logo

Zgłoszenie na konferencję pt. "Profilaktyka nowotworowa, czyli jak żyć długo i zdrowo" -
13 grudnia 2021 r. online

Liczba wolnych miejsc  -  283

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa szkoły/placówki/instytucji:
Typ placówki:
Gmina:
Adres (ulica i nr):
Kod pocztowy:
Miejscowość:
E-mail:
Telefon:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - tzw. "RODO" informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Dane do kontaktu: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@ko.poznan.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyłącznie w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji pt. "Profilaktyka nowotworowa, czyli jak żyć długo i zdrowo”, która odbędzie się 13 grudnia 2021 r. on-line - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do końca roku szkolnego 2021/2022.
5. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja powyższych Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania się na konferencję.