Przykłady dobrych praktyk dotyczące organizacji i zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi w okresie pandemii

RSPO szkoły
Nazwa szkoły
Czy szkoła jest w zespole szkół Tak  Nie     
Typ szkoły
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Gmina:
Adres szkoły (ulica, nr)
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
E-mail
Opis dobrej praktyki w zakresie organizacji i zarządzania szkołą/placówką w nowych, trudnych warunkach, w okresie pandemii
(KRÓTKO, max 300 znaków)

Zakres dobrej praktyki przekazywanie informacji uczniom i rodzicom o zasadach realizowania zadań szkoły
koordynowanie współpracy między nauczycielami a uczniami i rodzicami z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów
ustalanie we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas
ustalanie we współpracy z nauczycielami źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać
monitorowanie postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, informowanie o nich uczniów i rodziców
ustalanie sposobów dokumentowania realizacji zadań
pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora
i inne aspekty pracy szkoły
Link do opublikowanej dobrej praktyki
(www, youtube, itp.)
INFORMACJA
Osoby, które korzystają z przeglądarki INTERNET EXPLORER, mogą mieć problemy z prawidłowym wyświetlaniem formularza oraz z niektórymi funkcjami.
Formularz jest przystosowany do pracy z przeglądarkami : Firefox, Opera, Chrome.