świadomego wykorzystania mediów społecznościowych. Przygotowanie do studiów psychologicznychProgram umożliwia zdobycie wiedzy nt. komunikacji interpersonalnej oraz mediów społecznościowych i ich roli we współczesnym świecie. Program koncentruje się na kształceniu kompetencji miękkich, zapewniających konkurencyjność na rynku pracy. Treści związane z realizacją programu powinny być realizowane różnymi metodami, których celem jest pogłębianie zainteresowania tematem oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności współpracy. Wdrożenie różnorodnych procedur powinno prowadzić do ogólnego rozwoju ucznia.
534 Rozwijanie kreatywności i planowania. Programowanie w Scratchu dla uczniów klas 3 i 4 szkoły podstawowej.Dorota MijalskaZespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile
Królowej Jadwigi 2
Piła
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.10.2016-31.05.2017Rozwijanie kreatywności i planowania uczniów zdolnych poprzez tworzenie projektów w programie Scratch. Programowanie uczy wielu umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym świecie świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole. Dzięki programowaniu uczniowie mają zrozumieć, że nie są tylko biernymi odbiorcami technologii, ale potrafią sami z jej użyciem realizować własne projekty. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Będą w Scratchu tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne projekty.
535 "Teraz niemiecki"Małgorzata Czajka-Woch, Beata PospieszyńskaZespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu
ul. Wrocławska 10
Gostyń
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2016-23.06.2017Innowacja dotyczy poszerzenia nauki języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym o wybrane zagadnienia związane z branżą ekonomiczną, rynkiem pracy, korespondencją handlową, branżą hotelarsko turystyczną. Celem innowacji jest także poszerzenie wiedzy realioznawczej. Koncepcja innowacji przewiduje realizację treści nauczania w ciągu dwóch lat nauki.Zajęcia są zajęciami nieobowiązkowymi, dla chętnych uczniów. Rozpoczęcie programu zakłada się w klasie I, a jego kontynuację w klasie II. Proponowane ćwiczenia, metody i formy pracy mają umożliwić rozwój rożnych sprawności językowych, praktyczne wykorzystanie języka. Szczególny nacisk kładzie się na komunikację językową. Innowacja będzie realizowana w oparciu o zeszyty zawodowe Wydawnictwa LektorKlett.
536 Jak mądrze i uczciwie kontruować własną karierę?Monika KubiakZespół Szkół nr 10
ul. Podmiejska 9a
Kalisz
gimnazjummetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2017Rozpoznawanie, a następnie rozwijanie zainteresowań i zdolności, eliminowanie ograniczeń w obszarze osobowościowym i emocjonalnym, budowanie mocnego systemu wartości, wewnętrznej motywacji do nauki, stworzenie warunków do spotkania z osobami wykonującymi zawody interesujące dla uczniów, zapoznanie uczniów z ofertą rynku pracy i mechanizmami nim rządzącymi, kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawneInnowacją zostaną objęci uczniowie klasy Ic sportowej i będą prowadzeni do ukończenia gimnazjum. Program zajęć z edukacji zawodowej został opracowany z uwzględnieniem specyficznych potrzeb uczniów. Realizowanie innowacji odbywać się będzie w trakcie zajęć dydaktycznych w szkole, podczas lekcji wychowawczych, poprzez udział w kołach zainteresowań oraz indywidualną pracę z doradcą zawodowym i/lub psychologiem. Zajęcia poza szkołą to np. wycieczki zawodoznawcze. efekty trzyletniej pracy uczniowie gromadzą w indywidualnym PORTFOLIO ZAWODOWYM.
537 Kamerujesz, języki obce szlifujesz!Hanna Derda, Katarzyna Zielińska, Agnieszka Piskorska-BekierGimnazjum im Jana Pawła II w Boguszycach
Boguszyce 54
Sadlno
gimnazjummetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-16.06.2017Kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu w języku obcym; Pokonywanie bariery językowej i lęku przed mówieniem; Doskonalenie umiejętności reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego; Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnej; Podniesienie motywacji do nauki języków obcych; Kształtowanie umiejętności pracy w zespole; Utrwalanie struktur gramatycznoleksykalnychUczniowie klas drugich będą nagrywać, np. telefonem komórkowym, dialogi przedstawiające różne sytuacje komunikacyjne w języku obcym. Nagrane filmiki będą dotyczyły treści realizowanych na lekcjach języka angielskiego i francuskiego. Gimnazjaliści będą przesyłać nagrania nauczycielom języków obcych po każdym zrealizowanym module podręcznika, otrzymując za nie oceny cząstkowe. Wszystkie nadesłane w ciągu roku szkolnego dialogi wezmą udział w konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2017 r.
538 Tutoring karieryMonika KubiakZespół Szkół nr 10
ul. Podmiejska 9a
Kalisz
gimnazjummetodyczna01.09.2016-30.06.2017Rozpoznawanie potencjału ucznia w oparciu o analizę elementarnych struktur psychicznych ucznia, którymi są: temperament, charakter i osobowość. Wspólne wyznaczanie ścieżki szkolnozawodowej. Ukierunkowanie i pomoc w rozwijaniu zainteresowań, prowokowanie do podejmowania własnej aktywności, zachęcanie do współpracy i samodzielności, kreowanie pozytywnego myślenia umożliwiającego radzenie sobie w trudnych sytuacjach.Tutoring to innowacyjna metoda edukacji spersonalizowanej. Przez stosowanie różnych metod m.in. pytań otwartych uczeń samodzielnie odkrywa i rozwija swój potencjał i motywację do samodzielnej pracy przez realizację tutoriali w celu wybrania szkoły ponadgimnazjalnej zgodnej z jego predyspozycjami. Tutoriale, to cykliczne spotkania ucznia z tutorem. Tutoring obejmuje ok. 10 spotkań w wymiarze 45 minut. Innowacją zostaną objęci chętni uczniowie klas trzecich.
539 "Uzależnieni od zieleni" - edukacja przyrodniczo-ekologicznaLidia Szczepańska Szkoła Podstawowa w Masłowie
Śląska 58
Rawicz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-23.06.2017Rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką przyrodniczo ekologiczną oraz kształtowanie ważnych w życiu każdego człowieka właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych. Współtworzenie terenów zielonych wokół szkoły. Uczniowie prowadzić będą obserwacje roślin i zwierząt, rozpoznawać wybrane rośliny i je klasyfikować. Założone zostaną poletka i klomby,na których uprawiane będą rośliny zielne i krzewy ozdobne oraz zioła. Przy współpracy z leśnikami i rodzicami zawieszone zostaną budki lęgowe oraz zbudowane będą domki dla pożytecznych owadów.Praca uczniów będzie dokumentowana. Uczniowie działać będą indywidualnie i w zespołach. Dla uczniów zorganizowane zostaną wycieczki, aby mogli oni zweryfikować zdobytą wiedzę i umiejętności z rzeczywistością.
540 Wiaruchna w ruchu - sieruszamy.Radosław SobierajSzkoła Podstawowa w Masłowie
Śląska 58
Rawicz
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-23.06.2017Doskonalenie ciała i funkcji psychomotorycznych uczestników, jak również ukształtowanie u nich takiego poziomu wiedzy, umiejętności i nawyków oraz postaw wobec kultury fizycznej, który w praktyce przejawiać się będzie w dążeniu i działaniu na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia. Poprzez sport integracja środowiska szkolnego i lokalnego. Program innowacji jest cyklem imprez sportowych i wycieczek przeznaczonych dla dzieci kl. IIVI i ich rodzin oraz mieszkańców wsi. Na każdy miesiąc zaplanowane różnorodne atrakcje w postaci turniejów, pokazów, czy wyjazdów na bowling, pływalnię i lodowisko.W każdym przedsięwzięciu brali będą udział również rodzice i mieszkańcy Masłowa.
541 Mówię poprawnieDorota Przygońska i Małgorzata SwędrowskaZespół Szkolno-Gimnazjalny
Trąbczyn 50
Zagórów
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.10.2016-23.06.2017Stymulowanie rozwoju mowy i języka tak,aby wszystkie dzieci osiągnęły:sprawność strony artykulacyjnej,gramatycznej i leksykalnej mowy;umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi; umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.Innowacja obejmie dzieci z klas drugich.Autorki opracowały cykl ćwiczeń prowadzonych systematycznie, raz w tygodniu. Ćwiczenia będą dotyczyły wybranych zajęć edukacyjnych w ramach podstawy programowej, poszerzając ją o treści zawarte w innowacji.Motywacją do wprowadzenia zajęć jest fakt,że w naszych czasach coraz większą rolę odgrywają środki przekazu opierające się na słowie mówionym.Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym często zastanawiają czy rozwój mowy ich dzieci przebiega prawidłowo.
542 Akademia Wiedzy i Umiejętności Najmłodszych Dzieci w SzkoleMałgorzata LatoSzkoła Podstawowa w Masłowie
Śląska 58
Rawicz
szkoła podstawowa kl I-IIIorganizacyjno-programowa19.09.2016-23.06.2017Zaspokajanie potrzeb wynikających z rozwoju dziecka poprzez zabawę, ekspresję twórczą i aktywność sportową oraz wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka.Akademia Wiedzy i Umiejętności Najmłodszych Dzieci w Szkole to codzienne zajęcia popołudniowe dla najmłodszych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci nadrzędnym celem zajęć będzie wszechstronny rozwój dzieci poprzez zabawę, ekspresję twórczą, aktywność sportową oraz wspieranie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka.
543 Masłowo - miejsce, w którym mieszkam - edukacja regionalnaKatarzyna Duda, Iwona LipowczykSzkoła Podstawowa w Masłowie
Śląska 58
Rawicz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-23.06.2017Kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich Małą Ojczyzną poprzez poznawanie historii, kultury, tradycji i zwyczajów najbliższej okolicy. uzmysłowienie dzieciom, jakie są ich korzenie, jak zmieniła się ich Mała Ojczyzna, jakie tradycje ma region, w którym żyją i jak oni sami mogą kształtować przyszłość swojego środowiska.Innowacja zakłada działania wykraczające poza podstawę programową,a jej realizacja nie zawsze odbywać się będzie w klasie. Projekt innowacji dotyczy 5 obszarów: Mój dom rodzinny.Szkoła dawniej i dziś. Wieś, w której mieszkam. Poznajemy gminę Rawicz. Zabytki i folklor bliższej i dalszej okolicy.Dzieci będą musiały wykazać się działaniami plastycznymi, dziennikarskimi, reporterskimi i być małymi dokumentalistami.
544 Wprowadzenie podstaw programowania w klasach I -III gimnazjum w oparciu o Projekt Podstawy Programowej przedstawiony przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji NarodowejAndrzej PrzybycieńZespół Szkół nr 1
Kosynierów 32
Września
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2016-31.08.2019Innowacja jest oparta o pilotaż wdrożenia nauki programowania. Uczeń poszerzy wiedzę i udoskonali umiejętności programowania w wybranym środowisku:poszerza i rozwija wiedzę oraz umiejętności zdobyte w szkole podstawowej, poznaje nowe pojęcia i zdobywa nowe umiejętności związane z programowaniemBędzie samodzielnie pracował z serwerem „automatycznym sędzią” za pośrednictwem Internetu Przygotowany zostanie program nauczania informatyki w którym znajdą się zagadnienia kodowania w Baltie oraz mBlock/Scratch. Wprowadzone zostanie programowanie oraz robotyka. Program zajęć uwzględni treści proponowane w zmienionej podstawie programowej informatyki
545 Wszędobylska matematyka - kontynuacjaHonorata EliasSzkoła Podstawowa w Masłowie
Śląska 58
Rawicz
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-23.06.2017Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów matematyką.Podczas realizacji projektu uczniom nie tylko będzie przekazywana konkretna wiedza, ale też dzięki niej uczestnicy będą nabywali określone umiejętności logicznego myślenia, planowania, zarządzania wiedzą, wyciągania i formułowania wniosków. popularyzacja matematyki odbywać się będzie w szkole jak i poza nią podczas warsztatów, rajdów i wycieczek.
546 Z książką przez życieElżbieta SnellaSzkoła Podstawowa im Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
Szkolna 4
Wieleń
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.06.2017Promowanie literatury i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.Nawiązanie współpracy z domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym w celu wyrabiania nawyku potrzeby obcowania z książką.Formy pracy:1.Czytanie bajek, fragmentów wybranych tekstów przez nauczycieli, rodziców i społeczność lokalną w czasie zajęć lekcyjnych zapraszanie rodziców, ciekawych osób, ….2.Rozmowa na temat wysłuchanych treści.3.Wywiad z zaproszonymi gośćmi. 4.Przekładanie poznanych treści na wytwory plastyczne i scenki dramowe.Sposób ewaluacji:1.ankieta dla rodziców,2.prace plastyczne uczniów, 3.obserwacja.
547 In London street Magdalena KasprowiakSzkoła Podstawowa w Masłowie
Śląska 58
Rawicz
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-23.06.2017Rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie komunikowania się w języku angielskim.W wyniku wprowadzenia innowacji uczniowie powinni uświadomić sobie, jak ważna jest umiejętność komunikowania się w j. angielskim. Zajęcia odbywać się będą metodą dramy, przedstawień oraz poprzez stwarzanie różnorodnych sytuacji z życia wziętych.Innowacja realizowana będzie na dwóch poziomach: klasy IIIII i IVVI, przy czym grupy te będą współpracować ze sobą.
548 Edukacja prawnaMichał WanjasIII Liceum Ogólnokształcące im CK Norwida w Koninie
Szymanowskiego 5
Konin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2015-30.06.2016Przybliżenie praktycznych form wykorzystywania wiedzy prawnej,opisanie sposobu i zakresu działania organów władzy sądowniczej oraz organów ścigania w Rzeczypospolitej Polskiej,zapoznanie ze znaczeniem konstytucyjnych wartości, takich jak: niezawisłość sędziowska i niezależność sądownictwa,przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów na kierunkach prawniczych.Uczniowie klas prawniczych przez rok na zajęciach prowadzonych na innych zasadach niż klasyczne lekcje będą mieli możliwość rozszerzenia swojej wiedzyo systemie prawnym w Polsce. Oprócz teorii wykraczającej poza podstawę programową, uczniowie zapoznają się z filozofią prawa, logiką w prawie czy rozwiązywaniem kazusów, czego normalnie nauczyliby się dopiero podczas studiów. Ważnym elementem zajęć będą wizyty zaproszonych prawników, jak i obserwowanie rozpraw w konińskich sądach.
549 Wielkopolska - nasza mała ojczyznaAgata Przewoźniak, Tomasz WoźniakSzkoła Podstawowa im Astrid Lindgren w Dąbrowie
Szkolna 41
Dąbrowa
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-20.06.2017Celem innowacji jest przybliżenie uczniom szkoły podstawowej kl. VI a i b dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem. W trakcie wycieczek uczniowie będą brali udział w lekcjach muzealnych oraz różnego rodzaju warsztatach.ZAŁOŻENIA OGÓLNE•Innowacją zostaną objęci uczniowie dwóch klas szóstych, którzy będą systematyzować i poszerzać wiedzę z zakresu edukacji regionalnej.• Treści programowe zawarte w innowacji będą realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych.• Przewiduje się od 12 wyjazdów w miesiącu.INNOWACYJNOŚĆ polega na propagowaniu idei nauki przez działanie, wykorzystaniu najbardziej efektywnej metody nauczania, jaką są zajęcia warsztatowe oraz dostosowaniu czasu realizacji zajęć edukacyjnych do odbywających się wydarzeń kulturalnych.
550 Fizyka jaką lubisz – eksperymentyKrescencja BartkowiakZespół Szkół Ogólnokształcących
Wrocławska 10
Gostyń
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2016-30.04.2018Celem innowacji jest poszerzenie ogólnej wiedzy teoretycznej naszych uczniów z zakresu fizyki, wyposażenie ich w umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie zajęć laboratoryjnych , wykorzystanie technologii komputerowej.Przygotowanie uczniów do pracy laboratoryjnej na wyższych uczelniach, do uczestnictwa w konkursach fizycznych,do wykorzystania wiedzy fizycznej przy rozwiązywaniu doświadczalnych zadań maturalnych,do sprostania wymaganiom na maturze i w szkołach wyższychWprowadzenie innowacji stworzy uczniom, deklarującym chęć kształcenia się na kierunkach politechnicznych,możliwości bliższego poznania specyfiki pracy w pracowni fizycznej.W ciągu 2 lat nauki uczniowie klasy objętej innowacją uczestniczyliby w dodatkowych zajęciach laboratoryjnych. Zajęcia wprowadzone byłyby w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo dla dwóch grup, które zostałyby włączone do obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć. Oprócz zajęć w liceum, uczniowie będą brali również udział w zajęciach klasy akademickiej na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.
551 Dobra passa dla prasyJustyna NiedzielaZespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu
ul.Wrocławska 10
Gostyń
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna01.09.2016-31.08.2018poznanie zasad konstruowania publicystycznych form wypowiedzi;doskonalenie krytycznego odbioru tekstów kultury współczesnej;rozwijanie poczucia odpowiedzialności za słowo;doskonalenie efektywnej pracy w zespole;wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze;kształtowanie umiejętności planowania,organizowania i oceny własnej pracyInnowacja z edukacji dziennikarskiej jest przeznaczona dla młodzieży należącej do redakcji szkolnej gazetki Limbus oraz innych osób zainteresowanych mediami.Gazetka Limbus jest wydawana w naszej szkole czwarty rok.Przyjęta koncepcja jest oparta na realizacji zadań metodą learning by doing. W ramach innowacji uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez opiekunkę gazetki.Ponadto młodzież w ramach współpracy z wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu będzie brać udział w wykładach i warsztatach prowadzonych na uczelni i w naszej szkole.
552 Matematyka z programowaniemRenata Grzegorzewicz-ZielonySzkoła Podstawowa nr 5
Romualda Traugutta 42
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-22.06.2018Popularyzacja wśród uczniów nauki programowania, umożliwienie odnalezienia się w świecie nowoczesnych technologii, stosowanie programowania jako trzeciego języka do porozumiewania się ze światem, stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia, rozwój myślenia kreatywnego i logicznego, przygotowanie do algorytmicznego rozwiązywania problemów, poznanie podstaw tworzenia prostych konstrukcji oraz techniki ich programowania.Innowacją zostaną objęci uczniowie klas piątych, w ramach zajęć komputerowych i matematyki. Zaplanowana jest na kolejne dwa lata. Realizowana będzie w środowisku Baltie i Scratch. Włączenie do programowania matematyki rozwijać będzie u uczniów umiejętność myślenia algorytmicznego. Jest kontynuacją realizowanego przez szkołę w latach ubiegłych programu Mistrzowie Kodowania.
553 Białe ząbki, uśmiech ładny - dlatego dbamy o higienę jamy ustnejmgr Klaudia Skrzypek, mgr Joanna NapierałaZespół szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach
Stare Oborzyska ul. Szkolna 1
Kościan
przedszkoleorganizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2018obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 36 lat, poprawa stanu zdrowia jamy ustnej w wieku 36 lat, wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej u dzieci przedszkolnych, podnoszenie poziomu wiedzy rodziców z zakresu profilaktyki próchnicy zębów, w tym higieny jamy ustnej oraz zdrowego żywienia,Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci będzie integrował działania edukacyjne, profilaktyczno lecznicze realizowane w przedszkolu, gabinecie stomatologicznym oraz w domu. Jednym z głównych zadań będzie budowanie partnerstwa wielu podmiotów odpowiedzialnych za zdrowie dzieci,współpraca środowisk naukowo medycznych, oświatowych, artystycznych będzie sprzyjała poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych metod nauczania o zdrowiu i angażowaniu się rodziców w proces kształtowania u dzieci prawidłowych nawyków higienicznych i dietetycznych.
554 "Misie Ratownisie" - pierwsza pomoc już od przedszkolamgr Malgorzata Dąbrowska-Skrzypek, mgr Justyna JaskułaZespół szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach
Stare Oborzyska ul. Szkolna 1
Kościan
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.09.2016-23.06.2017• zapoznanie dzieci z najczęściej spotykanymi zagrożeniami, ze sposobami ich zapobiegania,• poznanie numerów alarmowych służb ratowniczych,• kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,• wyrobienie umiejętności wzywania pomocy, powiadamiania odpowiednich służb ratunkowych,• wyposażenie dzieci , nauczycieli i rodziców w wiedzę i umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocyProgram Misie Ratownisie ma na celu nauczenie najmłodszych, by nie przechodzili bezczynnie obok ofiar wypadków i potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Program dotyczy pierwszej pomocy, której udzielić może nawet dziecko. Chcemy pokazać najmłodszym, że w różnych sytuacjach czasem jeden gest wystarczy, aby pomóc, nie narażając swojego bezpieczeństwa.Program polega na kierowaniu działań edukacyjnych równolegle do dzieci oraz do ich rodziców. Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania poprzez prelekcje, pokazy udzielania pierwszej pomocy.
555 "Przedszkolaki tworzą zdrowe przysmaki"Ewa Bober,Beata Chudzińska,Ewelina Obecna,Honorata Przybylska,Lucyna Henzel,Magdalena LewandowskaPrzedszkole Samorządowe Raj Psotników w Pogorzeli
Rynek 19
Pogorzela
przedszkolemetodyczno-programowa01.09.2016-23.06.20171.kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,2. przełamywanie niechęci wobec nieznanych produktów i potraw,3. rozwijanie sprawności manualnej podczas przygotowywania dań,4. wyrabianie szacunku do jedzenia oraz pracy własnej i innych,5. odczuwanie radości ze współpracy z kolegami lub rodzicami podczas wspólnego „gotowania”,6.zdobywanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania oraz higienicznego przygotowywania posiłkówInnowacja polegać będzie na umożliwieniu dzieciom samodzielnego wykonywania zdrowych potraw z owoców, warzyw i innych produktów.Zajęcia prowadzone będą cyklicznie i w każdej grupie.Podczas realizacji współpracować będą ze sobą :rodzice, dzieci i nauczyciele.
556 : Program nauczania języka angielskiego w medycynie jako przedmiotu uzupełniającego dla klasy medycznej z rozszerzoną biologia i chemiąElżbieta PawlakIII Liceum Ogólnokształcące im CK Norwida w Koninie
Szymanowskiego 5
Konin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2015-30.06.2016Rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa z zakresu zdrowia i medycyny.Innowacja polega na wprowadzeniu przedmiotu Język angielski w medycynie jako przedmiotu uzupełniającego w klasie medycznej z rozszerzoną biologią i chemią. Program realizuje wybrane zagadnienia medyczne z elementami biologii w języku angielskim, a jego celem jest wszechstronny rozwój ucznia, który pomoże mu w wykształceniu autonomicznych strategii uczenia się i komunikacji. Zakłada uzyskanie kompetencji językowej pozwalającej na swobodne opanowanie języka w danym obszarze tematycznym.
557 Podstawy psychologiiEwa NowakIII Liceum Ogólnokształcące im CK Norwida w Koninie
Szymanowskiego 5
Konin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2015-30.06.2016Przedmiot ukierunkowany jest na wyposażenie uczniów w wiedzę oraz umiejętności stosowania podstawowych pojęć z zakresu psychologii i najważniejszych nurtów teoretycznych w psychologii. Celem zajęć jest także zdobycie umiejętności korzystania z wiedzy psychologicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych oraz indywidualnych, a także posługiwania się siatką podstawowych terminów psychologicznych.Jest to program przedmiotowy realizowany w wymiarze 2 godz. lekcyjnych w tygodniu w kl. II o profilu psychologicznym. Stwarza warunki do pozyskania podstawowej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień psychologii, odnoszących się do mechanizmów funkcjonowania człowieka w aspekcie intrapsychicznym i interpersonalnym. Jego realizacja zakłada dużą elastyczność i interaktywność metodyczną a w efekcie doskonalenie samoświadomości uczniów, umiejętności autoanalizy, obserwacji zachowań innych i osobistej empatii.
558 Wkraczamy w dorosłośćBarbara KoczorowskaSzkoła Podstawowa nr 5 w Poznaniu
ul. Traugutta 42
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2018 kształtowanie postaw zgodnych z obowiązującymi normami wspieranie procesu wychowawczego selektywny dobór treści nauczania dostosowany do aktualnych potrzeb uczniów całościowe traktowanie realizacji programu w kl. V i VI kontynuacja z wprowadzaniem nowych tematów także na poziomach wyższych, dostosowanie treści programowych do specyficznych warunków życia uczniów wprowadzanie tematów zajęć zgodnych z potrzebami i zainteresowaniami uczniów, rzetelne przekazywanie wiedzy bez względu na światopogląd opieranie się głównie na aktywności uczniów, otwartość na ich problemy, wyjaśnianie i wspieranie, a nie krytykowanie, nie ma wypowiedzi złych, umiejętność nie popadania w sytuacje konfliktowe, poznanie sposobów ich rozwiązywania
559 Bliżej kulturyNatalia JędrzejakGimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Henryka Sienkiewicza
ul. 23 Stycznia 20
Krotoszyn
gimnazjummetodyczno-programowa01.10.2016-30.05.2019• rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą;• rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów;• kształcenie umiejętności analizy różnych tekstów kultury;• doskonalenie kompetencji językowych zwiększenie zasobu słownictwa służącego do rozmowy o różnych dziedzinach kultury;• uczenie odpowiedzialności i dyscypliny wiodącą metodą pracy będzie nauczanie wyprzedzające wymagające od uczniów odpowiedniego przygotowania do zajęćInnowacja planowana jest jako 3letni cykl zajęć1 godz. w miesiącu. Zagadnienia będą rozszerzeniem treści nauczanych na lekcjach j. polskiego i przybliżą uczniom teatr, film, sztukę, muzykę. Tematyka oparta będzie o podstawę programową. W kolejnych latach edukacji wiadomości będą rozszerzane. W zależności od możliwości uczniów nauczyciel będzie modyfikował tematy. Uczniowie będą pracować indywidualnie i grupowo z wykorzystaniem różnych metod ze szczególnym naciskiem na nauczanie wyprzedzające.
560 "Z dbałości o siebie i świat"Ewa Walczak, Małgorzata WasielakPubliczne Przedszkole Wróbelka Elemelka w Lamkach
Lamki 118/2
Ostrów Wielkopolski
przedszkolemetodyczno-programowa01.10.2016-15.06.2018Wyposażenie dziecka przedszkolnego w nawykowe włączanie mechanizmów obronnych w sytuacjach stresogennych. Kształtowanie w dziecku świadomości i odpowiedzialności sprawczej w codziennym życiu.Skonstruowane zadania będą wdrażane jako poszerzenie oferty przedszkola. W kilku obszarach zajmiemy się kształtowaniem tożsamości, uczeniem tolerancji i mediacji dziecięcej, dobrymi nawykami żywieniowymi, relaksacją z muzyko i literaturoterapią, emisją głosu i znaczeniem dobrego oddechu. Wraz z rodzicami zwrócimy dzieciom umiejętność zabawy na świeżym powietrzu i ukierunkujemy ich wiedzę dotyczącą znaczenia natury w życiu dziecka.
561 Imieniny KlasyEwa BudzyńskaSzkoła Podstawowa nr 1 im Adama Mickiewicza
Wysoka 1
Puszczykowo
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIorganizacyjno-programowa15.10.2015-23.06.2018Wprowadzenie nowego zwyczaju w szkole,integracja środowiska szkolnego,tworzenie rodzinnego, przyjaznego klimatu szkoły,kształcenie tradycyjnych i nowoczesnych technik komunikacji.Raz w roku każda klasa obchodzi imieniny w dzień wybrany losowo. Poinformowana o imieninach, społeczność szkolna ma obowiązek uczcić ich święto. Solenizanci przyjmują życzenia, nie są pytani, nie ma zadań domowych.
562 Anna Pater - JuckiewiczSzkoła Podstawowa im H Sienkiewicza w Łomnicy
Łomnica 7
Trzcianka
szkoła podstawowa kl IV-VIorganizacyjno-programowa01.09.2016-23.06.2017Poszerzenie znajomości języka angielskiego w formie zabawy w ramach codziennych zajęć świetlicowych.Poszerzenie oferty świetlicowej poprzez zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu i rozwijanie kreatywności oraz zainteresowańuczniów.Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, zwiększenie motywacji do nauki j.angielskiego, uatrakcyjnienie sposobu nauczania j.angielskiegodziałania praktyczne,zabawy.Uczniowie podczas zajęć świetlicowychraz w tygodniubędą uczyć się wierszyków, piosenek, poznawać gry i zabawy w j.angielskim, odpowiadać po angielsku na pytania nauczyciela i kolegów,odgrywać scenki. Będą słuchać znanych przebojów,tłumaczyć teksty, rozmawiać na interesujące tematynp. moda, sport.
563 „Cisza naszym sprzymierzeńcem w bezpiecznej szkole - stop dla hałasu.”Hanna Grzelczyk, Barbara WiniszewskaZespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach
ul. Szkolna 1
Kościan
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIorganizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2019• Poprawa zachowania uczniów dyscypliny na lekcjach, przerwach, apelach i innych zajęciach.• Wprowadzenie działań profilaktycznych, które zmniejszą ilość zachowań społecznie nieakceptowanych.• Budzenie w uczniach świadomości i odpowiedzialności za stan swojego zdrowia.• Rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.• Integracja środowiska szkolnego. Hałas ma negatywny wpływ na człowieka. Innowacja pt. „Cisza naszym sprzymierzeńcem w bezpiecznej szkole stop dla hałasu” ma na celu poprawę zachowania uczniów poprzez podejmowanie działań, np. piktogramy, przedstawienia, wystawy plastyczne, pokazy multimed. Wokół tego tematu integrowani są uczniowie, którzy są oceniani system kropek i pochwał. Część zadań będzie podejmowana w grupach. Temat hałasu będzie realizowany we współpracy ze specjalistami, np. surdopedagogiem, higienistką. Wprowadzona innowacja wzmocni świadomość zagrożeń, które niesie hałas.
564 Łączy nas muzykaKatarzyna ZiobroZespół Szkół w Rogalinku
ul. Poznańska 19
Rogalinek
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017W szkole podstawowej od kilku lat działa zespół muzyczny. Zaistniała potrzeba objęcia nauką także uczniów gimnazjum z racji ukończenia przez niektórych z nich szkoły podstawowej i wyrażaniem chęci kontynuacji gry na instrumencie. Przez powstanie jednego zespołu muzycznego nastąpi integracja młodszych i starszych uczniów.Chcę wprowadzać ich w świat dobrej muzyki, żeby poznawali różne gatunki, epoki i wykonania. Muzyka wykonywana na żywo od wykonawców wymaga dyscyplinyInnowacja zostanie przeprowadzona na podstawie podręczników do nauki gry na flażolecie Wojciecha Wietrzyńskiego Flażolety w szkole, Flażolet najprostszy sposób na miłe muzykowanie.Zespół obejmuje uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zgodnie z założeniami innowacji, zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez 1,5 godziny. Każdy z uczestników sam wybiera instrument i czas grania. Sposobem na pokonywanie trudności będzie nagrywanie muzyki wykonywanej w trakcie zajęć i koncertów. Występy publiczne będą nagrodą za wytrwałość i pracowitość.
565 Mali Tropiciele z JedynkiEwa SzykulskaSzkoła Podstawowa nr1 im Adama Mickiewicza w Puszczykowie
Wysoka 1
Puszczykowo
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjno-programowa01.10.2016-23.06.2017zaciekawienie światem przyrody poprzez prowadzenie obserwacji środowiska w najbliższej okolicy, rozwijanie potrzeby kontaktu z przyrodą, budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi, poznawanie różnorodności flory i fauny regionu, wyznaczanie kierunków świata i wykonywanie pomiarów w terenie, projektowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń wdrażanie do twórczego myślenia, rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy Innowacja została opracowana dla uczniów klasy 2a. Jej wdrożeniu sprzyja usytuowanie szkoły w Puszczykowie wśród bogatej zieleni miasta ogrodu i lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Realizowane na zajęciach zagadnienia łączą teorię z praktyką. Pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze a obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne,inscenizacje, prezentacje multimedialne, prace plastyczne, doświadczenia i konkretne działania w środowisku sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy i umiejętności i dadzą uczniom wiele satysfakcji.
566 Wiem, czuję, rozumiem - wychowanie do wartościElżbieta Bukowiecka-GórnyAKADEMIA TALENTÓW Przedszkole Publiczne w Nekli
ul. Irysowa 15
Nekla
przedszkoleprogramowa12.09.2016-23.06.2017Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, wzmacnianie odporności emocjonalnej, poczucia przynależności społecznej dzieci do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej. Rozwijanie postaw społecznych, przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie.Motywacją do wprowadzenia innowacji jest potrzeba lepszego poznania przez dziecko funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Wzorce i sposoby postępowania, czerpane z przedszkola i domu rodzinnego, pozwolą ukształtować osobowość małego człowieka, który zna podstawowe wartości i stosuje je w codziennym życiu.
567 Odżywiaj się prawidłowo, żyj bezpiecznie oraz zdrowoGrażyna Leśniak, Beata Chojnicka, Hanna Frankowska, Marzena Adamkiewicz, Anna Filipiak, Hanna SzymuraSzkoła Podstawowa Nr 1 im Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim
ul. Glinki 11
Koźmin Wielkopolski
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna01.10.2016-22.06.2017Wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, popularyzacja spożywania ryb.Pogłębianie wiedzy na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka Podwyższenie świadomości uczniów i rodziców na temat zachowania się na akwewnach wodnych Promocja aktywnego wypoczynku, sportu i zdrowego stylu życia. Podnoszenie kultury przyrodniczej i postaw proekologicznych. Zachęcanie do udziału w konkursachZadaniem innowacji jest ukształtowanie u naszych wychowanków prawidłowych postaw prozdrowotnych w zakresie zdrowego stylu życia, troski o własne zdrowie, aktywnego bezpiecznego wypoczynku, prawidłowego odżywiania. Założeniem innowacji jest , aby dziecko cechowała duża samodzielność, umiejętność odpowiednich wyborów i samooceny własnych zachowań. Dziecko powinno wykazywać aktywne postawy w dziedzinie zdrowego stylu życia.
568 Komputerowe zabawyBarbara Miszczak, Barbara WodowskaPubliczne Przedszkole Nr 12
Reja 11
Piła
przedszkolemetodyczna01.10.2016-30.06.2017 uatrakcyjnienie pracy indywidualnej z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez wykorzystanie komputeraniwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci niepełnosprawnych poprzez zastosowanie programów i innych narzędzi informatycznychInnowacja prowadzona będzie w grupie dzieci 56 letnich Biedronki z dziećmi niepełnosprawnymi.Zajęcia będą miały charakter pracy indywidualnej i będą prowadzone 1 raz w tygodniu z poszczególnymi dziećmi niepełnosprawnymi. Każda praca indywidualna przy komputerze będzie poprzedzona rozmową z dzieckiem na temat bezpieczeństwa przy komputerze oraz rodzaju zabawy np. układanie puzzli. Podczas wykonywania zadania przez dziecko , nauczyciel monitorować będzie umiejętności dziecka poprzez wypełnienie przygotowanego wcześniej arkusza.
569 ,,Moja mała Ojczyzna - Zaryń i okoliceArleta Krzyżanowska Teresa Karpińska Elżbieta SzczepankiewiczSzkoła Podstawowa w Zaryniu
Zaryń 19
Zaryń
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.10.2016-30.06.2017Kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem,z ich ,,małą Ojczyzną poprzez poznawanie historii, kultury,tradycji, zwyczajów oraz przyrody.Innowacja będzie realizowana w szkole na zajęciach i poza nią. Zostanie pogłębiona u dzieci znajomość historii własnej rodziny, miejscowości, gminy, regionu. Dzieci zwiedzą ciekawe zabytki, będą obcowały z przyrodą, spotkają się z ciekawymi ludźmi,nauczą się piosenek, tańców i zabaw ludowych.
570 ,,Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyćEwa Zawadzka, Ewa Kozak, Wioletta Wiśniewska, Kinga Makowska, Barbara SzczebelskaSzkoła Podstawowa w Zaryniu
Zaryń 19
Zaryń
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017zwiększanie i rozszerzanie wiedzy o zdrowiu,praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zdrowie i bezpieczeństwo innych, zachęcanie do wyboru zdrowego stylu życia,włączenie rodziny w działania prozdrowotne,doskonalenie sprawności ruchowej,nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków. Realizacja działań przebiegała będzie na dwóch poziomach na terenie szkoły spotkania ze specjalistami, konkursy, warsztaty, pokazy, degustacje i poza terenem szkoły rajdy piesze i rowerowe, chodzenie z kijkami Nordic Walking, wyjazdy na basen, rozgrywki sportowe. Zaplanowane działania koncentrowały się będą na utrwalaniu i praktycznym stosowaniu zasad zdrowego odżywiania, propagowaniu aktywności fizycznej poprzez ruch oraz nabywaniu nowych umiejętności.Podsumowaniem będzie Piknik Rodzinny.
571 Z PROGRAMOWANIEM ZA PAN BRATKarolina Staszyńska, Roman SobczyńskiZespół Szkół w Kleszczewie
Poznańska 2
Kleszczewo
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa03.10.2016-30.06.2017Innowacja oparta o pilotaż wdrożenia nauki programowania. Celem jest posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi,rozwijanie umiejętności uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,wyrabianie umiejętności pracy zespołowej.Nowatorstwo innowacji polega między innymi na wprowadzeniu do programu zajęć komputerowych języka programowania Scratch jako edytora tekstu, grafiki oraz narzędzia sterowania obiektem po ekranie.Innowacja realizowana będzie w klasie 3 i w klasach 4 SP na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przewiduje ona rozszerzenie podstawy programowej o naukę programowania. Wspierać się będziemy scenariuszami programistycznymi stworzonymi w ramach programu Mistrzowie Kodowania.
572 "Język angielski nie tylko na lekcji angielskiego"Anna StanekZespół Szkolno Przedszkolny nr 2
ul. Łozowa 77
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.20181.Rozszerzenie zakresu słownictwa na lekcjach języka angielskiego z zakresu przyrody, matematyki, muzyki, sztuki, historii, informatyki ze szczególnym naciskiem na praktyczne zastosowanie języka obcego w życiu codziennym.Zapoznanie uczniów z elementami nauczania dwujęzycznego wskazując w ten sposób różne możliwości kierunku dalszej edukacji.Zajęcia będą obejmowały zakres materiału z przedmiotów takich jak matematyka, przyroda,historia, przyroda, plastyka i muzyka na poziomie danej klasy ale przedstawiony w języku angielskim.W zakresie języka angielskiego przewiduję wprowadzenie czytania uproszczonych lektur. Będę stosowała różne metody i formy pracy, Zajęcia mają na celu rozbudzenie w uczniach ciekawości otaczającego nas świata, pokazania, że język angielski może być narzędziem do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności a internet to nie tylko gry.
573 Warsztaty plastyczne realizowane w ramach Edukacji EuropejskiejMałgorzata Magner-Kaszyńska, Kinga KoszewskaPrzedszkole nr 148 Mali Europejczycy
os. B. Chrobrego 121
Poznań
przedszkoleorganizacyjno-programowa01.09.2016-31.08.2021Posługiwanie się różnorodnymi technikami plastycznymi, eksperymentowanie z różnorodnym materiałem, rozwijanie sprawności manualnej, twórczego myślenia i wyobraźni dziecka, wdrażanie dzieci do bycia odpowiedzialnym za efekt końcowy pracy, rozwijanie zainteresowań związanych z poznawaniem specyfiki kulturowej i krajobrazowej wybranych krajów, działania indywidualne i zespołowe, współpraca dzieci młodszych i starszychInnowacja polega na twórczej pracy dziecka, poprzez posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi, w oderwaniu od stałej sali i grupy dzieci. Zajęcia pozwalają na samodzielność, odpowiedzialność i współpracę i są zgodne z Koncepcją Planu Daltońskiego realizowaną w przedszkolu. Treści programowe realizowane są co roku do wybranego państwa Unii Europejskiej. Nauczyciel przedstawia dzieciom formy działania oraz tematykę pracy, a dziecko samo decyduje, jaki rodzaj aktywności plastycznej chce realizować: rysowanie, malowanie, wycinanie, składanie lub konstruowanie.
574 Książka w życiu pomagaKarolina KubilusSzkoła Podstawowa im H Sienkiewicza w Łomnicy
Łomnica 7
Trzcianka
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2019Dalsze zwiększenie poziomu czytelnictwa. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.Motywowanie do właściwego sposobu spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie uzależnieniu od komputera.Wykształcenie nawyku regularnego czytania.Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.Uczeń w roli czytelnika,słuchacza, autora i aktora,odbiorcy filmu i spektaklu.Motywowanie uczniów do poznawania utworów literackich oraz ich adaptacji scenicznych i filmowychKontynuacja innowacji z r.ubiegłego plus nowe treści np.inscenizacje utworów.Najważniejsze działania:zapoznanie ze znanymi utworami,głośne czytanie fragmentów utworów przedszkolakom i w świetlicy,obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych itp.,Narodowe Czytanie,zagadki,rebusy,inscenizacja fragmentów książek,językowe łamańce,pisanie własnej książki,udział w konkursach literackich,wyjazd do biblioteki,teatru, kalambury,inscenizowanie utworów,„Czytanie pod chmurką”,konkursy recytatorskie,bajkowy bal przebierańców,wystawy,„Pasowanie na czytelnika”, dzienniczki lektur.
575 Technik geodeta - profil wojskowyMagdalena MazurczakZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych
Szamotulska 33
Poznań
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2021poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej powiatu poznańskiego,wzmocnienie w uczniach postaw patriotycznych przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego i studiów wyższych na uczelniach wojskowych w szczególności na kierunku geodezja i kartografia przygotowanie młodzieży do postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w WP, skrócenie służby przygotowawczej stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki służby w WP, Innowacja obejmuje uczniów klas IIV Technikum GeodezyjnoDrogowego .Technik geodeta o profilu wojskowym jest na chwilę obecną jedynym takim kierunkiem w Polsce.Realizowanie innowacji odbywać się będzie w trakcie zajęć dydaktycznych w szkole np.dodatkowe zajęcia w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa i poza szkołą: prowadzenia zajęć w terenie,wycieczek przedmiotowych , obozów szkoleniowych ,zajęć sprawnościowych,zajęć tematycznych w jednostkach wojskowych,spotkań z przedstawicielami wojska,współpracy z 19SOG w Lesznie, WKU w Poznaniu, WSAR i inne
576 Świat wartości w tekstach kultury, czyli uczeń samodzielnie poszukuje wartościAleksandra Czaplicka-WojtasZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
ul. kard. S. Wyszyńskiego 3
Konin
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2016-31.08.2020Budowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej ucznia. Wykorzystanie kształcenia polonistycznego w wychowaniu ku wartościom. Innowacja kierowana jest do uczniów technikum i będzie realizowana w 4letnim cyklu kształcenia. Jej głównym celem jest rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie twórczej recepcji tekstów kultury z ukierunkowaniem na odbiór tekstów ikonicznych. Zastosowane zostaną nowoczesne metody i formy pracy odwrócona klasa i strategia kształcenia wyprzedzającego.
577 Poznajemy i promujemy nasz regionAlicja KrajewskaGimnazjum w Brzezinach
ul. Gimnazjalna 1
Brzeziny
gimnazjummetodyczna19.09.2016-19.06.2017Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez twórcze działanie. Rozbudzanie zainteresowań regionem dzięki poznaniu jego walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych w trakcie wycieczek. Kształcenie umiejętności wyszukiwania, analizy i selekcji informacji z różnych źródeł, dokumentowania, przetwarzania i prezentacji zdobytych informacji w różnych formach. Uczestnictwo w życiu społecznym i kulturowym poprzez promowanie regionuUczniowie w czasie zajęć pozalekcyjnych kółko redakcyjne oraz wycieczek będą zdobywali wiadomości na temat przyrody, dziedzictwa kulturowego i ludzi związanych z regionem. Dokonają promocji regionu w różnych formach: quest po Brzezinach i folder reklamowy, przewodnik po Kaliszu śladami znanych postaci w programie Publisher, wywiady, reportaże. Nagrają krótkie filmy dokumentujące inscenizacje, przygotują wystawę zdjęć, plakaty i prezentacje multimedialne. Wezmą udział w konkursie o regionie.
578 „Kaligrafia, ortografia i gramatyka dla najmłodszych” . Magdalena Frąckowiak, Anna Płotkowiak- Przewoźnik, Martyna Tomkowiak, Lidia MydlakSzkoła Podstawowa im Astrid Lindgren
ul. Szkolna 41
Dąbrowa
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-31.05.20171. Zainteresowanie uczniów ortografią, kaligrafią i gramatyką języka ojczystego.2.Wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii, kaligrafii i gramatyki.3. Syntetyzowanie i porządkowanie podstawowych wiadomości ortograficznych, gramatycznych i umiejętności kaligraficznych.4.Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami. 5.Wdrażanie do zgodnego i skutecznego współdziałania w grupie oraz uczenia się poprzez zabawę. 6. Szacunek dla językaInnowacja pozwoli wyłonić mistrzów ortografii, kaligrafii i gramatyki podczas całorocznej pracy nad wyznaczonymi zadaniami.
579 Kwadrat, trójkat, koło-poznajemy matematykę na wesoło.Danuta Sokołowska-Fernandez, Karolina ZawalskaPrzedszkole nr 148 Mali Europejczycy
os. B. Chrobrego121
Poznań
przedszkolemetodyczna01.09.2016-30.06.2017Celem innowacji jest poznanie i wykorzystanie klockówFroebla do nauki matematyki. Wdrażanie dzieci do pracy w grupach zabawowozadaniowych.Dzieci korzystają z klocków Froebla w czasie zajęć porannych, ale również podczas swobodnej zabawy przedszkolaki maja dostęp do pudełek z darami. W poniedziałek dzieci z oddziału dzielone są na cztery grupy zabawowozadaniowe, co zobrazowane jest na na tablicy. Podział grupy jest następujący: grupa darów, badawcza, gospodarcza i twórcza. Po zajęciach porannych w kole każda grupa wykonuje inne działania. Następnego dnia dzieci zmieniają grupy. W ten sposób zespoły codziennie wykonują coś innego. W piątek dzieci z nauczycielem podsumowują cały tydzień.
580 Taniec to jest super sprawa- dla nas wszystkich to zabawaK.Gawron M. Tomkowiak L. Mydlak M. Frąckowiak J. Adamska H. Hoffmann, B. Płotkowiak, A. Szkoła Podstawowa im Astrid Lindgren W Dąbrowie
Szkolna 41
Dąbrowa
przedszkole, szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-23.06.2017•Kształcenie umiejętności skoordynowania ruchu z muzyką •Wyrażenie ruchem improwizowanym tempa, dynamiki, charakteru i nastroju utworu •Niwelowanie napięć emocjonalnych poprzez taniec •Zaspokojenie potrzeby przynależności i akceptacji •Kształtowanie umiejętności działania w grupie •Rozbudzanie radości i kontaktu z muzyką •Eliminowanie przejawów stresu i lękuW prosty i naturalny sposób taniec wyraża uczucia, emocje, marzenia i potrzeby. Łączy epoki, tradycje i ludzi.Oddziałuje na wszystkie sfery osobowości człowieka.Również poprzez świetną zabawę kształtuje naszą sylwetkę, dba o naszą kondycję, a przede wszystkim naprawa nas optymizmem i wprawia nas w świetne samopoczucie, które zostaje na długo po zajęciach. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i motywująca muzyka, stwarzają atmosferę świetnej imprezy i porywają nas do zabawy.
581 Podróże małe i duże – najciekawsze zakątki PolskiPaulina Fabisiak, Paulina Nowak, Paulina WesołekNiepubliczne Przedszkole Leśna Polanka”
Ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2
Mechlin
przedszkolemetodyczno-programowa30.09.2016-16.06.2017kształtowanie postaw patriotycznych;podkreślanie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku różnych regionów Polski;zachęcanie do poznania życia codziennego mieszkańców danego obszaru regionalnego;poznanie ciekawostek przyrodniczogeograficznych miast Polski;rozwijanie zainteresowań związanych z turystyką;zachęcanie dzieci do kreatywności,samodzielności, otwartości;Założeniem innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat miast,regionów i krain geograficznych znajdujących się w Polsce.Dzięki tym zajęciom dzieci przyswoją sobie niezbędne wiadomości dotyczące topografii kraju,symboli regionalnych,oraz zabytków,które charakteryzują omawiane miasta.Poprzez własne doświadczenia będą miały okazję poznać potrawy danego regionu,muzykę i tańce.Dzieci uczą się poprzez działanie,dlatego będą zachęcane do wykonywania prac plastycznych,a dzięki zabawom ruchowym udoskonalą zakres swoich umiejętności fizycznych.
582 MATeMAtyka nie taka strasznaDorota Ulatowska, Ewa ZawodnaGimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie
Łękno, ul. Poznańska 12
Zaniemyśl
gimnazjumprogramowa01.09.2016-30.06.2017Podniesienie jakości pracy szkoły, rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów, wzajemne uczenie się, wykorzystanie portalu społecznościowego w celach edukacyjnych, przygotowanie uczniów do efektywnej nauki na kolejnym etapie kształcenia.Na portalu społecznościowym Facebook zostanie utworzona grupa zamknięta, do której zaproszeni zostaną uczniowie klas III biorący udział w innowacji. W grupie tej będą mogli dzielić się pomysłami rozwiązań zadań które otrzymają raz na dwa tygodnie do samodzielnego rozwiązania oraz liczyć na pomoc nauczyciela. Rozwiązane zadania chętni uczniowie przedstawią na zajęciach pozalekcyjnych, za co otrzymają dodatkową ocenę z matematyki wg ustalonych kryteriów.
583 Programowanie droga do przyszłościMaciej TrojanekZespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
ul. Leśna 17
Wronki
gimnazjummetodyczno-organizacyjna05.09.2016-23.06.2017zdobycie określonej wiedzy z zakresu programowania,stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia, zrozumienie wpływu programowania na współczesne dziedziny życia.Dodatkowe cykliczne zajęcia dwie godziny tygodniowo z Informatyki dla dzieci ze szkół podstawowych z naszego terenu oraz uczniów naszego gimnazjum w formie nauki podstaw programowania za pomocą wybranego języka Scratch, zajęcia będą odbywać się w nowoczesnej sali komputerowej Samsung Labo z dużymi ekranami dotykowymi i dużym dotykowym ekranem roboczym.
584 Książkowe limerykowanie po angielsku, czyli kącik językowego poetyKrzysztof CyltZespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
ul. Leśna 17
Wronki
gimnazjummetodyczno-organizacyjna05.09.2016-23.06.2017promowanie języka angielskiego poprzez łączenie form rymowanych z elementami zajęć artystycznych, podnoszenie motywacji do nauki j.ang, kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myśleniazajęcia warsztatowe będą się odbywać w klasie II i III gimnazjum, na zajęciach dzieci poznają sposoby tworzenia limeryków, będą bawić się rymami i próbować tworzyć zabawne historyjki
585 Najważniejsza jest rodzina, od niej wszystko się zaczynaPaulina Fabisiak. Paulina Nowak, Paulina WesołekNiepubliczne Przedszkole Leśna Polanka w Mechlinie
ul, Ks. Piotra Wawrzyniaka 2
Mechlin
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017Podkreślenie znaczenia i funkcji rodziny w życiu i rozwoju dziecka, kształtowanie postaw otwartości dzieci i rodziców poprzez rozbudzanie zainteresowania środowiskiem przedszkolnym, zaangażowanie rodziców w życie przedszkola Integrowanie zabiegów wychowawczych Współpraca przedszkola z rodzicami Kształtowanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa i więzi miedzy rodziną i przedszkolem Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka Oddziaływanie na postawy rodzicielskie Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.Współpracy przedszkola z domem rodzinnym powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych różnorodnych potrzeb i jego wychowanie.Przedszkole to instytucja otwarta i dąży do współpracy z rodziną.Rodzice powinni mieć świadomość, że przedszkole jest przyjazne dziecku i rodzinie
586 Poznanie kraju ułatwia poznanie jego języka - kontynuacjaAldona MurawskaSzkoła Podstawowa w Lusówku
Dopiewska 5
Lusówko
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.10.2016-31.05.2016poszerzanie wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, poznanie kultury, historii, geografii, życia codziennego,rozwijanie postawy ciekawości i tolerancji wobec innych kultur,wskazanie znaczenia znajomości języka w poznawaniu ludzi i krajów, wdrażanie do samodzielnego uczenia się, wyszukiwania informacji, opracowywania tematu,rozwijanie umiejętności pracy w grupach i prezentowania zebranych informacjiWzbogaca program nauczania j. ang. o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Używając autentycznych materiałów filmy, książki, pisma co dwa tygodnie na obowiązkowych lekcjach j. ang. przedstawiane są uczniom/przez uczniów wybrane zagadnienia o krajach anglojęzycznych. Uczniowie wybierają temat, przygotowują informacje o zagadnieniu. Nauczyciel wspiera, wskazuje źródła, oceniania postępy, podpowiada możliwości. Ostatni etap to prezentacja klasie zdobytej wiedzy max. 20 minut.
587 Angielski śpiewającoIlona Ibron-PawlakGimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Henryka Sienkiewicza w Krotoszynie
23 Stycznia 20
Krotoszyn
gimnazjummetodyczna01.09.2016-30.06.2017Rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych w ramach wszystkich kompetencji językowych; rozwijanie inteligencji muzycznej do poznawania i zapamiętywania materiału leksykalnego i gramatycznego; rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu w życiu codziennym; uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka; zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego poprzez wykorzystanie autentycznego materiału „Angielski śpiewająco” dla ucz. kontynuujących naukę jęz. ang. w kl.I i II gimnazjum w roku szk. 2016/17 w wymiarze 2 godzin miesięcznie na jęz. ang. w ramach godzin ujętych w planie nauczania. Piosenki dobrane są tematycznie lub gramatycznie do aktualnie omawianych tematów i będą wykorzystywane do wprowadzania nowych struktur i słownictwa w kontekście; tłumaczeń; ćw. wymowy i kształcenia umiejętności słuchania. Ucz. będą korzystać z materiałów przygotowanych przez nla oraz platform językowych umożliwiających prace z tekstem na różnym poziomie trudności.
588 Kalejdoskop zdrowia - na tropie zdrowej żywności i aktywnościAgnieszka Borowska, Aneta Braszko, Iwona Kucharska, Halina Skorupska, Anna Staniewska-Garsztka, Beata KostańskaSzkoła Podstawowa nr 4 im Armii Poznań
ul.Rawicka 12/14
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.10.2016-28.04.2017Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i dokonywanie pozytywnych zmianw otoczeniu, rozwijanie umiejętności i zainteresowań przyrodniczomatematycznych, wykorzystanie wiedzy w życiu codziennym.Założeniem innowacji, jest uświadomienie dzieciom, jak ogromny wpływ na ich zdrowie ma odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna. Wdrożenie innowacji przyczyni się do utrwalenia wiedzy i doskonalenia umiejętności matematyczno – przyrodniczych. Realizacja polega na wykonywaniu co miesiąc różnorodnych zadań. Przeprowadzone konkursy pozwolą wyłonić zwycięską klasę, która otrzyma nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.
589 Język otwiera drzwi do przyjaźni i drogę do przyszłościArleta SołtysiakSzkoła Podstawowa nr 5 im UNICEF w Turku
Osiedle Wyzwolenia 7 A
Turek
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.20191. Celem innowacji jest zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych z wykorzystaniem TIK i wpojenia im przekonania, że we współczesnym świecie język angielski jest przyszłością. Praca na platformie eTWINNING , stworzenie międzynarodowego projektu we współpracy z innymi szkołami w Unii Europejskiej, w celu wspólnego analizowania zjawisk kulturowych, tolerancji i zrozumienia oraz kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego.Innowacja wychodzi naprzeciw uczniom, którzy interesują kulturą krajów anglojęzycznych. Wiedzę rozwiną w oparciu o TIK. Uczniowie będą doskonalili umiejętności językowe czytając literaturę dziecięcą w wersji tzw. easy readers oraz ebook. Praca z piosenką i z filmem pozwoli dzieciom na kontakt z językiem i doskonalenie wymowy. Uczniowie opracują przewodnik po najbliższej okolicy, rozwiną umiejętności językowe na platformie ETWINNING.
590 Rada Rodziców - świadome partnerstwo. Aktywizacja Rady rodziców w zakresie jej działania.Krystyna Żelazna-WójcikPubliczne Przedszkole Nr 13 w Pile
ul. Kraszewskiego 2
Piła
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.06.2017Promowanie możliwości i kompetencji rady rodziców w przedszkolu;Tworzenie warunków do autentycznego uczestnictwa rady rodziców w życiu przedszkola;Budowanie świadomości rady rodziców jako społecznego organu działającego wewnątrz systemu oświaty;Poszukiwanie form usprawnienia współpracy pomiędzy organami przedszkolaInnowacja to forma kompleksowo zakrojonej kampanii edukacyjnej promującej możliwości i kompetencje rady rodziców w przedszkolu. Ostatecznie ma przynieść efekt w postaci bardziej świadomego i zaangażowanego partnerstwa tego organu w życiu przedszkola.Projekt będzie realizowany poprzez cykliczne spotkania z radą o charakterze edukacyjnym w zakresie kompetencji ustawowych,opracowanie folderów i broszur promującym kompetencje ustawowe rady,współuczestnictwo w nakreślaniu zadań do rocznego planu pracy,reaalizację inicjatyw rady rodziców.
591 Rodzic pasjonat i zawodowiec - społecznik w przedszkolu swojego dzieckaKrystyna Żelazna-WójcikPubliczne Przedszkole Nr 13 w Pile
ul. Kraszewskiego 2
Piła
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.10.2016-30.06.2017Aktywizowanie rodziców do współpracy na rzecz dzieci i społeczności przedszkolnej,ustalenie zakresu i zasad współpracy przedszkola z rodzicami, poszukiwanie wspólnych płaszczyzn działania wynikających z kompetencji zawodowych i zainteresowań rodziców,propagowanie spotkań edukacyjnych z rodzicami jako atrakcyjnych metod poznawania świata,budowanie wzajemnego zaufania i więzi pomiędzy rodzicami, nauczycielami , dyrektorem i pozostałym personelem.Zakłada się włączenie rodziców w edukację i wychowanie dzieci,oraz służenie społeczności przedszkolnej poprzez wykorzystanie kompetencji zawodowych i pasji opiekunów. Rodzice będą pomocni w organizowaniu spotkań edukacyjnych pod hasłem „ Ciekawe zawody naszych rodziców”.Ponadto odbywać się będą cykliczne spotkania „tematyczne” dla wszystkich zainteresowanych rodziców i pracowników , bazujące na możliwościach zawodowych i zainteresowaniach rodziców jako wymiana doświadczeń i fachowa wzajemna pomoc.
592 English is my hobbySylwia KuleszaSzkoła Podstawowa nr 5 im UNICEF w Turku
Osiedle Wyzwolenia 7 A
Turek
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2018Celem innowacji jest doskonalenie znajomości języka angielskiego w zakresie rozszerzonym i z nastawieniem na praktyczne działanie. Ponadto rozbudzenie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych oraz budowanie u ucznia otwartości na inne kultury. Innowacja ma na celu odkrywanie i rozwijanie talentów uczniów, kreatywności oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce. Propagowanie czytelnictwa oraz poznanie i doskonalenie warsztatu dziennikarskiegoInspiracją do opracowania powyższej innowacji było spostrzeżenie, iż uczniowie chętniej angażują się w naukę języka obcego mając jasno wyznaczony cel oraz używając języka w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. Motywacją do większego zaangażowania się w naukę języka angielskiego będzie dla uczniów perspektywa zredagowania i wydania szkolnej gazetki w języku angielskim jak również udział w warsztatach językowych prowadzonych przez obcokrajowców. Uczniowie będą doskonalić znajomość języka pracując z filmem, piosenką, książką anglojęzyczną.
593 Jedz zdrowo, żyj zdrowo i czuj się dobrzeSylwia Sipa, Inga Janowska, Izabela RejerSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Janusza Korczaka
Kaliska 19
Konin
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.10.2016-31.05.2017Celem głównym innowacji jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnego wyboru odpowiednich zachowań takich jak:1.Kształtowanie postaw prozdrowotnych.2.Wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia.3.Budowanie udanych relacji z innymi ludźmi.4.Kształtowanie umiejętności rozwiązywania własnych problemów.Innowacja skierowana jest do uczniów SOSW w Koninie.Dostosowana jest do możliwości i potrzeb dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.Ma na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat zdrowego stylu życia,prawidłowego odżywiania się,istoty ruchu w życiu,konieczności dbania o higienę oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.Zakłada współpracę z różnymi grupami ludzi,którzy pełnią znaczącą rolę w życiu zdrowotnym.Daje możliwość uzyskania fachowych porad,układania jadłospisu, prawidłowej pielęgnacji ciała, przygotowania prostych dietetycznych posiłków.
594 Tabletowa klasa językowa, czyli nasz TIK-owy angielskiJustyna MakZespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie
ul. Gen. Sikorskiego 9
Ostrzeszów
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna15.09.2016-10.06.2017Promowanie użycia nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego wśród uczniów technikum. Zachęcanie i motywowanie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego nabywania, wykorzystywania i utrwalania wiedzy za pomocą dostępnych narzędzi TIK.Adresatami są uczniowie II klasy technikum.Lekcje z użyciem tabletów będą odbywać się w ramach zajęć obowiązkowych.Mają zachęcać i motywować uczniów do kreatywnego nabywania, wykorzystywania i utrwalania wiedzy za pomocą TIK.Promowany będzie blended learning, czyli połączenie enauczania z metodami tradycyjnymi oraz ścieżki edukacyjne.Zasadność wprowadzenia innowacji potwierdza utworzona w roku szk. 2015/16 tabletowa klasopracownia językowa z 18 dostępnymi tabletami oraz dostępem do internetu.
595 „Kodowanie w Scratchu”Danuta TimmZespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Łozowa 77
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-23.06.2017Wprowadzenie na zajęciach komputerowych dla klasy trzeciej nauki podstaw programowania za pomocą wizualnego języka programowania Scratch 2.0, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia. Wykorzystanie programu Scratch 2.0 jako darmowego narzędzia do edytowania grafiki, tworzenia prezentacji, animacji poklatkowych oraz nauki podstaw programowania.Kodowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu dzieci. Budzi kreatywność i uruchamia myślenie, nastawione jest na pomysł. Chodzi o znalezienie sposobu na to, by uzyskać zaplanowany efekt. Kształci zatem umiejętności analityczne i zmienia podejście do świata. Dziecko przestaje być biernym odbiorcą rzeczywistości, zaczyna na nią wpływać i ją kreować. Napisany kod to namacalny efekt zajęć. Uczniowie zaczną od nauki tworzenia animacji, prostych gier. Innowacja będzie realizowana na zajęciach komputerowych kl.3. Wykorzystamy materiały:wiki.mistrzowiekodowania.pl
596 Świetlica dla świetlicAldona Murawska, Liliana Nowak, Zofia Bąkowska, Danuta FilipiakSzkoła Podstawowa w Lusówku
Lusówko, ul. Dopiewska 5
Tarnowo Podgórne
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna15.09.2016-15.06.2017Poszerzenie oferty świetlicowej dla najmłodszych poprzez zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu i rozwijanie kreatywności uczniów. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastyczno – technicznych uczniów. Zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi.Uczniowie osiem razy w ciągu trwania projektu przygotowują, zgodnie z własnymi pomysłami lub sugestiami nauczycieli prace plastyczno – techniczne, które zostaną przekazane świetlicom z innych szkół, szpitali itp. Tematyka prac będzie związana z porami roku oraz świętami.Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej.O doborze techniki będą decydować sami uczniowie lub nauczyciele prowadzący zajęcia.Dzieci samodzielnie będą wybierać miejsce, do którego zostaną wysłane prace.
597 Świetlicowi poligloci – kontynuacja Aldona MurawskaSzkoła Podstawowa w Lusówku
Lusówko, ul. Dopiewska 5
Tarnowo Podgórne
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna15.09.2016-15.06.2017Poszerzenie znajomości języka angielskiego w formie zabawy w ramach codziennych zajęć świetlicowych.Dzieci będą uczyć się słówek, wierszyków, piosenek, poznawać gry i zabawy ułatwiające naukę języków obcych.Zajęcia będą co dwa tygodnie. Bloki tematyczne są związane z okresem kalendarzowym. W trakcie zajęć przedstawiany będzie temat, fragment literatury związany z nim. Uczniowie z nauczycielem ustalają zasób słownictwa oraz przygotują ilustracje wybranych słówek. Obrazki będą eksponowane na gazetce ściennej. Wybrane słówka są utrwalane codziennie.
598 Pamięć to podstawa - kontynuacjaAldona Murawska, Liliana Nowak, Zofia Bąkowska, Danuta FilipiakSzkoła Podstawowa w Lusówku
Lusówko, ul. Dopiewska 5
Tarnowo Podgórne
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna15.09.2016-15.06.2017Rozwijanie pamięci dzieci oraz poszerzenie oferty świetlicowej dla najmłodszych poprzez zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu.Uczniowie biorą udział w cotygodniowych trzydziestominutowych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli. Podczas zajęć dzieci uczą się różnych sposobów zapamiętywania, wierszyków, piosenek, słownictwa. Zajęcia polegają głównie na grach i zabawach edukacyjnych. Istotną częścią zajęć jest przedstawienie i trenowanie technik zapamiętywania. Uczniowie poznają mnemotechniki takie jak metoda haseł, metoda rzymskiego pokoju, łańcuchowa metoda skojarzeń, metoda haków pamięciowych.
599 Z językiem hiszpańskim zwiedzamy światIlona MikołajczykGimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im HSienkiewicza w Krotoszynie
23 Stycznia 20
Krotoszyn
gimnazjummetodyczna01.09.2016-30.06.2019promowanie języka hiszpańskiego;rozwijanie kompetencji językowych w zakresie nowego języka obcego;rozwijanie pasji i zainteresowań językowych uczniów;doskonalenie umiejętności językowych słuchania, czytania,stosowania słownictwa i gramatyki w praktyce,pisania i mówienia;poznanie kultury Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej;rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językoweNauka języka hiszpańskiego pozwala poznać nowe kultury, czasem bardzo odległe od naszej Planuje się naukę języka hiszpańskiego połączoną z poznawaniem kultury krajów hispanojęzycznych. W pierwszym roku uczniowie będą „zwiedzać” Hiszpanię poznając jej regiony, w drugim i trzecim roku kraje Ameryki Łacińskiej. Pomoże to wzbudzić zainteresowanie nauką języka hiszpańskiego, uświadomić uczniom jak wielki obszar świata posługuje się językiem hiszpańskim, a jednocześnie poznać cechy wspólne i różnice krajów hispanojęzycznych.
600 „Matematyczna reaktywacja”Olga BączykZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15
os. Bolesława Chrobrego 107
Poznań
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2016-23.06.2017Powtórzenie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności matematycznych zdobytych do tej pory przez uczniów. Przygotowanie do wykorzystywania matematyki w codziennym życiu, do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami i problemami. Program ma służyć rozwojowi intelektualnemu uczniów, nabyciu przez nich umiejętności poprawnego analizowania, wnioskowania i uzasadniania, a także pomóc w kształtowaniu postaw dociekliwych, poszukujących i krytycznych.Na realizację treści nauczania przewidziane jest 30 godzin w trzeciej klasie LO. W każdym temacie przedstawione jest hasło przewodnie, a zadania liczone nadanej lekcji będą dodatkowo łączyły je z innymi działami matematyki. Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość uporządkowania, usystematyzowania oraz powiązania ze sobą dotychczas zdobytych umiejętności. Stosowane będą różnorodne formy pracy z uczniem, co bardzo uatrakcyjni przedmiot. Uczniowie będą mieli możliwość przedstawienia swoich własnych metod rozwiązywania zadań.
601 Programowanie na dwie piątkiJolanta Pszczółkowska, Anna Mikos, Magdalena AndrzejewskaSzkoła Podstawowa nr 55
ul. Szpaków 1
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-31.08.2019Zdobycie wiedzy z informatyki w oparciu o projekt nowej podstawy programowej. Wdrożenie do nauki programowania, zapoznanie z robotyką. Kształtowanie logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, dostrzegania związków przyczynowoskutkowych. Stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia, poszerzenie jego wiedzy i kompetencji społecznych tj. umiejętność współpracy w grupie, organizowanie i projektowanie. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, rozbudzanie ciekawości.Na zajęciach uczniowie będą rozwiązywać problemy przez zabawę, gry komputerowe symulacyjne, wizualne programowanie, pracę zespołową. Będą tworzyć własne gry, animacje, quizy, pomoce dydaktyczne i historyjki multimedialne z użyciem środowiska Scratch, Baltie oraz licznych narzędzi online. Dzięki temu nauczą się rozwiązywać zadane problemy. Poznają zasady działania prostych robotów. Program zostanie zapoczątkowany w klasach VI, w kolejnych latach będzie wdrażany od klasy IV
602 Summer DayGrono pedagogiczne Przedszkola nr 22 Przedszkole nr 22 Chatka Puchatka w Poznaniu
ul.Orzechowa 2b
Poznań
przedszkolemetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2016 kreowanie wizerunku przedszkola jako przyjaznego środowisku naturalnemu i promującego zdrowy styl życia, wykorzystanie czasu wolnego jako obszaru stymulującego wszechstronny rozwój dziecka, relacji dziecko –nauczyciel, ukazanie możliwości wykorzystania ogrodu do działań, zabaw i zajęć sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieckaInnowacja uwzględnia istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzeby:potrzebę poznawczą, potrzebę tworzenia,potrzebę aktywności,ruchu,zabawy, samodzielności ,oraz kontaktu emocjonalnego i społecznego. Promowane w omawianej innowacji : czas spędzony na wolnym powietrzu, ruch i aktywność fizyczna ,oraz zabawy dydaktyczne są ważnym elementem dla wielozmysłowego rozwoju dziecka.
603 „LEKCJE POLSKIEGO z OK ZESZYTEM I LAPBOOKIEM, czyli wiem, czego i po co się uczę”MONIKA SZUFNAROWSKAZespół Szkół w Rogalinku
ul. Poznańska 19
Rogalinek
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.09.2016-30.06.2019informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; motywowanie, angażowanie, wzmacnianie ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju; wdrażanie ucznia do uczenia się; umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy; stwarzanie sytuacji sprzyjających współpracy i podejmowaniu przez nauczycieli twórczej komunikacji; nawiązanie współpracy z rodzicami dla dobra dziecka; uporządkowanie procesu nauczania; podniesienie jakości nauczania w szkoleInnowacja łączy ocenianie kształtujące na poziomie struktury lekcji z wykorzystaniem ok zeszytu, który jest autorskim zapisem myśli dziecka w obszarze podstawy programowej. Lapbooki z kolei uczą syntezy treści, selekcji wielości informacji wokół konkretnej lektury.
604 Smyk w świecie wartości Katarzyna Domańska, Violetta KowalczykSzkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Kaliszu
ul. Tuwima 4
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Wprowadzenie dziecka w świat wartości; kształtowanie umiejętności dokonywania etycznych wyborów i przyjmowania za nie odpowiedzialności; przygotowanie dzieci do uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym.Zajęcia poświęcone będą kształtowaniu postaw etycznomoralnych,rozwijaniu wrażliwości na świat wartości oraz doskonaleniu umiejętności dokonywania etycznych wyborów i przyjmowania za nie odpowiedzialności,przygotowując tym samym dzieci do uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym. Zajęcia obejmować będą poszczególne działy edukacji wczesnoszkolnej.W trakcie omawiania bajek dzieci zastanawiają się czym jest uczciwość,umiar,życzliwość,prawdomówność.Na lekcje zapraszani będą przedstawiciele zawodów zaufania publicznego:policjanci,sędziowie.
605 Aktywność kreatywność samoocenaMałgorzata LewandowskaSzkoła Podstawowa im Stanisława Staszica
ul. Szkolna 2
Osiek nad Notecią
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017Niepodnoszenie rąk, wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź, mobilizowanie do odpowiedzi wszystkich uczniów, zachęcenie do konsultowania odpowiedzi w parach i grupach,, nauka przez nauczanie, aktywizowanie uczniów do uczestniczenia w procesie uczenia się, zmiana sposobu oceniania zadań domowych, zachęcenie uczniów do pracy nad j.ang. w domu, zwiększenie motywacji do nauki j. ang., wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się j.angNa lekcjach języka angielskiego będzie obowiązywała zasada niepodnoszenia rąk. Nl decyduje, którego ucznia wybrać do odpowiedzi. Unika sytuacji, w której zawsze zgłaszają się ci sami uczniowie. Zadania domowe są dla wielu uczniów przykrym obowiązkiem. Zmianę w sposobie pracy nad własnym rozwojem ucznia chcę wprowadzić dla poprawienia efektów i celowości zadań domowych. To uczeń sam decyduje o częstotliwości pracy nad j.ang. w domu. i Oceniane jednak będzie tylko częstotliwość podejmowanych prób.
606 Czytam po angielsku!!!Maciej Lewandowski, Agnieszka Pokrywka, Iwona ZgodaSzkoła Podstawowa nr 4 im Armii Poznań w Poznaniu
Rawicka 12/14
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-31.05.2017Popularyzacja czytelnictwa. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Poznawanie utworów światowej literatury dziecięcej oraz różnych form literackich. zapoznanie uczniów z światowymi arcydziełami literatury dziecięcej oraz innymi pozycjami literackimi. Wprowadzenie atrakcyjnego zestawu lektur i ćwiczeń mających na celu poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych w zakresie czytania w języku angielskim.Rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów.poszerzaniu wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego uczniów zawartych w podstawie programowej, ale i na rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.
607 Matematyka na wesołoMonika SmoczykSzkoła Podstawowa nr 54
ul. Małoszyńska 38
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VIprogramowa02.09.2016-23.06.2017•Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką•Wyszukiwanie młodych talentów i opieka nad nimi•Integracja uczniów poprzez wspólną pracę w grupach•Dostrzeganie możliwości zabawy matematyką•Pokazanie związku matematyki z życiem codziennym•Wykorzystanie komputera do przedstawienia zadań matematycznych•Rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia•Nabywanie umiejętności opisywania otaczającej rzeczywistości w języku matematykiPopularyzacja matematyki wśród uczniów to pokazanie im, iż matematyka wcale nie musi być trudna, a nawet można się przy niej bardzo dobrze bawić.Uzyskać taki efekt można poprzez stosowanie różnych form i metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii oraz kreatywnych zabaw.
608 Uczymy się programować, programujemy, by lepiej się uczyćAlina StryjakSzkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
Ostrowska, 16
Skalmierzyce
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.20191. Podróż w świat nowych technologii poprzez zaprogramowanie własnych interaktywnych gier i animacji oraz możliwość dzielenia się swoimi dziełami ze społecznością online. 2. Nauka programowania ma rozwinąć umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia, współpracowania, oraz wyciągania wniosków, czyli ważnych umiejętności potrzebnych do życia w teraźniejszości i w przyszłości.3. Ukazanie użyteczności nauki kodowania Uczniowie zdobędą umiejętność patrzenia na proces nauki z innej perspektywy. Będą w roli nauczyciela i ucznia jednocześnie, będą dokonywali samokształcenia, bo aby wykonać zadanie i uzyskać zaplanowany efekt końcowy, trzeba całą drogę przejść samodzielnie, często wielokrotnie podejmując próby i ucząc się na własnych błędach. Całość zostanie wprowadzona w bardzo atrakcyjny sposób, poprzez wykorzystanie przystępnych i jednocześnie absorbujących dla użytkowników gier i aplikacji. Realizacja w ramach zajęć dodatkowych oraz na zajęciach komputerowych.
609 Technik Handlowiec - Social Media Marketingmgr Wioletta Brzychcy, mgr Ilona KielańskaZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
Wodna 1
Konin
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2016-30.06.2019Praktyczne przygotowanie uczniów do skutecznego prowadzenia promocji/reklamy firmy lub produktu z wykorzystaniem możliwości mediów społecznościowych. Nabycie przez uczniów umiejętności samodzielnego tworzenia materiałów promocyjnych.Innowacja dotyczy uczniów w zawodzie tech. handlowiec i ma na celu przygotowanie uczniów do prowadzenia skutecznej akcji marketingowej i komunikowania się z otoczeniem za pomocą mediów społecznościowych. Obejmuje klasy IIII i dotyczy wprowadzenia dodatkowo 2 godz./tyg. zajęć praktycznych z zakresu filmu, fotografii i programów graficznych oraz możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu. W każdym semestrze przewidziane zostały plenerowe zajęcia warsztatowe film/fotografia.
610 Ocenianie kryterialne z matematyki w klasach IV-VI.Jacek WiśniewskiSzkoła Podstawowa im Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią
Szkolna 2
Osiek nad Notecią
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-23.06.2017Wprowadzenie kompleksowego odejście od jednostkowego podejścia do oceniania bieżącego uczniów.Zwiększenie odpowiedzialności uczniów za własną naukę.Jasny opis osiągnięć uczniów poprzez rozszerzenie skali ocen.Bieżące monitorowanie osiągnięć uczniów przez nich samych, rodziców i nauczycieli.Innowacja polega na zastosowaniu do oceniania bieżącego skali 100punktowej do wszystkich form sprawdzania osiągnięć uczniów. Uzyskana łączna liczba punktów jest zamieniana dwa razy w roku na ocenę śródroczną lub końcoworoczną. Wszystkie te formy są poprzedzone zapozaniem uczniów z kryteriami oceniania. Uczeń sam podejmuje decyzje dotyczące stopnia wymagań, np. podczas sprawdzianu pisemnego. Wszystkie sprawdziany pisemne sa wielostopniowe. Uczeń ma tzw. prawo do błedu polegające na pierszeństwie do jego poprawie.
611 W zdrowym ciele zdrowy duchAngelika Bartkowiak, Magdalena KrzesińskaSzkoła Podstawowa nr 4 im Armii Poznań
Rawicka 12/14
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa01.10.2016-30.04.2017Wyposażenie ucznia w wiedzę na temat zdrowia, uwrażliwienie na potrzeby własnego organizmu i kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia poprzez atrakcyjne i zróżnicowane formy przekazu informacji oraz równoczesnym wdrażaniu zdobytych informacji w praktykę.Zadaniem innowacji ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” jest zdobycie wiadomości o zdrowiu , uwrażliwienie dziecka na potrzeby własnego organizmu. Innowacja obejmuje uczniów klas IIII. Będzie wdrażana w trakcie zajęć dydaktycznych za pośrednictwem prezentacji multimedialnej, kart pracy oraz spotkań z gośćmi. Uczniowie będą brać udział w zawodach sportowych, wykonywać prace plastyczne zgodnie z tematem wskazanym przez nauczyciela. Nauczyciele będą zwracać uwagę na zawartość śniadań uczniów.
612 Zwierzęta wśród nasAneta SzymkowiakSzkoła Podstawowa nr 4 im Armii Poznań
ul. Rawicka 12/14
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.09.2016-23.06.2017Poszerzenie wiedzy uczniów na temat życia zwierząt i wskazanie właściwych zachowań człowieka opartych na pomocy. Rozwijanie wśród uczniów etycznego postępowania w stosunku do zwierząt domowych, hodowlanych i dziko żyjących.Zadaniem innowacji jest rozbudzić ciekawość dzieci światem zwierząt. Innowacja obejmuje uczniów klas II. Będzie wdrażana przez wychowawców klas w trakcie zajęć poświęconych omawianiu bloków tematycznych związanych z tym zagadnieniem. Ważnym wydarzeniem będą warsztaty przeprowadzone przez pracowników schroniska przy udziale każdego z wychowawców klas drugich. Oprócz zajęć w szkole uczniowie wezmą udział w wycieczce do Zoo Malta w Poznaniu oraz do gospodarstwa agroturystycznego.
613 Czy umiemy słuchać muzyki?Dominika Zdun, Adam FajkaSzkola Podstawowa nr 54 w Poznaniu
ul.Małoszyńska 38
Poznań
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna01.10.2016-23.06.2017kształtowanie postawy muzycznej u dzieci, kształtowanie wrażliwości na różne rodzaje muzyki, rozbudzanie zainteresować muzycznych u dzieci,Spotkania w ramach innowacji odbywać się będą raz na 2 tygodnie, będą obejmowały dwie grupy wiekowe. W ramach tych spotkań, dzieci będą się przygotowywały do różnego rodzaju przedstaweń muzycznych.Odbiorcami koncertów muzycznych będą dzieci z klas 13 i 46.
614 "Stop dysleksji!" - Profilaktyka ryzyka dysleksjidr Justyna LeszkaZespół Szkół nr 9
Hezjoda 15
Poznań
przedszkolemetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-30.06.2017 Podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy i terapii ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym; Przeprowadzenie badań diagnostycznych w zakresie ryzyka dysleksji wśród dzieci 5 i 6 letnich; Objęcie dzieci 5 i 6 letnich integracyjnego oddziału przedszkolnego profilaktycznymi działaniami w zakresie dysleksji, w tym przygotowaniem do nauki czytania sylabowego; Podniesienie świadomości rodziców w zakresie norm rozwoju językowego,Zaplanowane działania mają na celu rozpoczęcie kompleksowego programu objęcia dzieci w wieku przedszkolnym działaniami z zakresu profilaktyki dysleksji. W perspektywie 2 letniej doprowadzi to do znaczącego zmniejszenia liczby dzieci rozpoczynających naukę szkolną i mających problemy z nauką czytania i pisania. Działania profilaktyczne oparte na naukowych podstawach Metody Krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej obejmują stymulację rozwoju językowego, ruchowego zwłaszcza motoryki małej, rozwoju społecznego oraz przygotowanie do czytania metodą sylabową.
615 Zyjmy zdrowo i ekologicznieKatarzyna JaszczakZespół Szkół w Rogalinku
Poznańska, 19
Rogalinek
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017•rozwijanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez praktyczne działanie i bezpośredni kontakt z przyrodą,•zwiększenie aktywności ruchowej uczniów,•propagowanie zdrowego stylu życia. Program Żyj zdrowo i ekologicznie wprowadza szereg zajęć warsztatów spotkań uczących jak prawidłowo komponować swój posiłek, jakie produkty wybierać, jak planować swoją aktywność ruchową. Powiązane zostało to z ochroną przyrody i działaniami ekologicznymi.Istotną rolę będzie pełnić nauka eksperymentowania i prowadzenia doświadczeń.Program zwiększony jest o jedną jednostkę lekcyjną , połączony w dwugodzinne bloki. U uczniów kształtowana będzie umiejętności uczenia się,radzenia sobie ze stresem, wprowadza się elementy oceniania kształtującego
616 Radość tworzeniaMaria Szlachciak, Alina TokarekSzkoła Podstawowa nr 4 im Armii Poznań
Rawicka 12/14
Poznań
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa14.10.2016-19.10.2016Wykształcenie świadomego i aktywnego odbiorcy sztuki poprzez wyposażenie go w wiedzę na temat różnych gatunków wyrazu artystycznego, umożliwienie bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki i samodzielną działalność artystyczną.Innowacja realizowana będzie w ciągu trzech lat pod hasłami „Pędzlem i farbą”, Piórkiem i węglem” oraz „Dłutem i młotem” i dotyczyć będzie uczniów klas IIII. Wychowawcy w trakcie zajęć prowadzonych w oparciu o plan i pomoce opracowane przez autorów omówią tematykę zajęć. Bazą jest prezentacja multimedialna o danej dziedzinie sztuki, zakończona testem. Następnie dzieci samodzielnie malują. Po zajęciach dzieci sprawdzą swoja wiedzę na warsztatach praktycznych w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
617 Program rozwijający językowy obraz świata dziecka niesłyszącego Elzbieta Moszyk, Marzena RokoszZespół Szkół nr 9
Hezjoda 15
Poznań
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-22.06.2018Nabywanie kompetencji językowej i komunikacyjnej ucznia niesłyszącego w szkole masowej. Swobodne funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym.Zagłębienie w tradycję i kulturę narodową. Innowacja jest szansą na prawidłowy rozwój językowy ucznia niesłyszącego i przygotowanie go do świadomego uczestniczenia w życiu społecznym. Program innowacji ma pomóc uczniowi w nabyciu sprawności posługiwania się dwiema podstawowymi formami języka: językiem pisanym i językiem mówionym. Zadaniem programu jest rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem , myślenia logicznego i przyczynowoskutkowego, kształcenie umiejętności uogólniania i abstrahowania.
618 Technik mechanik programistą w systemie SINUMERIKAdam Mazgajczyk, Jerzy MijalskiCentrum Kształcenia Praktycznego w Koninie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a
Konin
szkoła ponadgimnazjalnaorganizacyjna01.09.2016-23.06.2017konkurencyjności absolwentów CKP na rynku pracy poprzez nabycie dodatkowych kompetencji,zdobycia przez uczniów dodatkowych kwalifikacji uprawniających ich do wykonywania zawodu programistyoperatora obrabiarek skrawających CNC, podwyższenie poziomu nauczania poprzez kształtowanie metod obróbki mechanicznej metali, poznanie obsługi oprogramowania SinuTrain, poznanie podstaw programowania tokarek i frezarek sterowanych numerycznie Zajęcia obowiązkowe podczas praktycznej nauki zawodu uczniowie będą zdobywali dodatkowe kwalifikacje zgodne z programem nauczania. Uczniowie Technikum ZSGE kształceni w zawodzie technik mechanik podczas miesięcznej praktyki zawodowej w klasach II realizując zagadnienia zgodnie z programem nauczania 311504 uzyskają dodatkowe kwalifikacje polegające na ukończeniu szkolenia w zakresie programistyoperatora obrabiarek skrawających CNC. Obecnie zawód programistyoperatora obrabiarek skrawających jest zawodem bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.
619 Akademia małego PolakaIwona WalczakPrzedszkole Miejskie Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Czerwony Kapturek
Wojciechowskiego 9
Koło
przedszkoleprogramowa01.10.2016-31.05.2017promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli, promowanie autorytetu Wielkich Polaków, uczenie odpowiedzialności za kraj, wpajanie dumy narodowej, rozwijanie patriotyzmu lokalnegorozszerzenie wiedzy o Kole oraz najbliższym otoczeniu, współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji, Innowacja ma za zadanie wyrobienie w dziecku oraz w jego najbliższym otoczeniu postawy patriotycznej i zaszczepienie wartości jaką jest miłość do Ojczyzny.Ma też zachęcać nauczycieli do podejmowania niekonwencjonalnych sposobów uczenia przedszkolaków historii Polski,służyć pomocą aby w sposób atrakcyjny i zrozumiały wprowadzać dzieci do działania.Podczas realizacji innowacji bardzo ważna będzie współpraca z rodzicami naszych wychowanków oraz współpraca z najbliższym środowiskiem.
620 "Wesołe witaminki dla chłopczyka i dziewczynki"Beata Błaszak, Marzena GrabowskaZespół Szkół Publicznych w Koźmińcu
Koźminiec 48
Dobrzyca
przedszkoleorganizacyjno-programowa19.09.2016-21.06.2016Pogłębianie wiedzy spożywania zdrowej żywności i prawidłowego odżywiania się, a także propagowanie tych wiadomości w życiu codziennym.Ukształtowanie u dzieci i ich bliskich prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez wprowadzenie do ich diety dużej porcji warzyw i owoców. Myślą przewodnią tego programu jest pokazanie kolorowego, wesołego i pysznego świata warzyw i owoców na różne sposoby. Tak aby dzieci poprzez zabawę, prace plastyczne, konkursy, zajęcia kulinarne i ruchowe poznawały warzywa i owoce, które nie zawsze spotykają w swoim domowym jadłospisie. Program obejmuje cykl zajęć edukacyjno wychowawczych prowadzonych cyklicznie.
621 Programowanie jest wszędzieIwona Kuźniarek, Piotr Leśniewski, Iwona Janicka-Leśniewska, Dawid Dopieralski, Beata Dziamska-GabryśSzkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
ul. Kościelna 46/48
Przeźmierowo
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2019 • Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy logicznego myślenia do rozwiązywania problemów, szczególnie w życiu codziennym. • Pobudzanie uczniów do twórczego myślenia. • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów. • Wykazanie przydatności wiedzy informatycznej w życiu codziennym. • Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.• Rozwijanie kompetencji społecznych, Zajęcia wykorzystane będą głównie na ćwiczenie algorytmiki, wykorzystanie wiedzy informatycznej w sytuacjach praktycznych poprzez programowanie w różnych środowiskach: Baltie, Logomocja, Scratch. Zakłada się szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania przydatnych w opanowaniu nauk ścisłych. W zależności od realizowanego zagadnienia proponuje się stosowanie różnych form pracy: indywidualnej, grupowej i zespołowej. Realizacja innowacji będzie w ramach koła zainteresowań dla uczniów.
622 „LEGO i sport – lubię to!”Liliana KubiakSzkoła Podstawowa im Edmunda Bojanowskiego w Kunowie
Kunowo, ul. Szkolna 5
Gostyń
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2019Stworzenie środowiska pozwalającego modelować szeroki zakres problemów edukacyjnych, dzięki wykorzystaniu klocków LEGO oraz naturalnej potrzeby ruchu i działania dzieci.Rozwijanie kluczowych umiejętności matematycznych, dzięki pracy z zestawem MoreToMath 12.Wdrażanie do współpracy i komunikacji w zespołach oraz w całej klasie, dzięki zastosowaniu oprogramowania MathBuilder, jako narzędzia do prowadzenia dyskusji.Stworzenie warunków do aktywności fizycznejInnowacja wprowadza do praktyki edukacyjnej I etapu, zestaw klocków LEGO. Nowatorstwo polega na wdrożeniu do zajęć matematycznych konkretnych ćwiczeń i zadań problemowych, do rozwiązania których posłuży zestaw MoreToMath wraz z kartami pracy, oraz na umożliwieniu uczniom udziału w tematycznie powiązanych zajęciach sportowych. Kanwę stanowić będą kluczowe umiejętności matematyczne, poprzez doskonalenie których nastąpi realizacja podstawy programowej. Działania wspierać będzie oprogramowanie tablicy interaktywnej MathBuilder oraz narzędzia oceny kształtującej.
623 "Jestem twórczy" - nauka programowania dla dzieci w młodszym wieku szkolnymAgnieszka ZiemniarskaSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im Bohaterów Westerplatte w Koninie
ul. Fikusowa 8
Konin
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna01.09.2016-31.08.2017Poprawa jakości pracy szkoły. Podniesienie skuteczności kształcenia. Kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym. Wstęp do nauki programowania. Stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia.Innowacja realizowana będzie w trakcie obowiązkowych zajęć komputerowych w klasach I III. Dzięki programowaniu uczniowie będą uczyć się rozumienia otaczającego świata i zachodzących w nim zmian. Uczniowie będą uczyć się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Stworzą oni swoje gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne projekty. Efekty swojej pracy będą widzieć błyskawicznie. Ten sposób nauki pozwoli utrzymać ich motywację do dalszego zgłębiania tajników programowania.
624 Doświadczamy, obserwujemy - poznajemy tajemnice przyrody.Arleta BartosiewiczSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im Bohaterów Westerplatte w Koninie
ul. Fikusowa 8
Konin
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa03.10.2016-31.05.2019Kształtowanie badawczej postawy ucznia. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrody. Podniesienie jakości pracy szkoły.Działania innowacyjne będą prowadzone podczas zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów klas 46. Wykonywane doświadczenia oraz ćwiczone umiejętności wykroczą poza podstawę programową. Zajęcia będą odbywały się w stosownie wyposażonej pracowni przyrodniczej w sprzęt specjalistyczny probówki, statywy, palniki, zlewki i inne. W trakcie zajęć wykorzystywane będą również przedmioty codziennego użytku. Obserwacje przyrodnicze prowadzone będą głównie w terenie ale także w pracowni przyrodniczej.
625 "Ja i mój świat"Beata Grzegorczyk, Dorota Strzelec, Wiesława TyszlerSzkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im Czarnego Legionu
St.Helsztyńskiego 8
Gostyń
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczno-organizacyjna01.09.2016-31.08.2019Nadrzędnym celem innowacji jest dostarczanie wiadomości i doświadczeń społecznych, które zmierzają do prawidłowego kształtowania osobowości uczniów oraz integracja kl. 13 z kl.46.Cele szczegółowe:1.Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie.2.Kształtowanie umiejętności skutecznego, interpersonalnego porozumiewania się.3.Kształtowanie umiejętności obiektywnego spojrzenia na siebie i swoich kolegów.Innowacja zmierza ku integracji, otwieraniu się ucznia, rozw. w nim istotnych cech osobowości. Działanie skierowane jest na potrzeby człowieka. Istotna jest samoświadomość,akceptacja wybranych wartości, współpraca i współdziałanie. Formy realizacji.:apele;cykl zajęć dla klas 4 i 1;wspólne wyjścia, wycieczki;paczka niespodzianka;imieniny klasy;konkursy;wytwory art.;formy teatralne starszych klas dla młodszych;kino feryjne;wyk. pomocy dyd.dla klas młodszych;podchody;ćw. dla rozwoju osobowego.
626 Mały Przewodnik to ja- wędrówka szlakiem ciekawych miejsc w Kaliszu.Barbara Łęgowska Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi imdr B.Koszutskiego w Kaliszu
ul. H. Sawickiej 3b
Kalisz
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-27.01.2017Poznanie historii powstania miasta Kalisza oraz związanych z nią faktów z życia wybranych postaci. Poznanie ważnych zabytków architektonicznych i przyrodniczych na terenie miasta. Kształtowanie postawy ekologicznej w relacjach z najbliższym środowiskiem. Kształtowanie aktywnych i świadomych uczestników społeczeństwa. Wzbudzanie lokalnego patriotyzmu, aktywności turystycznej i podróżniczej. Dostarczanie bodźców kształtujących wyobraźnię i aktywność twórczą ucznia.Uczestnictwo uczniów klasy 2i w innowacji będzie polegało na przemierzaniu szlaku kulturowego i turystycznego, gdzie etapami poznawać będą historię miasta i związane z nią losy wybranych postaci. Swoje odkrycia uczniowie będą przedstawiali w Dzienniku Małego Przewodnika w formie rysunku, kilku zdań, autografu spotkanych osób, własnej twórczości literackiej, stempla instytucji. Podsumowaniem wędrówki będzie wystawa Dziennika Małego Przewodnika, w którym każdy uczeń uwiecznił pokonywane etapy oraz wręczenie odznaki Małego Przewodnika.
627 Akademia Dobrego WychowaniaLidia TórzZespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
Łozowa 77 Poznań
61-448
szkoła podstawowa kl I-IIIprogramowa01.09.2016-23.06.2017Pogłębienie przez uczniów wiedzy na temat zasad dobrego zachowania i umiejętność zastosowania jej w codziennym życiu.W proponowanej innowacji podejmiemy tematy związane z posiłkami i estetyką ich podawania. Uczniowie dowiedzą się jak wygląda kultura spożywania posiłków w innych krajach. Podczas zajęć dzieci poznają historię stroju ludowego, zapoznają się z przysłowiami o ubiorze. Dowiedzą się również jak dobrać strój do okazji. Uczniowie nauczą się jak prawidłowo wręczać kwiaty, jaką postawę przyjmujemy przy powitaniu czy pożegnaniu. Na zakończenie podejmiemy tematykę dobrego wychowania podczas podróży czy na wakacjach oraz sposobach spędzania wolnego czasu
628 Spotkania rodzin polskich i niemieckich kluczem do poznania kultury i tradycji naszego regionu.Anna Kaźmierczak, Leszek Kaszubowski, Katarzyna Wojtaszek-Synowiec, Monika Witczak, Dorota MorawskaZespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie
Jagiełły 4
Krotoszyn
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIorganizacyjna01.03.2017-20.06.2017Zapoznanie rodzin niemieckich z kulturą i tradycjami naszego regionu oraz uwrażliwienie na inne kultury i obyczaje.Innowacja polega na zapoznaniu gości z Niemiec i polskiego środowiska lokalnego z kulturą i tradycjami regionu oraz na uwrażliwienie środowiska lokalnego na problem i zagadnienie przekazania kultury i tradycji dalej. Nasze działania innowacyjne nauczą uczestników otwartości, współpracy, akceptacji i integracji. Wprowadzona innowacja będzie odpowiedzią na zainteresowania uczniów, którzy chcą udoskonalić kompetencje językowe oraz interpersonalne.
629 Communication in English is easy and funny- komunikacja w języku angielskim jest łatwa i zabawna.mgr Agnieszka BryłaZespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Russowie
Russów 6, gmina Żelazków
Russów
gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.10.2016-20.06.2016Rozwijanie kompetencji językowych, komunikacyjnych, informatycznych poprzez udział w obozie EUROWEEK i spotkania z cudzoziemcamiUatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się poprzez przygotowanie scenek sytuacyjnych, dialogów i przedstawień z wykorzystaniem technik dramyPrzygotowanie uczniów do samodzielności w zdobywaniu wiedzy i zwiększenie motywacji do naukiRozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości, poznawanie zasad dobrego zachowania sięDzięki innowacji uczniowie będą brali udział w spotkaniach z obcokrajowcami, w obozie językowym EUROWEEK oraz zobaczą prezentacje w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej.Będą przygotowywać scenki sytuacyjne i przedstawienia w j. ang. i prezentować swoje talenty przed publicznością szkolną. Będzie to nauka połączona z zabawą, co pozwoli uczniom zaangażować się emocjonalnie w uczenie się i zapewni kontakt z językiem obcym.Zajęcia z wykorzystaniem technik dramy pozwolą na kształtowanie pozytywnych postaw i zastosowanie w praktyce poznanych zwrotów.
630 Metody wspomagające proces uczenia się. Trening koncentracji i uważnościGrażyna SzklarzZespół Placówek Specjalnych w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1
Pleszew
gimnazjummetodyczna01.10.2016-31.05.2017Cel ogólny: zwiększenie koncentracji i uważności. skupienie na oddechu i odczuciach pochodzących z naszych zmysłów, obserwowanie siebie i otoczenia,słuchanie dźwięków, jedzenie z uwagą, rozluźnianie ciała, wzmacnianie koncentracji,ćwiczenie pamięci, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie płynności słownej.W ramach innowacji uczniowie będą ćwiczyć koncentrację poprzez ćwiczenia sensoryczne, synchronizujące półkule mózgowe oraz oparte na materiale graficznym.Poprzez naukę uważności będą uczyć się w inny sposób radzić sobie ze swoimi emocjami.Podczas zajęć z wychowawcą zostaną przeprowadzone ćwiczenia rozluźniające, wzmacniające koncentrację i uwagę. Uczniowie odsłuchają nagrań będących podstawą ćwiczeń uważności. Na wybranych zajęciach z biologii i języka polskiego zostaną przeprowadzone kilkuminutowe ćwiczenia wspierające koncentrację.
631 Będę zdrowy bo wiem co jeśćBeata ŁochyńskaZespół Placówek Specjalnych w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1
Pleszew
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna15.10.2016-31.05.2017Zmiana nawyków żywieniowych wśród uczniów, Uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie, Poznanie czynników wpływających na zdrowie człowieka,Uświadomienie wartości odżywczych warzyw, owoców, mleka, wody, naturalnych soków,Kształtowanie nawyków spożywania wody mineralnej jako bogatego źródła witamin i soli mineralnych. Uświadomienie uczniom i rodzicom szkodliwego wpływu cukru na zdrowie człowieka Kształtowanie wśród uczniów dbałości o kontrolę wagi ciała Coraz więcej doniesień naukowych świadczy o tym, że prawidłowe żywienie w pierwszych latach życia w znaczący sposób wpływa na ryzyko chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, choroby sercowonaczyniowe. Wiek wczesnoszkolny to najlepszy okres do wyrabiania prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieci w tym wieku są w okresie intensywnego wzrostu i należy zachować różnorodność diety ze względów wartościowych i smakowych.
632 Godzina projektowaE. Masiakowska, K. MoskiewiczZespól Szkół nr 4
ul. Brandstaettera 1
Poznań
gimnazjumprogramowa01.09.2016-31.08.2019Głównym celem innowacji jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów oraz kształtowanie postawy ciekawości poznawczej oraz gotowości do podejmowania inicjatyw i współdziałania poprzez wprowadzenie zindywidualizowanie działań oraz wspomaganie rozwoju każdego ucznia, w zależności od jego zainteresowań, potrzeb i możliwości.„Godzina projektowa” obejmie uczniów gimnazjum, realizujących jeden z trzech rodzajów projektów badawczy, artystyczny lub „na rzecz innych”.Realizacja obejmuje następujące fazy działania: 1.Przygotowanie wyjaśnienie zasad metody projektów; wybór rodzaju i tematu projektu; określenie celów, wypełnienie karty projektu, opracowanie planu realizacji; 2.realizacja gromadzenie, selekcja i analiza informacji; wykonanie projektu, opracowanie wniosków i prezentacji; 3.prezentacja oraz 4.ocena projektu. Szczegółowe informacje zawarte są w „Autorski program godziny projektowej
633 My też potrafimy – chętnie pracujemyKamila Hryszko, Anna Kubiak, Marlena BilińskaZespół Placówek Specjalnych
Osiedlowa 1
Pleszew
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-organizacyjna20.09.2016-30.05.2017Uświadomienie młodzieży pozytywnego wpływu środowiska przyrodniczego oraz pracy w parku i gospodarstwie domowym pralnia na ich samopoczucie, zdrowie, kondycję, samoocenę i dowartościowanie w oczach własnych i innych osób. Innowacja zakłada organizację zajęć praktycznych na terenie DPS w Broniszewicach. Obejmuje grupę uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.Zajęcia będą obejmowały prace z zakresu ogrodnictwa na terenie parku oraz prace w pralni.Podsumowaniem będzie przygotowanie wystawy fotograficznej, prezentacji multimedialnej oraz przygotowanie analizy ankiety skierowanej do rodziców uczniów biorących udział w innowacji.
634 Interactive English – czyli wykorzystanie tablicy interaktywnej do nauczania języka angielskiego dzieci 3-4 letnichAgnieszka KopczyńskaZespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
ul. Żwirki i Wigury 55
Ślesin
przedszkolemetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Cele ogólne:•rozbudzanie u dzieci zainteresowania językiem obcym,•uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka obcego poprzez wykorzystanietechnologii informacyjnych,•rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,•podnoszenie motywacji do nauki języka obcego,•rozwijanie zainteresowania tradycjami i obrzędami krajów obcojęzycznych,•podnoszenie jakości pracy przedszkola szkoły.Główną ideą innowacji jest rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim u dzieci z najmłodszych grup przedszkolnych, nieobjętych obowiązkowym nauczaniem języka angielskiego. Innowacyjność polega na tym, że nauka języka angielskiego dla dzieci 34letnich jest bezpłatna, a co więcej wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne.Innowacja oparta jest na Programie nauczania języka angielskiego, autorstwa M. Boguckiej i D. Łoś, a także elementach metody Super Simple Learning, przeznaczonej dla najmłodszych dzieci.
635 Z M@TEXEM BLIŻEJ NA EKONOMIE Alina Wąsikowska Violetta KałużnaI Liceum Ogólnokształcące
ul. Tadeusza Kościuszki 4
Turek
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2016-30.04.2019Program jest przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych. Celem programu jest przekazanie uczniom tych wiadomości, umiejętności i sprawności, które mają znaczenie dla dalszego kształcenia matematycznego. Zapoznanie z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania oraz poszukiwanie nowych, skutecznych rozwiązań, kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych, rozwijanie wyobraźni, Nowatorstwo polegałoby na wprowadzeniu dodatkowo dwóch godzin lekcyjnych matematyki w każdym roku nauki zwanych seminarium zadaniowe, w klasie drugiej co miesięczne wyjazdy na wyższą uczelnie lub udział w wykładach wygłaszanych przez pracowników wyższych uczelni . Program klasy obejmuje również pięciodniowy obóz naukowy matematyki, języka angielskiego łącząc to z realizacją programów prozdrowotnych. Tematyka wykładów i seminarium obejmowałaby elementy analizy matematycznej, algebry, elementy równań funkcyjnych, topologii i innych elementów matematyki wyższej.
636 My w centrum przyrodyMonika ŁasińskaPrzedszkole Baśniowy Dworek z oddz integracyjnymi
Parkowa 2
Golina
przedszkolemetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Budzenie szacunku do przyrody,kształtowanie postaw proekologicznych,rozwijanie zdolności poznawczych, umiejętności obserwacji,pasji,wrażliwości na piękno przyrody,poszukiwania,dostrzegania zmian w przyrodzie,poszerzanie wiedzy,udział w konkursach, akcjach,wycieczkach,marszach,wykorzystanie zmysłów do lepszego,głębszego poznania otaczającej przyrody.Stwarzanie okazji do obcowania z przyrodą, propagowanie zdrowego stylu życia na łonie naturyInnowacja będzie realizowana we wszystkich grupach wiekowych.Będzie polegała na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych, twórczych.Metody te to eksperymentowanie, badanie, odkrywanie, obserwacje, doświadczenia i przeżycia. Praca z tabletem, zestawem małego ekologa, komputerem. Działania innowacyjne realizowane będą w czasie zalecanym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
637 Dendrobajki, czyli przedszkolna edukacja Krystyna Żelazna-WójcikPubliczne Przedszkole Nr 13 w Pile
ul. Kraszewskiego 2
Piła
przedszkolemetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci poznanie charakterystycznych dla polskiego krajobrazu drzew liściastych i iglastych oraz warunków korzystania z zasobów przyrody;Rozwijanie umiejętności związanych z przygotowaniem do szkoły,jak: praca z lekturą, swobodne wypowiadanie się na określony temat, rozwijanie kompetencji matematycznych, umiejętności grafomotorycznych;zapoznanie z wybranym słownictwem polskim i angielskim Zakłada integrację treści z zakresu edukacji przyrodniczej oraz przygotowania dzieci do czytania i pisania z wykorzystaniem treści „Dendrobajek pilskich” udostępnionych przez UAM w Poznaniu, ZOD w Pile.W każdym miesiącu dzieci będą podejmować aktywności wokół poznanego drzewa o charakterze poznawczym, twórczym i operacyjnym z zakresu przygotowania do czytania i pisania oraz edukacji matematycznej.Treści innowacji będą włączone do zajęć z j.angielskiego za pomocą rymowanek, wyliczanek tworzonych przez nauczyciela.
638 Programowanie i majsterkowanieMaciej Wojnicki, Dariusz Andrzejewski, Elżbieta ObarskaSamorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im Jana Pawła II
Stefana Botorego 8
Września
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2018Opracowywanie własnych i zadanych koncepcji rozwiązań problemów technicznych. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych, rozwiązywani problemów środowiska technicznego, rozbudzanie myślenia technicznego, kształtowanie potrzeby eksperymentowania i stawiania pytań, rozwijanie zainteresowań technicznych, umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania. Bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym rozwijanie kompetencji społecznychInnowacja wprowadzona zostaje począwszy od klasy V i VI w roku szkolnym 2016/2017 do końca etapu edukacyjnego. Realizowana będzie wg modyfikowanego programu nauczania zajęć technicznych uwzględniającego wykorzystanie środowiska Lofi Robot i Trobot i Lego Mindstorm do konstruowania robotów i innych „istot” charakterze technicznym. Realizacja programu umożliwi sprawdzenie w praktyce szkolnej nowych rozwiązań metodycznych i technicznych. Uczniowie nabywać będą nowe kompetencje związane z programowaniem i konstruowaniem robotów.
639 RYSUNEK TECHNICZNYJOLANTA KRAKOWSKAIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM CK NORWIDA W KONINIE
SZYMANOWSKIEGO 5
KONIN
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Przedmiot uzupełniający w klasach matematyczno informatycznych o profilu politechnicznym i technologicznym w celu przygotowania do kontynuowania edukacji na uczelniach technicznych.Podczas zajęć uczniowie będą poznawać zasady norm obowiązujących na całym świecie przy konstruowaniu i właściwym czytaniu rysunków, będą wykonywać proste rysunki techniczne, szkice, ćwiczyć charakter pisma, cierpliwość, poczucie estetyki oraz rozwijać wyobraźnię przestrzenną w zakresie projektowania. Działania uczniów nastawione będą w dużej mierze na zadania praktyczne wykonywane podczas zajęć.
640 Edukacja ekologiczna z ochroną środowiskaREN ATA BOJARIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM CK NORWIDA W KONINIE
SZYMANOWSKIEGO 5
KONIN
szkoła ponadgimnazjalnametodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Ideą opracowanej innowacji jest uwrażliwienie uczniów na piękno otoczenia w jakim żyją oraz nabycia takiego myślenia o otaczającym ich świecie, które pozwoli na ukształtowanie człowieka z pełną odpowiedzialnością ekologiczną. Głównym założeniem programowym jest przygotowanie młodzieży do świadomego, aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego poprzez ukazanie zależności między człowiekiem a środowiskiemPodczas realizacji zagadnień w całym cyklu kształcenia przewiduje się: udział młodzieży w konkursach i imprezach ekologicznych lokalnych i regionalnych, organizowanie i udział w obchodach świąt wynikających z ochrony przyrody, poznawanie i propagowanie zdrowego stylu życia, poznawanie walorów ekologicznych poprzez lekcje w terenie, akcje na rzecz ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego, wycieczki do oczyszczalni ścieków i zakładów produkcyjnych.
641 MASTER CHEF JUNIOR W PRZEDSZKOLU- WIEM CO JEMmgr Elina Sieletycka, mgr Marta Doga, mgr Aldona Jędraszyk,mgr Sylwia ChyłaPRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM PRZYJACIÓŁ KUBUSIA PUCHATKA W LESZNIE
UL. ARMII KRAJOWEJ 11
LESZNO
przedszkolemetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2017•Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych•Przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.•orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia•Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i w miarę umiejętności nazywania warzyw, owoców i innych artykułów spożywczych na podstawie wyglądu, zapachu smaku i dotyku.•Posługiwanie się nazewnictwem w języku angielskim•Poznawanie nowych smakówInnowacja związana jest ze zdrowym odżywianiem dzieci.Realizowana będzie w grupie masowej i integracyjnej.Atrakcyjność proponowanych działań pozwoli wdrożyć dzieci do zasad zdrowego stylu odżywiania.Wspólne gotowanie i przyrządzanie potraw nauczy dbać o zdrowie swoje i najbliższych.Zgodnie z rozporządzeniem innowacja zakłada praktyczne zintegrowanie języka obcego z językiem ojczystym. Słownictwo dotyczyć będzie zwrotów,z którymi dzieci będą się spotykać podczas przyrządzania posiłków.
642 Co w języku polskim piszczy?Katarzyna MikołajczakSzkoła Podstawowa nr 3 im K Makuszyńskiego
ul. Klasztorna 29
Koźmin Wlkp
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna10.10.2016-31.05.2017 wykształcenie umiejętności pracy z różnymi rodzajami źródeł wiedzy, podjęcie samodzielnej pracy badawczej i twórczej, kształcenie umiejętności pracy zespołowej, wspólnego organizowania zadań, uczenie się od innych i dzielenie się swoją wiedzą, sprawne posługiwanie się technologią informacyjną,pobudzanie uczniów do poszukiwania własnych rozwiązań,kształtowanie motywacji do dalszej nauki języka polskiego, zgłębianie zagadnień językowychInnowacja polega na kręceniu krótkich filmików edukacyjnych pt „Co w języku polskim piszczy”. Będą wyjaśniały zawiłości ortograficzne i językowe. Pomogą opanować materiał z wiedzy o literaturze. Uczniowie sami wyszukają i zbadają problem. Następnie ułożą scenariusz, który w zabawny sposób wyjaśni przedstawiane zagadnienie. Na koniec rozdzielą między siebie role i pobawią się w aktorów, reżyserów, dźwiękowców. Po zmontowaniu film zostanie umieszczony na stronie internetowej nauczyciela. Stanie się on pomocą do nauczania języka polskiego w klasach IV VI.
643 Strona z OKejemKatarzyna Mikołajczak, Beata MIntaSZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM K MAKUSZYŃSKIEGO W KOŹMINIE WLKP
Klasztorna 29
Koźmin Wielkopolski
szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VImetodyczna05.09.2016-16.06.2017Zapoznanie uczniów i rodziców z celami zajęć oraz kryteriami sukcesu. Przygotowanie dziecka do funkcjonowania w informatyzowanym społeczeństwie. Kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Pobudzenie do samodzielnej i twórczej pracy. Dostrzeganie i docenianie swoich sukcesów. Wyzwolenie większego zainteresowania i aktywności uczniówNauczyciele prowadzą strony internetowe dla uczniów, na których zamieszczają informacje zgodne z zasadami oceniania kształtującego: cele, kryteria sukcesu, informacje zwrotne, zindywidualizowane zadania domowe. Poza tym gry dydaktyczne, mapy myśli, quizy, ciekawe materiały do zajęć. Uczniowie i rodzice mają wgląd do materiałów oraz możliwość kontaktu z nauczycielem i przekazywania własnych refleksji.
644 AKADEMIA MATEMATYKIDanuta Wawrzyniak, Beata MintaSZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM K MAKUSZYŃSKIEGO W KOŹMINIE WLKP
Klasztorna 29
Koźmin Wielkopolski
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczna05.09.2016-16.06.2017Celem innowacji jest podniesienie jakości nauczania matematyki. Zdobycie przez dzieci wiedzy matematycznej poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod i form pracygry, aplikacje, scratch. Nabycie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów. Odkrywanie i rozwijanie matematycznych talentów dzieci. Popularyzowanie nauk matematycznych wśród najmłodszych uczniów. Uczniowie klas I i II w czasie zajęć pozalekcyjnych będą mieli możliwość rozwijania umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem PIKTOGRAMÓW. Będą grać w gry logiczne i matematyczne. Nauczą się tworzyć własne gry. Innowacja będzie także polegała na poznaniu wielu aplikacji na komputer, tablet czy telefon. Uczniowie zostaną wprowadzeni do programowania wizualnego w środowisku Scratch 2.0.
645 Świat w cyfrowym obrazieKarolina Worobiew, Krzysztof SobczykGimnazjum nr 1 im Polskich Noblistów
D. Chłapowskiego 12A
Śrem
gimnazjummetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-28.06.2019Głównym celem innowacji jest zaznajomienie młodzieży z praktycznym zastosowaniem komputera jako narzędzia do obróbki obrazu oraz filmu. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań informatycznych. Kształtowanie umiejętności tworzenia i edycji obrazów graficznych oraz zmysłu artystycznego i poczucia estetyki. Innowacja „Świat w cyfrowym obrazie” adresowana jest do uczniów zainteresowanych grafiką komputerową. W czasie trwania nauki uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu obróbki fotografii cyfrowej i filmu. Główny nacisk położony będzie na obsługę programów graficznych i multimedialnych, co umożliwi uczniom kontynuowanie nauki na kolejnych etapach edukacyjnych w takich specjalnościach, jak: technik cyfrowych procesów graficznych, technik organizacji reklamy czy fototechnik.
646 My Language AdventurePatrycja Bulińska - Dziuba, Robert Orłowski, Michalina KaczmarekGimnazjum nr 1 im Polskich Noblistów
D. Chłapowskiego 12A
Śrem
gimnazjummetodyczno-organizacyjno-programowa01.09.2016-28.06.2019Rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych we wszystkich sprawnościach ze szczególnym uwzględnieniem wymowy i komunikacji; poszerzanie wiedzy interdyscyplinarnej poprzez pracę z tekstem o tematyce z zakresu współczesnej medycyny, odkryć naukowych, ochrony środowiska i innych; motywowanie uczniów do wypowiadania się na tematy, których słownictwo charakteryzuje się ponadprzeciętnym stopniem trudności i wykracza poza zakres słownictwa programowegoInnowacja „My Language Adventure” zakłada harmonijny rozwój ucznia w obrębie kompetencji językowych zarówno na płaszczyźnie języka angielskiego, jak i niemieckiego. Jej celem jest rozbudzanie pasji i pogłębianie wiedzy związanej z językami obcymi, rozwijanie kompetencji językowych, pasji czytania literatury anglojęzycznej, rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe oraz zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych.
647 Koło młodego programistyWiktor ZawadaSzkoła Podstawowa im Tony Halika we Wrzącej Wielkiej
Wrząca Wielka 124
Koło
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Wprowadzenie podstaw programowania w środowisku: Baltie, Logomocja, Scratch. Podnoszenie umiejętności posługiwania się metodami i środkami technologii informacyjnej. Rozwijanie zainteresowań informatycznych oraz wdrażanie do świadomego korzystania z najnowszych zdobyczy techniki. Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz samokształcenia. Wspieranie realizacji podstawy programowej.Innowacja dedykowana jest dla uczniów klas IV – VI i odbywać się będzie w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jej głównym celem jest rozbudzenie w uczniach zamiłowania do programowania. Zajęcia będą uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy z zakresu zajęć komputerowych. Uczniowie będą pracować w środowisku Baltie, Logomocja oraz Scratch.
648 Usprawnianie komunikacji językowej uczniów klas I-III gimnazjum na zajęciach logopedycznych z elementami biblioterapii.Teresa MaderaZespół Szkół im. Królowej Jadwigi
ul. Królowej Jadwigi 2
Piła
gimnazjummetodyczna01.09.2016-30.06.2017Realizacja indywidualnych programów terapii logopedycznej służących:opanowaniu poprawnej wymowy,rozwijaniu płynności słownej i sprawności językowej,wzbogacaniu zasobu słownictwa i wiedzy o środowisku,kształceniu umiejętności interpersonalnych,rozwijaniu kompetencji czytelniczych,kształceniu osobowości twórczej poprzez prezentowanie literackich wzorów godnych naśladowania.Zajęcia skoncentrują się wokół pracy z odpowiednio dobranymi materiałami wydawniczy. Ich wspólna analiza i interpretacja będzie wyznacznikiem dalszego postępowania metodycznego opierającego się na twórczym działaniu uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących w znacznej mierze uatrakcyjni żmudne ćwiczenia logopedyczne oraz będzie sprzyjało rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej poprzez kontakt ze słowem pisanym.
649 Innowacja z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Małgorzata Garlińska, Alicja Gawrońska, Jolanta RatajczykSzkoła Podstawowa nr 3 im Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim
Klasztorna, 29
Koźmin Wielkopolski
szkoła podstawowa kl IV-VImetodyczna01.09.2016-23.06.2017Rozwijanie i zwiększenie zainteresowania przedmiotami matematyczno–przyrodniczymi. Podniesienie kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Rozwijanie umiejętności badawczych i społecznych uczniów. Wzbogacenie wiedzy na temat otaczającego świata. Poznanie bezpiecznych stron internetowych. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno–komunikacyjnej oraz stosowania gamifikacji w uczeniu się matematyki i przyrodyPodczas zajęć uczniowie będą przeprowadzać eksperymenty, doświadczenia. Wykorzystane zostaną narzędzia TIK np. kody QR, Kahoot, Quizizz, Squla oraz Piktogramy, pomoce „Badam, odkrywam”, gry „Młody ekolog”, „Młody hydrolog”. Odbędą się zajęcia terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Będzie działał Klub: Gier Planszowych i Młodego Przyrodnika. Odbędą się konkursy, warsztaty kulinarne z udziałem rodziców. Uczniowie będą korzystać z zasobów internetowych w ramach projektu „Odpakowani” oraz poznają podstawy programowania dzięki ScottiGo!.
650 „321 matma! w edukacji wczesnoszkolnej”Ariel WronaSamorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
ul. Stefana Batorego 8
Września
szkoła podstawowa kl I-IIImetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Celem proponowanej innowacji jest zweryfikowanie, czy zastosowanie innowacyjnych epodręczników 321 matma! w toku nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej 13, wpłynie na wzrost umiejętności matematycznych uczniów biorących w niej udział.Główną osią innowacji jest włączenie do programu nauczania, epodręczników 321 matma!, będącymi transpozycją fińskiego podręcznika i programu „Yykaakoo” na formę multimedialną i interaktywną. Podręcznik został specjalnie przystosowany do wymogów stawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i pokrywa się z polską podstawą programową dla nauczania matematyki w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem urządzeń technologii informacyjnokomunikacyjnej komputerów lub tabletów.
651 Barwne spotkania ze sztukąAgnieszka ŁopataZespół Szkół nr 1 w Koninie
Leopolda Staffa 5
Konin
gimnazjummetodyczno-organizacyjna01.09.2016-30.06.2019Urozmaicenie procesu dydaktycznego z zakresu sztuki; rozbudzanie zainteresowań artystycznychi wrażliwości estetycznej; wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu muzyki, tańca, teatru, plastyki i filmu; kształtowanie postaw wobec dziedzictwa kulturowego; kształtowanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką; kształtowanie umiejętności współpracy w grupie; przygotowanie ucznia do dalszej edukacji artystycznej; poznanie i zrozumienie istoty procesu twórczegoZajęcia w formie warsztatów artystycznych odbywać się będą w ramach dodatkowych dwóch godzin raz w tygodniu . Podczas warsztatów realizowane będą następujące działania : ruch z muzyką, słuchanie muzyki, śpiew, tworzenie różnorodnych form plastycznych i teatralnych, projektowanie i tworzenie z zakresu animacji filmowej. Ponadto zajęcia wzbogacone będą spotkaniami z artystami oraz wycieczkami w ramach współpracy z ośrodkami kultury. Nowatorska jest sama forma zajęć oraz namacalna obecność uczniów w całym procesie twórczym będącym połączeniem sztuk.
652 "Klasy mundurowe" o profilu: strażackim, wojskowym, służby więziennejmjr rez. mgr inż Maciej Kaszyński, mgr inż. Agnieszka TobisSzkoła Techniczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Wrzesińska 43-55
Gniezno
szkoła ponadgimnazjalnaprogramowa01.09.2016-30.04.2020Cele ogólne wprowadzonej innowacji, to:stworzenie uczniom szansy poznania na kolejnym etapie edukacyjnym specyfiki służby w straży pożarnej, w służbie więziennej lub wojsku,wzbudzanie zainteresowania pracą w służbach mundurowych,rozwijanie i promowanie postaw altruistycznych, patriotycznych i proobronnych,rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku,integrowanie młodzieży ze służbami mundurowymi, zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa w XXI wieku.Poszerzenie programu zajęć z edukacji dla bez. dla klas I i wych. fiz. dla klas I IV oraz dodaniu zajęć dodatkowych dla klas od II do IV.Klasy będą funkcjonować w oparciu o Regulamin mundurowy i stopni szkolnych oraz poroz. z: Jednostka Wojskową 3293 w Powidzu, Zakładem Karnym w Gębarzewie oraz Komendą Powiatową PSP w Gnieźnie. Uczeń będzie wybierał profil innowacji. Po wyborze profilu zostanie wyposażony w mundur. W szkole dwa dni będą dniami mundurowymi. Wówczas będzie wymagać się od uczniów noszenia mundury zgodnego z wybranym profilem.
653 Poprzez słowa bliżej świata – kultura krajów anglojęzycznychMałgorzata PługowskaGimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Henryka Sienkiewicza w Krotoszynie
23 STYCZNIA 20
KROTOSZYN
gimnazjummetodyczno-programowa01.09.2016-30.06.2017Działania w ramach innowacji mają służyć:rozwijaniu zainteresowań uczniów związanych z szeroko pojętą kulturą,doskonaleniu kompetencji językowych komunikacja w języku angielskim,kształceniu umiejętności analizy różnych tekstów kultury, zdobyciu informacji na temat najważniejszych twórców i dzieł literackich, filmowych, teatralnych i muzycznych w obrębie krajów anglojęzycznychInnowacja planowana jest jako cykl zajęć dodatkowych przybliżających kolejno następujące dziedziny kultury: literaturę, muzykę, teatr i film. Zajęcia będą przyjmować schemat:zapoznanie się ze słownictwem, przedstawienie najważniejszych twórców, zapoznanie się z najciekawszymi zjawiskami w zakresie danej dziedziny kultury, prezentacja opinii uczniowskich, podjęcie próby przekładu wybranego tekstu kultury w całości lub we fragmentach. Uczniowie na koniec stworzą lub przetworzą w języku angielskim tekst kultury z jednej z czterech omawianych podczas zajęć dziedzin.