logo

Zgłoszenie wycieczki zagranicznej uczniów - rok szkolny 2019/2020

Nazwa szkoły
Typ szkoły
Czy szkoła jest w zespole szkół Tak  Nie    
Gmina
Adres szkoły (ulica, nr)
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon (do szkoły)
E-mail (do szkoły)
DANE DOTYCZĄCE WYCIECZKI
Cel wycieczki
(max 150 znaków)

Kraj
Miasto, trasa wycieczki (oddzielane spacją))
Termin wycieczki
(dd.mm.rrrr)
   od            do  

Kierownik wycieczki (imię i nazwisko)
Nr telefonu kierownika wycieczki
Liczba opiekunów wycieczki
Liczba uczniów
w tym liczba niepełnosprawnych
Klasa
Środek transportuZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - tzw. "RODO" informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Dane do kontaktu: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@ko.poznan.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 poz. 1481 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018, poz. 1055).
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
5. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja powyższych Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Oświadczam, że zapoznała/em się z klauzulą informacyjną i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych
Tak  Nie